Home Samenwerking Berichten Historie Links


  
 logo 2012 kopfotokopfotokopfotokopfoto

Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Gegevens ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling

1 januari 2014


Vanaf vandaag is onze stichting die geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht te voldoen aan het openbaar maken van een aantal gegevens. Dit om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. Uiteraard voldoen wij met plezier aan deze voorwaarde, ons gesteld door de Belastingdienst. Een ANBI instelling mag giften ontvangen zonder schenkingsrecht en onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften voor de schenker aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Onze naam


Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie, kan afgekort worden tot RoSA!


Belastingdienst


Ons fiscaal nummer (kenmerk) bij de Belastingdienst: 8213.59.356


Kamer van Koophandel


Ons nummer bij de Kamer van Koophandel is 24473747


Contactgegevens

Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie
secretariaat
Jufferkade 66 / 3011VW Rotterdam
telefoon 010 411 15 16 of 06 1033 1211
mailadres mail@rosarotterdam.nl

website http://www.rosarotterdam.nl


Bestuur


Hans Goosen voorzitter
Therese Steur secretaris
Annelies van Weezel penningmeester
Jan Wigmans, tweede voorzitter


BELEIDSPLAN (STICHTING) ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE 2016 – 2019 (doorklikken !)


WERKZAAMHEDEN


Op 8 oktober 2012 is de volgende tekst geformuleerd in de digitale Nieuwsbrief:

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam. Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie 17 oktober ’de ‘Wereld Dag tegen de Armoede’, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille. Belangrijk daarbij is ook de digitale Nieuwsbrief met korte films, foto’s en actuele berichten over armoedebeleid landelijk en gemeentelijk, die wordt verstuurd in een oplage van 650 e-mails.

Leden van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zijn vertegenwoordigd in die organisaties. Hiervoor is de organisatie als volgt ingericht:

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt één keer per twee weken bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men elke week bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een beroepskracht van KSA/GCW, die als organisatie deel neemt aan de Sociale Alliantie. De initiatiefgroep heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie moet noodgedwongen uit gaan van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarom is er een Stichting opgericht en is er een bestuur gevormd.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


FONDSWERVING


Fondswerving heeft in de afgelopen jaren voornamelijk plaats gevonden rondom de jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober. Nu het takenpakket waarschijnlijk uitgebreider wordt zullen ook andere bronnen aangeboord moeten worden. Belangrijke fondsen voor ons waren: Stichting Volkskracht, Laurensfonds, Stad Rotterdam anno 1720, Fonds Niet voor Jezelf en de Heilige Geesthuis Stichting en aanvullende fondsen met armoedebestrijding in hun doelstelling.

Een aantal bijdragen van andere fondsen en een enkele bijdrage van een particulier hebben er voor gezorgd dat we de andere activiteiten en de minimale organisatiekosten hebben kunnen bekostigen. De bijdrage van particulieren en organisaties, anders dan fondsen, is minimaal gebleken. Overleg over de subsidieaanvragen en de financiën vindt plaats tussen de bestuursleden van de Stichting. Bij belangrijke zaken worden de Initiatiefgroep en het Breed Overleg geïnformeerd.


Vermogensbeheer


Naast de gewone bankrekening wordt er alleen een spaarrekening aangehouden. Tijdelijke overschotten worden daarop gestort, rekening houdend met de directe uitgaven.


Uitgavenkader


Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld voor de te realiseren activiteiten en plannen en voor de andere kosten. In 2013 wordt gewerkt met een totaalbegroting, waarin naast de Werelddag tegen de Armoede ook de andere activiteiten meegenomen zijn.


VOORTGANG BELEIDSBEPALING


In het bepalen van het beleid zien we de volgende fases:

2007-2010 de pioniersfase
2010-2013 de ontwikkelingsfase
2013-2016 doorgroei en samenwerking
2016-2019 realiseren van doelstellingen
2020 Rotterdam vrijwel Armoedevrij volgens de norm van de Europese Gemeenschap voor aangesloten landen
Dit is het eerste als zodanig opgestelde beleidsplan. Dit wordt jaarlijks in de maand november bijgesteld en driejaarlijks vernieuwd naar dan bestaande inzichten.

Rotterdam, 31 januari 2013.


Het bestuur van de Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


Hans Goosen, voorzitter
Therese Steur, secretaris
Annelies van Weezel, penningmeester


Beloningsbeleid


De Rotterdamse Sociale Alliantie draait geheel op vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.


Doelstelling

De Stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam.
Het behartigen van de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven in Rotterdam.
Het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.


Statuten (doorklikken)


Uittreksel Kamer van Koophandel (doorklikken)


Uitgeoefende activiteiten: inhoudelijk jaarverslag 2014 (doorklikken)


Financiële verantwoording over 2015 (doorklikken)
Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage !
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening bij de Rabobank Rotterdam, ons IBAN nummer is: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONERENDe Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.


                                           Naar nieuwsbrieven