3D rode stip logo
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking;
Nieuwsbrief 65
20 mei 2014

Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam is een feit

Oprichting expertisecentrumOp vrijdagochtend 2 mei 2014 om 10:03 uur werd door de initiatiefneemster Therese Steur de akte getekend voor de oprichting van de Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR) bij notaris Linssen.

De notaris was zo vriendelijk om een foto te nemen van Clara Sies, voorzitter, Hans Goosen, tweede voorzitter en Therese Steur, secretaris.

Penningmeester van de Stichting is Mark van der Eerden en er zijn nog minimaal vier kandidaten voor het bestuur. De bedoeling is een brede vertegenwoordiging en een breed draagvlak uit de verschillende doelgroepen en organisaties in Rotterdam.

De doelstelling
Het bijdragen aan het terugdringen en voorkomen van armoede in Rotterdam door het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en informatie over en ervaringen met armoede, het zoeken van samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten op het gebied van armoedebestrijding, het bevorderen van de samenwerking tussen bestaande en nieuwe organisatieverbanden die zich richten op oorarmoedebestrijding en het bestrijden van vooroordelen over armoede.

Subsidie
Inmiddels is er subsidie aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam voor twee eerste pilots van het Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR).Josine Strörmann: Oproep voor medewerking aan een mars tegen de Armoede

Beste mensen,

Over het coalitieakkoord van het nieuwe college valt veel te zeggen. 1 zaak valt echter meteen op: de bezuinigingen op het armoede beleid. Dankzij staatssecretaris Klijnsma gaat er per 1 januari 2015 het een en ander veranderen. Het wordt gemeenten eigenlijk verboden om categoriale toeslagen te verstrekken aan Rotterdamse minima. Dat betekent dat een hoop mensen in Rotterdam er vele honderden euro's op achteruit gaan. Ons nieuwe college pakt dit helaas enthousiast op. Sterker nog, men gaat 25% op het armoedebeleid bezuinigen en de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt gehalveerd. Het had ook anders gekund. De regels tegen het automatisch verstrekken van toelages aan bijvoorbeeld gezinnen met kinderen zijn gemakkelijk te omzeilen.

En in andere gemeenten komt er, terecht, geld bij voor het ondersteunen van mensen met een dunne portemonnee.
Deze groep Rotterdammers krijgt het de komende tijd sowieso moeilijk. Het gaat namelijk niet alleen om mensen die in de bijstand of de WW zitten, maar ook vaak om gehandicapten, chronisch zieken, wajongers, ouderen met alleen AOW en/of een AOW gat en natuurlijk de mensen die in 'de flexibele schil' werken met een rotloontje.

Door de crisis en de vele bezuinigingen die gepaard gaan met de invoering van de nieuwe Wmo en de Participatiewet wordt deze groep al heel hard getroffen.

De Rotterdamse SP vindt dat het nu toch echt tijd wordt om te zeggen: we pikken het niet meer! Vanuit het stadhuis doet de fractie er alles aan om dit beleid te veranderen, sterker nog we hebben al een motie ingediend. Die heeft het niet gehaald.

Maar verreweg het beste is natuurlijk als Rotterdammers zelf van zich laten horen, richting politiek. Niet alleen de mensen die getroffen worden door deze kille bezuinigingen, maar OOK de Rotterdammers die het wel goed hebben maar solidair zijn met mensen die wat minder geluk hebben..

We willen dan ook, samen met zoveel mogelijk (zelf)organisaties en andere echte Rotterdammers, een Mars tegen de Armoede organiseren. Op 17 oktober, de internationale dag tegen de armoede. Maar we willen nog veel meer akties voeren, richting 17 oktober.

Daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Een eerste aktievergadering is gepland voor aanstaande vrijdagmiddag 23 mei, om half 3 op de Gaffelstraat 61, het SP pand. Jullie zijn van harte welkom. Mochten jullie niet kunnen op zo'n korte termijn, geen probleem. We houden jullie op de hoogte en melden wanneer er een volgende vergadering is.

Ik hoor van jullie of zie je vrijdag!

met vriendelijke groet,

Josine Strormann
0611327120SP: minima mogen niet in koopkracht achteruit

Leo de KleijnPersbericht, Rotterdam, 15 mei 2014

Bij de gemeenteraadsvergadering van vandaag heeft de SP-fractie samen met alle oppositiepartijen, behalve de VVD, een motie ingediend. In de motie staat dat de bezuiniging op armoedebestrijding niet ten koste mag gaan van de koopkracht van Rotterdammers met lagere inkomens.

In het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA staat er een bezuiniging van 13 miljoen euro ingepland op armoedebestrijding over de periode 2015 tot en met 2018. Daarbovenop komt ook nog eens de halvering van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen met een minimuminkomen, waarmee de totale bezuiniging op armoedebestrijding uitkomt op 22 miljoen euro.

De SP is van mening dat het sociaal onverantwoord is als Rotterdamse gezinnen, ouderen en alleenstaanden die rond moeten komen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum er de komende jaren in koopkracht op achteruit gaan. Met de plannen van het nieuwe college gaat dit helaas wel gebeuren.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: "Door de crisis en de bezuinigingen door het kabinet gaan mensen er al dramatisch op achteruit. Met het voorgestelde beleid van deze coalitie dreigen lagere inkomens er nog extra honderden euro's op achteruit te gaan. Deze mensen moeten nu al vaak aankloppen bij de voedselbank, kampen met ernstige schulden en lopen het risico op huisuitzetting."

Omdat we willen voorkomen dat Rotterdammers massaal in extra armoede gestort worden door dit college, roept de SP op tot een mars tegen armoede. De SP wil graag met alle maatschappelijke organisaties in de stad samenwerken om verzet te bieden tegen de verslechtering van het armoedebeleid.

Meer informatie: Leo de Kleijn, 06 20 09 06 22Wanneer worden de uitkeringsgerechtigden bevrijd?

Nederlandse vlag met Vrijheid!Lange Mars (delangemars.nl) / Rob Vellekoop, 5 mei 2014

Het wetsvoorstel WWB Maatregelen van PvdA-er Klijnsma is het nekschot van de sociale zekerheid. Deze maatregelen betekenen het einde van het basisrecht op voedsel, kleding en opvang en het definitieve begin van de slavernij en rechteloosheid van uitkeringsgerechtigden.

De maatregelen gaan niet op 1 juli 2014 in maar per 1 januari 2015. Op aandrang van de gedoogpartijen D66, CU en SGP.

Hoe geeft Rutte 2 de sociale zekerheid het nekschot?

1. Door de kostendelersnorm zal de bijstandsnorm per persoon lager worden als meer meerderjarige personen in de woning aanwezig zijn en zij ook met meer personen de kosten kunnen delen. Deze kostendelersnorm gaat, behalve in de bijstand, ook gelden in de AOW, Anw, IOAW, IOAZ en Toeslagenwet. Door de invoering gaan honderdduizend uitkeringsgerechtigden er honderden euro’s op achteruit. Hiervoor is nog meer controle nodig, waardoor NL het tweede DDR zal worden.

2. Mensen met een bijstandsuitkering hebben een verhuisplicht indien zij elders een baan kunnen krijgen.

3. Bijstandsgerechtigden moeten Nederlands kunnen spreken anders geen uitkering.

4. Verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten. Het college krijgt de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen over het verrichten van een tegenprestatie. De gemeenteraad wordt verplicht om regels vast te stellen voor de plicht tot tegenprestatie. Dat dit in strijd is met het verbod op dwangarbeid (Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens -EVRM, dat NL mede-ondertekend heeft) heeft afbraakkabinet Rutte 2 nog nooit gedeerd.

5. Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt of slordig gekleed is, krijgt maximaal drie maanden geen uitkering meer.

6. Wanneer een belanghebbende zich misdraagt tegen medewerkers die de sociale zekerheidswetten uitvoeren, kan de gemeente of het UWV/SVB een uitkering voor maximaal drie maanden stopzetten.

7. Als naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen is aan de informatieplicht kan maximaal drie maanden de uitkering stopgezet worden.

Commentaar
Het is VVD en PvdA gelukt de verzorgingsstaat te misvormen tot een land met nieuwe slaven en horigen. Want dat zijn de uitkeringsgerechtigden die afhankelijk zijn gemaakt van de grillen van ambtenaren die hen zo maar drie maanden kunnen korten op hun karige uitkering, zodanig dat zij de huur niet meer kunnen betalen en in de schulden terechtkomen of erger op straat, zonder onderdak.

Het is een grove schending van de rechten van de mens om hen de zekerheid van onderdak en voeding willekeurig af te nemen. Dergelijke praktijken vinden plaats in dictaturen.

Rob Vellekoop is partijvoorzitter van de Bouwplan Basis Inkomen Partij (BIP).

Hier vindt u een filmpje van Rob Vellekoop.Armoede & rijkdom in cijfers in NL

cijfers op grijs vlakBijstandsuitkering op 1-1-2014
Alleenstaanden 643,40 netto p.maand
Paar 1286,81 netto p.maand
Bijstandsgerechtigden eind 2013: 413.000

AOW op 1-1-2014

Alleenstaanden 1074,25 bruto per maand
Paar 1468,82 bruto per maand

Werkloos
WW-uitkering is 70% van laatstverdiende loon
Werklozen maart 2014 : 684.000
Vacatures eind 2013 : 97.000

Loon
Minimumloon vanaf 23 jaar bruto 1.485 per maand
Ministerssalaris is 19.050 per maand
Overheidsfunctionarissen maximaal 24.765 per maand (Balkenende-norm)

Armoede
Onder de armoedegrens meer dan 1.200.000 (2012)
Huisuitzettingen door corporaties: gemiddeld 19 per dag (2013)

Voedselbanken
Aantal voedselbanken: 146
Klanten voedselbanken: 85.000 eind 2013
Klanten hebben maximaal 6 euro per dag te besteden, vaak zelfs minder

Miljonairs
Aantal miljonairs 74.000 bezitten samen 273 miljard euro (2012)

Wonen
Huurtoeslag 2014 is maximaal 328 per maand
maximale huur sociale woning 699
max. hypotheekrenteaftrek 52%

Ziekte
Zorgtoeslag 2014 max. 72 per maand
Minimale zorgpremie 80 per maand met 0 eigen risico
Minimale zorgpremie 62 per maand met 500 eigen risico

Cijfers van: Lange Mars, 4 mei 2014