3D rode stip logo
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking;
Nieuwsbrief 60
9 december 2013

Meer budget voor armoede- en schuldenbeleid

een aantal muntenDoor Zorg en Welzijn 27 nov 2013

Gemeenten krijgen structureel extra geld om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken.

Dat laat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris benadrukt dat de kennisuitwisseling en samenwerking op dit gebied wel beter kan.Klijnsma wil op drie manieren zorgen voor een versterking van de armoede- en schuldenaanpak in Nederland. Het kabinet stelt ten eerste structureel extra geld beschikbaar: voor 2014 is dat 80 miljoen euro extra en daarna 100 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van het extra geld is voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het armoede- en schuldenbeleid. Gemeenten ontvangen 70 miljoen euro van de extra middelen in 2014 en daarna jaarlijks 90 miljoen euro.

Oormerken
De staatssecretaris benadrukt in haar brief dat de wethouders dit geld via of in overleg met maatschappelijke organisaties zouden moeten besteden. Het geld wordt niet geoormerkt, maar Klijnsma roept wethouders en gemeenteraden op het geld zo gericht mogelijk in te zetten waarvoor het bedoeld is. De staatssecretaris stelt ook extra geld beschikbaar voor een aantal landelijke maatschappelijke organisaties.

Samenwerken
Ten tweede moet de kennisuitwisseling tussen verschillende spelers die zich bezig houden met schuldenproblematiek gestimuleerd worden. "Het is belangrijk dat betrokken partijen elkaar in de regio kunnen vinden, maar dit is nog niet altijd het geval", schrijft de staatssecretaris. "Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien dat in sommige gemeenten organisaties elkaar voor het eerst ontmoetten. Hier valt nog veel winst te behalen." Klijnsma gaat samen met de VNG en maatschappelijke organisaties uitwerken hoe ze alle betrokken partijen daarbij kan ondersteunen.

Voorbeelden
Klijnsma is wel blij met een aantal goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen een gemeente en Stichting Leergeld, tussen banken en schuldhulpverlening, tussen Jarige Job en het bedrijfsleven en gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Ze verwijst naar een groot aantal voorbeelden van goede initiatieven in het land op effectief armoedebeleid.nl. De derde manier om armoede en schulden aan te pakken is het op zoek gaan naar kansen en het wegnemen van belemmeringen met verschillende partijen. Klijnsma vindt dat ook private partijen bij wie mensen financiële verplichtingen aangaan tijdig problemen moeten signaleren. Zo hebben verschillende telecombedrijven afspraken gemaakt om problematische telefoonschulden te voorkomen. Ook is Klijnsma met de Vereniging Eigen Huis in gesprek over hoe huiseigenaren met schulden te helpen.Aankondiging Nieuwsjaarsbijeenkomst

vuurwerkNoteer het alvast in uw agenda: Op maandagmiddag 13 januari 2014 hebben wij onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij houden deze bij Dona Daria in de Gerard Scholtenstraat 129 vanaf half twee tot ongeveer vijf uur. Zoals elk jaar op de Nieuwjaarsbijeenkomst vragen wij aan politici hoe zij in het komend jaar de Armoede in Rotterdam gaan bestrijden.

Er wordt gewerkt aan een manifest waarin de vragen aan de politici worden verwerkt. Zeker van belang is dat in maart de Gemeenteraad gekozen gaat worden voor een periode van vier jaar. En volgens ons, de Rotterdamse Sociale Alliantie, zijn in de afgelopen vier jaar de armoede en de schulden in Rotterdam alleen maar toegenomen.

Nadere informatie en programma volgt in de volgende Nieuwsbrieven. Het thema is:

DE BESTE WENSEN VOOR IEDEREEN?

Mocht u nu al besluiten op onze Nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig te zijn, dan verzoeken wij u, in verband met de gezellige borrel na, dit te melden aan mail@rosarotterdam.nlKenniscentrum Armoede Rotterdam (KAR!) en Armoede TV

Spandoek Armoede warm hartIn het voorjaar heeft het Rotterdams Anti Armoede Platform (RAAP) een aantal ideeën en plannen geformuleerd naar aanleiding van mogelijk extra gelden vanuit den Haag voor armoedebestrijding. Een van de plannen was een Kenniscentrum Armoede en daaraan gekoppeld Armoede TV.

In de maand september zijn de eerste plannen voor zo'n Kenniscentrum, zoals geformuleerd in het eindrapport van RAAP, besproken tijdens een bijeenkomst van het Rotterdams Armoede Platform (RAP) met wethouder Marco Florijn. Daarna is er in oktober en begin november overleg geweest met een aantal leden, van bijna alle politieke partijen van de Gemeenteraad

In het Breed Overleg van 18 november hebben twintig mensen de plannen besproken naar aanleiding van een uitwerking in een Power Point presentatie. In dit overleg heeft een eerste afbakening plaatsgevonden van het Kenniscentrum. Het zal een tweede lijns organisatie moeten met een aantal betaalde krachten, die kennis vergaren en uitzetten onder de vele, verschillende organisaties en vrijwilligers die zich met armoedebestrijding bezig houden in Rotterdam.

Er zouden ook mogelijkheden moeten zijn om ervaringsdeskundigen verder op te leiden en het zou een uitvalsbasis kunnen zijn voor de formulierenbrigade. Net zoals de Rotterdamse Sociale Alliantie een Rotterdams netwerk is, zou in de verschillende gebieden door het Kenniscentrum de samenwerking gestimuleerd moeten worden.

Middelen om kennis te verspreiden zijn internet, social media, boekjes (in kleine oplage) en Armoede TV. Waarbij voor de TV een format gevonden moet worden,  waarin naast de serieuze gedeelten, ook ondehoudende en vermakelijke programmaonderdelen aanwezig moeten zijn.

Op 27 november heeft RoSA! ingesproken tijdens de vergadering van de Raadscommissie MVSP. Een groot aantal vragen van Gemeenteraadsleden over het Kenniscentrum zijn daar beantwoord. Ook daar werd door de commissieleden de nadruk gelegd op het tweedelijns karakter van het Kenniscentrum.  

Voorgesteld door de commissie is om een brainstormsessie te houden in januari tussen de leden van de Raadscommissie, de Wethouder en de aanwezigen van het Breed Overleg van 18 november.

Dit wordt nu voorbereid. Ook zal tot aan de brainstormsessie aan de eerste aanzet gewerkt worden voor een Bedrijfsplan, een Marketingplan, een Wervingsplan, een Vestigingsplan, een Planning voor de Website en ook aan het Format voor Armoede TV.

Nadere informatie of opmerkingen van uw kant: mail@rosarotterdam.nl.INGEKOMEN: ROTTERDAM, EEN ARMOEDEVRIJE STAD

Bijeenkomst Streven Doet HerlevenIngekomen bericht van

STICHTING STREVEN DOET HERLEVEN

Barendrecht 8 juli 2013.

Geachte redactie,

Graag willen wij reageren op uw bericht met bovenstaand onderwerp. Eerst even wie wij zijn.

In 1952 werd opgericht de Vereniging STREVEN DOET HERLEVEN met als doelstelling: ontspanning voor invalide Rotterdammers. Men organiseerde feestmiddagen en busreizen.

In 2009 de Vereniging (mede om belastingtechnische redenen) omgezet in een STICHTING met als doelstelling: belangenbehartiging lichamelijk beperkten. Op dit moment beschikken wij over een kleine 300 adressen van lichamelijk beperkte en hulpbehoevende oudere Rijnmonders.

Elk jaar organiseren wij een feestelijke bootreis en een z.g. feestelijke voorlichtingsdag. Op die voorlichtingsdag die we organiseren op een zondag in de maand mei in Monuta Memoriam aan de Langenhorst in Rotterdam/Zuid (dat wij met een aantal medewerkers gratis ter beschikking krijgen) zijn we met zo'n 250 mensen bijeen waarvan ca 40 in een rolstoel en een nog groter aantal met een rollator.

Financiering geschiedt via donaties van een 20-tal Nederlandse Fondsen en een kleine bijdrage van de deelnemers. Fysieke hulp is er van onze eigen 10 vrijwilligers, een 10-tal Rode Kruis hulpen en het vervoer in handen van RMC.

Buiten het feestelijke gedeelte zoals levende muziek, optreden van een bekende Nederlandse artiest, een lunch, bingo's en een loterij, snacks en als klapstuk een heus lopend/rollend warm en koudbuffet, proberen wij de aanwezigen een stuk voorlichting voor te schotelen op het gebied van financiën en sociale kontakten.

Die kontakten komen tijdens de dag vanzelf op gang maar de voorlichting is een andere zaak. We verzamelen gegevens van kledingbank en voedselbank en ook van een aantal bekende instanties zoals: MEE, VGR, SPA22, Pluspunt, Rode Kruis, Rdamse Vrijwilligerscentrale, Zonnebloem, Zorgbelang, ROSA, ANBO, FNV, Ouderenfonds(ombudsman), Postbus 51, SoZaWe, vakantieorganiserende gehandicapten- en Seniorenclubs etc.

Alle informatie ligt dan op papier beschikbaar maar het is dan nog heel knap om de juiste weg te vinden voor jouw probleem. Echter een aantal instanties is afgestapt van het geven van voorlichting op papier en verwijst naar haar website. De leden van onze doelgroep beschikken nog lang niet allemaal over een Internet aansluiting en missen daarom veel info. Ook al heb je een aansluiting dan is het nog niet eenvoudig om de voor jou juiste gegevens te vinden.

Recent hebben wij een systeempje gebouwd om de mensen die wel een aansluiting hebben op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen die voor hen van belang zouden kunnen zijn. Zo'n 40-tal leden (ja het is een druppel) is daarop aangesloten. Als Stichting lezen wij dus alle info en nieuwsbrieven van de hierboven genoemde instanties.

De armoede ligt naar onze ervaring ook bij (jongere)mensen met een beperking. Ouderen (65+) hebben het iets gemakkelijker tenzij zij veel medicijnen gebruiken die door henzelf moeten worden betaald. Afslanking van AWBZ en overheveling van taken naar de Gemeente zijn hiervan een onderdeel.

Het zou heel erg fijn zijn wanneer er in Rotterdam één punt komt waar mensen in nood zich zouden kunnen melden en dan ook daadwerkelijk worden geholpen en gevolgd en niet alleen maar worden doorverwezen naar....
Rotterdam heeft een groot aantal verenigingen voor mensen met een bepaalde beperking/ziekte (zie VGR) en de besturen/vrijwilligers van al die verenigingen weten best wie er in hun omgeving onder de armoedegrens zit of het sociaal heel erg moeilijk heeft. Armoede bestaat niet alleen aan de financiële kant maar er is ook een grote sociale armoede waardoor deelname aan de samenleving mede wordt bemoeilijkt.

Dus kom op ROSA zet je plannen door, de voeding is er en zorg ervoor dat de beschikbare financiën op de juiste plek terecht komen en dat zij vooral binnen onze landsgrenzen blijven en worden besteed!!

Groet en Succes, Henk HersbachNieuw "pensioengaten" voor 65-plussers

spaar ons pensioenArij Moerman, 22 november 2013

Het feit dat de AOW later wordt verstrekt dan de 65-jarige leeftijd kent voor 65-plussers vervelende bijwerkingen. Zo komt het nogal eens voor dat de SVB de AOW ten onrecht met 10% kort omdat niet alle pensioenbedragen op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Bijstandsgerechtigden zien ineens verrekeningen met pensioenuitkeringen waarop van tevoren niet is gewezen. Kortom pensioengaten waarmee geen rekening is gehouden en waarvoor ook niet is gewaarschuwd.

Zo kan een laag pensioentje dat in plaats van levenslang in één keer wordt uitgekeerd door de Sociale Dienst of de SVB als gewoon maandelijks pensioen worden beschouwd. In het geval van de AOW betekent dit dat men er van uit gaat dat een dergelijk bedrag elke maand wordt verstrekt en ontvangt een echtpaar, waarvan de partner nog geen AOW krijgt, een toeslag die met 10% is verlaagd. Dit betekent dat het echtpaar geen Euro 1.283,61 ontvangt, maar slechts Euro 1.228,88 netto per maand.

Controleren
Als de AOW-gerechtigde er van uitgaat dat de netto bedragen correct worden uitgekeerd, en dat is in de meeste gevallen zo, zou dit betekenen dat een echtpaar elke maand bijna Euro 55 tekort komt. Als er geen actie wordt ondernomen blijft deze situatie bestaan totdat ook de andere partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Door bij de SVB de pensioensituatie uit te leggen kan de 10% korting worden vermeden. Als er al meerdere maanden een te laag bedrag is uitgekeerd wordt dit gecompenseerd.

Bijstand
Voor mensen in de bijstand kunnen de gevolgen nog dramatischer zijn. Op 65-jarige leeftijd loopt de uitkering gewoon door, maar wordt er wel degelijk gekeken naar pensioenbedragen die soms al met het bereiken van deze leeftijd worden uitgekeerd. Als hier een afkoop van een laag pensioentje tussen zit wordt dit lang niet altijd herkend met het gevolg dat het gehele bedrag van de uitkering wordt afgetrokken. Men moet dit bedrag echter uitsmeren over 18,6 jaar, waardoor er slechts een gering bedrag met de uitkering behoeft te worden verrekend. Er zijn praktijkgevallen bekend waarbij dit niet gebeurde. Als de uitkeringsgerechtigde niet reageert kan dit hem of haar honderden euro's schelen! Een bezwaarschrift kan uitkomst brengen, maar dan is men wel verplicht al betalingen aan de Sociale Dienst te verrichten, die eigenlijk niet terecht zijn. Ook is lang niet iedereen bij de Sociale Dienst op de hoogte van de rechten van IOAZ-ers en IOAW-ers. Hierdoor kan het gebeuren dat men privé lijfrenteplannen met de uitkering wil verrekenen terwijl dat in deze gevallen niet terecht is. Ook hier is een bezwaarschrift noodzakelijk om het recht zijn loop te laten hebben.Conflict Woonhotel treft dakloze gasten

ingang woonhotelAntti Liukku, Algemeen Dagblad 07-12-2013

Het conflict rond het Woonhotel in Rotterdam-Zuid escaleert en treft nu ook de ruim honderd dakloze gezinnen die aangewezen zijn op de tijdelijke huisvesting.

Hotelexploitant RoeI Rol heeft de gasten medegedeeld dat ze het pand aan de Mijnsherenlaan moeten verlaten als corporaties Woonbron en Woonstad hun zin krijgen. "De corporaties zetten alles op om te zorgen dat u met kerstmis op straat staat;' staat in een brandbrief.

De corporaties zijn onthutst en hebben zelf een brief verspreid. Daarin staat dat de gasten absoluut niet moeten vertrekken. "Het kort geding is erop gericht de heer Rol te dwingen zijn achterstallige huur te betalen en zijn hotel te verlaten."

Het tekort zou zijn opgelopen tot 1,3 miljoen euro. Rol wijt het aan de crisis en wil tot overeenstemming komen. "We verrichten belangrijk werk. Vroeger waren corporaties nog sociaal betrokken, maar daar is niets meer van over." aldus Rol/wiens Art Hotel in Eindhoven onlangs failliet ging.

Wethouder Karakus (PvdA, wonen) heeft zich gisteren laten informeren. Hij noemt het "heel kwalijk" dat Rol de bewoners heeft gewaarschuwd voor huisuitzetting. "Er worden angstbeelden opgeroepen die totaal niet kloppen."Huurders betalen zich arm

verwarmingknopPersbericht Woonbond

De armoedeproblematiek moet hoog op de politieke agenda voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De Woonbond wil plaatselijke politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid en vragen met oplossingen te komen. Uit onderzoek in zeven gemeenten blijkt dat een kwart van alle huurders in armoede leeft. In een aantal steden ligt dit percentage zelfs nog hoger.

Tijdens het woonlastensymposium op 29 november in de stad Utrecht roept de Woonbond zijn lidorganisatiesop om de gemeenteraadsverkiezingenvan 2014 te gebruiken om de woonlastenproblematiek onder huurders op de politieke agenda te krijgen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Met gericht beleid kan het leed in veel gevallen worden verkleind. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hand in hand met woningcorporaties en huurdersorganisaties prioriteiten stellen in de energiebesparing en woonblokken aanwijzen die het eerst moeten worden geïsoleerd.’

Om maatwerk te kunnen leveren is onderzoek belangrijk. Samen met plaatselijke huurdersorganisaties heeft de Woonbond in zeven gemeenten onderzoek gedaan naar de woonlasten. Er zijn grote regionale verschillen in het uitgavenpatroon van huurders. Zo is het gemiddelde inkomen in de stad Groningen laag, maar zijn de huren daar hoger dan in omliggende plaatsen. Daardoor besteden huurders in Groningen maar liefst 38 procent van hun inkomen aan woonlasten. Bijna tweederde van de huurders maakt zich zorgen over de vraag of ze de huur kunnen blijven betalen. De helft verwacht dat het inkomen de komende jaren daalt. Van huurders met een inkomen boven de armoedegrens verwacht bijna 60 procent dat het inkomen zal dalen. Een reële zorg, omdat uit eerder onderzoek van het RIGO blijkt dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft, de komende jaren met zo’n 170.000 huishoudens toeneemt, vooral als gevolg van de stijgende huren.

Behalve de huur zijn ook gas, water en licht grote kostenposten. Huurders geven gemiddeld zeven procent van hun netto uit aan energie. Voor huurders met de laagste inkomens ligt dat percentage zelfs op bijna tien procent. Een kwart van de huurders is dan ook ontevreden over de warmte-isolatie van de woning. Paping: ‘Er is nog veel te verbeteren aan de isolatie van woningen. We wijzen huurders er ook steeds op dat er geld valt te verdienen door zuiniger te zijn met energie, maar het is goed om je te realiseren dat bij echte armoede de betrokkenen hun gedrag al lang hebben aangepast.’ Uit de zeven plaatselijke onderzoeken blijkt dat er onder meer wordt bezuinigd op huisdieren, wasmachines, verenigingsleven, vervoer, vakanties, verwarming, voedingen zelfs op medische ingrepen.Wensboom in IJsselmonde voor 230 kinderen

wensboomBericht van Lammert en Diana:

Op 14 december staat voor het 3de jaar op Keizerswaard de Wensboom.

De wensboom is een kerstboom waar wensen van kinderen in hangen, cadeauwensen van rond de 7,50 euro. Wij vragen aan het winkelend publiek of ze een kaartje uit de boom halen en de wens willen vervullen die erop staat. Het cadeautje weer bij ons inleveren, zodat wij de juiste cadeautjes bij de juiste kinderen kunnen brengen.
Het zijn kinderen van de Voedselbank.

Kom tussen 10:00 en 16:00 uur een kaartje uit de boom halen en geef het door aan anderen, zodat zij ook een kaartje uit de boom kunnen halen. Dit jaar zijn er 230 wensen te vervullen.

Tot ziens.
Ingezonden mededeling

Boomers op DVD


Veelbekeken populaire TV-serie over de babyboom generatie. Zeer geschikt voor in het kerstpakket of als kerstcadeau.

Vier en een half uur kijkplezier.

De prijs is exclusief Euro 2,50 verzendkosten.

Plaats uw bestelling via carolinedijk@me.com.