logo2012
Netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting
en verrijking 
Nieuwsbrief 56
24 september 2013

RottErdam Armoedevrije Stad

stip op de horizon PERSBERICHT / 28 juni 2013.

ORGANISATIES IN ROTTERDAM WILLEN ARMOEDEVRIJE STAD

Een aantal samenwerkende Rotterdamse organisaties zijn ernstig geschrokken van het Koopkrachtonderzoek over de minima in Rotterdam. In het voorjaar hebben zij met elkaar voorstellen uitgewerkt om bij het Gemeentebestuur er op aan te dringen maatregelen te nemen. Omdat er vanaf volgend jaar extra geld van het Rijk komt voor armoedebestrijding, willen zij dat dit geld zo trefzeker mogelijk ingezet wordt.

Het belangrijkste probleem bij vele Rotterdammers in de armoede is het gebrek aan informatie. Als aanvulling op en versterking van de bestaande maatschappelijke hulpverlening en het Vraagwijzerloket stellen zij een Expertisecentrum voor. Naast een website en infopakketten over belangrijke veranderingen in het leven met financiële gevolgen zouden radio- en tv-programma’s gemaakt moeten worden die op vaste tijden uitgezonden worden. Vanuit het centrum willen zij ook nazorg organiseren en goede samenwerking met het UWV, de sociale dienst en de nieuwe Formulierenbrigade. Iedereen zou er terecht moeten kunnen, ook de kleine zelfstandigen en mensen in een hogere inkomensklasse met financiële problemen. Het expertisecentrum zou een vaste en onafhankelijk gesprekspartner met het Bestuur en de Gemeenteraad van Rotterdam moeten zijn.

Een ander belangrijk voorstel wat naar voren is gekomen is het weer oprichten van een banenpool voor mensen die moeten gaan werken met behoud van uitkering. Geen gesubsidieerde arbeid zoals we het eerder kenden maar wel een financiële plus bovenop de uitkering. Met participatie in speeltuinen, klusjesdiensten, zorg, leefbaarheidsprojecten en dergelijke. Met behoud van eigenwaarde omdat er loon aan gekoppeld is.

Nog vele andere voorstellen kwamen naar voren, achttien met een prijskaartje, maar ook zeven kostenneutrale. De Gemeenteraad wordt opgeroepen om Rotterdam echt armoedevrij te krijgen. Als in het najaar meer bekend is over het precieze bedrag vanuit het rijk voor armoedebestrijding willen de gezamenlijke organisaties in overleg gaan met de Gemeenteraadsleden en de Wethouder om over de voorstellen te spreken.


Brief aan de Rotterdamse politiek van de gezamenlijke armoedeorganisaties

Ondertekend door:
Rotterdamse Sociale Alliantie, Hans Goosen, voorzitter
Cliëntenraad Werk & Inkomen Rotterdam, Mevr. E. van der Velden, voorzitter
Bestuur van SPA22, Mevr. C.A.J. Scheffer-van Schaik, voorzitter
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, ds. D.J. Couvée, predikant-directeur
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, Dirk de Vos, directeur
Stichting KSA/GCW, Mevr. J.A. de Kruijf, directeur
Stichting Mara, Mevr. Lieke Steinmeijer, directeur
SPOC Zuid-Holland, M.M. Wigmans, secretaris
Met Elkaar Voor Elkaar, Mevr. B. van Raemdonck, coördinator

en ondersteund door:
Stichting Voedselbanken Nederland, Mevr. C. Sies, voorzitter / PR


Rotterdam Armoedevrije stad

Perspectief en eigen regieRotterdam, 28 juni 2013

De gemeente Rotterdam verklaart geregeld dat niemand door de bodem mag zakken. Ook wij omarmen dit principe van harte. Helaas gebeurt het toch. Rotterdammers zakken wel degelijk door de bodem en zijn soms volledig afhankelijk van liefdadigheid, familie of kennissen. Ook uit het recente, al weer tweede, Koopkrachtonderzoek blijkt dat de minima in Rotterdam het moeilijk hebben. Vooral alleenstaande ouders en kleine zelfstandigen springen er uit en de enorme problematiek die schulden met zich meebrengen.

Wat de samenwerkende Rotterdamse organisaties betreft, heeft iedere Rotterdammer in elk geval recht op het echte bestaansminimum, te weten bed bad en brood. Nu gebeurt het nog te vaak dat mensen hun huis verliezen en niets te eten hebben. De aan het eind van dit document genoemde samenwerkende Rotterdamse organisaties roepen de Rotterdamse gemeenteraad op om Rotterdam echt armoedevrij te krijgen. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het kan! De wethouder Sociale Zaken deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 2013 van ROSA een oproep aan het veld om mee te denken. Dat doen wij hierbij en onderstaande voorstellen beschouwen wij als een eerste stap in de goede richting.

lees verder ...Werelddag tegen de armoede op donderdag 17 oktober

Donderdag 17 oktober 2013 van 12.30 tot 18.00 uur,
Nieuwe Pauluskerk, Mauritsweg 20
,
voor de zevende maal in Rotterdam:

Manifestatie
Werelddag tegen de Armoede

thema: kinderen, armoede en kansen

Gedichten van kinderen. Column. Korte inleidingen over het thema. Interactief met stadsdichter. Modeshow door kinderen. Ontvang je boodschap kwis met Jack Kerklaan. Rapper Jeremiah, Pierre van Duyl en publiek maken samen een Rotterdams armoedelied. Schrijversgroep van de Pauluskerk. Inloop met lunch. Netwerken aan het eind. Welkom vanaf ‘s middags half één , gratis toegang
GAARNE AANMELDEN mail@rosarotterdam.nl of 010 411 15 16

definitief programma volgtUITNODIGING Bijeenkomst SPOC

SPOC Zuid-HollandDe Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de


Themadag “Werken met behoud van uitkering”


op donderdag 26 september 2013 in de “Rustburcht”
Strevelsweg 744 van 9:30 tot 12:30 uur.

Lees verder ...Laurentiusdag op 5 oktober

laurentiusdag Op zaterdag 5 oktober 2013 organiseren kerken en maatschappelijke instellingen de tweejaarlijkse Laurentiusdag rond en in de Grote of Sint-Laurenskerk te Rotterdam. Dit maal in het teken van armoede en het werk van de Voedselbank. Er wordt geprobeerd een brug te slaan tussen mensen die leven van de Voedselbank en mensen die denken daar nooit van hun leven terecht te zullen komen. Schrijf nu maar in uw agenda, kom helpen, luisteren, kijken, mee discussiëren, steek de handen uit de mouwen. Iedereen is uitgenodigd om mee te werken. De Laurentiusdag bestaat uit vier onderdelen. Op www.laurentiusdag.nl staat het complete programma vermeld. Voor het gemak staat het ook hieronder beschreven en hoe u kunt helpen.

Lees verder ...Regionale dag Landelijke Sociale Alliantie op 11 oktober

sociale alliantieDeze vindt plaats in de Nieuwe Pauluskerk aan de Mauritsweg 20 van 9:30 uur tot 16:00 uur.


nadere informatie ...Is gedwongen vrijwilligerswerk dwangarbeid?

ah een vrijwilligerHet volgende is gezonden door de Bijstandsbond Amsterdam in Konfrontatie Digitaal

Eén kluitje, twee staatssecretarissen

De werkelijkheid is lang en grondig verdrongen, maar zij heeft inmiddels toch zelfs de burelen bereikt van Wegener’s Couranten Bedrijf, de vader veler sufferdjes in dit land, al plaatsen die de term nog tussen aanhalingstekens: Nederlandse bijstandsontvangers worden al jaren geconfronteerd met gedwongen tewerkstelling en daarover ontstaat steeds grotere onvrede. Of, in de woorden van  bijvoorbeeld BN De Stem, De Gelderlander en De Stentor van 5 juni jl.: ‘Groeiende kritiek op “dwangarbeid” steuntrekkers’.

Lees het hele artikel ...Armoede, kinderen en kansen op school

ik houd niet van hollandDe Kinderrechtenmonitor (2012) heeft bewezen dat maar liefst één op de tien kinderen in ons land opgroeit in armoede. Vaak zijn deze kinderen afkomstig uit één-oudergezinnen, gezinnen met arbeidsongeschikte of chronisch zieke ouders, gezinnen met lage inkomens, gezinnen met uitkeringsgerechtigde ouders of gezinnen met ouders van een niet-westerse afkomst. Kinderen zouden juist onbezorgd moeten opgroeien, waarbij elk kind gelijke kansen heeft op zelfontplooiing.

Een groot probleem dat kinderen uit armere gezinnen ervaren is het sociaal isolement waarin zij dreigen terecht te komen. Voor kinderen is het namelijk erg belangrijk om ‘erbij te horen’. In arme gezinnen is er echter geen geld voor lidmaatschap van (sport)verenigingen, geen geld voor  vakanties, maar ook geen geld voor kleding of een computer. Deze kinderen doen niet mee met de laatste trends en ontwikkelingen, vallen buiten de groep en hebben het gevoel dat ze anders zijn, waardoor de kans groot is dat zij in een sociaal isolement terecht komen (‘Kinderen in Armoede in Nederland’, 2013).

Kinderen uit armere thuismilieus die buitengesloten worden, kunnen uiteindelijk negatieve gevolgen ondervinden op het gebied van hun schoolprestaties, wat soms ook tot probleemgedrag kan leiden. Deze kinderen maken daardoor een slechtere start met hun onderwijscarrière. Hun kansen voor de toekomst worden bedreigd; er is een gebrek aan perspectief. Kinderen uit rijkere milieus presteren over het algemeen beter op school, waardoor zij betere kansen hebben op het volgen van hoog onderwijs en om in de toekomst succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. Ook kinderen uit armere thuismilieus zouden deze gelijke kansen moeten hebben.

lees verder ...

RUUD KUIN (FNV): "CAO voor uitkeringsgerechtigden"

Ruud KuinDe FNV deed de afgelopen maanden op verschillende manieren onderzoek naar Werk.nl. In februari startte de FNV met een uitgebreide enquête over de website. De enquête is tot eind mei door 5.670 mensen ingevuld. Daarnaast onderzocht de FNV de bereikbaarheid van de site in de maanden april en mei. Op 2 juli was er een drukbezochte bijeenkomst in Aristo in Amsterdam met 170 aanwezigen die de enquête hadden ingevuld. Er waren nog veel meer mensen die de bijeenkomst hadden willen bezoeken, maar omdat het de grootste zaal was die op korte termijn gereserveerd kon worden heeft de FNV na drie dagen geen nieuwe aanmeldingen meer aangenomen.

Iemand die werkt zoekt en dat is wettelijk iedereen die een uitkering ontvangt moet zich melden op deze website van het Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekeringen (UWV). De vragen van het onderzoek waren gericht op de bereikbaarheid en het functioneren van de site en op het nut voor het vinden van een baan via werk.nl. De aanwezigen herkenden als ervaringsdeskundigen met de website persoonlijk alles wat er uit het onderzoek voortkwam.

Bereikbaarheid
Het inloggen op de site geeft al veel problemen, waar commerciële bedrijven streven naar meer dan 99% bereikbaarheid is werk.nl maar voor 91% bereikbaar. Afhaken heeft geen zin, want dan raak je je uitkering kwijt en val je ook nog eens onder een streng boeteregiem. En protesteren of bezwaar maken tegen de boete mondt ook meestal uit in een afwijzing. En als je dan alle formulieren op de website netjes ingevuld hebt en dat kan tussen een half uur en twee uur duren, dan kan je ze niet opslaan. Om een technische reden bestaat de verbinding dan niet meer. Dat heeft waarschijnlijk te maken met DigiD dat automatisch na een kwartier om veiligheidsredenen de verbinding afbreekt.

Functioneren
Werkgevers hanteren voor allerlei verschillende functies omschrijvingen, die in het arbeidscontract en ook op de ontslagbrief vermeld staan. Maar omdat de UWV een eigen systeem van functies moet hanteren, dus ook op werk.nl, vindt degeen die pas ontslagen is vaak zijn eigen functie niet terug in het systeem. Dat een ontslag al zeer demotiverend is, maakt werk.nl, dat je binnen een dag na ontslag moet invullen, anders krijg je geen uitkering, ronduit tot een frustratie.

Rapportcijfers
Het gemiddelde rapportcijfer wat de 5.670 geënquêteerden gaven voor dit manco aan afstemming op reële functies op de arbeidsmarkt was een 3,0 op de schaal van 1 tot 10. Met het vertrouwen of de website hen helpt aan werk is het nog erger gesteld met een rapportcijfer van 2,6. Ter vergelijking: de UWV schat haar eigen dienstverlening in op het rapportcijfer 7,0.

Doorgeven van uren
Natuurlijk wil iedereen zo vlug mogelijk weer aan het werk. Want 70% of minder van het laatstverdiende inkomen hakt er aardig in. Soms is het mogelijk om tijdelijk op onregelmatige wijze wat uurtjes te werken. Maar dat moet opgegeven worden, ook via de website. Dan doen zich dezelfde problemen voor, loopje het risico de uren niet door te kunnen geven en krijg je als dank ook nog een vrijwel onherstelbare boete. CAO

Ruud Kuin, bestuurder van de FNV, sloot de middag af. Hij maakte een vergelijk met het bedrijfsleven: “Als daar de werkgever zenuwachtig wordt, wordt het tijd om aan een CAO te denken. Er moet een CAO komen voor alle mensen die van een uitkering van het UWV afhankelijk zijn. En de eerste eis is om het sanctiebeleid stop te zetten, zolang de website niet deugt.” Uit de zaal kwam de opmerking: “Met terugwerkende kracht.” “Ja, dat is misschien een goed idee, met terugwerkende kracht”, beaamde Ruud Kuin.

En misschien moeten we wel blij zijn met een FNV die sinds kort Federatie in Beweging heet. Misschien is dit een voorloper van een FNV die militant ook zaken aanpakt voor mensen die geen baan meer hebben. In die lijn van zijn uitspreken ligt dan ook een CAO voor Bijstandsgerechtigden. Een leuke klus om te gaan onderhandelen met de VNG , de vier grote gemeenten en alle andere 400 gemeenten.

Het wordt tijd dat de mensen met een uitkering niet meer naar willekeur door de overheid geknecht worden gehouden. Een sterke, democratische vakbeweging moet het geld gaan bewaken van de sociale zekerheid. Geld dat eigenlijk gewoon verzekeringsgeld is, ingehouden op het loon. Geld waar geen monetaire of economische politiek mee bedreven mag worden.

Hans Goosen, 3 juli 2013.

Zie ook het verslag van de FNV.TIP voor de kleine knip

RETdoor Bea van Raemdonck

RET Kids Vrij

Op woensdagmiddag en op zondag reizen maximaal 3 kinderen gratis mee in de bussen van de RET onder begeleiding van een betalende volwassene.

Voor wie?

Kinderen van 4 t/m 11 jaar, die op woensdagmiddag of op zondag op pad gaan met hun ouders, opa, oma, oppas of andere volwassene naar bijvoorbeeld het winkelcentrum, de bibliotheek of sportclub.

Kenmerken:

- Maximaal 3 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar kunnen gratis mee in de bussen van de RET onder begeleiding van een betalende volwassene. Dit geldt uitsluitend op woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur en op zondag de hele dag.
- RET Kids Vrij is een doorlopende promotie voor de buslijnen van de RET.
- RET Kids Vrij is geen reisproduct, dat u op een OV-chipkaart moet laden of een papieren vervoerbewijs, dat u moet kopen. De kinderen kunnen gewoon in- en uitstappen samen met een volwassene, die betaalt / incheckt.

Waar te gebruiken en waar geldig?

Geldig in alle bussen van de RET. Niet geldig in de BOB-bus.

Vervoervoorwaarden

Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer van toepassing voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels m.b.t. RET Kids Vrij.
Deze vervoersvoorwaarden kunt u inzien op www.ret.nl of opvragen bij het RET Klant Contact Center 0900 - 500 6010 (€ 0,15 p.m.)