2009
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:


 
RoSA! 2009


P E R S B E R I C H T

Wethouder Kriens over gevolgen crisis bij minima in Rotterdam

Op vrijdag 16 januari 2009 om 15:00 uur zal Jantine Kriens, Rotterdams wethouder voor Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang aanwezig zijn bij de nieuwjaarsreceptie van RoSA (bij SVOR) aan de ’s Gravendijkwal 28. Zij zal daar vertellen over “welke maatregelen de Gemeente Rotterdam in deze tijd van crisis neemt om te zorgen dat Rotterdammers met een minimum inkomen er niet nog verder op achteruit gaan”.

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA) is het netwerk tegen armoede, waarin organisaties tegen armoede zich verenigd hebben. Zoals CMO/Stimulans, GCW, KSA, Mara, de OMIJ, de FNV bonden AbvaKabo, AFMP, AOB, Bondgenoten en Bouw, de Arme Kant Zuid-Holland, ATD Vierde Wereld, Cliëntenraden in Rotterdam, het CNV, EVA, Spirit, Leger des Heils, Sonor, Stichting Leergeld en SVOR. Ook vele ervaringsdeskundigen maken deel uit van het netwerk van RoSA.

Na haar betoog zal de wethouder met de aanwezigen in discussie gaan.
RoSA bijeenkomst over maatregelen die de Gemeente Rotterdam in deze tijd van crisis neemt

vrijdag 16 januari 2009

WELKOMSTTOESPRAAK DOOR HANS GOOSEN, AMBASSADEUR ROSA


We staan aan het begin van een bijzonder jaar, een jaar waarin op economisch gebied en op ecologisch gebied wereldwijd beslissingen genomen zullen moeten worden. En afscheid van de manier van samenleven, van produceren en consumeren, die we in de afgelopen tientallen jaren zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden.

Nieuwe technische uitdagingen tegemoet worden getreden, wil er niet langzaam alle gasleidingen dichtgedraaid worden, het licht gedoofd en de aarde beroofd van een gezonde atmosfeer om in te leven.

Nieuwe sociologische en maatschappelijke uitdagingen om de haat uit te bannen tussen mensen, haat die belangrijk is voor de wapenindustrie en voor degenen die via de haat de status quo willen handhaven. Maar die slachtoffers eist onder de mensen die gewoon een leuk bestaan willen hebben en geen voortdurende bedreiging.

Het plotselinge wantrouwen in geld heeft de onrechtvaardigheden in de economie blootgelegd in 2008. Het jaar 2009 en de volgende jaren worden cruciaal om aan een betrouwbaar stelsel te bouwen.

Even terug naar Rotterdam, want: think global, maar act local. De taken van ons netwerk liggen immers hier. De Rotterdamse Sociale Alliantie bestaat vandaag precies één jaar en drie maanden, maar de zuigeling begint al tandjes te krijgen. Tanden die ze wil zetten in de onrechtvaardigheden rondom. De constatering dat een stad met een haven, die men mainport noemt, dat van die haven zo weinig welvaart afstraalt op de mensen met het minste. En dat die onrechtvaardigheid er voor zorgt dat mensen niet kunnen rondkomen, dat Rotterdammers nog steeds vanwege schulden op straat gezet worden. Dat kinderen tot een kaste behoren, die het nooit beter zal krijgen.

Alle goede voornemens van de Rotterdamse politici waardeer ik, maar er wordt maar mondjesmaat vooruitgang geboekt. En nu met deze crisis, zijn er bedreigingen die schreeuwen om een goed doortimmerd armoedebeleid in Rotterdam. Een beleid dat inde uitvoering de positie van mensen echt verbeterd. Mogelijk horen we daar iets over van Mevrouw Kriens.

Maar let op, René Gabriels uit Maastricht zei eens dat armoede geen interessant onderwerp voor politiek is, zolang niet meer dan een derde van de bevolking armoede leidt. Nooit, ook niet in tijden van hoogconjunctuur, is er minder dan acht procent armoede geweest. De armoedebestrijding wordt dan niet meer gezien als een overheidstaak, maar overgelaten aan de charitas en moderne vormen van charitas, zoals de voedselbanken.

Armoedebeleid kan niet alleen maar vertaald worden met participatie, zoals Dominiq Schrijer zo graag wilt, een baan of vrijwilligerswerk. Dat bewijst de film over Elly zo meteen wel. Het gaat er gewoon om dat er te weinig geld is om rond te komen of teveel schuld om daar ooit nog eens bovenuit te komen.

De organisaties verbonden aan RoSA zijn de frontlinie om de armoedeproblemen in Rotterdam op te vangen. Het is aan RoSA, samen met de landelijk Sociale Alliantie en de Arme kant van Zuid-Holland om de politiek in de gaten te houden, gewenst en ongewenst te adviseren en desnoods als het niet anders kan te bestrijden.

GOEDE VOORNEMENS VOOR ROSA! IN 2009 / POWER-POINT PRESENTATIE DOOR ALEXANDER BORST


Donderdag 12 maart 2009 van de Bestuursdienst Rotterdam

Rotterdam investeert nog eens 123 miljoen in de stad

Actieve bemiddeling naar werk, een offensief van onderwijs en scholing, aanjagen van de Rotterdamse economie, een duw in de rug van de bouwproductie, versnelling van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed en het voorkomen van armoedeval en schuldproblematiek. Dit zijn de zes speerpunten waarmee Rotterdam de stad en haar inwoners door de economische crisis wil loodsen en er straks als sterke en duurzame stad wil uitkomen.

Het gaat daarbij om 123 miljoen euro aan versnelde investeringen in 2009. Het college stelde al eerder 200 miljoen euro ter beschikking voor grondaankopen voor bouwprojecten.

Met het plan "Rotterdam biedt perspectief" presenteerde het college van B en W vandaag in het bijzijn van verschillende partijen in de stad een pakket aan maatregelen. Met als belangrijkste opgave de stad en haar inwoners zo sterk mogelijk uit de crisis te laten komen. Bijzondere aandacht daarbij heeft het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het realiseren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ter voorbereiding op het pakket aan maatregelen sprak het college de afgelopen periode met zo'n zestig vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstellingen, industrie, MKB en de detailhandel. Tijdens de presentatie deed het college tegelijkertijd een dringende oproep aan partners in de stad om gezamenlijk de krachten te bundelen. Daartoe heeft het college en een aantal partners in de stad een handtekening gezet onder een intentieverklaring om samen onder andere méér werkgelegenheid te creëren, het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdammers te verhogen en de woningbouw te stimuleren.

Concrete maatregelen 6-puntenplan

Rotterdam kiest met haar 6-puntenplan voor versneld investeren in projecten die bijdragen aan duurzaamheid, kennis en innovatie en een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Het gaat daarbij om de volgende speerpunten:

1. Actieve bemiddeling naar werk

Rotterdam zorgt door middel van alerte bemiddeling dat werklozen snel weer aan het werk komen bij andere bedrijven of in andere sectoren. In de plannen is er extra aandacht voor jongeren, langdurig werklozen en zelfstandigen zonder personeel die in de WWB belanden. Zo wordt ingezet op verlenging van opleidingen van jongeren en het op peil houden van het stageaanbod. Daarnaast worden Mobiliteitscentra ingezet om mensen zo goed mogelijk van werk naar werk te helpen. Ook wil Rotterdam in totaal meer dan 1.000 banen realiseren aan de onderkant van de markt, onder meer door het uitbreiden van het aantal (500 tijdelijke) gesubsidieerde banen.

2. Offensief van opleiding en scholing

Op het gebied van onderwijs en scholing start de stad een offensief om mensen die niet snel ander werk vinden om- of bij te scholen naar sectoren waar wel vraag is naar arbeidskrachten. Voorbeelden hiervan zijn de zorg, techniek of het onderwijs. Rotterdam wil voorkomen dat met name jongeren door de crisis voor langere tijd in de bijstand belanden. Daarom stelt het college onder meer 4 miljoen beschikbaar om 2.000 extra leerlingen een (vervolg)opleiding te laten volgen aan een van de ROC's en wordt 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het versneld realiseren van wijk-, vak en topscholen waarmee 1.000 extra leerlingen een opleiding kunnen volgen. Verder komt er een arbeidsmarktbijsluiter, waarmee jongeren worden aangespoord een opleiding te kiezen die aansluit op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt er extra geïnvesteerd in stageplaatsen en opleiden op het werk.

3. Aanjagen Rotterdamse economie

Rotterdam wil dat bedrijven ook tijdens de economische crisis de mogelijkheid krijgen om te blijven ondernemen, investeren en innoveren. De stad wil zich nog sterker onderscheiden in duurzaamheid en innovatie, door onder meer 3 miljoen vrij te maken om startende, innovatieve bedrijven in de energie- en klimaatsector op weg te helpen. Daarnaast investeert de stad 19 miljoen in energiebesparende maatregelen bij scholen, zwembaden en gemeentelijke gebouwen en bijna 8 miljoen euro in energiebesparende verlichting in de openbare ruimte. Ook maakt het college 1 miljoen euro vrij voor innovaties in de zorg, zoals toepassing van internet en multimedia toepassingen om aan de stijgende vraag naar arbeid tegemoet te kunnen komen. De Zorgportal Rijnmond staat centraal in de vernieuwing van de zorg. Daarnaast zet de gemeente in op verlenging van de Kansenzones om 12 miljoen extra aan investeringen te genereren.

4. Een duw in de rug van de bouwproductie

Rotterdam investeert in een aantrekkelijke woonstad om zo de economie structureel te versterken. Zo heeft het college al eerder 200 miljoen ter beschikking gesteld voor het doen van grondaankopen, waarmee bouwprojecten die belangrijk zijn voor de stedelijke ontwikkeling kunnen worden gerealiseerd. Verder is 15 miljoen versneld beschikbaar gesteld voor het realiseren van het project Stadshavens, waar duurzaamheid, innovatie en opleidingen hand in hand gaan. Om onnodige vertragingen bij bouwprojecten te voorkomen, wordt de flitsvergunning ingevoerd.

5. Versnellen van investeringen in infrastructuur en eigen vastgoed

Het college investeert bijna 12 miljoen in buitenruimteprojecten voor de binnenstad, waarmee tegelijkertijd een aantrekkelijk woonklimaat wordt gerealiseerd. Ook wordt 5 miljoen gestoken in versnelde uitvoering van een aantal infrastructurele projecten, zoals de reconstructie van een aantal wegen. Bovendien investeert het college 4 miljoen in onderwijshuisvesting en wordt 12 miljoen in renovatiewerkzaamheden aan onder meer scholen, gymzalen en sportcomplexen naar voren gehaald.

6. Voorkomen armoedeval en schuldproblematiek

Om te voorkomen dat een terugval in inkomen leidt tot armoede en schulden, investeert het college onder meer 4 miljoen in de Kredietbank zodat extra klanten kunnen worden geholpen. Ook wordt er een extra inspanning geleverd om moeilijk bereikbare gezinnen die op of onder de armoedegrens leven te vinden. Tot slot maakt het college afspraken met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven om schulden, huisuitzettingen en afsluitingen te voorkomen.

Voor alle gemeentelijke informatie en service kunt u terecht op www.rotterdam.nl, bij het gemeentelijke servicenummer 0800-1545 of bij een van de stadswinkels.Crisis

(dinsdag 17 maart 2009, zoals uitgesproken door Hans Goosen op de Werkplaats Rijnmond als vertegenwoordiger van RoSA!)

Terwijl we hier vijf keer drie minuten staan te vullen, verspilt men in den Haag kostbare tijd.

Tijd die niet besteed wordt aan een debat over de crisismaatregelen, want daar zijn we het wel over eens:
De arbeidsmarkt moet gestimuleerd worden, met name door bestrijding van werkloosheid bij jongeren.
Er moeten banen komen waar ze nodig zijn, in de zorg en het onderwijs.
De huizenmarkt mag niet inzakken, dat dreigt een ramp te worden, met langdurige en onoplosbare financiële zorgen voor ex-huizenbezitters.
De bouw dient gestimuleerd te worden, met name ook met opleidingsbedrijven voor jongeren en bijscholing.

Terwijl in Rotterdam het huiswerk door het Gemeentebestuur al gedaan is, verspilt men zijn tijd in den Haag om te discussiëren over bezuinigingen. Dag in dag uit zijn er bedrijven die aankondigen honderden of zelfs duizenden mensen te ontslaan. Daarmee wordt het vuur van werkloosheid aangewakkerd en verspreidt het zich.

Met name het CDA denkt er over na om eerst te kijken of de brandweerspuit en brandslang wel op tijd terugverdiend worden. Met stokpaardjes zoals de pensioenleeftijd, het niet aftoppen van de hypotheekrente en een nog strenger aanpak van de WW en AWBZ.

Allemaal schijnbewegingen, zeer ongepast in deze tijd. Indachtig Sparta zeg ik: "Overheid naar voren!" Het echte kapitaal is het menselijk kapitaal. Het vermogen van mensen, die kunnen werken, om met hun werk een bijdrage aan de eigen omgeving en aan de samenleving te kunnen leveren. Dat het met de solidariteit slecht gesteld is, blijkt uit het feit dat er rechtse partijen zijn die nu hun kans vrij zien om de crisis af te wentelen op de armen in Nederland en in de rest van de wereld.

Geld aan de onderkant wordt snel uitgegeven, dat kan ook niet anders. De middenstand, die ook de crisis door moet, heeft daar als eerste zijn voordeel mee. En direct daarna de overheid die via zijn BTW aardig meeprofiteert.

Het op peil houden van het vangnet van de sociale verzekering is juist nu nodig. En wie denkt dat de charitas het maar moet overnemen, weet misschien niet dat de voedselbanken als één van de eersten door de crisis werden getroffen.

Geld aan de bovenkant verdwijnt in spaarpotten of naar het buitenland, vakanties of naar de beurs. En blijkt dan monopoliegeld, dat kan verdampen. Solidariteit is langzaamaan afgebouwd, in de laatste kwart eeuw. In het denken van veel mensen is de hebzucht ervoor in de plaats gekomen, met reclames op TV met daartussen korte stukjes informatie. De wereld is er niet vrolijker op geworden en de aarde zelf wordt ook door die hebzucht aangetast.

En zo is er een vergelijking door de tijden heen te trekken: eens was de mens slaaf, daarna lijfeigene, vervolgens loonslaaf en uiteindelijk consumptieslaaf in een steeds onleefbaarder woonomgeving. Om nu op zijn plaats gezet te worden in een bankcrisis waar hij op slinkse wijze zijn geld is kwijtgeraakt, door bankdirecteuren die net iets slimmer waren in het hanteren van de ideologie van de markt.

Ooit zei eens iemand tegen duivenverkopers in een tempel: "Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!"

En ik zeg: alleen solidariteit met de aarde en onszelf kan ons redden. Te beginnen vandaag. Mag het dan een stukkie sneller in den Haag ?


RoSA! over schuldhulp !

Vrijdagmiddag 15 mei 2009 heeft RoSA! uitgebreid aandacht besteed aan schuldhulpverlening, hieronder wat teksten en foto's van deze dag:

De aankondiging:

Schuldhulpverlening staat erg in de belangstelling. Niet alleen bij schuldenaren, maar ook bij de media en de politiek. In Rotterdam heeft de Kredietbank over toeloop niet te klagen, de wachttijd is al opgelopen tot een half jaar! Het is duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Hoog tijd voor RoSA! om hier aandacht aan te besteden.

André Moerman, een van de samenstellers van het Sociaal- Raadslieden-rapport: ‘Mensen in de knel’ – misstanden bij de invordering van schulden zal de kernpunten uit het rapport aangeven, zoals over de te hoge kosten van incassobureaus. Meneer Moerman is afdelingsmanager sociaal raadslieden Rijnstad Arnhem. Aan het programma werken o.a. ook mee de Kredietbank Rotterdam  en  Preventie Huisuitzettingen.

Wat is de stand van zaken? Waar vallen de gaten tussen beleid en uitvoering? Wat moet er als eerste gebeuren? Preventie? Luister en praat mee met RoSA!

forumtafel

Bij SVOR
’s Gravendijkwal 28 (vierde verdieping)
3014 EC  Rotterdam

zaal

We eindigen weer met de bekende netwerkborrel.

BloemenSVOR

Terugblik op het programma

Dagvoorzitter: Hans Goosen ambassadeur RoSA!/Omij

Presentatie/discussiebegeleider: Wim de Boek, verslaggever / kunstenaar

13.00    uur      Inloop – ontvangst / koffie / thee
13.30    uur      Opening  dagvoorzitter Hans Goosen
13.35    uur      Uitspreken column door Jim Postma, journalist
13.45    uur      Inleiding door de heer mr. A. Moerman, afdelingsmanager
                         Sociaal Raadslieden, Rijnstad, Arnhem, over het rapport:
                         ‘Mensen in de knel’
14.10    uur      Reacties publiek 
14.20    uur      Inleiding door mevrouw Elssien Hamizadeh van de Kredietbank Rotterdam
14.40    uur      Reacties publiek
14.50    uur      Pauze
15.10    uur      Verhaal ervaringsdeskundige
15.15    uur      Inleiding: de heer Patrick Kaashoek, senior projectleider bij Woonstad Rotterdam
                          preventie-huisuitzetting
15.30    uur      Reacties publiek
15.40    uur      Ervaringen Rotterdamse hulpverleningsorganisatie.
15.45    uur      Reacties publiek
15.55    uur      Paneldiscussie, discussiebegeleider Wim de Boek;
                          De heer A. Moerman, afdelingsmanager S.R. Rijnstad, Arnhem;
                          Mevrouw Elssien Hamizadeh, Kredietbank Rotterdam;                      
                          De heer Patrick  Kaashoek, senior projectleider Woonstad Rotterdam.
16.15    uur      Opmerkingen en reacties publiek                          
16.30    uur      Samenvatting /conclusies en afsluiting door dagvoorzitter Hans Goosen
16.40    uur      Netwerken met een drankje en een hapje tot 17.30 uur


Column Jim Postma, uitgesproken tijdens de Conferentie

Schuldhulpverlening op vrijdag 15 mei 2009 in Rotterdam
 
Jim PostmaHij of zij die zonder schulden is, gooit de eerste steen. Of was het: hij of zij die zonder zonden is... Is het een zonde als je schulden hebt?!

Vergeef ons alstublieft onze schulden!

En daar had je dan de Sjah van Iran. Pontificaal gezeten op zijn pauwentroon, vol met parels, goud en diamanten. Als een keizer almachtig, zo zat hij op zijn troon. Totdat de ayatollahs kwamen. Hoogmoed komt voor de val.

En toen moest hij vluchten als een dief in de nacht naar zijn vriendje 'Amerika'. Wel met overmaking van al zijn bankrekeningen. Miljarden dollars in die tijd.

En toen werd de Sjah ziek. Zeer ernstig ziek. Kreeg kanker en met al zijn miljarden kon hij één ding niet: zijn gezondheid terug kopen. Alles had hij er voor over, al zijn bezittingen om alleen nog maar gezond te zijn. Maar de kanker greep hem uiteindelijk letterlijk en figuurlijk bij de keel en vroegtijdig stierf hij.

Niet op zijn pauwentroon, maar gewoon in bed. Net zoals wij, haast allemaal.

In de dood is iedereen gelijk. Gelukkig maar, en ó zo rechtvaardig.

'Naakt komt gij op deze wereld en naakt gaat gij er vanaf.'

En daar had je tot enkele weken geleden een man, waarschijnlijk zo arm als Job, die kerngezond was van lijf en leden. Wat hij deed is met geen pen te beschrijven, laat staan met welke woorden dan ook, goed te praten. Laten we dat wel even met z'n allen goed begrijpen.

We hebben het over Karst T. Geen verdachte meer, maar dader. Dus Karst Tates!

Ze hebben er hele televisieprogramma's aan gewijd. Hoe iemand in staat kan zijn om op nota bene Koninginnendag zeven mensen dood te rijden, talloze anderen te verwonden in zo wel hart en ziel tot in de eeuwigheid.

En hij zelf reed zich te pletter tegen het monument, De Piek. Een verkapte vorm van een zelfmoordaanslag.

Kamikaza en totaal on-Nederlands.

Hij was ten einde raad. Hoezo, hulpverlening? Iedereen kan in dit land toch hulp krijgen, als je daar om vraagt. Moet je altijd om hulp smeken, om hulp te krijgen? Of ligt het ook aan ons?

Als je ziet dat iemand problemen heeft, zo groot, dat hij dreigt te verzuipen, blijf je dan aan de kant staan? Of ga je zo maar eens als buurman of buurvrouw aanbellen. En heel simpel vragen: 'Hoe gaat het met je, buurman. Trek in een kopje koffie, buurman?'

Ben ik dan mijn broeders hoeder?

Moet IK dan mijn broeders hoeder zijn?!

De buurt wist van niets. Vrienden en kennissen wisten van niets. Zijn familie wist van niets. 'Hij moet op dat moment gek zijn geweest', zegt zijn moeder tegen het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). De dag daarvoor, op moeders verjaardag, had Karst haar nog gebeld. Om zijn moedertje van harte te feliciteren.

Dan verwacht je toch geen desperado, bij wie de stoppen volkomen waren doorgeslagen?

En wat werd later via de kranten nog bekend. Onder meer dit: "Er kwam ook een slechte periode. Karst zat in de schulden, raakte zijn baan kwijt, zijn huis kwijt en zwierf een paar maanden rond met een tentje."

"Maar", zo zegt een deskundige voor de televisie, "je kan toch altijd bij hulpverleeninstanties terecht."

Waar waren die dan, toen hij maanden in zijn tentje rond zwierf? En wat weten zogenaamde deskundigen van hulpverlening of schuld-hulpverlening, als jezelf nog nooit in dit leven totaal in de schulden hebt gezeten?

Gek wordend van alle schulden die zich blijven opstapelen. Niet tot aan je nek, maar schuldwater tot over je oren. Je brievenbus zien als het grootste spook op deze aarde. Blauwe brieven, groene brieven, rode brieven van deurwaarders...

Het liefste zou je die brievenbus voor goed en altijd en willen dichtmetselen.

En dan die bel.. Als de bel weer plotseling gaat, wegduiken, alarmbellen in je kop die aan alle kanten gaan rinkelen omdat er weer een deurwaarder voor je stoep staat. Je stoppen slaan uiteindelijk vierkant door.

En dan heb je mensen die zich in deze staat voor de trein gooien, van een hoog flatgebouw afspringen of zichzelf ophangen in hun eigen bezemkast. Met een wurgkoord van touw. En met als oorzaak een wurgkoord van papier. Maakt het enig verschil?

Gek geworden!

Of gek gemaakt.

Het gaat slecht met de economie, wereldwijde kredietcrisis. Alleen niet voor deurwaarders, die floreren als geen ander.

Als geen ander van andermans ellende, schande en nog eens grove schande.

Ja, in deze tijd moeten juist alle alarmbellen roodgloeiend gaan rinkelen. Want hoeveel Karsten Tatessen telt dit land eigenlijk?

Ze hebben 250 rechercheurs op de zaak gezet, terwijl je er normaal voor een inbraak in je eigen huis er niet één kan krijgen.

250 rechercheurs? Zoeken naar wat?

Naar die onderste steen die voor de buitenwereld natuurlijk nooit boven komt. Heeft Karst Tates bijvoorbeeld een brief geschreven aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden? En wat stond daar dan in?

Het kabinet der Koningin zal zwijgen als het graf.

De vader van Karst: "Het ging beter met hem toen hij een baantje kreeg bij een benzinestation en in Apeldoorn ging wonen. Toen", zegt de vader, "heeft hij zich terug geknokt. Hij heeft al zijn schulden afbetaald. Toen dat klaar was, hebben we samen die prestatie gevierd."

Dat was al weer een tijd geleden. Wat we nu weten is dat hij op die verschrikkelijke dag zijn sleutels van zijn huis had ingeleverd. Zijn ouders wisten toen nog niet dat per 1 mei de huur van zijn huis was opgezegd. Zegt de vader tegen het ANP: 'Dat wisten we ook niet. De huisbaas heeft het ons verteld..."

En naast al die vreselijke taferelen bij Het Loo op Koninginnendag, met al die lichamen op de grond, de aangrijpende herdenkingen met de Koningin en Balkenende, óók die éne foto.

Dié foto van de begrafenis van Karst Tates in een rieten mand, gedragen door zijn vrienden en familie. Naast alle andere slachtoffers en nabestaanden, liepen daar een vader en moeder achter het lijk van hun zoon. Met gebogen hoofden, allen liepen daar met gebogen hoofden, uit verdriet, maar vooral ook uit schaamte.

Vanwege de fotoherkenning, weet je wel!

Hoe triest is dit alles. Hoe triest is het dat je niet tegen je eigen vader en moeder durft te vertellen dat je vanwege nieuwe schulden je huis bent uitgezet...

En daar heb je George W. Bush die met zijn grote grijns in een zaal vol met de rijke stinkerds op deze aarde zegt: "You have got the Have's..."

Dus rijke mensen.

En grijnzend vervolgt hij: "And you have got the Have’s More..."

Dus de aller rijksten.

En uit die zaal komt me daar toch een gegrinnik en een gehinnik van die stinkerds, om vierkant van over je nek te gaan.

'Money is the root of all evil', is een bekend gezegde.

Geld is de wortel van al het kwaad.

Maar op zondag staan ze ook nog voor de kerk met hun bijbel te zwaaïen. Hoe vroom, toch.

"Ze zijn ziende blind en horende doof", sprak Jezus eens.

Omdat ze niet willen zien, niet willen horen.

En daarom zal er wat in het Boek der Boeken geschreven staat, voor hen altijd gesloten blijven.

Zoals bijvoorbeeld beschreven staat in het hoofdstuk Deuteronomium, hoofdstuk 15, vers 1 en 2:

"Na verloop van elke zeven jaar dient gij een kwijtschelding te doen. En de kwijtschelding zal op deze wijze geschieden: er zal door iedere schuldeiser een kwijtschelding zijn van de schuld die hij zijn naaste heeft laten maken.

Hij dient bij zijn naaste of zijn broeder niet op betaling aan te dringen, omdat men een kwijtschelding voor uw God Almachtig moet afkondigen."

Amen!Rotterdamse Sociale Alliantie, netwerk tegen armoede

Op 16 oktober 2007 was de oprichtingsbijeenkomst van RoSA. Meer dan veertig vertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die strijden tegen de armoede in Rotterdam hebben zich in RoSA verenigd. Hierin zijn onder andere samengegaan Rotan (Rotterdams Armoede Netwerk) en de werkgroep Allochtone Vrouwen tegen Verarming. De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van deskundigen en van de hulpverlening aan arme mensen in Rotterdam. Erin vertegenwoordigd zijn cliëntenraden, kerkelijke organisaties, vakbonden, opbouwwerk, vrouwenorganisaties en allochtone en autochtone organisaties.

De strijd tegen de armoede wordt vanuit RoSA gevoerd door beïnvloeding van de Rotterdamse politiek. Er zullen ook als het nodig is acties gevoerd worden. ‘De tijd van de schaamte is voorbij.’ De schuld van de armoede is maatschappelijk en mag niet teruggelegd worden bij het individu. Armoede kent vele gezichten en het is belangrijk dat al die gezichten onder de aandacht gebracht worden. RoSA werkt samen met de Landelijke Sociale Alliantie tegen de armoede, De Arme kant van Zuid Holland en het comité ‘Stop Armoede Nu’ uit Antwerpen.

Armoede: bron onderzoek FNV Vakcentrale

Armoede wordt verschillend beleefd. Zouden mensen gebruik maken van alle mogelijke toeslagen, dan nog is het huidige sociaal minimum te laag. De politiek wenst de uitkeringen niet te verhogen. Het aantal werkende armen is de laatste jaren sterk gestegen, doordat de lagere en middeninkomens zwaar worden belast door de hoge premies volksverzekeringen (AOW en de AWBZ) en door de stijging van de vaste lasten, zoals ziektekosten, wonen en energie. Beleid dat erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, blijkt onvoldoende te zijn om de armoede te bestrijden. De armoedeval leidt ertoe dat mensen die (weer) gaan werken netto nauwelijks iets overhouden van het inkomen uit werk. Dit wordt veroorzaakt door het verlies van inkomensafhankelijke regelingen en het feit dat werken relatief zwaar wordt belast. Er heeft wel een daling plaatsgevonden van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. De politiek kiest voor individueel maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de uitkering wordt bij de burgers zelf gelegd. Als arme mensen de weg niet weten te vinden naar de aanvullende voorzieningen, dan wordt dit nog al te vaak gezien alsof zij daar zelf schuldig aan zijn.

De betekenis van armoede

Arm zijn betekent dat je iedere dag de eindjes aan elkaar moet knopen. Door minder goede voeding kamp je vaker met gezondheidsproblemen. Er is geen geld om deel te nemen aan het sociale leven, waardoor je je uitgesloten en nutteloos voelt. Door alle controles van uitkeringsinstanties voel je je aangetast in je privacy. Je wordt geconfronteerd met de bureaucratie, waarbij je met wantrouwen wordt bejegend. Gevoelens van trots, schaamte en boosheid weerhoudt mensen met een minimuminkomen vaak om er gebruik van te maken.

Wat doet RoSA

RoSA heeft een netwerkfunctie. Kennis en ervaringen worden gebundeld om aandacht te vragen voor de groepen Rotterdammers die rond moeten komen van rond een sociaal minimum of zelf minder. RoSA organiseert ieder voorjaar en ieder najaar bijeenkomsten om met (ervarings-)deskundigen van gedachten te wisselen over één of enkele onderwerpen. Vervolgens worden deze onderwerpen nader uitgewerkt tijdens lokale alliantiedagen van de kaderleden van het netwerk. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden vervolgens aan de orde gesteld in een jaarlijks overleg dat RoSA heeft met de wethouder voor armoedebeleid, momenteel is dat in deze coalitie mevrouw Jantine Kriens. Over dringend actuele onderwerpen neemt RoSA contact op met de beleidsambtenaar armoede van de dienst Sociale Zaken en Werk.

RoSA verricht werkzaamheden op het gebied van publiciteit en onderzoek met als doel de positie van Rotterdammers die rond moeten komen met een inkomen rond het sociaal minimum te verbeteren. RoSA organiseert elk jaar op 17 oktober de Internationale Dag tegen Armoede uitgeroepen in 1992 door de Verenigde Naties met een themabijeenkomst. In 2008 was dat: (z)Onder dak met RoSA een conferentie over dak- en thuisloze jongeren met vertegenwoordigers uit de wetenschap, Rotterdamse beleidsmakers, hulpverlening en natuurlijk de jongeren zelf. Voorafgaande aan het Rotterdamse jongerenjaar 2009.

Een ander thema dat bij RoSA aan de orde is gekomen was op 8 april 2008 de standpuntbepaling over de steeds verdere uitbreiding van de voedsel- en kledingbanken en minimawinkels. Op vrijdag 16 januari 2009 was er drukbezochte bijeenkomst met Wethouder Jantine Kriens onder de titel "Goede voornemens", over de maatregelen die de Gemeente Rotterdam neemt in de tijd van crisis.

Een thema dat binnenkort aan de orde komt is: De toenemende armoede onder werkenden. Het blijkt dat arbeidsparticipatie in vele gevallen de armoede niet oplost, zeker niet onder laagopgeleiden en de jongeren vanwege de toename van de flexibilisering. Ook het gebrekkig functioneren van de schuldhulpverlening staat op de agenda van RoSA, mogelijk in mei 2009.

Waarom doet RoSA dit

Uit het onderzoeksrapport van socioloog Peter Achterberg blijkt dat in Nederland honderdduizenden mensen nog steeds permanent zijn uitgesloten. Als die mensen zich zouden verenigen, kunnen ze een politieke aardbeving teweegbrengen van hier naar Tokyo!!LEERLINGEN RONCALLI MAVO MAKEN KERSTPAKKETTEN

17 december 2009

Ze waren net op tijd klaar, de 33 kerstpakketten van de Roncalli MAVO uit Rotterdam Alexander. De stofzuiger ging nog over de vloer om het laatste opvulsel op te ruimen, toen de auto al klaar stond om in te laden. Dat inladen ging samen op met de leerlingen, de concierge en de twee mensen van RoSA!

In de laatste vergadering van RoSA! op 16 december is zorgvuldig nagegaan wie de kerstpakketten zou krijgen. Het was moeilijk om een keuze te maken. In een rondrit door Rotterdam werden de pakketten afgeleverd, onder andere in de Alexanderpolder, in Prinsenland, in het Centrum en in Pendrecht. De klus was na vier uur geklaard, glibberend door de sneeuw.

Een grote pluim voor de leerlingen van de Roncalli Mavo. Mogelijk dat de achtergelaten film en de kranten van RoSA! nog meer begrip kunnen bijbrengen voor mensen die in armoede moeten leven. Er zijn plannen binnen RoSA! om een lespakket over armoede uit te brengen.
.
kerstpakketten