stip  ACTIEGROEP ROTTERDAM ARMOEDEVRIJ stip


Maak uw keuze voor:

| home | | programma's | | manifest | | waardering | | uitnodiging | | vergunning |
Informatie:

info@armoedevrij2020.nlArmoedebeleid in de verkiezingsprogramma's

(Armoede Kieswijzer)

Er valt weer iets te kiezen voor de arme Rotterdammer
PvdA lijst 2


De PvdA heeft vertrouwen in alle Rotterdammers. En terecht toch? We hebben Rotterdam samen gemaakt tot wat het nu is: een prachtige stad om te wonen, te werken, te sporten en te ontspannen. Wereldwijd worden we geprezen om onze economie, onze architectuur en onze gastvrijheid. En toch willen we pleiten voor verandering. Want niet iedere Rotterdammer profiteert van die fantastische stad van ons. Er dreigt een stad van twee snelheden: de stad van de Rotterdammers met het beste onderwijs, de beste woningen, de beste banen en de beste zorg en de stad van Rotterdammers voor wie dat allemaal niet weggelegd is.

Platform armoedebestrijding

Armoede en schulden zijn grote problemen. Er zijn veel instanties die hier wat aan doen maar die werken soms totaal langs elkaar heen. Alle partijen die zich met schulden bezig houden, komen in Platform Armoedebestrijding met elkaar tot goede oplossingen. Rotterdammers moeten de weg weten te vinden naar de juiste hulp. De PvdA staat pal voor de bijstand als vangnet.

Kinderarmoede de stad uit! In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.

Redelijke vrijwillige ouderbijdrage

Een te hoge ouderbijdrage mag geen drempel zijn dat je niet het beste uit je onderwijs haalt. We gaan met de scholen in gesprek om een Rotterdamse richtlijn te maken met betaalbare ouderbijdrages. Ook gaan we iedereen in de bijstand met kinderen in schoolgaande leeftijd 35 euro per kind per jaar geven ter compensatie van de ouderbijdrage.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.
D66 lijst 3


Zonder schuld
een stad zonder armoede in 2040

Eén op de vijf Rotterdammers leeft in armoede, verreweg het hoogste aantal van Nederland. Armoede is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, maar gaat gepaard met veel leed. 31.000 kinderen - maar liefst een kwart van de Rotterdamse kinderen - groeien in onze stad op in een gezin dat in armoede leeft. We pleiten bij de wetgever voor een eenvoudiger persoonlijk faillissement zodat de schuldeisers meer risico lopen. 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden die alleen maar verder oplopen. Armoedebestrijding moet topprioriteit krijgen.

Deltaplan schulden

Schuldenproblematiek is een van de grote veroorzakers van achterstand en armoede. Om de schuldenepidemie het hoofd te bieden stellen we een Deltaplan Schulden op. In dit plan dragen alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers en incassobureaus, er verantwoordelijkheid voor te zorgen dat schulden moeilijker ontstaan en dat het aflossen gemakkelijker wordt. Vaak onderschatten mensen, en dan vooral jongeren, de gevolgen van het aangaan van schulden. Voorlichting en een preventieprogramma helpen dan ook hen hier bewuster van te maken. Er zal sneller worden ingegrepen en problematische betalingsachterstanden worden onderling door coöperaties, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeringen gedeeld en zij bieden hulp. De schuldhulpverlening zal ook bij schulden onder de €10.000 al in actie moeten komen en er is speciale aandacht voor dak- en thuislozen om ze een kans te geven hun leven weer op te bouwen. Bij ernstige gevallen, waarin de maatschappelijke kosten die van de schuld overstijgen, kan de gemeente de schuld opkopen. We stimuleren welzijnsorganisaties om een (buddy)systeem met vrijwilligers op te zetten voor administratieve hulp of om gebruik te maken van initiatieven zoals de formulierenbrigade van Humanitas.

Bekendheid inkomensondersteuning

Een groot deel van de Rotterdammers dat recht heeft op inkomensondersteuning maakt hier geen gebruik van. Dit komt voort uit een gebrek aan kennis of het onvermogen om dit aan te vragen. De vraagwijzer - een gemeenteloket waar hulp geboden wordt - zal mensen op de verschillende regelingen wijzen en hen helpen aanvragen in te dienen.

Gebruik jeugdtegoeden vergroten

Kinderen uit arme gezinnen kunnen aanspraak maken op €275,- tot €400,- budget voor op hun Rotterdampas, waarmee ze onder andere een fiets, maar ook school- en sportspullen kunnen aanschaffen. Dankzij D66 is dit budget verhoogd en de verdeling specifieker aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen, zoals jonge kinderen en jongeren. Een deel van de ouders maakt helaas nog geen aanspraak op het jeugdtegoed voor hun kroost. D66 wil dat er een uitgebreide campagne wordt gevoerd om te zorgen dat alle kinderen die hier recht op hebben, er ook gebruik van maken. Daarnaast zullen medewerkers van de wijkteams en de vraagwijzers vaker hierop mogen wijzen. Tot slot moet een aantal deelnemende winkels verder groeien.

Frontlijn aanpak voor probleemgezinnen

Rotterdam kent duizenden 'multi-probleemgezinnen’, gezinnen waar verschillende sociale problemen tegelijk aan de orde zijn. Niet iedere welzijnswerker is ertoe in staat om dergelijke gezinnen goed te helpen. Vaak is er brede kennis nodig, evenals het vermogen om stevig door te pakken, om zo alle linies te doorbreken van de verschillende overheidsdiensten en maatschappelijke partners. Bureau Frontlijn heeft in Rotterdam goede resultaten laten zien. We zorgen dat er per gezin één hulpverlener de regie heeft en snel en effectief beslissingen kan nemen die overeenkomt met de Frontlijnaanpak.

Bestrijding van psychosociale problemen bij armoede

Mensen die in armoede leven of met schulden kampen, ervaren veel stress, stigmatisering en psychosociale problemen. We leren van de pilots 'mobility mentoring', die deze verlamming beogen tegen te gaan, en maken deze werkwijze onderdeel van de aanpak. We geven ambtenaren, in het bijzonder bij de dienst Werk en Inkomen, trainingen om deze problematiek te herkennen. Ook trainen we hen erin mensen door te verwijzen naar psychosociale hulp als onderdeel van de armoedebestrijding. Bij het welzijnswerk moet deze doorverwijzing ook makkelijker worden.

Expertisecentrum armoede

Het bestrijden van armoede heeft hoge prioriteit om kansen te kunnen bieden aan alle Rotterdammers. Armoede is een hardnekkig vraagstuk zonder eenvoudige oplossingen. We richten, samen met de sociale partners, een centrum op dat kennis en expertise op het gebied van armoede bij elkaar brengt. Dit is een onafhankelijk instituut met gezag. Ze geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zijn bij het opstellen van beleid op het gebied van armoedebestrijding altijd nauw betrokken.

Initiatieven voor armoedebestrijding

Met 'Citylab010' heeft D66 het mogelijk gemaakt voor Rotterdammers om op negen verschillende onderwerpen, waaronder economie, cultuur en duurzaamheid, plannen in te dienen en zo maatschappelijke innovatie te stimuleren. Op het gebied van armoedebestrijding is die mogelijkheid er nog niet. Wij breiden het aantal onderwerpen uit, zodat initiatiefrijke Rotterdammers volop kunnen bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van armoede. Op het gebied van werkgelegenheid verruimen we de mogelijkheden voor aanvragen, zodat initiatiefnemers ook op gebied van re-integratie op de arbeidsmarkt innovatieve ideeën kunnen uitproberen.
SP lijst 4


Armoede is een groot probleem in Rotterdam. De belangrijkste beslissingen over inkomen worden genomen in de Tweede Kamer. Maar Rotterdam kan wel zorgen dat de gevolgen voor Rotterdammers minder ernstig zijn. De SP heeft genoeg goede ideeën om na jarenlang beleid om mensen met geldproblemen weg te jagen, eindelijk aan echte armoede-bestrijding te beginnen. Hulp om van schulden af te komen verdient een keiharde aanpak. Dat betekent een aanpak die wérkt. Dichtbij, toegankelijk, en door ook te kijken naar schuldeisers, inclusief de overheid, die het alleen maar erger maken. Sociale uitsluiting door armoede is een dagelijks feit voor veel Rotterdammers en dat pakken wij aan met alle mogelijke middelen.

Hoe krijg je mensen zonder werk weer aan de slag? Niet door ze te straffen voor het feit dat er te weinig werk is. Wel door maatwerk en door ze te stimuleren. Ook Rotterdammers met een beperking kopen hun overhemd met opgestroopte mouwen. De gemeente moet er daarom alles aan doen om hen te helpen aan een baan met of zonder beschutte werkomgeving. Het beleid van de gemeente gaat voortaan uit van een open houding in plaats van wantrouwen en vanuit het besef dat eigen kracht en zelfredzaamheid nogal eens wordt overschat.

Inkomen en armoedebestrijding

Het huidige minimumloon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging van de koopkracht. De gemeente compenseert het verlies aan koopkracht voor mensen met de laagste inkomens dat ontstaat door nieuwe kabinetsmaatregelen, vanuit de bijzondere bijstand en door kwijtschelding van lokale lasten en gemeentelijke tarieven voor deze groep.
Schuldhulpverlening

Schulden zijn hét grote probleem voor veel Rotterdammers. De gemeente gaat daarom extra investeren om te zorgen dat de schuldhulpverlening weer toegankelijk en effectief wordt. We gaan aan échte schuldhulpverlening doen, met als ideaal een schone lei aan het einde van de rit.
CDA lijst 6


3.6 Armoede en schulden

Teveel Rotterdammers hebben te kampen met armoede en problematische schulden. Armoede speelt niet alleen bij mensen met een uitkering of bij gepensioneerden, maar ook bij werkenden met een laag inkomen. Aan het werk gaan/blijven moet blijven lonen. Wanneer iemand schulden heeft, dan heeft dit direct gevolgen voor andere levensgebieden. Als de rekeningen zich opstapelen gaan mensen bij de dag leven en verdwijnt het langetermijnperspectief. De ervaring leert dat veel Rotterdammers die bij de gemeente aankloppen voor zorg ook schulden hebben. Weer gezond worden of werk vinden is logischerwijs van minder groot belang dan een warme maaltijd voor de kinderen. Een integrale aanpak vanaf het eerste moment is dan ook essentieel.

Door de schulden wordt een groot deel van het besteedbaar inkomen gebruikt voor aflossingen en rente. Rotterdammers komen zo in de knel. Het armoedebeleid in Rotterdam moet enerzijds ruimhartig zijn zodat mensen waardig kunnen leven. Anderzijds moet er sprake zijn van activerend armoedebeleid, zodat de bijstand een vangnet blijft. Het verdienen van een eigen boterham blijft altijd het uitgangspunt. Naast een inkomen zorgt werk immers voor eigenwaarde en voor contact met collega's in een sociale omgeving.

De afgelopen jaren zijn er positieve stappen gezet in het voorkomen van schulden. Juist op het gebied van het voorkomen van armoede en schulden kan nog veel winst worden geboekt. Zonder twijfel moet dit een speerpunt zijn in een volgend college.
Nida Rotterdam lijst 7Welvaart in Rotterdam

Ruimhartig armoedebeleid met bijzondere aandacht voor schuldenproblematiek

Toegankelijke schuldhulp: vroegtijdige ondersteuning betekent makkelijker en eerder schuldenvrij. Te veel jongeren geraken in schulden door te gemakkelijk geld te lenen en dit vaak ook nog eens te vergokken. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om dit te ontmoedigen. Investering in duurzame sociale woningen is nodig om de energierekening van al die huishoudens die krap bij kas zitten te verlagen. Aandacht voor de behoefte van voedselbanken. Toegankelijkheid van sport en cultuur waarborgen voor huishoudens met beperkt budget.
GroenLinks lijst 8


1.2.3 Een stevig vangnet

Vertrouw Rotterdammers: GroenLinks wil dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering of andere hulpvraag worden behandeld vanuit klantvriendelijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen.

Ruimhartig bijstandsbeleid: De gemeente richt het bijstandsbeleid zo ruimhartig mogelijk in. Ook als experimenten een zekere bestuurlijke ongehoorzaamheid ten opzichte van het Rijk vragen.

Bijstand zonder bureaucratie: De verplichte wachttijd van vier weken schaffen we af net als drempels die het recht op uitkering inperken. Wie uitstroomt kan zijn uitkering pauzeren zodat het aanmeldproces niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. Rotterdam doet voorstellen aan het rijk voor aanpassing van het bijstandsbeleid aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Geen repressie maar meedoen: WerkLoont, het programma waarin een deel van de Rotterdammers met een uitkering een dag per week de straten veegt, wordt afgeschaft. Re-integratietrajecten mogen geen andere banen verdringen en worden getoetst op duidelijke leerdoelen.

Geen verplichte tegenprestatie: We stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen door bezigheden buitenshuis. Dit stellen we echter niet verplicht.

Compensatie mantelzorg en kostendelersnorm: Wie mantelzorg verleent, wordt vrijgesteld van sollicitatieplicht. De korting door de kostendelersnorm wordt volledig gecompenseerd.

Terughoudend boetebeleid:
Rotterdam probeert boetes en maatregelen zoveel mogelijk te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. Daarbij houden we rekening met de aanwezigheid van kinderen in een gezin.

1.3 ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING

1.3.1 Meedoen in Rotterdam Armoedebestrijding heeft prioriteit:
Rotterdam maakt van voorkomen en terugdringen van armoede een topprioriteit. Armoede is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Samen voorkomen we dat armoede generaties lang wordt door gegeven.

Kwijtschelding gemeentelijke lasten:
Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen wordt 100% van de gemeentelijke lasten kwijtgescholden.

Individuele inkomenstoeslag omhoog:
Rotterdammers die minder dan 120% van het minimumloon verdienen komen in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag wordt opgehoogd.

Extra ondersteuning vrij besteedbaar:
Rotterdam overtuigt het rijk dat AOW- en jeugdtegoed weer in geld moeten worden uitgekeerd. Tot die tijd breiden we het aantal winkels, dat het tegoed accepteert, flink uit. Voorwaarden passen we soepel toe.

Meer geld voor noodgevallen:
Het maatwerkbudget voor incidentele noodgevallen voor wijkteams wordt ook toegankelijk voor vraagwijzers en welzijnsorganisaties. De gemeentelijke bijdrage aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaat omhoog.

Bijzondere bijstand is een gift: De bijzondere bijstand wordt weer een gift. Bij bijzondere bijstand voor vervanging van een elektrisch apparaat wordt voor het zuinigste apparaat gekozen.

Sport en cultuur voor kinderen inarmoede: Rotterdam participeert in het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Zo kunnen kinderen die in armoede opgroeien sporten en zich cultureel ontplooien. Aanmeldprocedures maken we simpeler. Alle Rotterdamse kinderen leren op de basisschool zwemmen. De Rotterdampas wordt gratis voor minima en de gemeente blijft Jeugdvakantieland steunen.

1.3.2 Erger voorkomen

Minima praktisch ondersteunen: De minima-makelaar helpt Rotterdammers die in armoede leven of die hun inkomen plotseling sterk zien dalen. Dat gebeurt door enerzijds te helpen uitgaven te beperken, bijvoorbeeld door goedkopere woonruimte te zoeken. Anderzijds worden zij geholpen door de weg naar mogelijkheden en regelingen te wijzen.

Armoedeplatforms stimuleren: De gemeente stimuleert en faciliteert de oprichting van armoedeplatforms in alle stadsdelen. Initiatieven als de voedselbank en de kledingbank werken er samen met  gemeentediensten, signaleren problemen en wisselen goede ervaringen uit.

Meer hulp bij betalingsproblemen: Wie betalingsproblemen heeft, krijgt in Rotterdam een hulpaanbod voor problemen escaleren. Bij huwelijk, scheiding en overlijden geeft de gemeente standaard voorlichting over financiële gevolgen en regelingen om die te verzachten.

Voorkomen van dakloosheid: Huisuitzettingen voorkomen we voor alle Rotterdammers, niet alleen voor gezinnen en mensen met psychische problemen. Door integrale aanpak van achterliggende problemen en snelle schuldhulpverlening investeert de stad in preventie van dakloosheid.

Schuldproblemen: De gemeente gaat over op 'sociaal incasseren' om het ontstaan van schulden te voorkomen. Er komt actief beleid om andere Rotterdamse instellingen en bedrijven voor deze aanpak te werven.

1.3.3 Problemen oplossen

Individuele begeleiding bij schulden:
Wie de gemeente hulp vraagt bij het aanpakken van schulden krijgt individuele begeleiding. We willen de stress die gepaard gaat met schulden en armoede structureel wegnemen. Daarvoor gebruiken we technieken zoals mobility mentoring, een innovatieve aanpak van de problematiek achter schulden. Hulpverleners zijn alert op het herkennen van GGZ-problematiek en andere beperkingen.

Betere schuldhulpverlening: De capaciteit van de schuldhulpverlening wordt vergroot, drempels worden zoveel mogelijk weg genomen en het aanmeldproces eenvoudiger. Rotterdam start een proef met het opkopen van schulden.

Economische zelfstandigheid vergroten: In de eigen organisatie heft de gemeente de loonkloof tussen mannen en vrouwen op. Rotterdam versterkt door gericht beleid de economische zelfstandigheid van vrouwen.
Christenunie-SGP lijst 9


3.9 Sociale Zekerheid

Ondanks dat we in één van de rijkste landen ter wereld leven, lukt het niet iedereen om het hoofd boven water te houden. Vaak komt dit doordat er geen geschikte baan gevonden kan worden of de afstand tot de arbeidsmarkt simpelweg te groot is. Hierdoor dreigen mensen onder het bestaansminimum te komen en buiten de boot te vallen. De ChristenUnie-SGP wil vanuit een Bijbelse naastenliefde staan voor de bescherming van zwakkeren in de samenleving. Rotterdammers die onvoldoende inkomen hebben of in moeilijke omstandigheden verkeren verdienen een goed sociaal vangnet.

Een goed sociaal vangnet moet passende ondersteuning bieden, maar vooral ook gericht zijn op helpen van mensen om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. De ChristenUnie-SGP wil daarom een sociale zekerheid waarin mensen weer aan hun perspectief kunnen werken. Wij zetten ons daarom in voor een positief bijstandsbeleid dat ruimte biedt aan experimenten met sociale coöperaties, en vormen van regelarme bijstand.

Het leren oppakken van de eigen verantwoordelijkheid en werken aan perspectief is erg belangrijk, want Rotterdam kent relatief gezien het grootste bijstandsbestand van Nederland. Ruim veertien procent van de beroepsbevolking ontvangt een uitkering. Op de lange termijn is dat financieel gezien niet meer houdbaar. Wij willen daarom een voorzetting van de verplichte tegenprestatie, want dit vergroot de vaardigheden van mensen, geeft een dagritme en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Daarnaast wordt het programma Werk Loont en extra handhaving op de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen voortgezet vanwege de bewezen effectiviteit.

Een voortzetting van de huidige programma‟s betekent echter niet een ongewijzigde voorzetting. Het kan immers socialer en mensgerichter in Rotterdam. De Rotterdammer en zijn hulpvraag moet meer centraal komen door een actief en klantvriendelijk gemeentelijk beleid dat gebaseerd is op vertrouwen. Voor personen die actief zijn als mantelzorger moet de sollicitatieplicht worden opgeschort. Voor de ChristenUnie-SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk moeten als even nuttige maatschappelijke bijdragen worden gestimuleerd en gewaardeerd. Daarnaast mag het boetebeleid socialer worden ingevuld aan de hand van de principes van sociaal incasseren.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hetzelfde te doen. Misbruik van „ 'gratis werk' (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt.

Wij willen daarom:
3.10 Armoedebestrijding

In onze stad is armoede een groot probleem. Zo leeft ruim één op de vier kinderen in armoede. Veelzeggend is dat veertig procent van deze kinderen werkende ouders heeft. Armoede leidt tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, een slechtere gezondheid en veel stress. Dit is niet alleen dramatisch voor mensen zelf, maar leidt ook tot hoge maatschappelijke kosten. De ChristenUnie-SGP ziet armoedebestrijding daarom als een belangrijke taak van de gemeente en wil een ruimhartig armoedebeleid om de oorzaken en gevolgen van armoede te bestrijden.

De kaalslag in de afgelopen jaren op de gelden voor armoedebestrijding is gelukkig grotendeels teruggedraaid in het door ons gesloten Zomerakkoord, dat onder andere 13,5 miljoen euro extra regelde voor de bestrijding van armoede. Hierdoor werden onder meer het AOW-tegoed, Jeugdtegoed en de individuele inkomenstoeslag verhoogd. Daarnaast kwam er een regeling voor niet-verplichte schoolbijdragen (denk aan schoolreisjes) en kwam er een einde aan de stijging van de eigen bijdrage van minima op de afvalstoffenheffing.

In de volgende raadsperiode wil de ChristenUnie-SGP de maatregelen uit het Zomerakkoord bestendigen. Daarnaast moet de afvalstoffenheffing voor lage inkomens weer volledig worden kwijtgescholden. Verder moeten de door ons geïnitieerde uitrol van armoedeplatforms over de stad worden gestimuleerd, om te gaan dienen als middel voor een effectievere armoedebestrijding. Op deze wijze wordt de kracht van de Rotterdamse samenleving ingezet voor armoedebestrijding. Ervaringsdeskundigen moeten hier een belangrijke rol in spelen.

Wij willen daarom:

3.11 Schuldenproblematiek

De schuldenproblematiek in de stad is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat ruim 50.000 huishoudens te kampen hebben met schuldproblemen. Meer dan de helft van deze groep huishoudens (27.000) zit zelfs zover in de schulden dat aflossen geen optie meer is. Zij hebben problematische schulden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. Hierdoor stapelen de schulden zich snel op en worden problemen als onoplosbaar ervaren. De ChristenUnie-SGP wil hoop en perspectief bieden voor deze groep mensen en vindt het daarom van groot belang dat er een snelle en toegankelijke gemeentelijke schuldhulpverlening is. Hierin moet de nadruk liggen op een outreachende en persoonlijke benadering. Met het Zomerakkoord regelden we hiervoor 2 miljoen euro extra. Wij willen dat de Kredietbank in de komende jaren hiermee doorgaat.

De wachttijden voor het hulptraject moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet bij het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze steun rekenen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.

Tegelijkertijd is voorkomen nog altijd beter dan genezen, en moet er volop ingezet worden op preventie en vroegtijdige signalering. Dit betekent dat de gemeente afspraken maakt met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en de eigen afdeling gemeentelijke belastingen om betalingsachterstanden tijdig te melden. Daarnaast moet er aandacht zijn voor gedragsverandering door doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer.

Tot slot vindt de ChristenUnie-SGP de eigen gemeentelijke opstelling als schuldeiser belangrijk. Wij dienden daarom in het afgelopen jaar de initiatiefnota 'Heel Rotterdam gaat Sociaal Incasseren' in. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente doorgaat op de ingeslagen weg van sociaal incasseren.

Wij willen daarom:Partij voor de Dieren lijst 10


Volwaardig meedoen voor iedereen

Mensen zijn gelukkiger wanneer zij iets kunnen betekenen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.
Werk in goede banen leiden

Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. En ze zijn bang dat computers of robots hun plek zullen innemen. De gemeente speelt een grote rol in het zorgen voor passend werk in de maatschappij voor iedereen die dat wil. Dit kan soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Een basisinkomen voor iedereen zal serieus onderzocht moeten worden. Daarmee kunnen we veel werk en activiteiten verrichten die nu blijven liggen, omdat we er geen tijd voor hebben of omdat ze te duur zijn.50-PLUS lijst 12


4. SOCIALE ZEKERHEID ; EEN RECHT EN GEEN GUNST

50PLUS Rotterdam zet in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht en geen gunst. Wij kiezen ervoor dat bijstandsgerechtigden niet meer verplicht hoeven te schoffelen en geen zinloze grote hoeveelheden sollicitatie moeten schrijven! Wij willen echt maatwerk in de begeleiding van werkzoekenden!

5. AORW ; ALGEMENE OUDERDOMS ROTTERDAMWET

50PLUS Rotterdam zet in op een AORW: de Algemene Ouderdoms Rotterdam-Wet. Iedereen die 65 wordt, drie jaar in Rotterdam woont en bijstand nodig heeft krijgt die uitkering als basisinkomen. zo herstelt Rotterdam iets van de fouten van het landelijke beleid inzake verhoging AOW-leeftijd.

6. ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING

50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners van Rotterdam. Wij kiezen ervoor minimavoorzieningen aan te bieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Zo kunnen ook kinderen uit armere gezinnen gewoon deelnemen aan het sociale en sportieve leven. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanvraag voor schuldhulpverlening. Voedselbanken horen overbodig te worden.DENK lijst 14


DENK heeft het manifest voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid onderschreven

DENK Rotterdam staat voor:Stadsinitiatief Rotterdam lijst 16


Stadsfonds tegen armoede en sociaal isolement

Thema: Zorgzame stad

Armoede en eenzaamheid vormen een groot probleem in Rotterdam, juist ook omdat het niet altijd zichtbaar is. Je hebt dus juist de hulp van alle Rotterdammers nodig om de problemen te signaleren en er iets aan te doen. Wat ons betreft, wordt een percentage van de begroting voor armoede- en eenzaamheidsbestrijding vrijgemaakt om initiatieven uit de stad gericht op het bestrijden van armoede en eenzaamheid te ondersteunen.

We willen 1% van de armoede- en eenzaamheidsbestrijdingsbegroting inzetten om initiatieven uit de stad op dat vlak financieel te ondersteunen onder de voorwaarde dat deze initiatieven na een eenmalige bijdrage op eigen benen kunnen staan of andere financieringsbronnen hebben aangewend.
Beweging Armoedebestrijding Rotterdam (BAR) lijst 19


ARMOEDE BESTRIJDING