triest Rotterdam
Nieuwsbrief 49
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

21 september 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

U I T N O D I G I N G

Is er nog een toekomst voor de
arme Rotterdammer?

Discussiebijeenkomst dinsdagmiddag 25 september

Breed Overleg
Politieke discussie met Gemeenteraadsleden in het kader van het Breed Overleg van de Rotterdamse Sociale Alliantie.

Op dinsdagmiddag 25 september 2012 in het Kenniscentrum Dona Daria aan de Gerard Scholtenstraat 129 (zijstraat van de Bergweg / bereikbaar met tramlijn 4.)
 
 PROGRAMMA

13:30 Inloop en ontvangst met koffie en thee
 
14:00 Stand van zaken Rotterdamse Sociale Alliantie door Therese Steur

14:20 Inleiding op forum door Dirk de Vos, directeur van het
           Fonds Bijzondere Noden

14:40 Forum, eerste ronde:   Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam),
                                                  Josine Strörmann (SP) en
                                                  Jan Schonk
(D66)

15:10 Pauze

15:30 Forum, tweede ronde: Nourdin el Ouali (Groen Links),
                                                  Muzaffer Çetin (CDA) en
                                                  Setkin Sies
(Christenunie-SGP)
 
16:00 Forum, derde ronde:    Richard Moti (PvdA) en
                                                   Kees de Gruiter (ex-raadslid VVD)

(forum onder leiding van Hans Goosen, met voldoende ruimte voor vragen
 uit de zaal)

16:30 Conclusies door Jan Wigmans en Annelies van Weezel

16:45 Netwerken met een hapje en een drankje
 
17:30 Einde


Aanleiding voor de bijeenkomst:

De Rotterdamse Sociale Alliantie maakt zich ernstige zorgen over de mensen die van een uitkering moeten rondkomen of met werk zo weinig verdienen, dat hun financiële situatie steeds verder verslechtert. Deze mensen krijgen steeds grotere problemen om in een redelijk bestaan te voorzien. Aangetoond is dat zij door gezondheidsproblemen gemiddeld aanzienlijk korter leven.

Politici bieden het wondermiddel werk aan, terwijl op de arbeidsmarkt op vele niveaus een enorme mismatch is en als er aan de sollicitant een vlekje, een kleurtje of een scheurtje te zien is, of de leeftijd niet aanstaat, is er geen kans op een baan. Door flexibilisering, privatisering en rationalisering zijn verder de salarissen aan de onderkant uitgekleed.

Psychische druk is een gevolg, en wordt groter, omdat het begrip solidariteit met de armen vervangen is door “eigen schuld”. Gevolg is dat 15% tot 20% van de Rotterdammers het onderspit delven. De kans op verbetering is ongewis na de verkiezingen van 12 september. De gevolgen voor de Rotterdamse politiek ook.

Nadere informatie over het onderwerp armoede in de Tweede Kamer programma’s vindt u hier.

Wij hopen dinsdagmiddag 25 september op u te mogen rekenen.

Begroting 2013: Belangrijkste maatregelen sociale zaken en werkgelegenheid

18 september 2012 / Inkomen, Werk / Sociaal Totaal / Bron: Rijksoverheid.nl

De Miljoenennota en de begroting en de beleidsagenda van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor 2013 zijn vandaag bekendgemaakt. Daaruit blijken de volgende hoofdlijnen binnen het beleid van SZW in de komende periode:

AOW-leeftijd per 2013 verhoogd
De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Vrijwillig langer doorwerken
Het wordt vanaf 2013 makkelijker voor AOW’ers om vrijwillig langer door te werken. Gepensioneerden kunnen makkelijker blijven werken en voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om AOW‘ers in dienst te nemen. Zo hoeft het loon bij ziekte maar zes weken in plaats van twee jaar doorbetaald te worden en zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Ook mag een baas een werknemer die de pensioenleeftijd al heeft bereikt opeenvolgende contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste arbeidsovereenkomst leidt. Verder wordt de opzegtermijn voor een AOW’er verkort. Een werkgever hoeft nu nog geen wettelijk minimumloon te betalen voor een AOW’er. Vanaf 2013 moet dat wel, om verdringing van jongere werknemers te voorkomen.

Hervorming Ziektewet
Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Net als bij mensen met een vast contract moeten de werkgever en werknemer er dan alles aan doen om ervoor te zorgen dat iemand weer aan de slag kan.

Aanpassing van ontslag en WW
Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat werknemers beter op hun plek terechtkomen. Het kabinet wil daarom het ontslagrecht veranderen. Dit moet leiden tot meer mobiliteit, minder tweedeling tussen tijdelijke en vaste contracten en meer scholing. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere arbeidsproductiviteit waarmee de economische positie van Nederland wordt versterkt.

E-dienstverlening UWV
Het UWV kan door digitale dienstverlening werkgevers en werkzoekenden in de toekomst voldoende blijven ondersteunen. Om werkzoekenden meer tijd te geven en te wennen aan digitale dienstverlening heeft het kabinet €30 miljoen aan UWV beschikbaar gesteld. Vanaf 2013 hebben UWV en gemeenten in alle 35 arbeidsmarktregio’s een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers. Het aantal vestigingen van UWV wordt de komende jaren teruggebracht van 98 naar 30.

Meer mensen met een beperking aan de slag
Teveel mensen staan onnodig langs de kant. De grote uitdaging voor alle betrokkenen - gemeenten, UWV, werkgevers en werknemers - is dan ook om de komende periode meer mensen, die nu nog beschut werken of in een uitkering zitten, volwaardig mee te laten draaien in een gewone baan. De dienstverlening aan werkgevers wordt door UWV en gemeenten beter georganiseerd. Sociale diensten worden via het programma ‘Impuls Vakmanschap’ gestimuleerd om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt effectief aan de slag te helpen.

Fraude
De straffen voor mensen die frauderen met uitkeringen of frauderen met kinderopvangtoeslag worden vanaf 2013 verhoogd. Het teveel ontvangen geld moet altijd worden terugbetaald en de boete is net zo hoog als het fraudebedrag. Als iemand daarna opnieuw fraudeert dan gaat de boete verder omhoog. Die boete wordt dan ook verrekend met de uitkering, waardoor de fraudeur maximaal vijf jaar niets meer ontvangt. In de bijstand geldt een periode van ten hoogste drie maanden. Uitvoerders van de sociale zekerheid krijgen nieuwe mogelijkheden om fraude aan te pakken en kunnen efficiënter gebruik gaan maken van gegevens die bij de overheid beschikbaar zijn.

Kinderopvangtoeslag
De overheidsuitgaven voor kinderopvang zijn de laatste jaren verdrievoudigd, van €1 miljard in 2005 naar ruim €3 miljard in 2010. Om de kosten beheersbaar te houden neemt het kabinet maatregelen. Mensen met een gezamenlijk inkomen vanaf €118.000 ontvangen vanaf 2013 geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind. Ook komt er voor iedereen een verlaging van de toeslag voor het eerste kind.

Themadag toekomst cliëntenraden

Themadag “Toekomst Cliëntenraden 13798.jpg

op donderdag 27 september 2012

aanvang 10.00 uur in Rustburcht in RotterdamBranko Hagen van de Landelijke Landelijke Cliëntenraad zal op uitnodiging van de Stichting Provinciaal Overleg Cliëntenraden Zuid-Holland een inleiding houden over de gevolgen van de wijziging van de Wet SUWI voor cliëntenparticipatie op de werkpleinen. 

De plicht om cliëntenparticipatie te organiseren op werkpleinen is voor gemeente en UWV met de wijzigingen van de Wet SUWI komen te vervallen.

Na de presentatie kan met de cliëntenvertegenwoordigers geïnventariseerd worden hoe zaken er in Zuid-Holland voorstaan. En hoe, zonder wettelijke verplichting, cliëntenparticipatie zich onmisbaar kan maken.

Programma

09.30 uur Inloop

10.00 uur Welkom door de voorzitter Rinus de Pater

10.10 uur Presentatie Dhr. Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad over bovenstaand onderwerp

11.00 uur Pauze

11.15 uur Mevr. Adri den Bakker Beleidsmedewerker FNV Landelijke regeling Bijzondere Bijstand

11.45 uur Overleg Bijzondere Bijstand per Gemeente door de aanwezige Cliëntenraden.

12.15 uur Lunch

Rotterdam ontvangt extraatje van het Rijk: 46 miljoen

skyline12-7-2012 - 16:32 AD bron: ANP

Rotterdam krijgt van het Rijk ruim 46 miljoen euro extra, waarmee de stad de bijstandsuitkeringen kan betalen. Het extraatje van het Rijk kan de stad goed gebruiken, omdat ondanks een strenger beleid ook dit jaar nog een tekort op de begroting voor de bijstand wordt verwacht van ruim 23 miljoen euro.

Vorig jaar was het tekort 91 miljoen euro. De extra miljoenen stromen naar Rotterdam omdat de budgetten voor de bijstand vanwege de slechtere economische situatie door het Centraal Planbureau zijn bijgesteld. Het bedrag wordt in september definitief vastgesteld en zal jaarlijks zijn totdat de budgetten weer worden bijgesteld.

Rotterdam is een havenstad die veel werk heeft waar het nu economisch tegenzit. Daarom zijn er relatief meer werklozen.

Rotterdamse werklozen ingezet in de thuiszorg

thuiszorg07 aug 2012 Binnelands Bestuur

De gemeente Rotterdam wil dat bijstandsgerechtigden met ingang van volgend jaar ook aan de slag gaan in de thuiszorg. Wethouder Marco Florijn heeft zijn wens neergelegd bij thuiszorgorganisaties, zo bevestigde een woordvoerder van de gemeente dinsdag een bericht in Trouw.

Kassenproject
De wethouder kwam eerder ook met een project om mensen uit de bijstand is de kassen te laten werken. Als het aan Florijn ligt trekken de thuiszorgorganisaties 10 procent van hun loonsom uit om bijstandsgerechtigheden en mensen die nu werken in sociale werkplaatsen in dienst te nemen. De gemeente kan de eis stellen omdat ze volgend jaar maart de thuiszorg opnieuw uitbesteedt.

FNV onderzoekt scheve situaties rondom werken met behoud van uitkering

loep12 juli 2012 Landelijke Cliëntenraad

Werken met behoud van uitkering of werken onder het minimumloon: het waren voorstellen binnen de Wet werken naar vermogen. Ondanks dat de wet niet doorgaat, blijken er toch mensen op die manier aan het werk te worden gesteld, ook als er geen uitzicht is op regulier werk. De Landelijke Cliëntenraad is hier altijd fel tegen gekant geweest. De FNV wil graag weten wat de aard en omvang van dit probleem is. Daarom is er een meldpunt geopend voor werkzoekenden die geen volwaardig loon ontvangen voor hun werk. Met de resultaten wil de FNV de politiek onder druk zetten om ervoor te zorgen dat er in de toekomst wel fatsoenlijk mee wordt omgegaan.

Verhaal vertellen
De enquête is gericht op uitkeringsgerechtigden. Wie op een andere manier ervaringen heeft met gemeentes die uitkeringsgerechtigden laten werken onder het minimumloon of met behoud van uitkering, kan ook zijn of haar verhaal kwijt. Bijvoorbeeld als u lokaal vrijwilliger bent voor FNV of deel uitmaakt van de cliëntenraad. Of als u als professional met dergelijk beleid in aanmerking komt. Zou u in dat geval uw ervaringen of verhalen willen mailen naar Paul van den Boom van FNV Bondgenoten? p.vandenboom@bg.fnv.nl

Is er nog toekomst voor de armoede?

Jan Wigmans10 september 2012 Jan Wigmans,
tweede voorzitter Rotterdamse Sociale Alliantie

In zeven jaar tijd is er tien miljard uitgegeven aan re-integratie terwijl de meeste mensen in een uitkering wisten dat dit over de balk gegooid geld was. Hoeveel mensen zijn er door dit bedrag aan het werk geholpen? Er zijn binnenkort 600.000 werklozen dus waarom is dit bedrag niet beter en nuttiger aan hen besteed. Bijvoorbeeld door het geven van een opleiding waardoor men meer succes zal krijgen met het vinden van een baan. Voor dit bedrag per werkloze kan men een uitstekende op-leiding verzorgen.

Volgens het Kunduz-akkoord wordt er volgend jaar een fikse verhoging van de eigen bijdrage vast-gesteld en de mensen met een minimumloon moeten maar afwachten voor hoeveel dit voor hen wordt gecompenseerd. Men zou ook voor de dokter een eigen bijdrage gaan heffen. Sommige ouderen kunnen fluiten naar medische ingrepen want dat zou te duur worden. De premies voor ziektekosten stijgen de komende jaren de pan uit. De prijzen voor elektrisch en gas zullen komend jaar ook weer fiks stijgen. De boodschappen worden elke week duurder en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoge en lage inkomens.

En dan wil de demissionaire minister en demissionaire staatssecretaris ons wijsmaken dat mensen met een uitkering niet van plan zijn om werk te gaan zoeken omdat zij het wel makkelijk vinden “hun hand op te houden”. Ook het verschil tussen uitkering en werk is volgens hen te klein dus wordt niet het minimumloon aangepast maar is men van plan de uitkeringen omlaag te laten gaan. Ik heb jarenlang in der Cliëntenraad WWB gezeten en daardoor met vele werklozen gesproken en daarbij is mij opgevallen dat het merendeel van de mensen liever vandaag dan morgen aan het werk gaan. Dus dat men liever zijn hand ophoudt is belachelijk. Tussen haakjes kan iemand mij vertellen waar al die banen zijn waarop men moet solli-teren. En kom er niet mee aan dat er te veel laagopgeleiden zijn, als ik zie hoeveel mensen met een goede opleiding zonder werk zitten valt dat dus ook wel mee.

Men wil steeds meer mensen in een uitkering aan het werk laten gaan met behoud van uitkering of tegen 110% van het wettelijk minimumloon. Er zijn tientallen bussen ingeschakeld om de mensen naar het Westland te brengen om daar aan het werk te gaan. Het resultaat is dat er maar liefst 3 mensen een contract hebben gehad. Nu gaat men zoeken in de verzorging, maar kan iemand mij vertellen hoeveel mensen die nu een baan hebben dan zonder werk komen en worden vervangen door vrijwilligers.

In Rotterdam zijn er nu 4000 sancties opgelegd op een bestand van ca. 33.000 die lopen van een paar procenten tot 100%. Als men enige tijd zonder uitkering zit gaan de huur, elektra gas etc. wel door dus komen deze mensen dan in de armoede terecht. En dan is “extra-belasting-voor-de-rijken” een vies woord want zij zijn medeverantwoordelijk voor onze welvaart! En al die mensen dan die jarenlang hebben gewerkt in o.a de fabrieken hebben die ons dan geen welvaart gebracht? Die worden in hun aow en pensioen gekort; hun enige slechte eigenschap is dat zij niet rijk hebben kunnen worden.

Als men voor een minimaal salaris aan het werk is komen de problemen zoals verhoging eigen bijdrage, verhoging voedselprijzen, verhoging ziektekosten etc. ook op hun bord terecht en niemand wordt daarvoor gecompenseerd. De lonen worden bevroren dus daar is ook al geen compensatie te vinden zodat ook deze mensen zwaar door de bezuinigingen worden getroffen.

De door ons gekozen vertegenwoordigers in den Haag en Rotterdam kunnen gerust zijn en behoeven zich geen zorgen te maken over de armoede. Er is niet alleen een goede toekomst voor de huidige armoede maar deze zal de komende jaren alleen maar erger worden.

De Krom snapt niets van bijstandsontvangers

de krom met oudere17-08 2012 | 01:08

Demissionair staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken snapt niets van mensen in de bijstand. 'Het is ongelooflijk dat deze staatssecretaris blijkbaar geen idee heeft waarover hij het heeft.' PvdA-Tweede Kamerlid Jetta Klijnsma heeft dat vrijdag gezegd in reactie op een brief die de VVD-staatssecretaris donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook voorzitter René Paas van Divosa, de vereniging van sociale diensten, heeft kritiek.

Volgens De Krom zijn veel bijstandsgerechtigden onvoldoende gemotiveerd om een baan te vinden en zitten de gemeenten hen te weinig achter de broek. Ze willen alleen een baan waar ze 'zin in hebben' en willen niet te lang reizen naar hun werk. De Krom baseert zich op een onderzoek dat hij heeft laten uitvoeren.

Fout beeld
Volgens Klijnsma vergeet De Krom dat mensen niet voor niets in de bijstand zitten. '' Alsof die mensen van hun minimale uitkering zitten te genieten. Dat is zo'n fout beeld.' Ook Paas vindt dat De Krom overdrijft. Zijn brief is aanzienlijk scherper van toon dan het onderzoeksrapport, vindt de Divosavoorzitter. Veel bijstandsontvangers zijn wel gemotiveerd en hebben geen dwang nodig. Anderen maken door lichamelijke of psychische beperkingen zo weinig kans op werk dat sancties niet helpen, zegt hij.

Werkgevers
Klijnsma, zelf ex-staatssecretaris van Sociale Zaken, vindt het belangrijk dat bijstandontvangers weer aan het werk komen, maar dat is volgens haar niet zo simpel. Werkgevers nemen hen vaak liever niet aan. 'En dan toch deze mensen wegzetten omdat uit een enquête blijkt dat ze liever geen lange reistijd hebben, vind ik onfatsoenlijk. Zo plakt de VVD etiketten op mensen.'

Gemeenten
Paas bestrijdt dat de gemeenten te weinig doen aan handhaving. Uit onderzoek van Divosa blijkt dat 70 procent van de gemeenten vorig jaar de handhaving heeft aangescherpt. Dat bijstandontvangers opzien tegen een tijdelijke baan, zoals De Krom zegt, komt volgens Paas doordat ze daarna een nieuwe uitkering moeten aanvragen en bang zijn dat ze dan tijdelijk zonder inkomen zitten. Divosa wil dat aan dit probleem iets gedaan wordt. Wel is Paas het met De Krom eens dat het geen belemmering mag zijn voor het aanvaarden van tijdelijk werk. 'Elk uur dat je zelf werkt, is er één.'

Aantal loonbeslagen stijgt fors

lege zakkenToegevoegd: zaterdag 11 aug 2012, 21:12
Steeds meer mensen raken zo zwaar in de schulden, dat deurwaarders beslag leggen op hun loon of uitkering. Dat geldt het sterkst voor jongeren, concludeert RTL Nieuws uit eigen onderzoek. In de eerste zeven maanden van dit jaar legde de grootste Nederlandse deurwaarder beslag bij 15.000 jongeren, een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Zorgpremie
Op basis van deze cijfers schat gerechtsdeurwaarder GGN dat landelijk zo'n 150.000 mensen onder de 30 jaar zwaar in de financiële problemen zijn gekomen. Met name het betalen van de maandelijkse zorgpremie is een probleem voor hen.

John Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), bevestigt deze trend. "De crisis speelt daarbij natuurlijk een grote rol. Maar jongeren komen ook vaker in de schulden omdat ze gemakkelijk krediet krijgen. Vooral als je geen baan krijgt, krijg je dan al snel financiële problemen."

Baan kwijt
Het totaal aantal loonbeslagen is tot en met juli dit jaar met 11 procent gestegen. De gerechtsdeurwaarder GGN ziet buiten de groep jongeren vooral mensen in de problemen komen die er in inkomen op achteruit gaan of hun baan kwijtraken. "Het water staat ze echt aan de lippen. Waar ze eerst nog een spaarpotje achter de hand hadden, zie je nu dat dat helemaal weg is", zegt bestuurder Rinus van Etten van GGN.

Een beslaglegging wordt uitgesproken door de rechter. Een schuldeiser mag bij een loonbeslag direct bij de werkgever of uitkeringsinstantie aankloppen voor het deel van het inkomen waar hij recht op heeft.

Start van discussie over eigen verantwoordelijkheid

gewicht heffen
De Landelijke Cliëntenraad is gestart met de discussie over het voor en tegen van eigen verantwoordelijk. Zij hebben daarvoor een elektronisch magazine op het internet geplaatst. (Klik hier)interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon


Alstublieft, in de herfst niet meer plukken !Redactioneel

hans goosenNa enige afwezigheid hierbij Nieuwsbrief 49 van de Rotterdamse Sociale Alliantie, met bovenaan de uitnodiging voor aanstaande dinsdag al. Een discussiemiddag met de Rotterdamse politiekover de toekomst voor de arme Rotterdammer.

Verder de gebruikelijke artikelen over werk, armoede en schulden van de afgelopen twee maanden. En een uitgebreide agenda met Rotterdamse, provinciale en landelijke bijeenkomsten over de bestrijding van armoede. Een strijdbaar najaar gewenst.AGENDA

dinsdag 25 september Breed Overleg
13:30 tot 17:30
Is er nog een toekomst voor de arme Rotterdammer? (zie de uitnodiging)
Dona Daria Gerard Scholtenstraat 129

donderdag 27 september SPOC ZH
Themadag toekomst cliëntenraden
(zie de uitnodiging)
Rustburcht Strevelsweg

vrijdag 28 september Extra Alliantieraad
10:00 – 14:00 Naritaweg 10 Amsterdam

zaterdag 29 september Arm en rijk (Arme kant van Nederland)
10:30 – 16:00 Bergkerk Amersfoort

maaandag 8 oktober Fonds Bijzondere Noden
15:30 – 18:00 Stadhuis Coolsingel

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

vrijdag 9 november Regionale Alliantieraad
9:30 – 16:00 Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134 Bergen op Zoom

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty HistoryARCHIEF

Nieuwsbrief  1  /   7 augustus 2010
Nieuwsbrief  2  / 21 augustus 2010
Nieuwsbrief  3  /   6 september 2010
Nieuwsbrief  4  / 27 september 2010
Nieuwsbrief  5  /   5 oktober 2010
Nieuwsbrief  6  / 14 oktober 2010
Nieuwsbrief  7  /   1 november 2010
Nieuwsbrief  8  /   4 december 2010
Nieuwsbrief  9  / 22 december 2010
Nieuwsbrief 10 / 16 januari 2011

Nieuwsbrief 11 /   7 februari 2011
Nieuwsbrief 12 /   7 maart 2011
Nieuwsbrief 13 / 27 maart 2011
Nieuwsbrief 14 / 13 april 2011
Nieuwsbrief 15 /   9 mei 2011
Nieuwsbrief 16 / 24 mei 2011
Nieuwsbrief 17 / 15 juni 2011
Nieuwsbrief 18 / 20 juni 2011
Nieuwsbrief 19 /   8 juli 2011
Nieuwsbrief 20 / 14 augustus 2011

Nieuwsbrief 21 / 22 augustus 2011
Nieuwsbrief 22 / 31 augustus 2011
Nieuwsbrief 23 /   8 september 2011
Nieuwsbrief 24 / 13 september 2011
Nieuwsbrief 25 / 18 september 2011
Nieuwsbrief 26 / 26 september 2011
Nieuwsbrief 27 / 10 oktober 2011
Nieuwsbrief 28 / 27 oktober 2011
Nieuwsbrief 29 /   6 november 2011
Nieuwsbrief 30 / 27 november 2011

Nieuwsbrief 31 / 12 december 2011
Nieuwsbrief 32 / 26 december 2011
Nieuwsbrief 33 /   7 januari 2012
Nieuwsbrief 34 / 12 januari 2012
Nieuwsbrief 35 / 31 januari 2012
Nieuwsbrief 36 / 12 februari 2012
Nieuwsbrief 37 / 22 februari 2012
Nieuwsbrief 38 /   7 maart 2012
Nieuwsbrief 39 / 15 maart 2012
Nieuwsbrief 40 / 22 maart 2012

Nieuwsbrief 41 /   3 april 2012
Nieuwsbrief 42 / 10 april 2012
Nieuwsbrief 43 / 20 april 2012
Nieuwsbrief 44 /   4 mei 2012
Nieuwsbrief 45 / 18 mei 2012
Nieuwsbrief 46 /   1 juni 2012
Nieuwsbrief 47 / 24 juni 2012
Nieuwsbrief 48 / 10 juli 2012