triest Rotterdam
Nieuwsbrief 46
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

1 juni 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

ROTTERDAM MOET WELLICHT NOG MEER BEZUINIGEN

Carlos Gonzalvez23 mei 2012 Binnenlands Bestuur

De gemeente Rotterdam moet mogelijk tientallen miljoenen extra bezuinigen op de 500 miljoen euro die al was afgesproken. Komende dagen moet duidelijk worden om hoeveel miljoen het precies gaat, omdat het college dan 'de hei opgaat' om onder meer te praten over de nieuwe tegenvallers.

Kwetsbaren ontzien
Dat is op te maken uit gesprekken in het stadhuis. Het college zondert zich voor twee dagen af om ook te kijken of de begroting en de bezuinigingsplannen die eerder zijn afgesproken op schema liggen. De oppositiepartij GroenLinks grijpt de nieuwe bezuinigingsronde aan om te pleiten voor het ontzien van kwetsbare Rotterdammers in de nieuwe bezuinigingsvoorstellen. GroenLinksfractievoorzitter Arno Bonte: ,,Het sociale beleid heeft in Rotterdam al genoeg klappen gehad. Daar kan echt geen euro meer vanaf. Dan komen mensen die hulp het hardst nodig hebben in de knel te zitten."

'Dit beleid maakt onze economie kapot'

'HET KUNDUZ-AKKOORD IS RAMPZALIG'

Henk van der KolkHet kabinet Rutte is gevallen. En weer opgestaan in de gedaante van de Kunduz-coalitie. De plannen zijn er niet beter op geworden, volgens Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten.

tekst Peter Beekman / 03'12 FNV B Magazine

Deze plannen zijn toch minder erg dan wat uit het Catshuis zou zijn gekomen?

"Erg blij ben ik niet met dit Kunduz-akkcord (van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, red.). Zo wordt de verhoging van de AOW-leeftijd sneller ingevoerd -vanaf volgend jaar elk jaar een maand langer werken. Tot en met 66 in 2019, en in 2024 tot en met 67. Nu weet ik wel dat we als FNV Bondgenoten het pensioenakkoord dat er lag ook niet goed vonden, maar dit is dramatisch slechter. Door de snellere invoering zullen ontzet- tend veel mensen AOW gaan missen. Een fors inkomensverlies. Die zijn dan op de bijstand aangewezen. En hoe zit het met de compensatie van 0,6 procent voor de AOW? Ik vrees dat de kans om met 65 jaar met pensioen te gaan voor velen verkeken is. Dat is rampzalig. Ook voor jongeren is dit geen goed nieuws. De instroom voor hen naar de arbeidsmarkt zal stremmen, omdat ouderen gedwongen langer blijven doorwerken. En dat in een tijd waarin de jeugdwerkloosheid toeneemt."

De WW-duur blijft onaangetast qua duur en hoogte van de uitkering. Wat verandert is dat het eerste half jaar door de werkgever wordt betaald. Daar is toch niks mis mee?

"Dat werkgevers het eerste half jaar de WW voor hun rekening moeten nemen zal ertoe leiden dat vooral kleinere bedrijven het risico afwentelen en nog eerder zullen kiezen om flexwerkers in te huren. De ontslag- vergoeding wordt bovendien beperkt en je kunt makkelijker ontslagen worden. Al met al zie ik niet hoe de werknemer hiervan beter wordt. Het komt er op neer dat er minder rechten voor werknemers komen en minder verplichtingen voor werkgevers."

Ik probeer het nog een keer dan: persoons- gebonden budget, passend onderwijs, huis- houdtoets, sociale werkvoorziening, ontwikke- lingshulp .... die bezuinigingen gaan niet door ...

"Natuurlijk zitten er wat plusjes bij, vergeleken met wat er uit het Catshuis zou zijn gekomen. Maar die sociale werkvoorziening wordt dan - al dan niet voorlopig- ontzien, de Wet Werken naar vermogen gaat gewoon door. Die blijft. Dit pakket van 12 miljard van de Kunduz-coalitie komt bovenop de 18 miljard van Rutte 1. Eén miljard is teruggehaald. Dat is peanuts: de grote maatregelen, het grote geld blijft staan."

Naast bezuinigen komen er ook lasten- verzwaring voor de rijkeren - de crisisbelasting en de belasting voor banken.

"Dat de belasting voor banken verdubbelt is inderdaad positief. Die crisisbelasting is aardig, maar eenmalig. Beter is het om, zoals wij dat willen, het structureel aan te pakken: 60 procent belasting vanaf de Balkenende-norm. Er komen trouwens ook lastenverzwaringen aan die vooral de mensen treffen die het toch al niet zo breed hebben. Dan heb ik het over de btw-verhoging van 2 procent.

Dat zou dan op termijn gerepareerd worden met een lagere inkomstenbelasting, maar daarmee is die verhoging niet gecompenseerd. De vergroening van het belastingstelsel is ook zoiets: ik ben er zeker voor, maar niet zoals het nu gebeurt. Gas wordt bijvoor- beeld voor iedereen duurder. Waardoor mensen met een smalle beurs onevenredig zwaar getroffen worden. Ze hebben totaal geen rekening gehouden met inkomenseffecten. In feite bedrijft de Kunduz- coalitie met deze fiscale vergroening inkomens- politiek."

Andere lastenverzwaring betreft de btw, die gaat voor luxegoederen van 19 naar 21 procent ...

"Luxegoederen? Het gaat ook om wasmachines, meubels en dergelijke. Hele normale dingen dus. Als mensen nog geld hebben, blijven ze door deze maatregel nog meer op hun geld zitten dan ze nu al doen. Mensen zijn bang, en houden hun beurs dicht voor nog slechtere tijden. Ja, economie is ook psychologie. We hebben nu al te maken met een vraaguitval. Het midden- en kleinbedrijf heeft daar last van. Dat zal alleen maar erger worden. Met verlies van werkgelegenheid tot gevolg.

Zo ontstaat een neerwaartse spiraal. Samen met het onverkort vasthouden aan de 3 procent begro- tingstekort maakt de Kunduz-coalitie met dit beleid onze economie kapot. Terwijl het maar zeer de vraag is of Brussel die eis van 3 procent wel blijft handha- ven, gezien de ontwikkelingen in Europa."

Is er wat aan te doen?

"Ja natuurlijk. Kabinet Rutte 1 is gevallen, en weer opgestaan. Met een ander gezicht. Ja, snel en knap gedaan, kun je zeggen. Spectaculair, ongekend in de geschiedenis. Een euforisch moment. Rutte is gered. Maar zeker niet het land. We zijn van de regen in de drup gekomen. Ik vind het onverant- woord en opportunistisch dat D66, GL en CU dit akkoord mogelijk hebben gemaakt. Het lijkt erop dat ze de rode loper uitleggen voor het nieuwe kabinet. Deze plannen zijn asociaal en moeten van tafel, en wij als FNV Bondgenoten zullen er alles aan doen dat dat ook gebeurt. 12 september gaan wij naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. En dit keer is het een heldere keuze."

DE KROM: GEMEENTEN KUNNEN STOPPEN MET HUISHOUDTOETS

Paul de Krom29 mei 2012, Binnenlands Bestuur

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken wil de huishoudtoets in de bijstand met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 afschaffen. Hij heeft daartoe dinsdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van de baan
De Krom vraagt de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en uitkeringsinstantie UWV te stoppen met uitvoering van de toets. De huishoudtoets maakte deel uit van de kabinetsplannen om de bijstandswet aan te scherpen. De regeling bepaalde dat er nog maar één uitkering per gezin mogelijk was. Als gevolg van het Lenteakkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie is de omstreden regeling echter van de baan.

Kritiek
Bij de gemeenten bestond veel kritiek op de huishoudtoets omdat die grote gevolgen zou hebben voor de inkomens van gezinnen met inwonende kinderen. Bovendien zou de regeling fraudegevoelig zijn. Bijstandsgerechtigden zouden op papier kunnen verhuizen en zo de sociale dienst op een dwaalspoor brengen. De gemeenten waren dan ook blij toen in het Lenteakkoord het einde van de regeling werd aangekondigd.

De geschiedenis van een zepert

Piet van der Lende, Bijstandsbond Amsterdam, 30 mei 2012

Piet van der Lende in debatHet begon al voor 9 oktober 2008. Op die datum verscheen de nota ‘fundamentele herbezinning WSW’. De nota was samengesteld door de zogenaamde commissie De Vries. Een van de conclusies van de commissie: het ineenschuiven van verschillende regelingen zoals de bijstand, de Wajong en de WSW geeft een grotere eenduidigheid van verplichtingen en rechten, levert bezuinigingen op en geeft meer mogelijkheden arbeidsgehandicapten een betere ondersteuning te bieden bij het vinden van betaald werk. Een volgende fase in de discussie was, dat de VVD in 2009 een voorstel maakte waarin de WWB, Wajong en WSW werden samengevoegd tot een decentraal uitgevoerde regeling. De VVD noemde het de Participatiewet. Volgens het VVD voorstel op dat moment werden de meeste uitkeringen en WSW-lonen voor personen onder 27 jaar afgeschaft, wat zou leiden tot een forse besparing. De enige uitzondering betrof duurzaam en volledig arbeidsongeschikten, die volgens het voorstel nog wel een uitkering zouden ontvangen. Het plan behelste voorts een verlaging van de uitkering, waardoor veel uitkeringsgerechtigden er op achteruit zouden gaan. Vooral de lonen voor huidige WSW ers werden fors verlaagd. Het budget voor re-integratie werd eveneens fors verlaagd, vooral bij personen die in het huidige systeem in de WWB zouden zijn gekomen (het huidige W-deel). Op 30 september 2010 bereikten de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA het regeerakkoord, dat als motto had 'Vrijheid en verantwoordelijkheid'. De VVD zag zijn kans schoon elementen uit de Participatiewet daadwerkelijk in te voeren. In het regeerakkoord werden ingrijpende reorganisaties en bezuinigingen in de sociale zekerheid aangekondigd. Op 15 november 2010 werd op het ministerie van Sociale Zaken het programmateam ‘werken naar vermogen’ ingesteld, een ambtelijke werkgroep onder leiding van ene mevrouw P.G.M Lugtenburg. Deze werkgroep moest de nieuwe regelingen, later Wet Werken naar Vermogen genoemd, inhoud geven. Terwijl het programmateam zijn werk deed, begonnen de onderhandelingen met de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over een nieuw 'bestuursakkoord' waarvan de reorganisatie van de sociale zekerhei deel uitmaakte. In januari 2011 werd duidelijk, dat de regering Rutte alvast vooruitliep op de uitkomst van de onderhandelingen door ingrijpende wijzigingen in de bestaande bijstandswet aan te kondigen. Oa de invoering van de zogenaamde huishoudtoets in de bijstand.

energie
Honderden, misschien wel duizenden Rijks en gemeenteambtenaren zijn er uren, dagen, maanden, jarenlang mee bezig geweest, bestuurders hebben jarenlang moeizame onderhandelingen gevoerd met elkaar en met de vakbonden en de werkgevers, zodat ook daar velen zeer veel tijd ermee bezig geweest zijn. Journalisten hebben de kranten erover vol geschreven. Uitkeringsgerechtigden hadden slapeloze nachten over wat er in de toekomst op hen afkwam. En ook ik heb vele uren en discussies besteed aan artikelen waarin de voorstellen werden bekritiseerd. Enige tijd geleden heeft de Bijstandsbond in samenwerking met het onderzoeksburo Jansen en Janssen een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om inzage te verkrijgen in de stukken die geleid hebben tot het ontwerp van de Wet Werken naar Vermogen. In bezwaar werd ons een groot aantal memo’s en nota’s toegestuurd, aan het schrijven waarvan vele ambtenaren vele uren besteed hebben. Ik ging naarstig studeren op de vele plannen die de ronde deden. In de onderhandelingen tussen de regering Rutte en de gemeenten was het een groot knelpunt. De gemeenten gingen akkoord met de vele bezuinigingen van het kabinet Rutte, maar die ene bezuiniging, nee dat wilden ze niet. Moeizaam sleepten de onderhandelingen tussen het Rijk en de gemeenten zich voort. Acties werden gevoerd door ons, de vakbonden en sommige politieke partijen. De moeizame wijze waarop het wetsontwerp tot stand kwam resulteerde uiteindelijk toch in een debat in de Tweede Kamer. De meerderheid was voor. Ook de PVV. Er zou de week daarop over gestemd worden. Maar in dat weekend trok de PVV van Geert Wilders de stekker uit het kabinet vanwege het totaalpakket aan nieuwe bezuinigingen.. De stemming na de discussie in de Tweede Kamer vond niet plaats. In dezelfde week waarin die stemming had moeten plaatsvinden, onderhandelden VVD en CDA over bezuinigingen met andere politieke partijen die resulteerden in het zogenaamde ‘Lenteakkoord’. In dit akkoord worden nieuwe bezuinigingen ingevoerd en andere weer afgeschaft. Het bleef eerst onduidelijk wat er met het wetsvoorstel van de Wet Werken naar Vermogen zou gebeuren. Maar op vrijdag 28 mei verscheen de Voorjaarsnota waarin het duidelijk staat: de Wet Werken naar Vermogen wordt niet ingevoerd. Ondertussen was al bekend, dat ook de huishoudtoets in de bijstand, die per 1 januari was ingevoerd, met terugwerkende kracht wordt teruggedraaid.


Oude houtkachelStraks komen er verkiezingen en een nieuwe regering. Wat gaat er dan gebeuren met de resultaten van de vele energie die in het wetsontwerp werken naar vermogen is gestopt? Komen er nieuwe voorstellen? . Ik kan me nauwelijks voorstellen dat al die nota’s en plannen definitief naar de prullenmand worden verwezen, maar ik weet het verder ook niet. Een ding is zeker: als deze winter de economische crisis doorvreet en er komt een energiecrisis, dan heb ik in ieder geval voldoende pakken papier om het bij een primitieve houtkachel toch nog warm te houden, terwijl ik nadenk over de ideologische herorientaties van het Nederlandse neoliberalisme en de nieuwe sleutelposities van de mensen aan de onderkant van de samenleving daarin.

 

IQ-maatregel gehandicaptenzorg geschrapt

Hersens opgebouwd uit een raderwerk24-05 2012 | 09:46 Zorg en Welzijn

De maatregel dat mensen met een IQ tussen de 70 en 85 geen extra zorg meer zouden krijgen, is door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in hun begrotingsakkoord geschrapt. Ingewijden hebben woensdagavond berichtgeving daarover van RTL Nieuws bevestigd.

In het regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV was vastgelegd dat het recht op AWBZ-zorg vervalt voor licht verstandelijk gehandicapten, mensen met een IQ tussen de 70 en 85. Tegen de maatregel is steeds veel maatschappelijk verzet geweest. Het kabinet had de invoering van de maatregel al een jaar uitgesteld.

Opleveren
De bezuiniging had 250 miljoen euro moeten opleveren. Vrijdag worden alle maatregelen uit het begrotingsakkoord bekend, als minister Jan Kees de Jager (Financiën) het pakket van netto 12 miljard euro aan besparingen naar de Tweede Kamer stuurt.

Strengere normen voor optrekken pensioenen

samen oud op een bankje aan het strandwoensdag 30 mei 2012 | 15:40

DEN HAAG (ANP) - De pensioenregels worden flink aangescherpt. Pensioenfondsen moeten voortaan duidelijk maken hoe ze de toekomstige lasten verdelen over oud en jong. Ze mogen hun pensioenuitkering alleen aanpassen aan de inflatie als duidelijk is dat ze over voldoende middelen beschikken om dat ook voor de jongere generatie te doen.

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. De strengere aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat de pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Door de vergrijzing en door problemen op de financiële markten dreigen ze anders in problemen te raken.

Kamp wil dat pensioenfondsen aangeven wat de toekomstige risico's en verwachtingen zijn. In de pensioenoverzichten moeten ze daarover helderheid bieden, zodat hun deelnemers weten waar ze aan toe zijn.

De gezamenlijke pensioenfondsen beschikken op dit moment over zo'n 800 miljard euro. Doordat ze rekening moeten houden met ontwikkelingen in de verre toekomst, zoals schommelingen op de financiële markten, zijn ze kwetsbaar. De overheid stelt daarom regels, het financieel toetsingskader. Kamp onderstreept dat ondanks alle voorschriften waaraan pensioenfondsen moeten voldoen, absolute zekerheid nooit is te geven.

DEKKINGSGRAAD ABP TOONT GEEN HERSTEL

twee man houden een hoed op voor pensioen23 mei 2012

De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP bedroeg eind april 94 procent, onveranderd ten opzichte van de stand eind 2011 en beneden het vereiste niveau. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland woensdag bekendgemaakt.

Malaise
De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen nog aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Door de lage rentestand en de aanhoudende malaise op de financiële markten zit de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen, waaronder die van ABP, al tijden onder de wettelijk vereiste 105 procent.

Verlaging
ABP kondigde daarom in februari al een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5 procent. Daarnaast gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3 procent. De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet.

Positie
"Of de verlaging van het pensioen doorgaat is afhankelijk van de financiële positie aan het eind van dit jaar. Om verlaging te voorkomen moet onze dekkingsgraad in de resterende maanden van dit jaar wel flink aantrekken'', aldus ABP-voorzitter Henk Brouwer.

Balans
De verplichtingen van het fonds liepen eind vorige maand op tot 275 miljard euro. De bezittingen van ABP hadden toen een waarde van 260 miljard euro.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Opmerking van een VVD tweede kamerlid:
"De VVD is er voor de mensen die positief
in het leven staan".

Opmerking van Roosje: "Maar niet voor de mensen die door het beleid van de VVD in de ellende zijn gekomen".


Redactioneel

hans goosenNieuwsbrief 46 is voor het grootste deel geweid aan wat er met het Kunduz- of lenteakkoord verslechterd of verbeterd is. Ook welke maatregelen er voorlopig zijn ingetrokken. Maar let op, alles geldt slechts tot aan de verkiezingen van 12 september. Nieuwe bedreigingen of nieuwe kansen. De kiezers zijn aan zet. Of krijgen we de "regering die we verdienen"? En worden de 15% arme Nederlanders wederom in de steek gelaten.

De bedreiging bij de pensioenen hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Hogere premies en lagere uitkeringen van pensioenen en dat alleen omdat de rente zo laag blijft. Het blijft raar dat door een systeemwijziging met een andere renteberekening de pensioenfondsen plotseling geld tekort komen. Korte termijn berekening van rente tegenover lange termijn uitgaven. Is dat ook neo-liberalisme? Nu de werknemers en pensioengerechtigden laten inleveren om later de overschotten, net zoals in de negentiger jaren, terug te geven aan de bedrijven.

Het is overigens wel heel erg stil geworden in de media, op het gebruikelijke rumoer over Europa na. In de afgelopen anderhalf jaar waren er elke week wel een vijftal luchtballonnetjes, die opgelaten werden door het kabinet. Heerlijk demissionair is het nu. In België is het lang goed gegaan zonder regering. Wie weet duurt de formatie na 12 september ook hier heel erg lang. Er zijn met de huidige peiling minstens vier partijen nodig die elkaar zien zitten. Of is er nu echt iets te kiezen, zoals Henk van der Kolk in Bondgenoten Magazine beweert. Maar doen we dat dan ook?AGENDA

donderdag 7 juni regiovergadering Sociale Alliantie regio West in den Haag van 10.00 tot 12.00 uur, zie de website van de landelijke Sociale Alliantie.

woensdag 27 juni Breed Overleg bij SVOR, programma volgt.

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl
ARCHIEF

Nieuwsbrief  1  /   7 augustus 2010
Nieuwsbrief  2  / 21 augustus 2010
Nieuwsbrief  3  /   6 september 2010
Nieuwsbrief  4  / 27 september 2010
Nieuwsbrief  5  /   5 oktober 2010
Nieuwsbrief  6  / 14 oktober 2010
Nieuwsbrief  7  /   1 november 2010
Nieuwsbrief  8  /   4 december 2010
Nieuwsbrief  9  / 22 december 2010
Nieuwsbrief 10 / 16 januari 2011

Nieuwsbrief 11 /   7 februari 2011
Nieuwsbrief 12 /   7 maart 2011
Nieuwsbrief 13 / 27 maart 2011
Nieuwsbrief 14 / 13 april 2011
Nieuwsbrief 15 /   9 mei 2011
Nieuwsbrief 16 / 24 mei 2011
Nieuwsbrief 17 / 15 juni 2011
Nieuwsbrief 18 / 20 juni 2011
Nieuwsbrief 19 /   8 juli 2011
Nieuwsbrief 20 / 14 augustus 2011

Nieuwsbrief 21 / 22 augustus 2011
Nieuwsbrief 22 / 31 augustus 2011
Nieuwsbrief 23 /   8 september 2011
Nieuwsbrief 24 / 13 september 2011
Nieuwsbrief 25 / 18 september 2011
Nieuwsbrief 26 / 26 september 2011
Nieuwsbrief 27 / 10 oktober 2011
Nieuwsbrief 28 / 27 oktober 2011
Nieuwsbrief 29 /   6 november 2011
Nieuwsbrief 30 / 27 november 2011

Nieuwsbrief 31 / 12 december 2011
Nieuwsbrief 32 / 26 december 2011
Nieuwsbrief 33 /   7 januari 2012
Nieuwsbrief 34 / 12 januari 2012
Nieuwsbrief 35 / 31 januari 2012
Nieuwsbrief 36 / 12 februari 2012
Nieuwsbrief 37 / 22 februari 2012
Nieuwsbrief 38 /   7 maart 2012
Nieuwsbrief 39 / 15 maart 2012
Nieuwsbrief 40 / 22 maart 2012

Nieuwsbrief 41 /   3 april 2012
Nieuwsbrief 42 / 10 april 2012
Nieuwsbrief 43 / 20 april 2012
Nieuwsbrief 44 /   4 mei 2012
Nieuwsbrief 45 / 18 mei 2012


DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History