ANBI
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

ANBI gegevens

STICHTING ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE


Vanaf 1 januari 2014 is onze stichting geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verplicht te voldoen aan het openbaar maken van een aantal gegevens. Dit om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. Een ANBI instelling mag giften ontvangen zonder schenkingsrecht en onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften voor de schenker aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


1. Onze naam

Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie, ook bekend als RoSA!


2. RSIN / fiscaal nummer

Volgens opgave van de Belastingdienst: 8213.59.356


3. Adres

Postadres:       Jufferkade 66, 3011VW Rotterdam
Telefoon:          010 411 15 16
e-mail:              info@rosarotterdam.nl


4. Doelstelling, zoals vermeld in de statuten

De Stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam.
Het behartigen van de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven in Rotterdam.
Het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.


5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2020-2023

De Rotterdamse Sociale Alliantie ( afgekort: R0SA!) is opgericht in 2007 en is een netwerk van ervaringsdeskundigen in armoede, vrijwilligers en beroepskrachtkrachten. RoSA houdt zich bezig met armoedebestrijding, te beginnen in Rotterdam door middel van het informeren en beïnvloeden van publiek, pers en politiek. Het gaat om het bewust maken van alle facetten die bij een leven in armoede van belang zijn, uiteraard beginnend bij de doelgroep, namelijk de 90.000 burgers in Rotterdam, die thans in armoede leven. RoSA! brengt ook mensen in beweging om invloed uit te oefenen op het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een stichting opgericht in oktober 2009 met ANBI status en registratie van bestuurders bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur ontwikkelt jaarplannen, begrotingen en stelt de agenda op. Daarnaast is er een initiatiefgroep die om de 2 weken bijeenkomt en aan de hand van een opgestelde agenda, plannen maakt voor activiteiten, contacten onderhoudt met netwerkorganisaties en taken verdeelt. De initiatiefgroep vormt een vaste kern van actieve medewerkers, waarvan ieder zijn eigen deskundigheid inbrengt. De gemiddelde opkomst van deze initiatiefgroep is van 10 tot 15 personen.

Twee keer per jaar wordt In het breed overleg wordt vaak een brainstormsessie gehouden voor het vormen van nieuwe ideeën en het bepalen van strategieën om ideeën en activiteiten concreet uit te voeren.

Rosa! heeft contact met Rotterdamse Organisaties die zich bezig houden met armoede bestrijding, zoals FnvLokaal, Samen010 - de Pauluskerk, IDEM, Warm Rotterdam, de Voedselbank Rotterdam en Fonds Bijzondere Noden, de Actiegroep Oude Westen en verschillende wijkorganisaties. Met een aantal organisaties vinden we elkaar in het organiseren van stedelijke acties.

RoSA zoekt regelmatig contact om adviezen en ideeën aan te reiken aan politieke partijen in Rotterdam, zoals de huidige coalitie partijen CDA, Groen Links, PvdA, VVD en CU/SGP de oppositie partijen NIDA, 50plus, het CDA, CU/SGP, D66 in de gemeenteraad, Warm Rotterdam, de diverse Armoedeplatforms in politieke partijen aan de linker flank, de Pauluskerk, Samen 010, IDEM, Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, voedselbanken e.a. RoSA! is echter niet het verlengstuk van een politieke partij of vakbond, maar een onafhankelijke groep, gesteund door een aantal subsidiefondsen en is ook onafhankelijk van gemeentefinanciering.

Op landelijk niveau is RoSA! lid van de Sociale Alliantie, bestaande uit 50 organisaties die hun krachten hebben gebundeld bij het tegengaan van armoede en het bevorderen van participatie. Ook onderhoudt RoSA! contacten met de landelijke Woonbond c.q. Cliëntenraad alsmede een landelijke Raad van Kerken. We hebben in de periode 2016- 2019 samengewerkt met onderzoeksgroepen. Op internationaal niveau hebben we vergaderingen bezocht in Brussel over EU politiek op het gebied van armoede en werkloosheid, mogelijk gemaakt door een Europese vakbondsstichting.

Activiteiten. Per jaar worden minstens 4 thema bijeenkomsten georganiseerd naast de Nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede, die voor het eerst werd georganiseerd op 17 oktober 2007 en sindsdien altijd op 17 oktober wordt gehouden. Daarnaast wordt er regelmatig een Mars tegen de armoede georganiseerd in samenwerking met vakbonden en politieke partijen m.u.v. de VVD en Leefbaar. We hebben samengewerkt met een onderzoeksgroep van de TU Delft, het project Re Invest, betaald door EU subsidies en in 14 landen uitgevoerd waarvan Nederland, t.w. Rotterdam. Thema was het beleven van armoede en wonen. Ook hebben we samengewerkt met de onderzoeksgroep Poverty, Income and Employability (PIE) die ook in diverse landen projecten uitvoerden. Tenslotte werken we in 2020 mee aan een FNV project om het minimumloon van 9 naar 14 euro te krijgen in de volgende kabinetsperiode (maart 2021).

Mijlpalen in de periode januari 2016- december 2019: Centrum voor Lokaal Bestuur, 29 jan 2016: toespraak van Hans Goosen en Tjeerd de Boer over moeilijk plaatsbare mensen op de arbeidsmarkt. 17 oktober Werelddag tegen de Armoede over delen versus tweedelen. September-december meegewerkt aan het Woonreferendum tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen.

2017: in het voorjaar 4 bijeenkomsten georganiseerd waardoor 120 ideeën werden verzameld door de aanwezigen (200 deelnemers). Deze ideeën werden teruggebracht tot 40 onderwerpen die als uitgangspunten werden door Hans goosen in de zomer van 2017 uitgewerkt tot een Manifest Tegen de Armoede. Gereed op 9 september, werd het Manifest door Hans en Tjeerd voorgelegd aan de leiding van alle politieke partijen in de gemeente behalve Leefbaar. 8 van de 10 partijen gaf steun aan het Manifest of in ieder geval hoofdonderdelen zoals Van Isolement naar erbij horen, van bestraffen naar benaderen van mensen in armoede en werkloosheid, van schuldenlast naar schuldenvrijheid, minder armoede betekent ook meer geld en het verminderen van dreiging door instanties jegens klanten.

Het Manifest tegen de Armoede, bevestigd door genoemde politieke partijen op de 11-de Werelddag tegen de Armoede in de Pauluskerk, is zeker een belangrijke mijlpaal geworden in de beleidsperiode 2016-2019. Een volgende mijlpaal volgde toen Rosa! een extra Ab Harrewijn prijs toegekend kreeg, 23 november 2017, t.w.v. euro 1.500. Van dit geld kon die maand een Actiegroep Rotterdam Armoedevrij 2020 worden opgericht, in samenwerking met de FNV en linkse partijen.

Op 10 maart 2018 wordt door het werk van Actiegroep Rotterdam Armoedevrij een Mars tegen de Armoede gehouden met zo'n 1.000 deelnemers. Bedoeling was om de politiek te beïnvloeden op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Leefbaar bleef de grootste partij met 11 zetels maar zou zomer 2018 aan het kortste eind trekken als het ging om de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Een belangrijke verbetering voor RoSA! als het gaat om vermindering van armoede.

Hans en Tjeerd bezochten een congres in Brussel (26-4) over de positie van werknemers op een veranderende arbeidsmarkt richting flexibanen. Ook deelname aan een gemeentecongres over de transitie van Rotterdam van voormalige industriestad naar een Nieuwe Economie van innovatieve banen en verandering van gebruik van energiebronnen.

De vanuit RoSA! gewenste samenwerking met de Pauluskerk kon optimaler. In november werd daar de stichting Warm Rotterdam opgericht. Een initiatief van 2 PvdA leden om een Vereniging tegen de Armoede moest april 2019 worden beëindigd wegens gebrek aan belangstelling.

Op de Werelddag tegen de Armoede was de Rotterdamse politiek verrijkt door het instellen van een wethouder tegen de armoede, de heer Grauss, aangesteld om diverse armoedevraagstukken in kaart te brengen en om tot coördinatie te komen met alle organisaties die met armoede bezig zijn. Hij kon zich meteen bezighouden met het thema van die Werelddag, namelijk sociale rechtvaardigheid op zijn Rotterdams.

In 2019 kwam de gemeente met 3 rapporten over schulden (Uit de Knoop), Reset Rotterdam en Mensenwerk waarin plannen ter invulling van de Participatiewet in de periode 2020-2023. Op 1 juli was de heer Grauss aanwezig op een themamiddag in de Pauluskerk, gevolgd door een idem in Pauluskerk georganiseerde bijeenkomst over armoede en schulden. De 13-de Werelddag tegen de Armoede werd besteed aan het thema jongeren in de knel: minder inkomen versus hogere vaste lasten.

Intussen (18-11) heeft het Sociaal Cultureel Planbureau gehakt gemaakt van de Participatiewet. Ongetwijfeld krijgt dit rapport een politiek staartje, het leverde RoSA! echter een verrassende mijlpaal op toen Hans werd geïnterviewd door Nieuwsuur van de NPO (22-11). IMPACT!

Dit jaar werkte RoSA samen met het FNV project 'bij voorbaat verdacht', tegen een geautomatiseerde opsporingsmethode om vermoedelijke fraude in de bijstand op te sporen in bepaalde wijken (SYRI). Midden juli zette burgemeester Aboutaleb een streep onder het project. Vanaf voorjaar 2019 doet Rosa! mee aan een FNV actieproject om het minimumloon van 9 naar 14 euro te verhogen, waardoor ook de AOW en bijstand navenant verhoogd worden.

De Nieuwsbrief. In de periode 2016-2019 zijn ruim 50 Nieuwsbrieven gerealiseerd en verwacht huiseconoom Tjeerd de Boer zijn vijftigste artikel te schrijven (sinds maart 2015). Hij schreef veel over neoliberalisme en de daarmee samenhangende individualisering. Hoewel theoretisch, hebben beide processen direct gevolgen voor de praktijk van vooroordelen, véroordelen en bestraffen van mensen in armoede en werkloosheid. Iedereen wordt geacht financieel zelfstandig te zijn of te worden, velen lukt dat niet en worden gemangeld door instanties en vaak armer gemaakt door boetes.

Rosa! heeft regelmatig contact met de pers, vooral tijdens bijeenkomsten of zoals gezegd, naar aanleiding van een actueel thema, zoals het NPO interview met Hans over de Participatiewet.

Tenslotte kunnen mensen die geen kant meer op kunnen met hun schulden en andere problemen terecht voor individuele hulpverlening door Therese Steur. Dankzij een recente subsidie van het Laurensfonds is het thans mogelijk haar werk financieel in te dekken.

Concept beleidsplan 2020-2023.

De doelstelling van Rotterdam armoedevrij in 2020 is niet bereikt, waardoor het verstandig is om deze doelstelling mee te nemen naar 2023. In de gemeente is sinds de publicatie van de 3 rapporten dit jaar een omslag gaande van bestraffen naar benaderen van mensen in armoede en werkloosheid. Toch moeten we blijven strijden tegen vooroordelen en veroordelen van deze mensen als gevolg van rechtse neoliberale ideeën, vaak waanideeën als zou er voor iedereen werk zijn als je maar wilt. Hoewel een inmiddels aantoonbare verbetering van bejegening van klanten op gang is gekomen, missen we de meest voor de hand liggende methode van armoedebestrijding, namelijk gewoon meer geld geven aan mensen met een minimuminkomen. Vooral voor degenen die meer dan 3 jaar in armoede leven is herstel van de individuele inkomenstoeslag van 120 naar (tot 2015) 340 euro nodig. Deze toeslag is nodig ter vervanging van noodzakelijke spullen zoals een wasmachine. Ook moeten we strijden voor extra middelen voor de bijzondere bijstand zoals vergoeding van tandartskosten die niet worden vergoed door de verzekeraar.

Vervolgens zal het moeilijk blijven om mensen in armoede te bereiken of beter in beweging te krijgen ter verbetering van hun situatie. Vooralsnog blijft het belangrijk om continu in contact te blijven met gemeentepolitici en momenten te benutten ter bestrijding van armoede zoals inspreektijden op het stadhuis tijdens de begrotingsbesprekingen in november 2020.

Maart 2021 zijn er landelijke verkiezingen, hoewel het op dit moment al de vraag is of kabinet Rutte 3 niet eerder gaat vallen. Als het gaat om sociale zekerheid is er niks verloren aan dit kabinet dat niet bereid is tot structurele verbetering van lage en middeninkomens. Steeds meer mensen in deze groepen krijgen last van bestedingsarmoede na aftrek van vaste lasten.

Begin 2016 waren ruim 38.000 mensen in de bijstand. Op dit moment nog 34.000, duidelijk gevolg van de hoogconjunctuur sinds 2015. We moeten echter rekening houden met een nieuwe recessie of erger, waardoor veel mensen met nu tijdelijk of flexiwerk hun baan weer kunnen verliezen.

Rotterdam, 25 november 2019.


6. Bestuurssamenstelling

Oprichting Stichting 5 oktober 2009 KVK 24473747 / RSIN 821359356
Hans Goosen voorzitter vanaf 5 oktober 2009
Therese Steur secretaris vanaf 5 oktober 2009
Tjeerd de Boer penningmeester vanaf 1 september 2016
Adriana Rollingswier bestuurslid vanaf 1 november 2019
Paolo Lopez bestuurslid vanaf 11 oktober 2016
 


7. Beloningsbeleid

De Rotterdamse Sociale Alliantie draait geheel op vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.


8. Uitgeoefende activiteiten

a. Algemeen
 
Op 8 oktober 2012 is de volgende tekst geformuleerd in de digitale Nieuwsbrief :

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam. Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie 17 oktober ’de ‘Wereld Dag tegen de Armoede’, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille. Belangrijk daarbij is ook de digitale Nieuwsbrief met korte films, foto’s en actuele berichten over armoedebeleid landelijk en gemeentelijk, die wordt verstuurd in een oplage van 650 e-mails.

Leden van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zijn vertegenwoordigd in die organisaties. Hiervoor is de organisatie als volgt ingericht:

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt één keer per twee weken bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men elke week bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een beroepskracht van KSA/GCW, die als organisatie deel neemt aan de Sociale Alliantie. De initiatiefgroep heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie moet noodgedwongen uit gaan van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarom is er een Stichting opgericht en is er een bestuur gevormd.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

Aanpassingen
Op 21 maart 2018 zijn hierop enkele actuele aanpassingen toegepast, te lezen in de nieuwsbrieven vanaf april 2018.

b. Actueel: jaarverslag 2019
 
Bijeenkomsten:

28 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst
Een toekomst zonder armoede en schulden!?


Met Marco Florijn, Sarah Reitema, Tjeerd de Boer en Ellen Verkoelen.

Enkele punten uit de nieuwjaarsbijeenkomst
 
Hans Goosen, voorzitter RoSA!
- De omvang van het armoede- en schuldenprobleem vraagt om een oplossing van de samenleving.
- Betere gegevensuitwisseling om schulden vroeg te signaleren.
- Een beter overzicht van vorderingen bij het Rijk.
- Een SER-advies over werk en armoede onder verschillende groepen in Nederland.
- Kinderarmoede bestrijden.
Er moet een verandering in de samenleving komen. We moeten aan de jeugd denken, aan het klimaat, maar ook sociaal.

Marco Florijn, voorzitter NVVK
- Voorkomen van schulden moet centraal staan.
- De beslagvrije voet wordt te complex berekend en is bijna onuitvoerbaar.
- Hij vertelt over het Jongeren Perspectief Fonds in den Haag. Het gaat erom dat iemand perspectief heeft, schuldenvrij wordt en
  wat van zijn leven maakt.
- Mensen hebben recht op een schone lei.
- Mensen moeten geen schulden aan gaan.
- Als merendeel van de schuldeisers het eens is met een maatregel, dan moet iedereen meedoen.
- Pak schuldeisers harder aan!
- Rotterdam moet weer een voorbeeldstad worden, wat betreft de aanpak van armoede in de stad.

Sarah Reitema, finance consultant, (IT-)filosoof en industrie-expert food en agro
Zij stelt dat het niet uit maakt hoe de schuldenaar het aanpakt. Als je eenmaal prooi bent van de zondige armoede-industrie, kom je er niet uit met incasso, deurwaarders en bedrijven als Wehkamp. Ze noemt de volgende kernpunten:
- voortaan gelijke behandeling van Rotterdammers
- belastingvrije voet aanpakken

Tjeerd de Boer, econoom en publicist verbonden aan RoSA!
Tjeerd zegt dat 3 miljoen mensen een flexbaan hebben of ZZP’er zijn. De enige manier om dit op te lossen is om een basisinkomen te gaan instellen. Hij pleit voor terugkeer van de langdurigheidstoeslagen noemt die wasmachinetoeslag. Vaste lasten storten vanaf de uitkering ontzorgt.

Ellen Verkoelen, gemeenteraadslid 50plus.
De grootste boete eiser is de gemeente Rotterdam zelf. Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat dit moet stoppen.
- De scheiding tussen arm en rijk is veel te groot geworden in Rotterdam.
- Mensen van de sociale woningbouw worden naar andere gebieden gedreven. _________________________________________________________________________

1 juli 2019 Themabijeenkomst
De weg uit de armoede (van papier naar praktijk)


Na bijna een jaar na de oprichting van het nieuwe college van Burgmeester en Wethouders hebben wethouder Grauss (van Armoede en Schulden) en wethouder Moti (van Werk en Inkomen) drie nieuwe beleidsnota’s gepubliceerd: Uit de knoop over armoede, Reset-Rotterdam over schulden en Mensenwerk over werk en inkomen.

RoSA! heeft daar aandacht aan besteed op 1 juli met Wethouder Grauss, waarbij ook aanwezig waren Tweede Kamerlid René Peters (CDA), Emeritus Professor Leiden Nick Huls en uit de Gemeenteraad Aart van Zevenbergen (SP).

Enkele punten uit deze bijeenkomst:

Michiel Grauss is de eerste wethouder in Nederland voor Armoedebestrijding. De portefeuille is ruim 80 miljoen euro. Hij gaat in op de armoede met de gevolgen voor kinderen. Er zijn 2 beleidsnota’s gemaakt:
- De Rotterdamse aanpak van armoede (Getiteld Uit de knoop). Dit heeft met heel veel dingen te maken. Hij vertelt dat alle
  collegeleden hebben meegeschreven. Dit vereist een integrale aanpak.
- Naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers (Reset Rotterdam).

Punten die hij noemt:
- 500 gezinnen begeleiden om uit de stress te komen
- de dienstverlening van de gemeente moet effectiever
- de regels moeten simpeler worden
- de langdurigheidstoeslag moet concreter worden
- de toelage kinderopvang moet duidelijker worden
- samengevat: de aanpak moet vele malen beter

Hij deelt mede dat de gemeente bezig is om het vaste lastenpakket van bepaalde gezinnen te gaan betalen vanuit de uitkering (dit vraagt aanpassing van de wet). Hij stelt dat er in Rotterdam al geldlessen worden gegeven op middelbare scholen en bij JIP (Jongeren Informatie Punt).

Mensen die geld verdienen aan de schulden van anderen (incassobureaus, bewindvoerders etc.) daar moeten we vanaf. In combinatie met hogere BTW, stijgende vaste lasten en minder bijstand ontvangen kunnen we zo niet doorgaan.

Michiel Grauss deelt mede dat er een Stadsmarinier Schulden is benoemd. Deze stadsmarinier krijgt een centrale rol in de schuldenaanpak en treedt vooral op wanneer de gewone ondersteuning niet toereikend is of wanneer een lange adem nodig is.

René Peters
Hij stelt dat het basisinkomen te weinig is voor mensen. De uitkeringen moeten omhoog. Het CDA gaat voor een basisbaan. Hij stelt dat huisuitzetting bij gezinnen ook moet stoppen. Ook afsluiting van gas, water en licht is zo’n verkeerde actie. Water is een eerste levensbehoefte roept iemand uit de zaal. Dat is een mensenrecht.

Aart van Zevenbergen
Op een vraag uit de zaal “Big brother is watching” geeft Aart een uiteenzetting over Systeem Risico Indicatie. Alle bewoners van een bepaalde wijk krijgen met dit geautomatiseerd systeem een indicatie op fraude. Dus zijn zij bij voorbaat al verdacht. Als je mensen met wantrouwen benadert, schamen ze zich nog meer en wordt het alleen maar erger.

Nick Huls
De professor vertelt dat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen sterk verouderd is. Het is een ondoordringbare wand voor mensen geworden. Dit wordt niet aangepakt. De rechtbank is het grote probleem aan het worden.
De schuldenaanpak moeten we samen met de gemeente gaan doen. Je kan al 10 jaar in bewindvoering zitten, terwijl schulden verdubbeld zijn.

 ___________________________________________________________________

Themabijeenkomst 23 september 2019
Armoede en schulden in theorie en praktijk

Bij deze bijeenkomst stond de nota “Mensenwerk” van wethouder Moti centraal. Hij is voor de PvdA Wethouder Werk & Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hij is geboren en getogen Rotterdammer.

De andere sprekers waren Tjeerd de Boer van RoSA! en Maureen van der Pligt van de FNV.

Richard Moti gaf drie belangrijke punten aan uit zijn nota: “De dienstverlening verbeteren, zorgen voor duurzame uitstroom uit de bijstand en de inkomenszekerheid verbeteren”. In Nederland is de laatste jaren 10% economische groei geweest. Heel veel mensen in Rotterdam hebben dit niet gemerkt. Zij hebben nu 974 euro netto in de bijstand. Hij wil dat veel mensen er wel van gaan merken dat er groei is. Dit moet door werk te gaan verrichten.

 Werk moet het inkomen verbeteren. Werk zorgt ook voor meer eigenwaarde. Het maakt je trots. Werk zorgt ook voor sociale contacten. Het programma “Mensenwerk” wil het aantal Rotterdammers in de bijstand terugbrengen naar 30.000 in 4 jaar. Op 1 januari 2018 waren dit er 38.000.

Mensen voelen zich vaak opgejaagd, bejegend. Dit komt o.a. door dat mensen worden uitgenodigd met een dreigbrief. Als u niet komt dan…(maatregelen). De gemeente moet van die brieven af. Heeft er duizenden die allemaal anders moeten worden opgesteld. Brieven moeten menselijker worden. Niet alles digitaal laten verlopen maar een fysieke stadswinkel waar mensen geholpen kunnen worden.

Kernpunt moet zijn dat Werken loont.

Tjeerd de Boer

Tjeerd de Boer sprak als ervaringsdeskundige over zijn eigen ervaringen met de bijstand, de bejegening en over de lichamelijke problemen, die hij ondervond mede door de bijstand en de onmogelijkheid om boven de 45 nog een baan te krijgen. Hij vindt dat de langdurigheidstoeslag weer terug moet komen. Hij pleit voor een basisbaan en ervoor dat de burger bij het zoeken van een baan adequaat geholpen gaat worden en niet alleen digitaal, maar overal in de stad met de menselijke maat.

Tjeerd geeft een kort overzicht van zijn werkzame leven en zijn periode in de bijstand. Als je 45+ bent kom je moeilijk aan het werk stelt hij. De negatieve bejegening heeft 16 jaar voor hem geduurd. Hij heeft hierdoor stress en hartproblemen gekregen. Er zijn 5.500 arbeidsongeschikten in de bijstand. Deze groep komt niet meer in aanmerking voor een betaalde baan en zijn vaak vrijwilliger.

Hij pleit ervoor dat de inkomenstoeslag weer terug komt. De armoede begint bij een kapotte wasmachine etc. Zijn voorstel is dat Rotterdam een basisbaan opneemt in haar beleid zodat ze zelf duurzaamheid kunnen regelen. Een soort garantieregeling invoeren dus.

Maureen van der Pligt

Maureen van der Pligt vertelde dat zij als bestuurder van de FNV de volgende zaken wilde aanpakken: de bejegening, het minimum uurloon verhogen naar veertien euro, jongeren met een beperking kansen geven, de verplichte tegenprestatie afschaffen, de systeem risico indicatie verbieden (waarbij mensen bij voorbaat verdacht zijn), de wachttijd tot aan een uitkering opheffen en de participatiewet, die geëvalueerd wordt na vijf jaar.

Zij stelt zich kort voor. Zij is een geboren Rotterdammer en ze werkt hier. Zij wil als bestuurder FNV aantal zaken gaan aanpakken.

We gaan iets doen aan de bejegening. Dit komt vooral door de landelijke pers die zorgt dat verkeerde situaties mega worden uitvergroot. We hebben recht op een uitkering en een menswaardig inkomen. Het neoliberalisme moet weg.

Het minimumloon moet naar 14 euro per uur. Uitkeringen en AOW zijn gekoppeld aan het minimumloon. Dit is de grote strijd van dit jaar. Alle vaste lasten en BTW zijn gestegen. Maar het minimumloon niet.

Veel jongeren met een beperking zitten nu thuis. De sociale werkplaatsen zijn uitgekleed. Mensen met een arbeidsbeperking worden geschoffeerd door dit kabinetsbeleid.

We zien dat heel veel mensen werk doen zonder betaling. Dit moet stoppen. Ze noemt bedrijven waar mensen werkervaring opdoen zonder betaling. Deze mensen voelen zich gecriminaliseerd. Werken zonder loon moet stoppen.

Veel mensen in Hillesluis en Bloemhof zijn door deze wet als fraudeur in de systemen gezet. Betreft 1.200 personen vaak met een migratieachtergrond en een bijstandsuitkering. Alle systemen zoals Sociale Verzekeringsbank en andere instanties zijn aan elkaar gekoppeld. Er is in Rotterdam actie gevoerd. Dit kreeg veel media-aandacht. Rotterdam stopt met deze handelswijze. FNV is heel blij daarmee. De FNV voert op 29 oktober a.s. een rechtszaak om deze handelswijze in Nederland te stoppen.

Jongeren moeten 4 weken wachten voordat ze een uitkering krijgen. Dit moet veranderen.

De participatiewet bestaat ongeveer 5 jaar. Op 2 november a.s. is er een centrale bijeenkomst in Utrecht waar o.a. hoogleraren, Tweede Kamerleden en staatssecretaris van Ark bijeenkomen.

Er is een hele industrie omheen ontstaan van schuldeisers etc. Daar moeten we vanaf. ___________________________________________________________________

Werelddag tegen de armoede 17 oktober 2019
Thema: Jongeren in de knel


Presentator en dichter Edwin de Voigt heeft op de dertiende editie van de Werelddag tegen Armoede in Rotterdam een afwisselend en verrassend programma geleverd.

Dat startte met een opening van Marja van Katendrecht in gesprek met de coördinatoren Therese Steur en Hans Goosen. Drie jongeren presenteerden hun persoonlijke verhalen: Denzel Karim, Swendeline Ersilia en Michline Plukker.

Er was een toneelvoorstelling onder regie van Luc Opdebeeck met de toneelgroep Formaat. Het werd uitgevoerd als een tableau vivant. Luc vertelde na afloop over het hoe en wat van het toneelstuk. Marja interviewde een aantal ervaringsdeskundigen van de Formaat.

Sprekers waren Karlijn Roex en Bas van Weegberg.

Karlijn Roex vertelde over het onderwerp en haar pas verschenen boek “In verwarde staat” gevolgd door een interview met Alexander Borst.

Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Jong, sprak over de tien aanbevelingen van de SER Jongerenraad over de verbetering van de positie van Jongeren. De Sociaal Economische Raad heeft 10 aanbevelingen gedaan op beleidsgebieden als wonen, werken, arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheid, financiën. Wat moet er gebeuren op sociaal leenstelsel, flexibilisering arbeidsmarkt, voorkomen stress en burn-out, woningmarkt etc. De 10 aanbevelingen zijn te vinden op https://www.ser.nl/nl/Publicaties/jongeren-advies .

Muziek werd verzorgd door KEES (Evelien Keesmaat), zangeres, componist, muziekdocent en winnaar van de Grote Prijs van Nederland.

Afsluiting van het formele programma was een interview van Carrie door Alexander Borst.


Een compilatie van de dertiende Werelddag tegen Armoede is te vinden op:

https://vimeo.com/387942153 .
___________________________________________________________________

Intern Breed Overleg 17 december 2019


De Rotterdamse Sociale Alliantie heeft, mede door het vele werk dat door RoSA! zelf verzet is, het beleid van de Gemeente Rotterdam ten positieve zien veranderen. De focus lag in het signaleren van misstanden in de uitvoering. Nu wordt het tijd om vanuit RoSA! positieve impulsen te geven ter verbetering van het beleid en de uitvoering, vanuit het in 2017 gepubliceerde Manifest tegen de Armoede.

Om meer inzicht te krijgen daarin en om het nieuwe beleidsplan 2020-2023 van RoSA! diepere invulling te geven werd op 17 december een intern overleg georganiseerd. Enkele punten daaruit:

Positief

De beste ervaring uit de afgelopen jaren was:
- het raadplegen van 200 bezoekers in vier bijeenkomsten van RoSA!
- het vandaaruit samenstellen van het manifest
- het afzonderlijk bezoeken van de politieke partijen in het stadhuis met het manifest
- ondersteuning van het manifest vast te leggen op de Wereld Armoede dag in oktober 2017
- de Mars tegen de Armoede in maart 2018 met bijna alle partijen
- de vorming van een nieuw college met een wethouder Armoede
- drie beleidsplannen van het college over armoede, schulden en werk en inkomen

Andere ervaringen:

- De nieuwsbrieven van RoSA! bevatten veel informatie.
- De initiatiefgroep is een belangrijke bron van informatie en op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom armoede thema’s.  
  Dat het probleem op de kaart gezet wordt bij de politiek. Dat de initiatiefgroep stuk voor stuk bevlogen leden zijn met strijdlust.
  Met steeds verdere verdieping in de problematiek, er vindt kennisontwikkeling plaats, door mensen met diverse achtergronden.
- Goede sessies in de Pauluskerk in 2019 met de wethouders Grauss en Moti.
- Via FBNR worden door RoSA! aanvragen ingediend voor vervanging van een ijskast, een wasmachine, aanvulling van leefgeld,
  vergoeding tandartskosten en andere kosten.
- Vanaf de oprichting wordt de Werelddag tegen de armoede georganiseerd.
- Met acute hulpverlening kan RoSA! uitzettingen en afsluitingen voorkomen.
- Bij het weer invoeren van een breed overleg zullen weer diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
  aanschuiven en ook vertegenwoordigers van politieke partijen.
- RoSA! sluit zich zoveel mogelijk aan bij de actualiteit en organiseert zelf acties richting politiek.
- Acties voor een groter publiek komen eraan: de landelijke Mars tegen de armoede.

Tips
- Er zijn met de uitbreiding van de activiteiten van RoSA! meer vrijwilligers nodig, liefst ook jongeren, daar is de problematiek
  heel groot.
- De groep moet zich zeer snel verjongen, met focus ook op werk en schulden.
- Maak RoSA! toekomstbestendig, want verjonging is noodzakelijk.

Kansen
- Meer landelijke contacten.
- Start vanaf eind 2020 een soortgelijk project als in 2016 tot 2018.
- Bestrijdt Sociale Armoede, iedereen heeft recht om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de stad, de schouwburg en de
  bioscoop.
- Ondersteuning van hulpvragers kost veel tijd, vormen van een team.
- Meedenken over een landelijk evenement tegen armoedestress.
- Het dichten van de kloof tussen arm en rijk.
- Schuldenproblematiek en de rol van deurwaarders daarin.
- “Nederland weer sociaal”.
- Bijeenkomsten met jongeren.
- Aanpak € 14 minimumuurloon plus inclusief bijstand en AOW.
- Opvolgen van de actuele kritiek op de participatiewet in een bijeenkomst.
- Meenemen in RoSA! de klimaat- en milieuvraagstukken in relatie met armoedeproblematiek.
- Meer en regelmatiger acties naar de pers, een media groep vormen.

Bedreigingen
- De opvolging binnen RoSA! kan belangrijk worden.
- Bestrijden van marktdenken en de liberale leer. de neoliberale leer.
- Verdergaande individualisering en het eigen schuld principe van armer worden. __________________________________________________________________

Initiatiefgroep
 
De Initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie is in 2019 22 maal bijeen geweest. Twee maal per maand behalve in april, mei en december en in september drie maal. ___________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Van de Nieuwsbrief van RoSA! zijn in 2019 de nummer 126 tot en met 142 uitgebracht, totaal 17 afleveringen. De oplage blijft schommelen rond de 1.500, daarnaast wordt er in een oplage van circa 80 de Nieuwsbrief doorverzonden door onze correspondent in Maassluis.
___________________________________________________________________

Bestuur

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is formeel een Stichting, hoewel het functioneert als een netwerk. De bestuursleden zijn

Hans Goosen, voorzitter
Therese Steur, secretaris
Tjeerd de Boer, penningmeester
Adriana Rollingswier, bestuurslid sedert 1 november 2019
Jaap Kooimans, bestuurslid sedert 1 november 2019
Paolo Lopez (bestuurslid, niet meer actief voor RoSA!)

De laatste bijeenkomst van het bestuur was 11 november 2019 De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is vrijgesteld van BTW.
___________________________________________________________________

Acute hulpverlening

RoSA! heeft haar kennis over armoede, schulden en uitsluiting opgebouwd vanuit de praktijk, ondersteund door een steeds groeiend aantal boeken en artikelen. Er zijn een aanzienlijk aantal belemmeringen voor mensen aan de onderkant, opgeworpen door overheden, bedrijven en organisaties. Vandaar dat hulpverlening intense inzet vereist van de hulpverleners. Daarbij komt dat vrijwel alle organisaties steeds minder bereikbaar zijn geworden. Voorbeeld daarvan is de gemeente Rotterdam met haar 14010 telefoonnummer.

RoSA! heeft voor de hulpverlening slechts beperkte inzet beschikbaar. Vandaar dat ze de keuze heeft gemaakt alleen bij acute nood zich in te zetten, uiteraard wordt wel altijd naar een alternatief doorverwezen. Vaak is dat laatste niet mogelijk bij een directe dreiging van huisuitzetting of afsluiting van energie. Dan springt RoSA! bij.

RoSA! neemt in veel gevallen contact op met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Maar er zijn gevallen waarbij dat niet kan. In het verleden heeft het bestuur financieel moeten bijspringen, maar dat kan steeds minder.

In 2019 is een eerste bedrag gestort vanuit het Laurentsfonds om een buffer te gaan vormen, wanneer deze situaties zich voordoen. Ook het Fonds Niet voor Jezelf heeft daarvoor een sympathiebijdrage overgemaakt. Bedoeling is daarmee een “Weerstandsfonds Acute Hulpverlening” te gaan vormen.

In het werk van de acute hulpverlening is gebleken dat een aantal hulpvragers een langer traject nodig hebben om enig zicht te krijgen in de financiën. Daartoe kan in beperkte mate budgetbeheer een bijdrage leveren. Het is RoSA! gebleken, dat vaak ook jongeren in de knel komen. Vandaar dat het zinvol is ook jongeren bij RoSA! te betrekken, zodat hun financiële problematiek zichtbaarder wordt, vooral ook bij de politiek. ___________________________________________________________________

Armoedeplatforms

In navolging van het Armoede Platform Prins Alexander is er in 2019 gewerkt aan de verdere vorming van platforms in IJsselmonde, Charlois en Delfshaven. Leden van de Initiatiefgroep van RoSA! zijn betrokken bij deze platforms. Verder is er coördinatie vanuit het Centrum voor Dienstverlening. Dit laatste komt in 2020 onder druk te staan, door het wegnemen van het vrijwilligerswerk bij de CVD en dat is niet gunstig voor deze platforms.

De korte lijnen binnen deze platforms en de betrokkenheid van vrijwilligers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen zou moeten leiden tot een verspreiding over de gehele stad. RoSA! heeft plannen om initiatieven te ondersteunen in Rotterdam Noord en de Stadsdriehoek,
___________________________________________________________________

Samenwerking

In de statuten van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat over samenwerking: “Het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.” Deze omschrijving komt tegemoet aan het karakter van RoSA!, dat uitgaat van een netwerk. Het netwerk gaat uit van inzet, kennis en vaardigheden van individuele deelnemers. Het bevordert een onafhankelijke, niet vooringenomen opstelling.

Die onafhankelijkheid heeft er sterk aan bijgedragen dat RoSA! nu al bijna twaalf en een half jaar bestaat, als vrijwilligersorganisatie. Veel organisaties, waarmee RoSA! heeft samengewerkt zijn gereorganiseerd, samengevoegd, opgeheven door gebrek aan subsidie van de overheid of door overheidsaanbestedingen zakelijk failliet gegaan.

Je zou kunnen zeggen dat een organisatie die idealen op lange termijn nastreeft geen belang heeft aan een zakelijke, formele samenwerking. Toch is samenwerking van groot belang en werkt het best bij een gemeenschappelijk doel op niet al te lange termijn. Mensen kunnen dan betrokken blijven en inzet blijven tonen.

In de komende jaren zal RoSA! de samenwerking blijven bevorderen omdat er veel werk verzet moet worden aan een maatschappij, die rechtvaardig is, waar gestreefd wordt naar voldoende inkomen voor iedereen, waar ongezonde stress niet meer de regel is en waar te grote verschillen leiden tot hebzucht aan de ene kant en armoede aan de andere kant.

En wie daaraan wil samenwerken is bij RoSA! van harte welkom. Om te beginnen in het brede overleg van RoSA! In het voorjaar van 2020 zal de samenwerking vorm krijgen. ___________________________________________________________________

Bijeenkomsten extern

Door RoSA! worden verschillende externe bijeenkomsten bezocht in Rotterdam of in de rest van het land, als vertegenwoordiger van RoSA! of RoSA! als deelnemer aan een externe organisatie, zoals:

- nieuwjaarsbijeenkomsten gemeente Rotterdam en Maassluis
- nieuwjaarsbijeenkomsten bij GroenLinks, PvdA, D66 en SP
- nieuwjaarsbijeenkomst van Samen010 en Mara
- informeel overleg met wethouder Grauss
- informeel overleg met Tweede Kamerlid René Peters
- de klimaatmars in Amsterdam
- de kapstokoverleggen over daklozen op het Stadhuis
- bezoek aan en inspreken in de Commissie WIISI op het Stadhuis
- deelnemen FNV bijeenkomsten over minimumuurloon 14 euro
- maken film over eerste demonstratie 14 euro in Rotterdam
- deelnemen aan de bijeenkomsten / rechtszaak over SyRI van de FNV
- bezoeken acties Tweebosbuurt
- film maken over Tweebosbuurt
- bezoeken rechtszaken over Tweebosbuurt
- bezoeken congres Landelijke Cliënten Raad
- deelnemen in de beleidsgroep van de landelijke Sociale Alliantie
- stedelijk platformoverleg van het Centrum voor Dienstverlening
- bezoeken platforms in Charlois, IJsselmonde en Prins Alexander
- bijeenkomst over de SER in Maassluis
- bezoeken van de bijeenkomst over de Ab Harrewijnprijs
- interview tijdens de Toksjoo op Zuid
- bezoeken van Themater in Capelle aan de IJssel
- overleg directie van de Rabobank Capelle aan de IJssel over armoede
- klimaatdemonstratie Rotterdam
- deelnemen aan vakbondscafés FNV Rotterdam
- deelnemen aan politieke bijeenkomst de Verheffing van de SP
- deelnemen aan het kennisatelier van IDEM
- overleg met Warm Rotterdam
- voorbereiding Mars tegen Armoede samen met de FNV
- twee dagen monteren film “Jongeren in de knel”
- bezoek toneelstuk over schulden in Islamunde
- bezoek landelijke bijeenkomst Moedige Dialoog in Utrecht
- armoederapport Kerken en armoede Pauluskerk
- bijeenkomst geloven in mensen in de Hogeschool Ede
- samen sterk tegen armoede in Maassluis
- van woorden naar daden van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam
- vertoning film Lost Boys in de Jaarbeurs van Utrecht
- VHV over International Labour Organization in Amsterdam
- Jubileumbijeenkomst Lokaal Rotterdam in het Bibliotheektheater ___________________________________________________________________

Conclusie

In 2019 zijn door de Rotterdamse Sociale Alliantie grote stappen voorwaarts gemaakt in de bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting. Uiteraard van belang daarbij is de veranderde opstelling sedert mei 2018 van het Gemeentebestuur. Maar ook uit den Haag komen inmiddels kleine signalen, dat er mogelijkheden zijn voor verbetering.

De belangrijkste stappen voor RoSA! zijn de verbreding van het bestuur van de Stichting en een andere aanpak van de financiering. Met de nieuwe bestuursleden erbij is het eenvoudiger geworden om de taken te verdelen. Op dit moment werpt dit al zijn voordelen af bij de organisatie van de Mars tegen de Armoede op 9 mei 2020.

Bij de financiering zijn drie relatief grote fondsen betrokken: Laurentsfonds, het RaboRotterdamFonds en Volkskracht. En twee kleinere: Niet voor Jezelf en het Heilige Geest Huis Fonds. Dit heeft een aanzienlijke inspanning (en spanning) gekost voor een spontaan opgerichte subgroep van de Initiatiefgroep.

Hoewel de in 2010 uitgebrachte leus “Rotterdam Armoedevrij in 2020” niet gerealiseerd is, is er hoop op verbetering. RoSA! zal zich daar in 2020 tot het uiterste voor inspannen. De mars tegen de armoede op 9 mei en de verhoogde aandacht voor de arfmoedeproblematiek bij jongeren zijn daarbij speerpunten. ___________________________________________________________________


9. Balans en staat van baten en lasten 2019

STICHTING ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE    
FINANCIEEL OVERZICHT 2019
BALANS       31-12-2019   1-1-2019
bezittingen    
Rabobank 4.336,76 906,85
Rabobank spaarrekening 0,00 2.000,00
Rabobank derdenrekening 3.085,00 0,00
  7.421,76 2.906,85
uitstaande leningen acute hulpverlening 0,00 3.807,16
  7.421,76 6.714,01
schulden    
eigen vermogen per  1-1-2019 906,85 815,16
resultaat tot en met 31-12-2019 -200,09 91,69
eigen vermogen per  31-12-2019 706,76 906,85
nog te betalen kosten werelddag 130,00 0,00
derdengelden 585,00 0,00
TS verstrekte leningen acute hulpverlening 0,00 3.807,16
fondsopbouw voor acute opvang 2.500,00 0,00
reservering nieuwjaarsbijeenkomst 1.000,00 1.000,00
actiereservering voor mars 9 mei 2020 2.500,00 1.000,00
  7.421,76 6.714,01
             
RESULTATEN     2019   2018
ontvangsten    
actiebijdrage Niet voor Jezelf 1.840,00 2.000,00
subsidie Heilige Geest Huis 1.500,00 1.000,00
subsidie Laurensfonds 5.000,00 0,00
subsidie Volkskracht 4.500,00 2.500,00
subsidie Rabobank 5.000,00 1.000,00
bijdragen 773,75 310,00
donaties 68,95 200,00
privé bijdragen 735,40 3.966,77
vrijval voorzieningen 0,00 2.000,00
diverse baten 0,00 26,00
rente 0,02 0,00
  19.418,12 13.002,77
uitgaven    
nieuwjaarsbijeenkomst 851,76 366,13
bijeenkomst armoede en schulden 998,10 0,00
bijeenkomst werk en inkomen 798,55 0,00
werelddag tegen armoede 13 4.372,37 2.644,27
kantoor en bestuur 1.140,92 1.800,21
vrijwilligersvergoeding 1.143,00 835,50
communicatie website, nieuwsbrief en opvang 4.038,97 2.685,65
mars tegen armoede aanvulling reservering 1.500,00 2.308,90
Laurensfonds reservering fonds acute opvang 2.000,00 0,00
acute hulpverlening 2.733,55 1.889,38
externe contacten 40,99 381,04
  19.618,21 12.911,08
             
resultaat       -200,09   91,69
31-12-2019Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.