3D rode stip logo
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking;
Nieuwsbrief 64
1 mei 2014

Clara Sies voorzitter Expertisecentrum Armoede

Clara SiesPersbericht, RoSA! 7 april 2014

Clara Sies is benoemd tot voorzitter van het Expertisecentrum Armoede Rotterdam. Vorig jaar nam zij na elf jaar afscheid van de door haar en haar man Sjaak opgerichte Stichting Voedselbanken Nederland. Nu gaat zij zich opnieuw sterk maken voor de bestrijding van armoede. Het Expertisecentrum heeft tot doel alle kennis over en ervaringen met armoede te verzamelen en breed te verspreiden onder de mensen die de informatie nodig hebben, maar ook bij de Rotterdammers en de politiek. Door middel van een website, publicaties, cursussen, TV programma's en ook een gecertificeerde opleiding voor ervaringsdeskundigen.

Juist op het moment, bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals ontslag, echtscheiding, een inwonend kind dat 18 wordt en een hypotheek die niet meer betaald kan worden, ontbreekt vaak de kennis en de mogelijkheden om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. En om in de buurt het juiste adres te vinden, waar hulp verkregen kan worden. Veelal blijkt dat er onvoldoende geld is om de vaste lasten te kunnen betalen. Er zijn nu eenmaal lopende verplichtingen en over het algemeen is het spaargeld onvoldoende om de financiële klap op te vangen. Zodat er schulden ontstaan.

Clara Sies: “Na mijn vertrek bij de Voedselbank heb ik me even wat rust gegund en van een vakantie genoten. Maar toen kreeg ik de aandrang weer om aan de slag te gaan. Ik hoorde van het Expertisecentrum en ik dacht meteen dat ik daar meer van moest weten. Het Expertisecentrum lijkt mij een heel goede zaak, wat heel veel belangrijk werk gaat verrichten in de armoedebestrijding. Na kennis gemaakt te hebben met de mensen uit de verschillende organisaties die het ondersteunen, vorige week, heb ik me graag laten overhalen voor het voorzitterschap.”

Hoogstwaarschijnlijk zal zij, net als bij de voedselbank, zich weer met hart en ziel inzetten.

Het idee voor een expertisecentrum kwam voort uit de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!). Toen begin 2013 bekend werd dat er, uit het Sociaal Akkoord, van het rijk extra geld naar Rotterdam zou komen voor armoedebestrijding heeft de RoSA! een voorstel gedaan om aandacht te besteden aan dit gebrek aan kennis over armoede. Het Rotterdams Anti Armoede Platform, bestaande uit een groot aantal belangrijke Rotterdamse organisaties voor armoedebestrijding heeft het voorstel omarmd. Vanuit RoSA! is het Expertisecentrum daarna met de fracties van de politieke partijen in de Gemeenteraad besproken, die elk vanuit eigen optiek het plan positief benaderden. Ook de wethouder en de commissie MVSP van de Gemeenteraad vonden het na overleg een goed idee.

Binnenkort gaat er met het Expertisecentrum gestart worden in één gebiedsdeel van Rotterdam om ervaring op te doen met het bijeenbrengen van verschillende bestaande particuliere initiatieven. Er wordt ook aansluiting gezocht bij de reeds vanuit de Gemeente ontwikkelde organisaties, zoals de Vraagwijzer. Daarna zal het Expertisecentrum uitgebreid worden tot heel Rotterdam.Schuldenproblemen nemen toe in omvang en complexiteit

nvvkPersbericht NVVK, Utrecht, 31 maart 2014.

Vandaag presenteert de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2013. Opnieuw is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen. In 2013 waren er 89.000 aanmeldingen, in 2012 waren dit er 84.500. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro .

Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: "De effecten van de financiële crisis worden steeds zichtbaarder en zijn zorgwekkend. Het inkomen van veel huishoudens is de laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een groeiende groep mensen met problematische schulden. Enerzijds zijn er mensen die het moeilijk vinden hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe financiële situatie. Anderzijds is vaak het besteedbare inkomen gewoonweg te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen."

In het afgelopen jaar is verder sterk naar voren gekomen dat schulden niet op zich zelf staan. Eén op de drie mensen die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenende instanties, zoals Maatschappelijk Werk, GGZ of Centrum voor Jeugd en Gezin.

"De combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek maakt dat het concreet oplossen van schulden soms onmogelijk is, zegt Joke de Kock. "De uitdaging is om voor die groep (ca. 17.000 mensen in 2013) tenminste stabilisatie in inkomen en uitgaven te verkrijgen, waarna er ruimte ontstaat om naar oplossingen te kijken. Samenwerking tussen de lokale maatschappelijke organisaties is dan van groot belang. Dit vereist een adequaat gemeentelijk beleid met daarin een duidelijke verankering van schuldhulpverlening."

Financiële problemen treffen een diversiteit aan mensen, zoals eigen woningbezitters, werknemers, zzp'ers en uitkeringsgerechtigden. Elke groep vraagt een eigen specifieke aanpak. In tijden van beperkte budgetten moeten er keuzes gemaakt worden. Uitdrukkelijk roept de NVVK de nieuwe bestuurders van gemeenten op om zorg te dragen voor een blijvende toegankelijke schuldhulpverlening voor iedere burger.Stichting Expertisecentrum Armoede bijna een feit

lampjeNog even, waarschijnlijk deze week nog, dan is de Stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam een feit. Met spanning wordt gewacht op een telefoontje van de notaris en dan wordt de armoedebstrijding in Rotterdam versterkt met dit Expertisecentrum.

Inmiddels heeft Clara Sies, oprichtster van de Voedselbanken Nederland, op een vraag tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep van het Expertisecentrum zich bereid verklaard het voorzittersschap op zich te nemen.

Wat gaat het Expertisecentrum voor de armoedebestrijding doen?

Verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en informatie over en ervaringen met armoede om bij te dragen aan het terugdringen én voorkomen van armoede in Rotterdam; samenwerking zoeken met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten op het gebied van armoedebestrijding; samenwerking bevorderen tussen bestaande en nieuwe organisatieverbanden die zich richten op armoedebestrijding en het bestrijden van vooroordelen over armoede.

Hoe gaat het Expertisecentrum dit doen:

Kennis en informatie:

Actuele en historisch kennis, informatie en ervaringen worden verzameld en gedeeld met de inwoners van Rotterdam, met organisaties op het gebied van armoedebestrijding, met MBO en HBO opleidingen Social Work, de universiteit en met gemeentelijke instellingen, de politiek, met het Stadsbestuur en andere voor het doel relevante organisaties; er wordt gebruik gemaakt van reeds aanwezige kennis; de kennis wordt optimaal toegankelijk gemaakt via internet, media en tv; boekjes en brochures worden samengesteld en gepubliceerd met betrekking tot gebeurtenissen in het leven, die een belangrijke invloed uitoefenen op inkomen en schulden; kennis wordt gedeeld over alle inkomensondersteuning, zowel de particuliere als de overheidsregelingen, en over de wetgeving, lokaal en landelijk en er zullen vragen worden beantwoord van organisaties en gemeentelijke instellingen over armoede en schulden.

Opleidingen:

Opleidingen, trainingen en coaching met betrekking tot armoede worden ontwikkeld en georganiseerd en een gecertificeerde opleiding wordt aangeboden aan ervaringsdeskundigen.

Beïnvloeding:

Armoede als thema wordt onder de aandacht gebracht en gehouden bij politiek, bestuur, instellingen, de burgers en het bedrijfsleven; struikelblokken gaan gesignaleerd worden in het beleid bij het streven naar een armoedevrije Rotterdam in 2020; het Expertisecentrum wordt gesprekspartner van de Gemeente; er worden gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan het Stadbestuur en de Gemeenteraad over armoedebestrijding, waarbij het centrum werkt vanuit een onafhankelijke positie; er worden verbindingen gelegd tussen de verschillende partners in de stad en in deelgebieden van de stad op het gebied van armoede en er komt samenwerking met andere kenniscentra en relevante organisaties in de stad.

Bestuur

De stichting Expertisecentrum Armoede Rotterdam start met vier bestuursleden: Clara Sies, voorzitter, Therese Steur, secretaris, Mark van der Eerden, penningmeester en Hans Goosen, tweede voorzitter.

Uit de klankbordgroep van het Expertisecentrum worden nog vijf bestuursleden toegevoegd, waaronder drie ervaringsdeskundigen met armoede.Collegevorming Rotterdam nadert voltooiing

Na een consultatieronde met Burgemeester Ahmed Aboutaleb, onderhandelingen met Jan Kees de Jager, voormalig minister van financiën en daarna Pedro Peters, directeur van de RET als informateur, is bekend gemaakt dat er een college van Burgemeester en Wethouders komt met Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. In een eerder stadium was de VVD al afgehaakt en kortelings ook de Christenunie / SGP.

Er komen zeven zetels voor de wethouders, vier voor Leefbaar Rotterdam, twee voor D66 en de laatste is voor het CDA. Wethouder voor veiligheid wordt Joost Eerdmans (lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam) en Hugo de Jonge (CDA)  wordt wethouder van onderwijs, net zoals in het vorige college. De overige wethouders en de verdere verdeling van de portefeuilles worden in de tweede week van mei bekend gemaakt.

Met veertien, zes en drie zetels komt er de meest krappe meerderheid in de raad van drieentwintig tegenover tweeentwintig zetels. Dat zou problemen kunnen opleveren, maar in de praktijk wordt er in de Rotterdamse Gemeenteraad relatief al veel vaker verdeeld gestemd dan in de landelijke politiek.De Vonk zoekt gezinnen met kinderen, die rond moeten komen van een minimuminkomen

ingezonden mededeling van Ria van Nistelrooij

Geldt het volgende voor u?

U hebt een inkomen op het minimum
U hebt één of meerdere kinderen in de leeftijd van
8 tot 18 jaar
U wilt graag uw verhaal vertellen over wat u merkt in uw gezin van de bezuinigingen
U wilt hiervoor drie keer meewerken aan een interview
U woont in Eindhoven, Rotterdam of Tilburg

Gevraagd voor onderzoek

Dan vraagt Stichting de Vonk u mee te doen aan een onderzoek. De tijdsinvestering één maal per jaar, gedurende drie jaar steeds anderhalf uur. De locatie is naar keuze. U ontvangt voor dit alles een (kleine) vergoeding.

Achtergrond

In Nederland zijn zo’n 400.000 kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Stichting De Vonk zet zich al jaren in voor de participatie van arme kinderen en jongeren. Wij streven ernaar, door aandacht voor de problematiek te vragen, dat alle kinderen mee kunnen doen op school, met sportclubs, in de omgang met vrienden en dat zij een goede gezondheid en een goede toekomst hebben.

Daarom doet De Vonk onderzoek naar wat het beleid betekent voor deze kinderen en jongeren en hoe het beleid verbeterd zou kunnen worden.

Ria van Nistelrooij is onderzoeker en houdt interviews in de gezinnen, met ouders en eventueel met de kinderen.

Hoe beleeft u het beperkte inkomen? Waar loopt u tegenaan? Wat zou er verbeterd moeten worden? Welke goede oplossingen hebt u zelf al gevonden? En wat moet er in de samenleving veranderen? De onderzoeksresultaten en uw ideeën gebruiken we om alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, mee te laten doen.

Meedoen?

Wil u meedoen aan het onderzoek, of wilt u vrijblijvend meer informatie, neem dan contact op met Ria van Nistelrooij, tel. 06-12878550 of Stichting de Vonk 013-4647600, of mail: r.van.nistelrooij@stichtingdevonk.nlQracht 500

qracht 500ingezonden vraag van Annemiek Onstenk

Beste redactie van de RoSA Nieuwsbrief, ik volg jullie met belangstelling. Willen jullie in de Nieuwsbrief aandacht besteden aan Qracht 500, eenmalig magazine waarin 125 mensen uit het hele land hun verhaal over armoede doen. Chroisch zieken, werkenden, werklozen, verslaafden, ondernemers, ex-gedetineerden, kinderen, agrariërs, illegalen en meer. Armoede kan iedereen overkomen. In Qracht 500 ook tien Rotterdammers over armoede, zoals Ton http://www.qracht500.nl/Portretten/ton/ en Edmond http://www.qracht500.nl/Portretten/edmond-rosario-meulens/.

Qracht 500 is een multimediaal project met de site www.qracht500.nl, eenmalig magazine Qracht 500 dat eind febr 2014 verscheen, een Qrachtmeeting over armoede in hotel The Grand op op 17 april en meer. Qracht 500 besteedt op een positieve manier aandacht aan armoede. Mensen die in armoede leven worden weggezet als profiteurs, mensen die de kantjes ervan af lopen en door eigen schuld in de problemen kwamen. In Qracht 500 vertellen mensen hoe ze in armoede terecht kwamen en wat ze doen om er uit te komen. Qracht 500 is geen zwartboek maar een portrettengalerij van mensen die van onderop hun leven weer proberen op te bouwen.

In het hoofdredactioneel commentaar wordt de vraag opgeworpen of het in deze tijd van groeiende sharing economy geen tijd wordt om, naast auto's, huizen en gereedschap, ook onze banen te gaan delen. Veel mensen in armoede willen werk, maar werkgevers willen hen niet.

Het magazine is in het hele land, voor € 6,50, te koop, bij veel winkels van Bruna, AKO, Albert Heijn, Primera en The Readshop.

Graag jullie aandacht voor Qrachjt 500 en wie weet kunnen we eens samenwerken?!

Annemiek Onstenk
maker Qracht 500
m: 06 13602817Expertisecentrum gaat van start met een pilot

pilotVanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie is er naast het overleg met de politieke partijen en de wethouder ook al meer dan een half jaar overleg met ambtenaren van een afdeling van Sociale Zaken over het Expertisecentrum. In een laatste overleg is toegezegd dat er geld is om met het centrum te beginnen in de vorm van een pilot. Voorlopig wordt er nog even gewacht met Armoede TV, maar met twee andere aspecten van het Expertisecentrum wordt wel een aanvang genomen.

Pilot Armoedekennis per Gebied

Omdat bekend is dat mensen in de armoede ook vaak een bedrag voor openbaar vervoer niet kunnen opbrengen is het van belang voor hen om, via boetes, niet nog verder in de schulden te komen. Vandaar dat hulp bij armoede en schulden het liefst op loopafstand moet zijn, optimaal gelegen, bekend en benaderbaar. En al die andere zaken, die zo acuut mogelijk, in een vroeg stadium van veranderende financiële omstandigheden, de klant uitnodigen om zijn problemen te komen bespreken. Hulpvermijding is immers één van de belangrijke oorzaken van in de schulden raken. De deur moet open staan op één centraal punt!

Rotterdam is verdeeld in veertien gebiedsdelen: Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander, Rotterdam centrum en Rozenburg. Grotere gebieden zoals IJsselmonde en Charlois, Delfshaven, Feijenoord, IJsselmonde en Prins Alexander kunnen niet toe met één centraal punt. Bij Pernis en Overschie kan dat wel.

Het expertisecentrum gaat zich richten op het bij elkaar brengen van de hulpverlening per gebied. Een belangrijk startpunt daarvoor zouden de uitdeelpunten van de Voedselbank kunnen zijn. Het werk kan daar gestart worden met interviews met klanten en vrijwilligers. Vervolgens kunnen andere organisaties op het gebied van armoedebestrijding benaderd kunnen worden. Vervolgens de reeds bestaande officiële organisaties zoals de Vraagwijzer. Uiteraard worden de resultaten van het onderzoek besproken met de Gebiedscommissie.

De keuze voor het gebied waar de Pilot gaat plaatsvinden zal zorgvuldig gemaakt moeten gaan worden.

Pilot modellering Website Armoede

Het zal niet eenvoudig worden een goede, benaderbare en aantrekkelijke website te bouwen voor het Expertisecentrum. Vorm en inhoud vereisen beide een bijzondere benadering, vanwege het onderwerp Armoede. Uit onderlinge afstemming en versterking met Armoede TV zal ook nog kracht geput moeten gaan worden.

De website staat en valt met de zoekmogelijkheden, het taalgebruik en de onderhoudbaarheid van de site.

Om de site duurzaam te laten zijn zal methodisch gewerkt moeten worden. Dat kan via een Internet Project Plan bestaande uit: analyse, beeldvorming en planning; doel en doelgroep; inhoud website; functioneel ontwerp; grafisch ontwerp; technisch ontwerp; onderhoudsplan en promotie van de website. Uiteraard worden in de pilot ook de stappen gezet naar uitingen via andere vormen van communicatie zoals twitter,  facebook en dergelijke. 

Maar bij armoedeproblematiek geldt extra: vooral de toon maakt de muziek.

Afstemming met de andere pilot, Armoedekennis per Gebied, zal aan beide pilots ten goede komen. Een website met redelijk voldoende inhoud en kansen op draagvlak heeft tijd nodig, 17 oktober zou ideaal zijn voor de start, immers het is dan de Werelddag tegen de Armoede, die dit jaar in Rotterdam voor het achtste jaar "gevierd" gaat worden.