ANBI
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

ANBI gegevens

STICHTING ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE


Vanaf 1 januari 2014 is onze stichting geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verplicht te voldoen aan het openbaar maken van een aantal gegevens. Dit om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. Een ANBI instelling mag giften ontvangen zonder schenkingsrecht en onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften voor de schenker aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


1. Onze naam

Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie, ook bekend als RoSA!


2. RSIN / fiscaal nummer

Volgens opgave van de Belastingdienst: 8213.59.356


3. Adres

Postadres:       Jufferkade 66, 3011VW Rotterdam
Telefoon:          010 411 15 16
e-mail:              info@rosarotterdam.nl


4. Doelstelling, zoals vermeld in de statuten

De Stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam.
Het behartigen van de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven in Rotterdam.
Het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.


5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2020-2023

De Rotterdamse Sociale Alliantie ( afgekort: R0SA!) is opgericht in 2007 en is een netwerk van ervaringsdeskundigen in armoede, vrijwilligers en beroepskrachtkrachten. RoSA houdt zich bezig met armoedebestrijding, te beginnen in Rotterdam door middel van het informeren en beïnvloeden van publiek, pers en politiek. Het gaat om het bewust maken van alle facetten die bij een leven in armoede van belang zijn, uiteraard beginnend bij de doelgroep, namelijk de 90.000 burgers in Rotterdam, die thans in armoede leven. RoSA! brengt ook mensen in beweging om invloed uit te oefenen op het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een stichting opgericht in oktober 2009 met ANBI status en registratie van bestuurders bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur ontwikkelt jaarplannen, begrotingen en stelt de agenda op. Daarnaast is er een initiatiefgroep die om de 2 weken bijeenkomt en aan de hand van een opgestelde agenda, plannen maakt voor activiteiten, contacten onderhoudt met netwerkorganisaties en taken verdeelt. De initiatiefgroep vormt een vaste kern van actieve medewerkers, waarvan ieder zijn eigen deskundigheid inbrengt. De gemiddelde opkomst van deze initiatiefgroep is van 10 tot 15 personen.

Twee keer per jaar wordt In het breed overleg wordt vaak een brainstormsessie gehouden voor het vormen van nieuwe ideeën en het bepalen van strategieën om ideeën en activiteiten concreet uit te voeren.

Rosa! heeft contact met Rotterdamse Organisaties die zich bezig houden met armoede bestrijding, zoals FnvLokaal, Samen010 - de Pauluskerk, IDEM, Warm Rotterdam, de Voedselbank Rotterdam en Fonds Bijzondere Noden, de Actiegroep Oude Westen en verschillende wijkorganisaties. Met een aantal organisaties vinden we elkaar in het organiseren van stedelijke acties.

RoSA zoekt regelmatig contact om adviezen en ideeën aan te reiken aan politieke partijen in Rotterdam, zoals de huidige coalitie partijen CDA, Groen Links, PvdA, VVD en CU/SGP de oppositie partijen NIDA, 50plus, het CDA, CU/SGP, D66 in de gemeenteraad, Warm Rotterdam, de diverse Armoedeplatforms in politieke partijen aan de linker flank, de Pauluskerk, Samen 010, IDEM, Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, voedselbanken e.a. RoSA! is echter niet het verlengstuk van een politieke partij of vakbond, maar een onafhankelijke groep, gesteund door een aantal subsidiefondsen en is ook onafhankelijk van gemeentefinanciering.

Op landelijk niveau is RoSA! lid van de Sociale Alliantie, bestaande uit 50 organisaties die hun krachten hebben gebundeld bij het tegengaan van armoede en het bevorderen van participatie. Ook onderhoudt RoSA! contacten met de landelijke Woonbond c.q. Cliëntenraad alsmede een landelijke Raad van Kerken. We hebben in de periode 2016- 2019 samengewerkt met onderzoeksgroepen. Op internationaal niveau hebben we vergaderingen bezocht in Brussel over EU politiek op het gebied van armoede en werkloosheid, mogelijk gemaakt door een Europese vakbondsstichting.

Activiteiten. Per jaar worden minstens 4 thema bijeenkomsten georganiseerd naast de Nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse Werelddag tegen de Armoede, die voor het eerst werd georganiseerd op 17 oktober 2007 en sindsdien altijd op 17 oktober wordt gehouden. Daarnaast wordt er regelmatig een Mars tegen de armoede georganiseerd in samenwerking met vakbonden en politieke partijen m.u.v. de VVD en Leefbaar. We hebben samengewerkt met een onderzoeksgroep van de TU Delft, het project Re Invest, betaald door EU subsidies en in 14 landen uitgevoerd waarvan Nederland, t.w. Rotterdam. Thema was het beleven van armoede en wonen. Ook hebben we samengewerkt met de onderzoeksgroep Poverty, Income and Employability (PIE) die ook in diverse landen projecten uitvoerden. Tenslotte werken we in 2020 mee aan een FNV project om het minimumloon van 9 naar 14 euro te krijgen in de volgende kabinetsperiode (maart 2021).

Mijlpalen in de periode januari 2016- december 2019: Centrum voor Lokaal Bestuur, 29 jan 2016: toespraak van Hans Goosen en Tjeerd de Boer over moeilijk plaatsbare mensen op de arbeidsmarkt. 17 oktober Werelddag tegen de Armoede over delen versus tweedelen. September-december meegewerkt aan het Woonreferendum tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen.

2017: in het voorjaar 4 bijeenkomsten georganiseerd waardoor 120 ideeën werden verzameld door de aanwezigen (200 deelnemers). Deze ideeën werden teruggebracht tot 40 onderwerpen die als uitgangspunten werden door Hans goosen in de zomer van 2017 uitgewerkt tot een Manifest Tegen de Armoede. Gereed op 9 september, werd het Manifest door Hans en Tjeerd voorgelegd aan de leiding van alle politieke partijen in de gemeente behalve Leefbaar. 8 van de 10 partijen gaf steun aan het Manifest of in ieder geval hoofdonderdelen zoals Van Isolement naar erbij horen, van bestraffen naar benaderen van mensen in armoede en werkloosheid, van schuldenlast naar schuldenvrijheid, minder armoede betekent ook meer geld en het verminderen van dreiging door instanties jegens klanten.

Het Manifest tegen de Armoede, bevestigd door genoemde politieke partijen op de 11-de Werelddag tegen de Armoede in de Pauluskerk, is zeker een belangrijke mijlpaal geworden in de beleidsperiode 2016-2019. Een volgende mijlpaal volgde toen Rosa! een extra Ab Harrewijn prijs toegekend kreeg, 23 november 2017, t.w.v. euro 1.500. Van dit geld kon die maand een Actiegroep Rotterdam Armoedevrij 2020 worden opgericht, in samenwerking met de FNV en linkse partijen.

Op 10 maart 2018 wordt door het werk van Actiegroep Rotterdam Armoedevrij een Mars tegen de Armoede gehouden met zo'n 1.000 deelnemers. Bedoeling was om de politiek te beïnvloeden op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Leefbaar bleef de grootste partij met 11 zetels maar zou zomer 2018 aan het kortste eind trekken als het ging om de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Een belangrijke verbetering voor RoSA! als het gaat om vermindering van armoede.

Hans en Tjeerd bezochten een congres in Brussel (26-4) over de positie van werknemers op een veranderende arbeidsmarkt richting flexibanen. Ook deelname aan een gemeentecongres over de transitie van Rotterdam van voormalige industriestad naar een Nieuwe Economie van innovatieve banen en verandering van gebruik van energiebronnen.

De vanuit RoSA! gewenste samenwerking met de Pauluskerk kon optimaler. In november werd daar de stichting Warm Rotterdam opgericht. Een initiatief van 2 PvdA leden om een Vereniging tegen de Armoede moest april 2019 worden beëindigd wegens gebrek aan belangstelling.

Op de Werelddag tegen de Armoede was de Rotterdamse politiek verrijkt door het instellen van een wethouder tegen de armoede, de heer Grauss, aangesteld om diverse armoedevraagstukken in kaart te brengen en om tot coördinatie te komen met alle organisaties die met armoede bezig zijn. Hij kon zich meteen bezighouden met het thema van die Werelddag, namelijk sociale rechtvaardigheid op zijn Rotterdams.

In 2019 kwam de gemeente met 3 rapporten over schulden (Uit de Knoop), Reset Rotterdam en Mensenwerk waarin plannen ter invulling van de Participatiewet in de periode 2020-2023. Op 1 juli was de heer Grauss aanwezig op een themamiddag in de Pauluskerk, gevolgd door een idem in Pauluskerk georganiseerde bijeenkomst over armoede en schulden. De 13-de Werelddag tegen de Armoede werd besteed aan het thema jongeren in de knel: minder inkomen versus hogere vaste lasten.

Intussen (18-11) heeft het Sociaal Cultureel Planbureau gehakt gemaakt van de Participatiewet. Ongetwijfeld krijgt dit rapport een politiek staartje, het leverde RoSA! echter een verrassende mijlpaal op toen Hans werd geïnterviewd door Nieuwsuur van de NPO (22-11). IMPACT!

Dit jaar werkte RoSA samen met het FNV project 'bij voorbaat verdacht', tegen een geautomatiseerde opsporingsmethode om vermoedelijke fraude in de bijstand op te sporen in bepaalde wijken (SYRI). Midden juli zette burgemeester Aboutaleb een streep onder het project. Vanaf voorjaar 2019 doet Rosa! mee aan een FNV actieproject om het minimumloon van 9 naar 14 euro te verhogen, waardoor ook de AOW en bijstand navenant verhoogd worden.

De Nieuwsbrief. In de periode 2016-2019 zijn ruim 50 Nieuwsbrieven gerealiseerd en verwacht huiseconoom Tjeerd de Boer zijn vijftigste artikel te schrijven (sinds maart 2015). Hij schreef veel over neoliberalisme en de daarmee samenhangende individualisering. Hoewel theoretisch, hebben beide processen direct gevolgen voor de praktijk van vooroordelen, véroordelen en bestraffen van mensen in armoede en werkloosheid. Iedereen wordt geacht financieel zelfstandig te zijn of te worden, velen lukt dat niet en worden gemangeld door instanties en vaak armer gemaakt door boetes.

Rosa! heeft regelmatig contact met de pers, vooral tijdens bijeenkomsten of zoals gezegd, naar aanleiding van een actueel thema, zoals het NPO interview met Hans over de Participatiewet.

Tenslotte kunnen mensen die geen kant meer op kunnen met hun schulden en andere problemen terecht voor individuele hulpverlening door Therese Steur. Dankzij een recente subsidie van het Laurensfonds is het thans mogelijk haar werk financieel in te dekken.

Beleidsplan 2020-2023.

De doelstelling van Rotterdam armoedevrij in 2020 is niet bereikt, waardoor het verstandig is om deze doelstelling mee te nemen naar 2023. In de gemeente is sinds de publicatie van de 3 rapporten dit jaar een omslag gaande van bestraffen naar benaderen van mensen in armoede en werkloosheid. Toch moeten we blijven strijden tegen vooroordelen en veroordelen van deze mensen als gevolg van rechtse neoliberale ideeën, vaak waanideeën als zou er voor iedereen werk zijn als je maar wilt. Hoewel een inmiddels aantoonbare verbetering van bejegening van klanten op gang is gekomen, missen we de meest voor de hand liggende methode van armoedebestrijding, namelijk gewoon meer geld geven aan mensen met een minimuminkomen. Vooral voor degenen die meer dan 3 jaar in armoede leven is herstel van de individuele inkomenstoeslag van 120 naar (tot 2015) 340 euro nodig. Deze toeslag is nodig ter vervanging van noodzakelijke spullen zoals een wasmachine. Ook moeten we strijden voor extra middelen voor de bijzondere bijstand zoals vergoeding van tandartskosten die niet worden vergoed door de verzekeraar.

Vervolgens zal het moeilijk blijven om mensen in armoede te bereiken of beter in beweging te krijgen ter verbetering van hun situatie. Vooralsnog blijft het belangrijk om continu in contact te blijven met gemeentepolitici en momenten te benutten ter bestrijding van armoede zoals inspreektijden op het stadhuis tijdens de begrotingsbesprekingen in november 2020.

Maart 2021 zijn er landelijke verkiezingen, hoewel het op dit moment al de vraag is of kabinet Rutte 3 niet eerder gaat vallen. Als het gaat om sociale zekerheid is er niks verloren aan dit kabinet dat niet bereid is tot structurele verbetering van lage en middeninkomens. Steeds meer mensen in deze groepen krijgen last van bestedingsarmoede na aftrek van vaste lasten.

Begin 2016 waren ruim 38.000 mensen in de bijstand. Op dit moment nog 34.000, duidelijk gevolg van de hoogconjunctuur sinds 2015. We moeten echter rekening houden met een nieuwe recessie of erger, waardoor veel mensen met nu tijdelijk of flexiwerk hun baan weer kunnen verliezen.

Rotterdam, 25 november 2019.


6. Bestuurssamenstelling

Oprichting Stichting 5 oktober 2009 KVK 24473747 / RSIN 821359356
Hans Goosen voorzitter vanaf 5 oktober 2009
Therese Steur secretaris vanaf 5 oktober 2009
Tjeerd de Boer penningmeester vanaf 1 september 2016
Adriana Rollingswier bestuurslid vanaf 1 november 2019
Paolo Lopez bestuurslid vanaf 11 oktober 2016
 


7. Beloningsbeleid

De Rotterdamse Sociale Alliantie draait geheel op vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.


8. Uitgeoefende activiteiten 2021 en 2022

Het inhoudelijk jaarverslag over 2021 en 2022: click hier.


9. Balans en staat van baten en lasten 2022

Het financieel jaarverslag over 2022: click hier.


Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.