2016
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2016

 nieuwsbrief 90 / redactioneel / 6 januari 2016

Allereerst de beste wensen voor 2016. Een jaar waarin de Rotterdamse Sociale Alliantie het voornemen heeft om haar activiteiten uit te breiden naar wijken en buurten. Want al komen er wijkhuizen in Rotterdam, die wijkhuizen zullen ook een functie moeten hebben om de financiële nood en het sociaal isolement, waar veel Rotterdammers in leven, te doorbreken.

Wij, als RoSA! willen daar onze bijdrage aan leveren. We hebben immers sedert oktober 2007 veel kennis en ervaring opgebouwd met de problematiek. En die kennis en ervaring willen we met zoveel mogelijk Rotterdammers, organisaties, wijkteams en gebiedscommissies delen. Ook als er samenwerkingsproblemen zijn, waar we soms signalen over vernemen, willen we die in het belang van mensen met een maatschappelijk achterstand meehelpen om ze op te lossen.

Aan een plan voor deze wijkactiviteiten wordt gewerkt, aan een begroting ook. Bij deze een oproep aan mensen die mee willen denken en werken in RoSA! verband. Want voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn veel mensen nodig.

Ook als u vanuit uw organisatie nu al met ons om de tafel wil gaan zitten, dan horen wij dat graag, via mail@rosarotterdam.nl of
06 10331211.

Kom in ieder geval naar de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie.

Ga naar Nieuwsbrief 90 ...


nieuwsbrief 91 / redactioneel / 16 februari 2016

ROTTERDAMS SOCIAAL ELAN  

Er is een Rotterdams referendum in de maak tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen. De plannen voor die sloop komen uit koker van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. Zij willen van onze stad een yuppie-stad maken voor goedopgeleide tweeverdieners met kinderen. Zoals in een aantal hoofdsteden van Europa, zoals London, waar huisvesting onbetaalbaar is voor de gewone burger.

Daarbij wordt volkomen voorbij gegaan aan de werkelijkheid van de Rotterdamse economie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de schuldenlast van de mensen die klant zijn van de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR). Er zijn 28.230 Rotterdammers met problematische schulden, terwijl het gemiddelde schuldbedrag per klant 46.670 euro is. Dit zijn cijfers, zoals naar voren gebracht door een voorlichtster van de GKR.

Cijfers uit 2014, die waarschijnlijk nu in 2016 aanzienlijk gestegen zijn. Een totaal aan schulden van 1,3 miljard euro, maar als we er rekening mee houden dat 38% van de Rotterdammers niet in aanmerking komt voor de Kredietbank, dan praten we over een bedrag van 2,1 miljard euro.

Maar deze schuldenlast is waarschijnlijk nog veel hoger, omdat mensen door schaamte er moeite mee hebben om hulp in te roepen, om daarna doorverwezen te worden via de Vraagwijzer en de Wijkteams. Stille schulden!

En waar blijven al deze mensen als die 20.000 woningen gesloopt worden voor onbetaalbare woningen? In plaats van de sloopplannen is een nieuw plan voor stadsvernieuwing nodig. Samen met een plan voor een sociale wederopbouw van Rotterdam.

Rotterdam met sociaal elan, een stad voor iedereen.

Ga naar Nieuwsbrief 91 ...


 nieuwsbrief 92 / redactioneel / 7 maart 2016

Een artikel van Tjeerd de Boer, onze huiseconoom, over hoe welvaart en welzijn versluierd wordt in de calculatie van het bruto nationaal product.

Negatieve maatschappelijke activiteiten worden positief meegeteld in het cijfer, aan de hand waarvan politici beslissingen nemen.

Een interview vanuit de Wiardi Beckman Stichting, met een werkende arme, dat aantoont dat werk voor vele mensen niet loont. Dat flexibel werken steeds meer de oorzaak gaat vormen dat via de stress de maatschappij opgescheept wordt met uit de pan rijzende verzuim- en zorgkosten.

En een verslag van een huisarts uit de dagelijkse praktijk. Een schets van het gevolg van stress in het werk en het gevolg van stress in de armoede.

Eens te meer wordt aangetoond dat zonder een drastische verdeling van werk, vrije tijd en inkomen ons economisch systeem aan het verzanden is.

Ga naar Nieuwsbrief 92 ...


 nieuwsbrief 93 / redactioneel / 26 maart 2016

In een persbericht van de Gemeente Rotterdam, afkomstig van wethouder Struijvenberg werd vrijdag vermeld dat 1.627 Rotterdammers in de loop van 2015 uit de bijstand zijn gestroomd. Dat is op zich een goede prestatie, ware het niet, dat in het persbericht niet wordt vermeld hoeveel Rotterdammers zijn binnengestroomd in de bijstand.

Tevens werd aangegeven dat door bijstandsgerechtigden 6,5 miljoen euro bijstand moet worden terugbetaald en ook 2,2 miljoen euro, omdat er andere inkomsten waren of dat er werd samengewoond. Verder waren er één miljoen kortingen op uitkeringen via maatregelen. Totaal bij elkaar bijna 10 miljoen euro en dat is op een bijstandsbudget van 500 miljoen slechts twee procent.

Ga naar Nieuwsbrief 93 ...


 nieuwsbrief 94 / redactioneel / 12 mei 2016

U heeft er even op moeten wachten, maar hier is dan nieuwsbrief 94. Met veel schokkend nieuws. Eigenlijk was het al bekend, een op de vier kinderen in Rotterdam leeft in armoede. Een gevolg van jarenlange bezuinigingen van de landelijke en de plaatselijke overheid. Bezuinigingen vanaf het begin van de crisis in 2008, een crisis die steeds weer nieuwe crisissen opriep. Oorzaak en gevolg is nu wel duidelijk, het ligt niet aan de armen, maar het ligt aan onverantwoordelijk beleid. Waar bescherming en stimulering van arme mensen een plicht is van de overheid, werden mensen met de minste kansen vervolgd door die overheid, met maatregelen om van hun minimale middelen van bestaan nog geld af te pakken.

Zoals de langdurigheidstoeslag. Mr. Rahman heeft daarover een proces gewonnen tegen de gemeente Rotterdam. Hij heeft de gemeentelijke verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet 2015 door de rechter onverbindend laten verklaren, zodat nu iedereen in de bijstand aanspraak kan gaan maken op deze toeslag. Doe het snel, eventueel met hulp van Mr. Rahman, het kan geld opleveren.

Het gemeentebestuur wil met zijn Woonvisie 20.000 sociale woningen afbreken, ten behoeve van nieuwe, duurdere koopwoningen. Om Rotterdam aantrekkelijker te maken voor mensen met geld. Waar de mensen moeten blijven waarvan de woningen afgebroken worden wordt daarbij niet verteld. Inmiddels zijn de eerste 2500 handtekeningen voor het houden van een referendum aangeboden aan het gemeentebestuur. Met dit referendum wil een comité deze maatregel uit de Woonvisie niet door laten gaan. Om definitief de gemeente te dwingen een referendum te houden zijn 10.000 handtekeningen nodig. Die extra 7.500 handtekeningen moeten in de komende zes weken opgehaald worden. Indien u nog niet getekend heeft, wees solidair, en ga naar de website van woonreferendum.nl.

Ga naar Nieuwsbrief 94 ...


 nieuwsbrief 95 / redactioneel / 7 juni 2016

Het wordt tijd om de armoede en de sociale uitsluiting te lijf te gaan. Om bestaande activiteiten uit te breiden en om nieuwe projecten voor te bereiden, in kaart te brengen en te implementeren. De maatschappelijke schade van armoede en schulden is te groot om bij de pakken neer te gaan zitten.

RoSA! ontvangt graag nieuwe ideeën over armoedebestrijding en wil met haar kennis en ervaring een bijdrage leveren om die ideeën te concretiseren. Daarbij zullen gezamenlijk gelden moeten worden aangeboord. Gezamenlijk optreden maakt ons sterker, zeker als we dezelfde doelstellingen hebben: de lasten te verlichten voor mensen aan de onderkant.

Een van die nieuwe ideeën is om de ervaringsdeskundigheid aan te spreken van ex-daklozen. Om daklozen, waarvan er nog steeds 30 geen geschikte plaats kunnen vinden bij de bestaande opvangorganisaties, geleidelijk toe te leiden naar geschikte huisvesting.

In de nieuwsbrief weer een nieuw artikel van onze huiseconoom Tjeerd de Boer over wat banken met geld doen en wat ze met het creëren van geld kunnen aanrichten. Ook een artikel over wat er met het eiland Lesvos gebeurd is ten gevolge van van het lange uitblijven van een overeenkomst tussen de EU landen over vluchtelingen.

Meld je aan als vrijwilliger bij de Rotterdamse Sociale Alliantie, er is genoeg werk te doen en we hopen nog veel meer werk te organiseren om armoede, sociale uitsluiting en schulden te bestrijden. Het wordt met de dag noodzakelijker.

Ga naar Nieuwsbrief 95 ...


 nieuwsbrief 96 / redactioneel / 12 juLi 2016

Is de Brexit nu positief of negatief voor Europa?

Negatief omdat een groot land middels zijn kiezers verklaard heeft om Europa te verlaten.

Positief omdat Groot Brittannië het land is dat het meest negatief over Europa geoordeeld heeft.

Verder heeft het land in de afgelopen decennia voorop gelopen om de sociale waarden af te breken. En heeft het Europa meegetrokken in het neoliberalisme, uitgevonden door Reagan en Thatcher. Vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de vrije markt heeft Engeland deze economische overtuiging aan de andere lidstaten van Europa opgedrongen. Met als grootste navolgers Duitsland en Nederland.

Europa kon en kan een voorbeeld worden van een unie van staten die democratisch, rechtvaardig en solidair met elkaar samenwerken. Een unie die culturele verschillen koestert en tegelijkertijd economische verschillen gaat overbruggen.

Uiteindelijk zal definitief afscheid genomen moeten worden van politiek nationalisme, een gedachtengang die al veel te lang mensen tracht te beheersen en massale haat predikt tegen mensen als een groep. Mensen die zichzelf vaak niet als groep zien. Een ook in het verleden aan de basis heeft gestaan van verschrikkelijke oorlogen op het grondgebied van Europa.

Het zal nog veel strijd vergen, samen met de jonge generatie van Europa, om de tijdgeest van neoliberalisme en het nationalisme terug in de fles te krijgen. Maar het is het waard , het heeft grote kansen te bieden binnen het samen werken, het samen delen van de welvaart en in de vreedzame uitwisseling van onze verschillende culturele waarden.

Ga naar Nieuwsbrief 96 ...


 nieuwsbrief 97 / redactioneel / 22 augustus 2016

Plaatsvervangende schaamte heb ik na het artikel in Trouw over de komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard. Daar laat de journalist de heer M.D. aan het woord, die het liefst 'de ruiten van het Stadhuis had willen ingooien', vertelt over 'een heidebrand. Je ziet het niet, maar het fikt' en die onze Rotterdamse burgemeester ‘onze Noord Koreaanse burgemeester’ noemt.

Mevrouw B.v.D. verwacht in het artikel dat de asielzoekers komen 'grabbelen en verkrachten'. En de heer M.D. mag het artikel afsluiten met de opmerking: 'We zullen ze met een welkomstcomité begroeten. Voor de feestelijke opening. Twee uur later doen we met een groots vuurwerk gelijk de feestelijke sluiting.'

Je zal maar gezegend zijn met zo’n stadsgenoot! Maar ook met een krant die anderhalve bladzijde podium geeft aan de heer M.D.

De Rotterdamse Sociale Alliantie vindt het van groot belang dat de meerderheid van de Rotterdammers wel positief ingesteld is. Hoewel dat voor kranten geen nieuws is.

Iedereen die het nog niet weet: er is vorig jaar een comité opgericht, dat "Rotterdam verwelkomt vluchtelingen" heet. Het initiatief is genomen door 39 Rotterdamse sociale organisaties, kerken en de vakbeweging, 15 bekende Rotterdamse personen en 8 politieke partijen.

Het uitgangspunt was en is: "Wij hechten er aan om duidelijk te maken dat de nieuwkomers en alle Rotterdammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en levenspraktijk. Wij, burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen."

Ga naar Nieuwsbrief 97 ...


 nieuwsbrief 98 / redactioneel / 3 oktober 2016

In een Europees onderzoek, onder andere uitgevoerd in Rotterdam, is gebleken dat er maar heel weinig vertrouwen is in de politiek.

Het  onderzoek wordt voor Nederland uitgevoerd door de TU Delft, in het kader van RE-Invest. Het onderzoek duurt twee jaar en krijgt nog een vervolg.

De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven voor dit onderzoek voor: "De wederopbouw van een Europa voor iedereen, op menselijke waarden gebaseerd, met solidariteit en vertrouwen, door gebruik te maken van  sociale investeringen".

RE-Invest wordt tegelijkertijd uitgevoerd in veertien Europese landen en moet de uitslag geven in hoeverre mensen zich tijdens  de bezuinigingen bedreigd hebben gevoeld in hun mensenrechten.

Er komt een bijeenkomst over de voortgang van het onderzoek op 19 oktober in Dona Daria.
Interesse?
Stuur ons een mailtje aan info@rosarotterdam.nl. Wij geven uw interesse door naar het onderzoeksteam.

Maar meldt u vooral ook aan voor de tiende Werelddag tegen de Armoede op maandagmiddag 17 oktober.


Ga naar Nieuwsbrief 98 ...


 nieuwsbrief 99 / redactioneel / 9 oktober 2016

WERELDDAG TEGEN DE ARMOEDE

U bent van harte uitgenodigd als wij maandagmiddag 17 oktober vanaf één uur voor de tiende jaarlijkse  Werelddag tegen de Armoede in Rotterdam. Vanaf 2007 organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie deze dag. Een dag vol solidariteit.
Dit jaar vindt de dag weer plaats in de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20. We beginnen met een broodje en soep.

Er is een uitgebreid programma rondom Tweedeling tussen arm en rijk, het inhoudelijk gedeelte is voor de pauze.

In het tweede deel is er een leuk  programma met nieuwe artiesten, het trio Pier, poëzie, een singer /  songwriter en ook u mag op het open podium als u dat wilt.

Zie voor het programma de nieuwsbrief.


Ga naar Nieuwsbrief 99 ...


 nieuwsbrief 100 / redactioneel / 29 oktober 2016

De noodzaak tot samenwerking en de roep om samenwerking op het gebied van bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en de bestrijding van schulden wordt steeds sterker. In 2010, het jaar van de armoede presenteerde de Rotterdamse Sociale Alliantie haar stip op de horizon: Rotterdam Armoedevrij in 2020.

Bezuiniging op bezuiniging heeft aan de mensen met de minste inkomens de grootste schade toegebracht. Ook de nietsontziende hardheid van het armoedebeleid door de overheid, landelijk en in Rotterdam. Waar nu, met het zicht op de verkiezingen, ons de propaganda wordt voorgehouden dat de crisis voorbij is, is dat voor 18,7%, ofwel 114.000 arme Rotterdammers, nog niet het geval.

Het is nu het moment in Rotterdam om elkaar te vinden om het tij te keren. En daarom gaan de Rotterdammers gezamenlijk Rotterdam Armoedevrij maken. Dat is ook goed voor de Rotterdamse economie en goed voor de sfeer en de samenhang in onze gemeente.

Nu is het moment om schouder aan schouder de armoede uit te bannen, Rotterdam heeft voor hetere vuren gestaan. Een Deltaplan tegen de Armoede is in de maak, een oproep aan alle weldenkende mensen en organisaties om zich daarbij aan te sluiten.

Pas een Rotterdam zonder armoede kent rijkdom die uitstijgt boven alleen maar materiele rijkdom.

Ga naar Nieuwsbrief 100 ...


 nieuwsbrief 101 / redactioneel / 24 november 2016

Het zijn rare tijden, die ons ertoe dwingen om de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting opnieuw vorm te geven. We vochten tot nog toe tegen de macht van het kapitaal, dat ervoor zorgt dat mensen aan de onderkant het steeds slechter krijgen, uitgebuit door de bezitters van het kapitaal. Bezuinigingen, flutbanen, ontslagen en kortingen op uitkeringen.

Nu hebben we er zomaar een nieuwe vijand bijgekregen. Een vijand die er al was, maar pruttelend, op een laag vuurtje, als stoofvlees, zich toch nog bescheiden opstelde. Overigens wel al vaak van zich liet horen. Terwijl wij dachten dat de mensheid in haar tweeduizend jaar beschaving dat niet meer zou meemaken. Maar in onze naïviteit vergaten we dat er ook al maar dan tweeduizend jaar oorlog is.

De nieuwe vijand steekt overal de kop op, in Rusland, in Turkije, in sommige landen van Europa, nu met Trump in Amerika en in Nederland, Frankrijk en België is hij er ook. Het zijn rattenvangers van Hamelen, die mensen iets wijs willen maken. Door mensen mee te laten gaan in hun denken, bestaande uit ideeën die uitgevent en gigantisch opgeblazen worden tot een nieuwe waarheid. Waarbij altijd de angst voor het vreemde geëxploiteerd wordt. En de volgers van hun leider zich altijd het slachtoffer van die vreemdeling voelen, die daartegen volgens hun draconische maatregelen mag nemen.

Ga naar Nieuwsbrief 101 ...


 nieuwsbrief 102 / redactioneel / 24 december 2016

Volgens het Een Vandaag Opiniepanel is in de afgelopen jaren de armoede in Nederland toegenomen van 800.000 tot 1.200.000. En onder de nieuwe groep armen zijn er velen met werk. Jarenlang is beweerd dat als de economie weer zou aantrekken de armoede vanzelf via werkgelegenheid weer zou verdwijnen. Die bewering is dus gebaseerd op een wijdverbreid misverstand.
 

Zie onder het kopje Armoede de TV reportage van Een Vandaag Opiniepanel.
 

Het is een schande dat in zo'n rijk land als Nederland zoveel mensen niet mee kunnen profiteren van de welvaart.  En dat door de bezuinigingen op de uitkeringen en het bestraffen van mensen in de armoede met onrechtvaardige overheidsmaatregelen een groot deel van de mensen aan de onderkant te maken hebben met onoverbrugbare schulden.

Zie onder het kopje Schulden het artikel over een schuld van 90.000.

Ga naar Nieuwsbrief 102 ...