3D rode stip logo
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking;
Nieuwsbrief 63
18 maart 2014

Verkiezingen en armoede

armoede bestaat ook bij onsAfgelopen najaar heeft de Rotterdamse Sociale Alliantie overleg gehad met zeven van de acht politieke partijen in de Rotterdamse Gemeenteraad. Onderwerp was de armoedeproblematiek in onze, in velerlei opzichten rijke, stad. We hebben tijdens deze besprekingen een nota uitgereikt met daarin uittreksels over het armoedebeleid van de verschillende partijen die wij  vlak voor de verkiezingen van 2010 hadden samengesteld. Voorafgaande aan de periode van vier jaar, waar woensdag een einde aan komt. De nota was toendertijd een aanzet voor een politieke discussie tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2010. Alle partijen in de raad hadden  aandacht besteed aan de problematiek in hun programma, op twee na, de VVD en D66. 

Tijdens de besprekingen in de herfst van 2013 hebben we de partijen het rapport opnieuw meegegeven, met als aanbeveling veel aandacht te besteden aan de armoedeproblematiek in de nieuwe programma's. Immers 14,9% van de Rotterdamse gezinnen leeft in armoede en één op de vijf kinderen groeit op in een gezin op of onder de armoedegrens. In een bijeenkomst dit jaar in januari op 13 januari zijn opnieuw de partijen uit de Raad uitgenodigd door de Rotterdamse Sociale Alliantie. Er is daar een enquête gehouden over de beste politicus van die dag. De uitslag daarvan vindt u in onze Nieuwsbrief 62.  

Helaas zijn we dit jaar niet in de gelegenheid geweest om de programma's door te nemen van alle zeventien partijen. Gelukkig ontvingen we wel op 12 maart de Stadskrant Verkiezingen, waarin de partijen zich redelijk uitgebreid voorstelden met hun verkiezingsprogramma. Opnieuw zijn we op zoek gegaan naar het woord "armoede" in de zeventien verschillende artikelen.

Ook nu weer ontbrak dit woord bij de VVD en D66, maar dit jaar ook bij Leefbaar Rotterdam, het CDA en bij de Christenunie/SGP. Setkin Sies van de Christenunie had het in het artikel overigens wel over Rotterdammers die het zelf niet redden, zoals verslaafden en vluchtelingen.

Het woord "armoede" werd wel expliciet gebruikt bij de PvdA, GroenLInks, de SP en de Rotterdamse Ouderen Partij (een nieuwe partij). Alle andere acht nieuwe partijen hadden het woord "armoede" nog niet ontdekt.

Er valt nog veel werk te verrichten door de Rotterdamse Sociale Alliantie, de politiek zal nog regelmatig onder druk gezet moeten worden in de komende vier jaar. Want armoede in deze op zich rijke stad moet aan het eind van het eerste decenium van deze eeuw hier niet meer voorkomen. Persbericht 2 maart 2014

Nominatie voor Expertisecentrum Armoede Rotterdam en Armoede TV

logo RoSA!Op donderdagochtend 27 februari werd door de Commissie voor Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie (MVSP) en wethouder Marco Florijn groen licht gegeven aan de Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) om de plannen verder te ontwikkelen voor een Expertisecentrum Armoede Rotterdam en het ontwikkelen van bijbehorende TV producties.

Deze plannen waren reeds eerder door de Stichting Samen 010 voorgedragen voor de Cliënt in Beeldprijs die eind maart tijdens het Congres van de Landelijke Cliëntenraad zal worden uitgereikt. Het was een extra verrassing dat de vrijdag na de bespreking op het Stadhuis aan de Coolsingel per telefoon bekend werd gemaakt dat de plannen voor een Expertisecentrum één van de vier genomineerden was voor deze prijs en voor de publieksprijs.

Het idee voor een Expertisecentrum Armoede Rotterdam (EAR) werd in de lente van 2013 vanuit RoSA! voorgelegd aan RAAP, het Rotterdams Anti Armoede Platform van vele verschillende organisaties die de armoede in Rotterdam bestrijden, zoals de kerken, de Pauluskerk, het Fonds Bijzondere Noden, de vakbond en de Cliëntenraad SoZaWe. De mogelijke realisering van een dergelijk centrum kwam in een stroomversnelling door de extra gelden voor armoedebestrijding die door het Rijk waren aangekondigd na het Sociaal Akkoord.

In het najaar werden de plannen door RoSA! met medewerking van de leden van RAAP aangescherpt en voorgelegd aan de commissie MVSP. Dit leidde tot de extra bijeenkomst van 27 februari, een brainstormoverleg waar de aanwezige leden van de Gemeenteraad de "contouren en de context" van het plan van allerlei kanten met RoSA! bespraken en uiteindelijk unaniem de plannen ondersteunden.

Het Expertisecentrum Armoede Rotterdam gaat gebruikmakend van de reeds aanwezige kennis een inventarisatie maken van alle kennis op het gebied van armoedebestrijding. Deze kennis zal gebruik worden voor trainingen, cursussen en bijscholing van vrijwilligers en beroepskrachten die zich daarmee bezig houden. De kennis zal voor iedereen toegankelijk zijn via internet.

Daarnaast verschijnen brochures en boekjes voor belangrijke gebeurtenissen in het leven met gevolgen voor de persoonlijke financiën, zoals: ontslag, scheiding, je inwonend kind wordt achttien, de hypotheek kan niet meer betaald worden en onvolledige AOW. Daarnaast komt er een opleiding voor ervaringsdeskundigen met armoede, met een certificaat, want wie weet het beter wat het is om arm of in schulden te zijn als iemand die het zelf heeft ondervonden.

Het expertisecentrum gaat er ook voor zorgen dat er meer en betere samenwerking in de bestrijding van armoede tot stand komt op Rotterdams gebiedsniveau. Veel uitkeringsgerechtigden hebben immers nauwelijks geld voor openbaar vervoer. Er komt ook voorlichting over armoede aan de gehele Rotterdamse bevolking, om de verwijtende sfeer die de laatste jaren is ontstaan over mensen in armoede en schulden terug te dringen en om te zetten in begrip en solidariteit. Samen binden in plaats van tweedeling. Een belangrijk middel daarbij zal zijn de TV programma’s die niet alleen informatief en kritisch, maar vooral ook boeiend en onderhoudend zullen zijn.

Belangrijk wordt een tijdige en soms voortijdige terugkoppeling naar de Gemeenteraad en de Wethouder over de uitvoering van het Gemeentebeleid. Over wat er mis gaat en mis kan gaan met armoedebestrijding komt er gevraagd en ongevraagd advies vanuit het Expertisecentrum. Na de nodige voorbereiding is het de bedoeling dat er met het centrum en de TV dit najaar wordt gestart.Recht is niet altijd even eenduidig en transparant

logo wetswinkel erasmusWetswinkel Erasmus opent 18 maart haar deuren.

Recht lijkt vaak iets ontastbaars, zelfs iets onbereikbaars. De regelgeving is dan ook niet altijd eenduidig en transparant. Daardoor blijven juridische zaken vaak abracadabra voor de gewone burger. Wij doen dat anders. Wij nemen de cliënt bij de hand en maken inzichtelijk welke stappen en welke processen kunnen worden doorlopen.

Wetswinkel Erasmus is een stichting, welke volledig onafhankelijk is van publieke of private instellingen en niet streeft naar commerciële belangen, waar u zowel voor persoonlijk als zakelijk gratis juridisch advies terecht kunt. Deze rechtshulp wordt u aangeboden door een team van juristen en rechtenstudenten. Zij staan tot uw dienst om op vrijwillige basis uw juridische vragen te beantwoorden en zullen u, indien nodig, doorverwijzen naar een advocaat.

Wetswinkel Erasmus houdt elke dinsdagavond tussen 19:00-21:00 haar inloopspreekuur aan het Gerrit Sterkmanplein 1 Rotterdam.

www.wetswinkelerasmus.nl                                      info@wetswinkelerasmus.nlGrote steden in Europa pleiten voor betaalbare huisvesting

woonbond demonstratieWoonbondpersbericht

De burgemeesters van dertig grote Europese steden willen meer ruimte om hun burgers betaalbaar te kunnen huisvesten. Zij dienen een resolutie in bij de Europese Commissie, om de verantwoordelijkheid voor een goed huisvestingsbeleid neer te leggen bij gemeenten en de afzonderlijke lidstaten. Daarbij pleiten zij voor een brede sociale huursector. Een grote steun voor de Woonbond in zijn strijd voor een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

De burgemeesters, waaronder Van der Laan (Amsterdam) en Van Aartsen (Den Haag), willen af van de regelgeving uit Brussel die staatssteun alleen toestaat voor de allerarmsten. Zij vinden dat zij alle burgers moeten kunnen huisvesten in goede en betaalbare woningen. In de brief waarmee Michael Häupl, de burgemeester van Wenen, de resolutie aanbiedt aan president Barosso van de Europese Commissie, zegt Häupl: 'Wonen is een basaal sociaal recht, en betaalbare veilige huisvesting is de belangrijkste voorwaarde voor sociale cohesie in onze maatschappij, en voor een goed gelukkig leven.'

De resolutie is maandag 17 februari in Brussel gepresenteerd door de burgemeesters van Amsterdam, Bratislava, Ljubljana en Nantes. De Woonbond is er blij mee. Directeur Ronald Paping: 'Het is niet voor niets dat het Nederlandse Parlement minister Blok (Wonen) heeft gevraagd de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken naar Euro 38.000 en in Brussel te gaan praten over het verder optrekken van die grens naar Euro 43.000. Als de oproep van de burgemeesters gehoor krijgt, zou dat het zelfs het volledig loslaten van zo’n inkomensgrens tot gevolg kunnen hebben.'

Paping vindt dat de huidige richtlijnen van de Economische Commissie voor staatssteun te zeer worden geformuleerd vanuit een strikt economische invalshoek en dat ze ertoe leiden dat het centrum van grote steden volledig ontoegankelijk wordt voor mensen die het wat minder hebben. De vier grote steden in Nederland (G4) waarschuwden al eerder voor een toenemende kloof tussen rijk en arm in de steden. Voor de concentratie van goedkopere huurwoningen in kwetsbare wijken, en het onbetaalbaar worden van de huren in de gewilde stadswijken. Zij noemden het een ongewenste en gevaarlijke ontwikkeling. Het Europese Parlement, de Europese Economische en Sociale Commissie en het Comité voor de regio’s benadrukten recentelijk het grote belang van betaalbare huisvesting voor de maatschappij, de economie en de leefomgeving.