ANBI
Willemsbrug 

 rode stip 3D  Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking  rode stip 3D

Maak een keuze:

ANBI gegevens

STICHTING ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE


Vanaf 1 januari 2014 is onze stichting geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en verplicht te voldoen aan het openbaar maken van een aantal gegevens. Dit om het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. Een ANBI instelling mag giften ontvangen zonder schenkingsrecht en onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften voor de schenker aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


1. Onze naam

Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie, ook bekend als RoSA!


2. RSIN / fiscaal nummer

Volgens opgave van de Belastingdienst: 8213.59.356


3. Adres

Postadres:       Jufferkade 66, 3011VW Rotterdam
Telefoon:          010 411 15 16
e-mail:              info@rosarotterdam.nl


4. Doelstelling, zoals vermeld in de statuten

De Stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en tegen verrijking in Rotterdam.
Het behartigen van de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven in Rotterdam.
Het onderhouden en uitbreiden van een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten.


5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In het bepalen van het beleid zien we de volgende fases:

2007-2010 de pioniersfase, in deze fase heeft RoSA! moeten aantonen dat er armoede is in Rotterdam
2010-2013 de ontwikkelingsfase, is er aan geweid geweest om de organisatie RoSA! op de kaart te zetten
2013-2016 dit was de doorgroeifase en het zoeken naar divers samenwerkingsverbanden
2016-2019 realiseren van de doelstelling van een nieuw, rechtsvaardig Armoedebeleid in Rotterdam
vanaf 2020 het nieuw uitgestippelde beleid van het Rotterdams college op de voet volgen en kritisch en meedenkensd te volgen op resultaten in de praktijk voor een vrijwel Armoedevrij Rotterdam volgens de norm van de Europese Gemeenschap voor aangesloten landen.

Het beleidsplan wordt jaarlijks in de maand december bijgesteld en driejaarlijks vernieuwd naar dan bestaande inzichten.

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten en organisaties die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam. Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie op 17 oktober, de Wereld Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van de initiatiefgroep van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale, landelijke en Europese bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede. De Rotterdamse Sociale Alliantie is vertegenwoordigd in de landelijk Sociale Alliantie en verschillende andere organisaties.

Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten acties niet uit de weg te gaan. Zoals de mars tegen de armoede van 17 oktober 2014 en 10 maart 2018 en het ondersteunen van actiegroepen in het kader van armoede en schulden. De spontaniteit via actualiteit staat daarbij voorop. Dit zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Bij acute financiële nood zetten wij onze ervaring en kennis in om deze op te lossen of door te verwijzen naar de meest geschikte andere organisaties.

Onze Stichting werkt onafhankelijk van de Gemeente Rotterdam en ontvangt daar ook geen subsidie van. Wij maken gebruik van fondsen die waardering hebben voor onze inzet en ons werk. Wij juichen ondersteuning als donateur toe.

Wij werken allen als vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

De komende jaren ziet RoSA! het als haar taak om de uitvoering van de Gemeentelijke plannen op het gebied van armoede, schulden en sociale uitsluiting op de voet te volgen en direct signalen uit te laten gaan waar het in de praktijk mis gaat. Vanuit een kritische en meedenkende houding, onafhankelijk van welke politieke partij dan ook. We kunnen alleen samen de weg in slaan uit de armoede, burgers en overheid. Een weg die overigens ook goed is voor de Rotterdamse economie. Vereiste daarbij is onderlinge solidariteit en empathie.


6. Bestuurssamenstelling

Oprichting Stichting 5 oktober 2009 KVK 24473747 / RSIN 821359356
Hans Goosen voorzitter vanaf 5 oktober 2009
Therese Steur secretaris vanaf 5 oktober 2009
Tjeerd de Boer penningmeester vanaf 1 september 2016
Jaap Kooimans bestuurslid vanaf 1 november 2019
Adriana Rollingswier bestuurslid vanaf 1 november 2019
Paolo Lopez bestuurslid vanaf 11 oktober 2016
 


7. Beloningsbeleid

De Rotterdamse Sociale Alliantie draait geheel op vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.


8. Uitgeoefende activiteiten

a. Algemeen
 
Op 8 oktober 2012 is de volgende tekst geformuleerd in de digitale Nieuwsbrief :

De Rotterdamse Sociale Alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam. Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse manifestatie 17 oktober ’de ‘Wereld Dag tegen de Armoede’, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille. Belangrijk daarbij is ook de digitale Nieuwsbrief met korte films, foto’s en actuele berichten over armoedebeleid landelijk en gemeentelijk, die wordt verstuurd in een oplage van 650 e-mails.

Leden van de Rotterdamse Sociale Alliantie bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zijn vertegenwoordigd in die organisaties. Hiervoor is de organisatie als volgt ingericht:

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt één keer per twee weken bij elkaar om plannen en strategie uit te werken en de daaruit vloeiende taken te verdelen. In drukke tijden komt men elke week bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een beroepskracht van KSA/GCW, die als organisatie deel neemt aan de Sociale Alliantie. De initiatiefgroep heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
De Rotterdamse Sociale Alliantie moet noodgedwongen uit gaan van doelen op lange termijn. Op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 is besloten ook acties niet uit de weg te gaan. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten.

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd de Rotterdamse Sociale Alliantie geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarom is er een Stichting opgericht en is er een bestuur gevormd.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van de Rotterdamse Sociale Alliantie staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

Aanpassingen
Op 21 maart 2018 zijn hierop enkele actuele aanpassingen toegepast, te lezen in de nieuwsbrieven vanaf april 2018.

b. Actueel: jaarverslag 2018
 
Een korte terugblik in het verleden

RoSA! heeft vanaf het ontstaan op 16 oktober 2007 met voortduring de problematiek rondom armoede en sociale uitsluiting onder de aandacht van Rotterdammers gebracht. En heeft er voor gekozen om dit ook aan te kaarten bij de gemeentelijk politici. Eind 2016 is bewust een project opgestart om te trachten het beleid van de Gemeente met betrekking tot armoede en schulden te beïnvloeden. Omdat binnen RoSA! het gevoel was, dat het zo niet langer kon.

In het voorjaar van 2017 hebben we met 200 bezoekers gebrainstormd in vier bijeenkomsten. Het ging over "Armoede en geluk", "Armoede Feitelijk", "Armoede, heden, verleden en toekomst" en "Armoede Manifest". De vele ideeën en uitgeschreven voorstellen van de deelnemers hebben geleid tot een manifest: "het Manifest voor een nieuw rechtvaardig Armoedebeleid". Een manifest met rond de veertig voorstellen voor verbeteringen.

Een keerpunt in het project was onze jaarlijkse bijeenkomst, de Werelddag tegen Armoede, op 17 oktober 2017, precies tien jaar na de oprichting van RoSA! Vertegenwoordigers van acht van de tien fracties in de Gemeenteraad, zaten in een forum, vakkundig begeleid door Daniela Paes Leao en Merel Willemsen. Zij verklaarden achter het Manifest te staan en in de komende maanden mee te doen aan eventuele acties.

Een bijzondere opmerking was daarin van Aydin Peksert (toenmalig raadslid van NIDA), wat grote gevolgen heeft gehad tot en met heden, juni 2019: "Ik merk dat armoede een veelkoppig monster is. Het heeft te maken met jeugd, met sport, met ouderen en dat zit in allerlei portefeuilles bij verschillende wethouders. Mijn voorstel zou zijn om een wethouder armoede in het leven te roepen als we dit probleem daadwerkelijk willen aanpakken. Dat is iets waar mijn partij zich enorm hard voor wil maken. Een soort van regiefunctie tussen al die verschillende domeinen, om die samen te brengen en armoede eindelijk goed in beeld te brengen."

Het jaar 2018

Door een prijs bij het fonds Ab Harrewijnprijs kon RoSA! de actiegroep Rotterdam Armoedevrij vormen. Met als doel van deze groep om de Mars tegen de Armoede in maart 2018 te realiseren. Naast leden van de Initiatiefgroep van RoSA! hebben zich nog een aantal andere leden voor de actiegroep aangemeld. Afgesproken werd om als actiegroep ons geheel partij onafhankelijk op te stellen.

Het resultaat op 10 maart 2018 (anderhalve week voor de verkiezingen van de Gemeenteraad) was dat 1000 Rotterdammers aan deze Mars hebben meegedaan. Afkomstig vanuit de vakbeweging, de kerken, de politieke partijen die achter het manifest voor een nieuw rechtvaardig armoedebeleid hadden gestaan en diverse organisaties uit de stad. Naast de acht gevestigde politieke partijen hebben zich nog vier nieuw gevormde politieke partijen bij de Mars aangesloten. Het was een bonte optocht vanaf het plein 1940 naar het Schouwburgplein voorafgegaan door een drumband. Met toespraken, met muziek en interviews met de politieke vertegenwoordigers.

Na 21 maart is het formeren van een College van B & W moeizaam begonnen. Uiteindelijk werd door de twee formateurs gekozen voor een collegeprogramma rondom het thema “transitie”. GroenLInks en de VVD hebben hun ideeën ingebracht en deze ideeën zijn voorgelegd aan de andere partijen. Uiteindelijk kwamen er 9,4 wethouders. Twee voor en D66, GroenLInks, de PvdA en de VVD. Een voor het CDA en een parttime wethouder voor de Christenunie. Deze laatste werd wethouder voor Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg. En daarmee was de wens uit de Werelddag tegen de Armoede verwezenlijkt.

Een echte start maakte het college pas na het zomerreces, begin september. De wethouder Michiel Grauss van de Christenunie ging ook aan de slag met zijn "regiefunctie om al die verschillende domeinen, om die samen te brengen en armoede eindelijk goed in beeld te brengen". Hoewel hij veel consultaties hield met mensen uit het werkveld, met ervaringsdeskundigen en ook met RoSA! leverde dat wel een soort van radiostilte op. Regelmatig hoorden we van hem dat hij zijn plannen eerst voor moest leggen aan de Gemeenteraad, alvorens er mee naar buiten te treden.

Onze twaalfde Werelddag tegen de Armoede op 17 oktober 2018 ging over "Sociale Rechtvaardigheid op zijn Rotterdams". Met een toespraak van dominee Dick Couvée van de Pauluskerk en een discussie met de fractievoorzitters uit de Gemeenteraad Stephan van Baarle (DENK), Nourdin el Ouali (NIDA), Ellen Verkoelen (50plus) en Aart van Zevenbergen (SP) over hun invloed op een rechtvaardiger Rotterdam. Laisa Maria (antropologe en fotografe) presenteerde haar project "Vergeten voordeuren".
De dichters van de Pauluskerk Liesbeth Vollemans, Marian van de Stompedissel en Freerk Gerkema traden op. Marloes Klaasen (singer en songwriter) zong haar eigen materiaal, waaronder het Armoedelied "ik heb een fout gemaakt". De cabaretière Riet Karsenbarg presenteerde zich, net als zes jaar daarvoor, in één van haar bijzondere rollen, waarbij ze vakkundig inspeelde op het publiek en op de schaterlach.

Armoedeplatforms

Naast een vaste vertegenwoordiger van RoSA! in het Armoede Platform Prins Alexander (APPA) zijn we vanuit de Initiatiefgroep van RoSA! intensiever ook de andere platforms in Charlois, IJsselmonde en Delfshaven gaan bezoeken. Het lokale overleg binnen deze platforms van professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen is van groot nut vanwege de ontwikkeling van korte lijnen onderling op gebiedsniveau. RoSA! is aan het onderzoeken in hoeverre in het Centrum en in Rotterdam-Noord kansen liggen voor een platform. Het Centrum van Dienstverlening trachtte een stedelijk overleg van de vier bestaande platforms in te stellen. RoSA! denkt via een vaste vertegenwoordiger daarin mee.

Samenwerking

RoSA! is in 2007 opgericht door een vijftig personen uit dertig organisaties. In de loop der jaren een groot deel van deze organisaties opgeheven, gereorganiseerd, gedwongen tot samenwerking of wegbezuinigd door de gemeente.
Armoede is in de loop der jaren bespreekbaar geworden, daar heeft RoSA! in Rotterdam sterk aan bijgedragen. Gevolg is dat steeds nieuwe organisaties zich in het werkveld van de armoede en de schulden presenteren. Vooral het thema "kind en armoede" is een voor de hand liggende reden om nieuwe initiatieven te presenteren. Er zijn andere initiatieven, die hun taak zien in intensieve samenwerking van zoveel mogelijk organisaties. Zo was er "Samen tegen armoede", inmiddels opgeheven. En ook "van arm naar warm" vanuit de Pauluskerk of de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging (RAB). Ook landelijk ontstaan er organisaties, zoals "Schouders eronder" of SDG1 Nederland (Sustainable Development Goals van de VN / nummer 1 = armoede).

RoSA! heeft altijd vastgehouden aan eigenheid, het is in de kern een netwerk van mensen. En blijft kritisch de ontwikkelingen volgen, principieel onafhankelijk van de overheid. Alle nieuwe ontwikkelingen in het werkveld worden gesignaleerd en benaderd voor kennismaking en geabonneerd op de Nieuwsbrief van de Rotterdamse Sociale Alliantie.
In 2018 heeft RoSA! als lid van de beleidsgroep van de landelijke Sociale Alliantie twee maal de vergadering bijgewoond. Dat heeft een uitstekend contact opgeleverd met de voorzitter ervan, tevens vice-voorzitter van de FNV, Kitty Jong. Vanuit dit contact kwam er een grote delegatie van FNV-leden naar de demonstratie op 10 maart 2018.
Er is contact gelegd met een Tweede Kamerlid van het CDA, in twee gesprekken in het gebouw van de Tweede Kamer. Bedoeling is dit in de toekomst uit te breiden, naar de andere partijen in den Haag.
Twee bestuursleden hebben in Brussel het jaarlijkse Congres over de ontwikkelingen van de Europese Gemeenschap bijgewoond, georganiseerd door de Duitse vakbond.

Bijeenkomsten

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 24 januari werd de Actiegroep Rotterdam Armoedevrij voorgesteld door middel van een Interview met Jaap Kooimans. De filosoof Joeri Kooimans sprak over "Niemand kiest voor Armoede". Hans Goosen vond dat er hoe dan ook een "Beweging van Verzet tegen Armoede" moest komen. Manuel Kneepkens sprak een gedicht uit: "Armoede van Geest". Er volgde een zaaldiscussie over de toekomst van een Armoedevrij Rotterdam, gevolgd door een gezellig samen zijn.

Uiteindelijk zijn er tien bijeenkomsten geweest van de actiegroep ter voorbereiding van de Mars tegen de Armoede.

De Initiatiefgroep van RoSA! is in 2018 zeventien maal bijeengekomen om te evalueren, activiteiten te ontwikkelen, initiatieven te nemen, te plannen en zich te bezinnen op de toekomst.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is in 2018 twaalf maal verschenen. De oplage van de Nieuwsbrief ligt rond de 1.500 abonnees, verder verspreidt onze correspondent in Maassluis er nog ongeveer 80.

Acute hulpverlening

De acute hulpverlening wordt uitgevoerd door Therese Steur, tevens secretaris van RoSA! Het is ontstaan vanuit hulpvragen aan RoSA! over bedreigingen met huisuitzetting of afsluitingen van energie of water. In de loop der jaren is daarin veel ervaring opgedaan en in de praktijk lukt het in bijna alle gevallen, dit te voorkomen, al dan niet met een gift van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam of een eigen bijdrage.

Naast een aantal incidentele gevallen is het noodzakelijk gebleken bij inmiddels zeven personen om geruime tijd hun administratie op orde te brengen en om de aanwezige schulden beheersbaar te houden. Altijd is de hoop gevestigd op overdracht aan de Kredietbank Rotterdam. In de praktijk is dat over het algemeen onmogelijk door de geldende regels en eisen.

Drie jongeren zijn het slachtoffer geworden van de kostendelersnorm, waar een moeder gekort wordt op haar uitkering. De jongeren komen vanwege de precaire situatie thuis niet toe aan een baan of studie. Zelf een uitkering aanvragen is vanwege hun toekomst niet slim. Een eigen onderkomen zoeken is op de woningmarkt vrijwel onmogelijk. Voor de spanning die dit geeft in een gezin, ten gevolge van deze bezuinigingsmaatregel, zou de overheid zich diep moeten schamen.

De kennis opgedaan in de acute hulpverlening wordt gedeeld in onze gesprekken met de landelijke politiek, de Gemeenteraad en de Wethouder van Armoede.

Stand van zaken nu

Na inmiddels bijna een jaar heeft de wethouder twee beleidsnota's over schulden uitgebracht, Reset-Rotterdam en Uit de Knoop. Ze zijn veelbelovend en worden breed door de Gemeenteraad ondersteund. Op de partij na die de vorige wethouder leverde. Inmiddels is in de commissievergadering ingesproken op deze twee nota's door RoSA's econoom (tevens penningmeester) Tjeerd de Boer. Deze maand spreekt de Gemeenteraad zich definitief uit over de twee stukken.

Het is aan RoSA! om in de komende jaren de praktijk van de uitvoering van Reset-Rotterdam en Uit de knoop te gaan volgen en signalen te geven als de werkelijkheid afwijkt van de goede bedoelingen.

Dit om de geest van een rechtvaardig armoedebeleid levend en actief te houden.

Hans Goosen, 5 juni 2019


9. Balans en staat van baten en lasten 2018

FINANCIEEL OVERZICHT 2018
STICHTING ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE
BALANS       31-12-2018   1-1-2018
bezittingen    
Rabobank 906,85 4.837,77
Rabobank spaarrekening 2.000,00 2,39
uitstaande leningen acute hulpverlening 3.807,16 0,00
  6.714,01 4.840,16
schulden    
eigen vermogen per  1-1-2018 815,16 142,48
resultaat tot en met 31-12-2018 91,69 672,68
eigen vermogen per  31-12-2018 906,85 815,16
verstrekte leningen acute hulpverlening 3.807,16 0,00
nog te besteden aan hulp 0,00 25,00
reservering demonstratie 0,00 1.500,00
reservering nieuwjaarsbijeenkomst 1.000,00 1.000,00
reservering vervolg manifest manifest 1.000,00 1.500,00
  6.714,01 4.840,16
             
RESULTATEN     2018   2017
ontvangsten    
subsidies van fondsen 6.500,00 9.685,00
bijdragen 310,00 190,50
donaties 200,00 150,00
privé bijdragen 3.966,77 3.903,99
vrijval voorzieningen 2.000,00 750,00
diverse baten 26,00 0,00
ab harrewijnprijs 0,00 2.500,00
rente 0,00 2,39
  13.002,77 17.181,88
uitgaven    
nieuwjaars / manifest bijeenkomsten 366,13 2.525,50
mars tegen armoede 2.308,90 0,00
werelddag tegen armoede 2.644,27 3.147,67
acute hulpverlening 1.889,38 1.161,13
kantoor en bestuur 1.800,21 2.325,14
vrijwilligersvergoeding 835,50 1.206,50
communicatiekosten 2.685,65 3.046,86
externe contacten 381,04 96,40
reserveringen 0,00 3.000,00
  12.911,08 16.509,20
             
resultaat       91,69   672,68
20-3-2019Donaties

De Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!) is een netwerkorganisatie van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten van armoede organisaties die de armoede in Rotterdam onder de aandacht wil brengen van de Rotterdammers en politici. Zij gaat daarbij eventueel daarvoor noodzakelijke acties niet uit de weg. Binnen RoSA! zijn er vele taken, vrijwilligers zijn altijd welkom.

Omdat RoSA! onafhankelijk wil blijven functioneren aanvaardt ze geen structurele bijdragen van de overheid. Vandaar dat zij aangewezen is op bijdragen van particulieren en giften van fondsen.

Aan wie het nog kan betalen en het werk van de Rotterdamse Sociale Alliantie wilt ondersteunen vragen wij een vrijwillige bijdrage!
 
Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening 1559.97.181 (Rabobank Rotterdam). (IBAN: NL55 RABO 0155 9971 81).
 
U kunt ook via internet betalen:

ONLINE DONEREN

De Rotterdamse Sociale Alliantie is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar voor de belastingen.