triest Rotterdam
Nieuwsbrief 48
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

10 juli 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Verdringing bestaande banen door "full engagement"

6 juli 2012 Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam,
A.J. Moerman (voorzitter)

Geachte heer Florijn,

Deze week ontvouwde u op TV Rijnmond uw plannen over de thuiszorg in Rotterdam. Daarbij kwam naar voren dat nu nog bestaande banen (het eenvoudige huishoudwerk, bijvoorbeeld) langzamerhand wilde laten vervangen door vrijwilligers (uit de bijstand), die het werk in de toekomst met behoud van uitkering zouden gaan verrichten.

Eigenlijk hopen wij dit verkeerd begrepen te hebben, maar het interview op TV Rijnmond doet toch anders vermoeden. Dit betekent dat de indertijd door uw voorganger, Dominic Schrijer, gedane toezegging dat “Full Engagement” geen bestaande banen zou verdringen, met voeten wordt getreden. Waar de CR bij FE bang voor was (zie ons advies “Beslisdocument Full Engagement” d.d. 17 januari 2011) lijkt nu in de praktijk toch te gaan gebeuren. Echte banen worden steeds meer vervangen door “werken met behoud van uitkering”. U wilt er toch niet verantwoordelijk voor zijn dat de ontslagen medewerkers uit de thuiszorg in de bijstand belanden en straks hun oude werk als “vrijwilliger” moeten gaan verrichten?

Over de inzet van “vrijwilligers” in de thuiszorg zijn meer bedenkingen. De cliënten zijn afhankelijk van goede, betrouwbare huishoudelijke zorg. Zij zitten niet te wachten op mensen die gedwongen worden deze taken met behoud van uitkering uit te voeren. Welke garanties hebben de cliënten van de thuiszorg wanneer er dingen mis gaan, bijvoorbeeld wanneer de "vrijwilliger" niet komt opdagen? Wordt er daarnaast nog een verklaring van goed gedrag afgegeven? En wie gaat de kosten daarvan dragen? Er wordt nu al regelmatig melding gemaakt van diefstal, e.d. Daarnaast zal het werken met "vrijwilligers" een groot verloop geven, wat tot gevolg heeft dat de cliënt steeds andere mensen toegewezen zal krijgen en daarmee is de kwaliteit van de werkzaamheden niet te garanderen.

We hebben u vaker aangesproken over de verdringing van bestaande arbeid, maar uw reactie was dan dat die banen anders toch verloren zouden zijn gegaan omdat er geen geld meer voor was. Zo zijn enkele organisaties op het sociale vlak nu bemand door vrijwilligers in plaats van de eerder bestaande medewerkers met een echte baan, met een c.a.o.-loon. Gaat u dit nu ook zeggen over de “vrijwilligers” in de thuiszorg? En straks over de “vrijwilligers” in de tuinbouw, de haven, enz.?

Er hebben ons geluiden bereikt over het plan bijstandsgerechtigden voor langere tijd met behoud van uitkering te laten werken. Ons lijkt het beter deze mensen zo snel mogelijk uit de bijstand te krijgen, want velen hebben veel liever een echte baan dan dat zij afhankelijk zijn van een sociale uitkering. Uw werkwijze staat daar haaks op. Door steeds meer “vrijwilligers” bestaande echte banen te laten verdringen zal het aantal bijstandsgerechtigden alleen maar toenemen. De kans op een echte baan voor klanten van de SoZaWe wordt zo namelijk nog kleiner dan die al was. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

De CR blijft er bij dat verdringing van echte banen uit den boze is en we zien dan ook graag dat u uw plannen herziet. Mocht u vast blijven houden aan het (veel) meer verplichte “vrijwilligers” inzetten bij de thuiszorg dan hebben wij nog een waslijst aan problemen die dat kan opleveren. Deze zullen we dan graag nog een keertje met u doornemen. We blijven er echter op vertrouwen dat u bijstandsgerechtigden aan echt werk gaat helpen, zodat zij niet meer afhankelijk hoeven te zijn van de Sociale Dienst.

DONDERDAG BIJZONDERDAG voor Rotterdamse kinderen

kinderen in draaimolenAl voor het 5e jaar stelt de KSA/GCW kansarme kinderen, die (vaak langdurig) niet op vakantie kunnen, in staat om toch een gezellige, spannende, uitdagende en afwisselende vakantie te hebben door middel van de Donderdag Bijzonderdag.

Tijdens elke schoolvakantie krijgen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar op de donderdag uitjes aangeboden. Voor kinderen van 11 t/m 14 jaar is er de Vrijdag Xtra Bijzonderdag.

Zo doen ze toch positieve ervaringen op en wordt sociale uitsluiting voorkomen, want, eenmaal terug op school, hebben ze heel wat te vertellen.

Als u kinderen kent, die deze zomer nergens heen kunnen, dan kunt u hen per e-mail aanmelden: erikmaan@stichtingksa-gcw.nl .

CHARLOIS REGISTREERT GEBOORTELAND NIET MEER

mensen uit Rotterdam-Zuid bij moskee28 jun 2012 Binnenlands Bestuur

De Rotterdamse deelgemeente Charlois gaat niet in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak dat gegevens over het geboorteland van probleemjongeren en hun (groot)ouders niet mogen worden opgeslagen. Dat zei een woordvoerder woensdag.

Dwangsom
De rechtbank vond registratie te belastend voor deze jongeren. In Charlois zou het gaan om zo’n 100 gevallen. Alle eerder vastgelegde gegevens worden nu door de deelgemeente verwijderd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wees erop dat geboortelandregistratie bij wet verboden is en legde een dwangsom op. Charlois vocht dit aan voor de rechter.

'Mensen met schulden niet serieus genomen'

Alex Brenninkmeijer29-06 2012 | 09:37 Zorg en Welzijn

RSS
Veel mensen met schulden die aankloppen bij de schuldhulpverlening in hun gemeente, voelen zich niet serieus genomen. In hun ogen wordt er altijd van uitgegaan dat ze zelf schuldig zijn aan hun penibele financiële situatie, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Zij ervaren de overheid vaak als obstakel bij het oplossen van hun problemen.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zegt in een rapport, dat vrijdag wordt gepubliceerd, dat hij daarover de nodige klachten heeft ontvangen van schuldenaren. Hij vindt daarom dat mensen in financiële nood met meer respect moeten worden behandeld.

Nieuwe schulden
Volgens de ombudsman komt uit de klachten het beeld naar voren dat schuldenaren vaak lang moeten wachten voor een eerste gesprek plaatsvindt met de schuldhulp. Uit rondetafelgesprekken bleek dat de bureaucratie de laatste jaren is toegenomen. 'Schuldenaren klagen ook dat niet direct contact wordt gelegd met schuldeisers. Hierdoor lopen bestaande schulden op en soms ontstaan hierdoor ook weer nieuwe schulden.'

Dwarsliggen
Bovendien lopen door toedoen van de overheid, schulden soms onnodig op, constateert Brenninkmeijer. Veel mensen klaagden in de eerste maanden van 2012 over de onterechte verrekening van lopende toeslagen (bijvoorbeeld voor huur en zorg). Vooral mensen met lage inkomens kwamen daardoor acuut in de financiële problemen. De overheid zou ook als schuldeiser steeds vaker dwarsliggen.

Wachtlijst
Schuldhulp moet niet alleen oog hebben voor de financiële problemen, aldus de ombudsman. Vaak zijn er meerdere problemen en diverse hulpverleners betrokken. Het komt voor dat schuldenaren bij diverse hulpinstanties op de wachtlijst staan, waardoor de schuldenproblematiek onnodig wordt vertraagd.

Jongeren
Brenninkmeijer waarschuwt ervoor dat brede en toegankelijke schuldhulp in gevaar dreigt te komen. Meer mensen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen, terwijl er bij de overheid minder geld is om die mensen te helpen. Er kan volgens hem meer worden gedaan aan preventie. Hij ziet dat jongeren steeds vaker worden geconfronteerd met geldzorgen. De overheid zou hen vaker op tijd bewust moeten maken van de risico's.

DE KROM: 'MENSEN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR SCHULDEN'

onoverzichtelijke aanmaningen01 jul 2012 Binnenlands Bestuur

In het huidige economisch ongure klimaat wordt een groot beroep gedaan op de schuldhulpverlening. Gemeenten zijn door nieuwe wetgeving vanaf zondag verplicht om mensen in financiële nood beter te helpen. Daarbij hamert staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) er in een interview met het ANP wel op dat mensen in tijden van economische tegenspoed vooral ,,zelf een verantwoordelijkheid hebben om hun uitgavenpatroon aan te passen''.

Binnen 4 weken actie
Door de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moeten de lokale overheden beleidsplannen opstellen voor betere hulp. Gemeenten zijn ook per 1 juli verplicht om binnen 4 weken in actie te komen als mensen met financiële problemen bij hen aankloppen. In acuut bedreigende situaties, als bijvoorbeeld een uithuiszetting of afsluiten van water en elektriciteit dreigt, mogen gemeenten mensen maar maximaal 3 dagen laten wachten.

Verbetering
,,Doel van de nieuwe wet is een kwalitatief betere schuldhulpverlening. De afgelopen jaren gaat het al wat beter, maar er is nog een slag te maken'', aldus De Krom. Hij wijst erop dat het slagingspercentage van gemeentelijke schuldhulpverlening volgens brancheorganisatie NVVK vorig jaar is gestegen van 38 naar 44 procent. ,,Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de 22 procent in 2007, maar het is nog minder dan de helft.''

Eigen verantwoordelijkheid
Volgens de VVD-bewindsman moet meer worden ingezet op het voorkomen van problematische schulden en worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. ,,De overheid kan nooit de verantwoordelijkheid voor het oplossen van financiële problemen wegnemen. Gemeenten kunnen je wel helpen en ondersteunen.''

Uitgaven aanpassen
De Krom noemt het opvallend dat mensen met problematische schulden nu vaker werkenden zijn met inkomens vanaf 2000 euro netto per maand en hoger. ,,Na jaren van groei daalt de koopkracht al een tijd geleidelijk. Mensen zullen hun uitgavenpatroon moeten aanpassen'', stelt hij.

Schroom voor hulp
Natuurlijk komen volgens de staatssecretaris ook mensen door onvoorziene omstandigheden in financiële problemen, zoals een scheiding, werkloosheid en het dalen van huizenprijzen. ,,Maar mensen wachten vaak te lang met het onder ogen zien van problemen.'' Bovendien ziet De Krom veel schroom bij mensen om hulp te vragen, al is het in de vorm van een budgettraining, waardoor schulden onnodig hoog kunnen worden.

LIS
Om voortaan tijdig financiële problemen in beeld te hebben, hoopt de VVD'er nog op invoering van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van onder meer banken, Leger des Heils, woningbouwcorporaties, energieleveranciers en thuiswinkelbedrijven. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) was enkele jaren geleden nog kritisch over dit plan, maar De Krom is optimistisch over een nieuw voorstel van de verschillende partijen.

Unieke lokale aanpak van armoede

sok stukNieuwsbrief Clip juni 2012

CliP en de Sociale Alliantie nemen bij hun werk de eigen beleving en kracht van mensen als uitgangspunt. En doen dat in samenwerking met lokale organisaties. Daarom vragen we aandacht voor dit voorstel van Radar, Bureau voor sociale vraagstukken.

In 2010, Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, is er veel aandacht voor armoede geweest, maar het probleem is nog lang niet opgelost. Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld en er diverse lokale sociale allianties gevormd. Het actieonderzoek kan een hernieuwde impuls geven aan de lokale armoedebestrijding.

Internationale armoedeweek.
Tussen 25 november en 2 december 2012 vindt de internationale armoedeweek WhyPoverty plaats. Een wereldwijde actieweek om aandacht te vragen voor armoede in verschillende landen. In die week zorgen de gezamenlijke omroepen voor uitzending van acht belangrijke documentaires over armoede (iedere dag een).

Een unieke kans om ook in Nederland de landelijke discussie en de plaatselijke gesprekken elkaar te laten versterken. Het project spoort burgers in de stad krachtig aan om daadwerkelijk zelf meer aan armoedebestrijding te doen.

Lokale aanpak eigen kracht
Radar heeft een voorstel ontwikkeld voor een lokale aanpak van armoede met eigen kracht als het centrale uitgangspunt. Mensen die in armoede leven pakken samen met mensen uit hun sociale netwerk een actieve rol in de bestrijding van armoede in de stad. De enige manier om ook duurzaam resultaat te behalen. Sociale vraagstukken zijn slechts op te lossen door de mensen waar het over gaat zelf in te zetten. Dit project biedt mogelijkheden om ervaring op te doen met het vrijmaken van de eigen kracht van de mensen waar het om gaat.

Armoede in beeld
In het project gaat het om een actieonderzoek waarbij de mensen in teams van jongeren en ouderen (tien per team) anderen interviewen over armoede. Een aantal krijgt camera’s mee (inclusief een korte opleiding en begeleiding) om armoede in beeld te brengen. Zij houden interviews, maken filmpjes, bedenken oplossingen om de situatie te verbeteren. De teams inventariseren de makkelijke en de minder makkelijke voorstellen om armoede op te lossen. Het beeld en de oplossingen worden onder meer gepresenteerd op een conferentie door en met mensen die in de stad in armoede leven.

De kracht van beeld
Waarom naast interviews ook film? Omdat beelden meer zeggen dan woorden. Dat is geen nieuws, maar de overheid maakt toch weinig gebruik van communiceren via beeld. Mede door gebrek aan ervaring en soms door een verkeerde inschatting van de kosten. Tegenwoordig zijn er snelle en betaalbare methoden om beeldmateriaal te creëren en te verspreiden (flipcams, plaatsing op Facebook/YouTube).

Lokale verbindingen
Vanuit CliP en de Alliantie vinden we het belangrijk dat ‘nieuwe’ lokale initiatieven verbonden worden aan dat wat er al is en aan mensen die al actief zijn. Dat is de rol die de Alliantie in dit project op zich neemt om – waar mogelijk - die lokale verbindingen tot stand te brengen en te stimuleren. Dat doen we door het netwerk te informeren en te vragen mede betrokken te zijn zodat mensen in armoede respectvol en zorgvuldig de gelegenheid krijgen om hun visie voor het voetlicht te brengen.

Interesse of behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met de Sociale Alliantie / stichting CliP per mail naar info@socialealliantie.nl of per telefoon: 0321 – 33 90 63 (Stichting CliP, Wilma Kuiper)

Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012

Henk van der Kolk overhandigt monitor aan Marco FlorijnArtikel uit de Arme Krant van Nederland - juni 2012 Jolanda Hennekam

Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten op het gebied van armoede, sociale werkvoorziening en thuiszorg. Dit jaar namen 182 gemeenten met in totaal 9 miljoen inwoners deel.

Uit het onderzoek, de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2012, blijkt dat gemeenten waar het CDA sterk is vertegenwoordigd, gemiddeld lager scoren op de indicatoren voor een sociaal beleid. Gemeenten waar SP of GroenLinks sterk vertegenwoordigd zijn, scoren gemiddeld hoger.

Reïntegratie
Als gevolg van bezuinigingen op de reïntegratiebudgetten verwachten bijna alle gemeenten problemen rond het reïntegratiebeleid. Zo geven zij nu al aan dat er moeilijkheden zijn bij het plaatsen van werkzoekenden. Door het beperkte budget moeten ze focussen op preventie van de instroom. Kansrijke werkzoekenden krijgen prioriteit, de gesubsidieerde arbeid wordt sterk afgebouwd en de toegang voor niet-uitkeringsgerechtigden om deel te nemen aan reïntegratietrajecten wordt verder ingeperkt. Ook kan in ruim driekwart van de gemeenten geen beroep worden gedaan op een persoonsgebonden reïntegratiebudget.

Bijna de helft van de gemeenten wil meer inzetten op werken met behoud van uitkering. Dit zou tijdelijk (maximaal 6 maanden) moeten zijn en uitzicht moeten bieden op een duurzame baan, maar uit de monitor blijkt dat werkzoekenden gemiddeld 12 maanden zonder arbeidscontract aan het werk worden gezet in dergelijke trajecten. Er is een groeiende trend om nazorgactiviteiten te beperken tot aan het moment van werkaanvaarding.

Bijna alle gemeenten (99 procent) verwachten problemen als de Wet werken naar vermogen (WWnV). wordt ingevoerd, 85 procent denkt dat er onvoldoende budget is voor de wet en daarnaast vreest 51 procent dat mensen die met de wet te maken krijgen in financiële moeilijkheden komen.

In 2010 en 2011 is op de sociale werkvoorziening (SW) bezuinigd. De gemiddelde wachttijd voor SW-geïndiceerden blijkt al op te lopen naar ruim twee jaar. Slechts één op de vijf SW-geïndiceerden wordt momenteel nog in een voortraject geplaatst en bijna de helft van de SW-krachten heeft slechts een tijdelijk contract van minder dan een jaar.

Bijstand
De gemiddelde wachttijd bij de aanvraag van een bijstandsuitkering is nog steeds langer dan vier weken. Wel hebben bijstandsgerechtigden nu na vier weken recht op een voorschot. Volgens de WWB moet vanaf 1 januari 2012 voor het collectief minimabeleid een inkomensgrens gehanteerd worden van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. Daardoor zullen veel mensen geen aanspraak meer kunnen maken op minimavoorzieningen, waaronder werkenden met een laag inkomen. Steeds meer gemeenten hanteren voor de langdurigheidstoeslag een inkomensgrens van 110 procent. Bijna tweederde hanteert zelfs een lagere inkomensgrens. Het aantal gemeenten dat binnen drie jaar de langdurigheidstoeslag toekent, is iets toegenomen. Ook is een lichte verbetering waar te nemen m.b.t. de klantvriendelijkheid van de aanvraagprocedure.

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) afgeschaft en vallen de voormalige WIJ’ers onder de aangescherpte WWB. Bovendien moeten jongeren tot 27 jaar eerst vier weken verplicht zelf op zoek naar een baan of opleiding, voordat ze een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Deze strengere aanpak kan jongeren afschrikken en leiden tot het ontstaan van een grotere groep ‘niet-melders’. De meeste gemeenten doen nog geen onderzoek naar deze groep.

WMO
De helft van de gemeenten heeft de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen verhoogd of vraagt voor alle WMO-voorzieningen een eigen bijdrage. In de meeste gemeenten kunnen minima de eigen bijdrage achteraf terugvragen, maar de aanvraagprocedures kunnen een drempel zijn. De meeste gemeenten vergoeden voor huishoudelijke hulp minder dan het minimale adviestarief van € 24,50. Tarieven onder de kostprijs kunnen leiden tot financiële problemen bij zorgaanbieders: medewerkers worden dan ontslagen of krijgen minder loon, cliënten raken hun vertrouwde hulp kwijt, investeringen in het personeel blijven achter.

Klik hier om de Monitor te downloaden (56 bladzijden)

Kinderrechtenmonitor

twee kinderen met speeltjesArme kant van Nederland juni 2012

Eén op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede, dat wil zeggen in een gezin dat moet rondkomen van maximaal € 1.400, - netto per maand. Er is dan onvoldoende financiële ruimte voor goede voeding, kleding, lichamelijke en culturele vorming. Hierdoor lopen de kinderen risico op een ongezonde ontwikkeling en op uitsluiting. Dat staat in de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor. Dit rapport is in opdracht van Kinderombudsman Marc Dullaert opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau. Uitgangspunt van de monitor is het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Volgens Marc Dullaert komen er dit jaar door de economische crisis nog eens 40.000 kinderen bij die in armoede leven.

In de monitor doet de ombudsman een aantal aanbevelingen om de situatie van kinderen in Nederland beter te maken. Zo zou er meer preventie en betere behandeling van kindermishandeling moeten komen, zouden de rechten van minderjarige vreemdelingen gerespecteerd moeten worden door ze bijvoorbeeld het recht te laten hebben om bij hun ouders op te groeien. Ook wil hij dat kinderen met een beperking voldoende ondersteuning houden bij het volgen van onderwijs, ook in tijden van bezuinigingen, en moeten de (stijgende) hoge aantallen van kinderen in armoede beperkt worden. Dullaert pleit onder meer voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

De Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau en wordt vanaf nu elk jaar uitgegeven.

Download de monitor (135 bladzijden)

‘Grens voor welzijnswerk is bereikt’

Jan Steyaert04-07 2012 | 10:38 Zorg en Werlzijn

Voor veel welzijnsorganisaties is door de bezuinigingen de grens bereikt. Dat meldt de MOgroep. Honderden buurtaccommodaties zijn de afgelopen 2 jaar gesloten en tussen de 8000 en 9000 welzijnswerkers hebben hun baan verloren. Terwijl deze collectieve voorzieningen en het welzijnswerk juist nodig zijn om de druk van dure individuele zorg af te halen, stelt de MOgroep.

De brancheorganisatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening liet onderzoek doen naar de gemeentelijke bezuinigingen tussen 2010 en 2012. Als er nog meer gekort wordt, kunnen de geplande besparingen op jeugdzorg, begeleiding bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en werken naar vermogen niet worden uitgevoerd, zo concludeert de organisatie. Er moet er juist geïnvesteerd worden in deze collectieve voorzieningen, zo luidt het advies.

Wmo
Veel welzijnsorganisaties staat het water aan de lippen: de flexibele schil is weg, ontslagkosten wegen zwaar, en er moet meer worden gedaan met minder mensen, zo schetst de MOgroep de situatie. En dat terwijl gemeenten juist met het welzijnswerk oplossingen moet organiseren voor burgers die onder hun Wmo-verantwoordelijkheid komen te vallen.

Schuldhulpverlening
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vooral bezuinigen op collectieve voorzieningen en ontmoetingsactiviteiten voor de zogenaamde minder zichtbare groepen: ouderenwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, en andere collectieve voorzieningen zoals kinderwerk en peuterspeelzaalwerk. De inzet op overlast gevende hangjongeren en dak- en thuislozen, schuldhulpverlening en ander maatschappelijk werk wordt nog ontzien, al is de druk ook daar sterk voelbaar. Zij krijgen te maken met meer en zwaardere cliënten, tegelijkertijd moet ook daar met minder mensen meer werk worden gedaan.

Gedwongen ontslag
Eind 2011 telde de branche zo'n 70.000 personeelsleden, wat neerkomt op ongeveer 47.000 arbeidsplaatsen. Tussen de 8000 en 9000 welzijnswerkers hebben hun baan verloren. In ruim 2000 gevallen gaat het om gedwongen ontslag, zo blijkt uit het onderzoek.

Daklozenorganisatie boos op Nederland

bijeenkomst04-07 2012 | 05:03 Zorg en Welzijn

Het weren van daklozen die niet uit de buurt komen, dat in een aantal Nederlandse gemeenten gebeurt, is in strijd met bepaalde Europese sociale regels. Dat vindt de Europese organisatie voor daklozenopvang Feantsa, die daarom woensdag een klacht heeft ingediend bij de Raad van Europa tegen de Nederlandse overheid.

Onder meer in Utrecht en Rotterdam mag niet iedereen zomaar blijven slapen bij de daklozenopvang. Volgens koepelorganisatie Feantsa worden daklozen die niet kunnen aantonen dat ze een bepaalde tijd ergens verblijven daar de straat op gestuurd. Ook zijn er volgens een woordvoerster gemeenten die zonder dat het op papier staat eisen van daklozen dat ze uit de regio komen.

Toegankelijk
Volgens de organisatie staat echter in de wet dat maatschappelijke opvang, dus ook daklozenopvang, toegankelijk moet zijn voor iedereen die in Nederland woont. De landelijke overheid is er volgens Feantsa verantwoordelijk voor dat die wet wordt gehandhaafd. De Raad van Europa kijkt eerst of ze de klacht zal behandelen. Als dat gebeurt kan de procedure een jaar in beslag nemen, aldus Feantsa.

Gemeenten kunnen beslagvrije voet hanteren bij inning boetes

VNG 06.07.2012

De Tweede Kamer heeft gisteren een amendement aangenomen dat bepaalt dat gemeenten bij het opleggen van boetes voor uitkeringsfraude waar nodig een beslagvrije voet kunnen blijven hanteren. Dit is belangrijk omdat het anders kan gebeuren dat mensen drie maanden zonder inkomen raken met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien.

In het wetsvoorstel aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is een passage opgenomen over de beslagvrije voet bij het terugvorderen van uitkeringen in verband met bijstandsfraude. Het kabinet wilde namelijk de beslagvrije voet buiten werking stellen als er sprake is van recidive. Dit kan ertoe leiden dat een uitkeringsgerechtigde tijdelijk uiteindelijk geen uitkering krijgt.

Maatwerk
Met het amendement van de Kamerleden Sterk, Ortega-Martijn, Klaver en Koşer-Kaya is deze maatregel echter teruggedraaid. Gemeenten krijgen nu de ruimte voor maatwerk en kunnen besluiten een beslagvrije voet in te stellen.

Kinderen
Hiermee kunnen gemeenten voorkomen dat burgers drie maanden zonder enige vorm van inkomen raken met alle kwalijke maatschappelijke consequenties en kosten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Met name kinderen worden hiervan de dupe.

Steeds meer Nederlanders kunnen schulden niet aflossen


lege portemonneeGemeenten zijn door nieuwe wetgeving vanaf zondag verplicht om mensen in financiële nood beter te helpen. Toch vindt staatssecretaris Paul de Krom (VVD, Sociale Zaken) dat mensen bij economische tegenspoed 'vooral zelf een verantwoordelijkheid hebben om hun uitgavenpatroon aan te passen'.

Lees ook: Zelf verantwoordelijk voor schulden
Dat zegt Joke de Kock van de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverlening (NVVK) dinsdag tegen het AD. Dit jaar begint een proef met zo’n systeem.

Kredieten
Met het systeem worden bestanden gekoppeld om meer zicht te krijgen op schulden van consumenten. Hierdoor kan een huishouden dat al in betalingsproblemen verkeert, geen nieuwe schulden maken.

'Banken en kredietverstrekkers willen geen onverantwoorde en hoge kredieten verstrekken, maar het probleem is dat de consument niet altijd vertelt dat hij een betalingsachterstand heeft,' zegt De Kock.

Positief
De NVVK wil door schulden te registreren voorkomen dat consumenten verder in de problemen raken. Al langer streeft de NVVK naar het koppelen van bestanden, maar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hield dit tegen.

Inmiddels staat het CBP positief tegenover een proef met het nieuwe systeem. Voorwaarde is dat de consument een bank of andere kredietverlener toestemming moet geven om zijn betalingsachterstanden in te zien.

Maandag bleek dat steeds meer Nederlanders hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het Bureau Krediet Registratie verwacht dat eind dit jaar 720.000 Nederlanders een betalingsachterstand hebben bij het aflossen van schulden.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Armen dragen de financiële schuld.

Incassobureaus, deurwaarders en overheid de morele schuld.


Redactioneel

hans goosenNieuwsbrief 48 van de Rotterdamse Sociale Alliantie is voor een groot deel geweid aan schulden. Je zou zeggen, dat het een vooruitgang is dat nu in de Tweede Kamer daaraan aandacht wordt besteed. Maar in het algemeen zal het geen verbetering geven aan de positie van mensen die in de negatieve spiraal van schulden zitten.

Er wordt al jaren veel geld verdiend aan achterstanden in betalingen. Incassobureaus en deurwaarders hebben vrij spel gehad om de mensen met geen of negatief saldo op de bankrekening nog verder in de hoek te drukken. Ook de voorwaarde dat negentig van het bestaansminimum nodig is om
te kunnen blijven leven en wonen is een wassen neus gebleken.

Dat met de schuldhulpverlening veel meer dan de helft van de hulpzoekenden niet bereikt wordt is een feit. Dat de sociale dienst steeds eerder het woordje "fraude" op het voorhoofd van de uitkeringsgerechtigde drukt ook.

En als we verder weten dat energie afsluitingen en huisuitzettingen uiteindelijk de overheid heel veel geld kosten, dan moet het toch duidelijk zijn dat er een geheel nieuw beleid moet komen van de politiek over de schulden van haar burgers.

Maar nog meer noodzakelijk is de uitvoering in de praktijk van dit nieuwe beleid. Zolang overtreding van de regels voortgaat door degenen die aan het achtervolgen van arme mensen een goed belegde boterham hebben.AGENDA

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty HistoryARCHIEF

Nieuwsbrief  1  /   7 augustus 2010
Nieuwsbrief  2  / 21 augustus 2010
Nieuwsbrief  3  /   6 september 2010
Nieuwsbrief  4  / 27 september 2010
Nieuwsbrief  5  /   5 oktober 2010
Nieuwsbrief  6  / 14 oktober 2010
Nieuwsbrief  7  /   1 november 2010
Nieuwsbrief  8  /   4 december 2010
Nieuwsbrief  9  / 22 december 2010
Nieuwsbrief 10 / 16 januari 2011

Nieuwsbrief 11 /   7 februari 2011
Nieuwsbrief 12 /   7 maart 2011
Nieuwsbrief 13 / 27 maart 2011
Nieuwsbrief 14 / 13 april 2011
Nieuwsbrief 15 /   9 mei 2011
Nieuwsbrief 16 / 24 mei 2011
Nieuwsbrief 17 / 15 juni 2011
Nieuwsbrief 18 / 20 juni 2011
Nieuwsbrief 19 /   8 juli 2011
Nieuwsbrief 20 / 14 augustus 2011

Nieuwsbrief 21 / 22 augustus 2011
Nieuwsbrief 22 / 31 augustus 2011
Nieuwsbrief 23 /   8 september 2011
Nieuwsbrief 24 / 13 september 2011
Nieuwsbrief 25 / 18 september 2011
Nieuwsbrief 26 / 26 september 2011
Nieuwsbrief 27 / 10 oktober 2011
Nieuwsbrief 28 / 27 oktober 2011
Nieuwsbrief 29 /   6 november 2011
Nieuwsbrief 30 / 27 november 2011

Nieuwsbrief 31 / 12 december 2011
Nieuwsbrief 32 / 26 december 2011
Nieuwsbrief 33 /   7 januari 2012
Nieuwsbrief 34 / 12 januari 2012
Nieuwsbrief 35 / 31 januari 2012
Nieuwsbrief 36 / 12 februari 2012
Nieuwsbrief 37 / 22 februari 2012
Nieuwsbrief 38 /   7 maart 2012
Nieuwsbrief 39 / 15 maart 2012
Nieuwsbrief 40 / 22 maart 2012

Nieuwsbrief 41 /   3 april 2012
Nieuwsbrief 42 / 10 april 2012
Nieuwsbrief 43 / 20 april 2012
Nieuwsbrief 44 /   4 mei 2012
Nieuwsbrief 45 / 18 mei 2012
Nieuwsbrief 46 /   1 juni 2012
Nieuwsbrief 47 / 24 juni 2012