triest Rotterdam
Nieuwsbrief 41
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

3 april 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Wetsvoorstel bijstandsfraude in strijd met rechtsbescherming

hand graait naar geld21.03.2012 VNG

Het wetsvoorstel om bijstandsfraude harder aan te pakken, vliegt juridisch uit de bocht met het buiten werking stellen van de beslagvrije voet. De VNG is wel blij met het verschuiven van de invoeringsdatum naar 1 januari 2013.

Zorgen
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris De Krom over de aanscherping van de handhaving en sanctiebeleid voor wetgeving op sociale zekerheid. De VNG maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe maatregelen.

Geen inkomen
De VNG deelt de mening dat fraude niet mag lonen, maar door het buiten werking stellen van de beslagvrije voet kan een uitkeringsgerechtigde drie maanden zonder inkomen raken.

Vanuit het besef dat beslag op het volledige inkomen leidt tot nieuwe (en grotere) problemen, heeft de wetgever een deel van het inkomen aangemerkt als vrij van beslag. Het wetsvoorstel staat hier haaks op. De gemeente heeft een zorgplicht en loopt dan ook risico op maatschappelijke lasten, omdat iemand niet meer kan voorzien in zijn levensonderhoud.

Strijdig met rechtsbeginsel

De VNG vraagt zich af of het voorstel wel past binnen de wet die stelt dat een deel van het inkomen vrij is van beslag. Beslag op het volledig inkomen leidt immers tot grotere problemen, omdat de debiteur niet meer kan voorzien in de dagelijkse verzorging. Bovendien stelt de wet dat iemand die niet meer kan voorzien in zijn eigen onderhoud, recht heeft op hulp van overheidswege.

Gemeenten op 1 juli verantwoordelijk voor schuldhulp

portemonneeMargot Limburg 30 mrt 2012

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli in werking. Dat besluit is in het Staatsblad gepubliceerd. Gemeenten krijgen hiermee expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren.

Werkwijze vastleggen
Volgens de wet moeten gemeenten een plan opstellen waarin zij de werkwijze van de schuldhulpverlening vastleggen. Preventie moet hierin een belangrijke rol spelen. Mensen die zich met schulden melden bij de gemeente moeten binnen vier weken geholpen worden. Voor bedreigende schulden geldt een termijn van drie werkdagen.

Moratorium
Twee belangrijke punten in de wet gaan nog niet per 1 juli in. Het moratorium zal nog op zich laten wachten, omdat dat een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vereist. Die wetswijziging wordt voorbereid. Het moratorium is een afkoelingsperiode van een termijn van zes maanden, waarin schuldeisers geen mogelijkheid meer hebben om bijvoorbeeld beslag te leggen op het inkomen van de schuldenaar. Staatssecretaris De Krom verwacht dat het moratorium op 1 januari volgend jaar kan ingaan.

Bankrekening
Een ander instrument dat nog niet ingaat op 1 juli is de mogelijkheid om voor een schuldenaar een basisbankrekening te openen. Op deze bankrekening kan de klant niet rood staan. Het inkomen kan hierop gestort worden en ook de lopende rekeningen kunnen vanaf deze bankrekening worden betaald. Voor het instellen van de basisbankrekening is een wijziging in de Wet op het financieel toezicht nodig. De Krom verwacht dat ook dit op 1 januari 2013 rond is.

De Krom verwerpt kritiek op Wwnv

werken aan lopende band22 mrt 2012 BB Sociaal

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) is ervan overtuigd dat gemeenten kunnen toekomen met het geld dat beschikbaar is om werklozen met een handicap zo veel mogelijk aan een 'normale' baan te helpen.

Bezuinigen
De Krom wil vanaf volgend jaar de bijstand, sociale werkplaatsen en de regeling voor jonggehandicapten grotendeels samenvoegen in de nieuwe Wet werken naar vermogen en meteen 1,8 miljard euro bezuinigen.

Geen tekort
Donderdag meldde De Krom aan de Tweede Kamer de kritiek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet te delen dat de kosten voor gemeenten gelijk blijven en zij daardoor miljoenen tekort zullen komen. De staatssecretaris gaat er vanuit dat door efficiënter werken gemeenten geld kunnen besparen.

Overgangsperiode
Verder wijst De Krom er in de brief op dat ook een door de VNG ingestelde commissie eerder concludeerde dat in de toekomst het budget voldoende moet zijn. Voor een overgangsperiode heeft het kabinet 400 miljoen euro beschikbaar gesteld. Onlangs brachten uitvoerders van de nieuwe wet, met name gemeenten, hun zorgen over tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Behalve over de financiën maken zij zich zorgen over de complexiteit van de nieuwe regeling.

Protest
Juist donderdag was er op het Malieveld in Den Haag een protestactie van ongeveer 15.000 medewerkers van sociale werkplaatsen. Zij vrezen dat door de kabinetsplannen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken zullen verdwijnen.

'Straf' van drie maanden geen inkomen in strijd met zorgplicht gemeente

mouw opstropen22 maart 2012, Landelijke cliëntenraad

Drie maanden géén inkomen als straf voor fraude met een uitkering, is onverantwoord, zo stelt de Landelijke Cliëntenraad. Het is voor de LCR duidelijk dat fraude niet onbestraft mag blijven. De keuze die nu is gemaakt, kan tot grote problemen leiden. ‘Je hebt het ook over gezinnen waarbinnen één persoon zich niet aan de regels houdt, maar het hele gezin wordt getroffen.’ De LCR reageert op het wetsvoorstel Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving dat aan de Tweede Kamer is gezonden.

Kinderen
De LCR maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het wetsvoorstel. ‘Voor ons geldt ook: fraude mag niet lonen. Maar mensen drie maanden zonder inkomen laten zitten bij het innen van boetes of onterecht ontvangen uitkering, gaat heel ver. Geen inkomen kan tot grote problemen leiden. Gezinsleden, zoals kinderen, die niets te maken hebben met de fraude worden zo de dupe.’ De LCR vindt dat er altijd een bedrag vrijgelaten moet worden waarop geen beslag wordt gelegd.

Strijdig met andere wetten
Het is bovendien de vraag of dit wetsvoorstel stand kan houden. In Nederland bestaat een wet die stelt dat een deel van het inkomen vrij is van beslag. Daarin is ook geregeld dat de overheid ‘bijspringt’op het moment dat iemand niet meer kan voorzien in zijn eigen onderhoud. Deze taak, de zorgplicht, rust op de schouders van de gemeente. De sancties in het wetsvoorstel staan daar haaks op.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt zich met de LCR af hoe de gemeentelijke zorgplicht gehandhaafd kan blijven als mensen via een andere weg daarvan afgesneden worden.

Aan de politici en directie SoZaWe

in de tomatenkasArij Moerman, voorzitter Cliëntenraad

Ondanks de positieve sfeer op de "kassenbijeenkomst" in Poeldijk (afgelopen maandag) heeft de Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam nogal wat kanttekeningen over de dwang en de blootstelling aan de diverse media van klanten die dat beslist niet willen. We komen daar nog op terug.

Wat directe aanleiding van deze mail is ligt in het feit dat er van werkgevers die banen ter beschikking stellen nog geen sprake is. Er gaat gewerkt worden met een uitzendbureau dat nu de naam "Westland heeft werk" heet, maar voortkomt uit Tido Vesta, notabene een bureau dat Poolse werknemers bemiddelt (zie http://www.tidovesta.nl/ ). Dat met die Poolse werknemers van alles niet goed gaat (netto uursalaris < € 6,00) is al lang bekend. Moeten wij met deze mensen gaan samenwerken (als enige partij)?

Op werk.nl en in de Westlandse kranten is praktisch geen advertentie te vinden over (ongeschoold) werken in de kas. Dat zou toch de manier moeten zijn personeel te werven. Graag eerst een gedegen onderzoek voordat we met deze partner verder gaan.

Met vriendelijke groet.

Voedselbank Dordrecht ook getroffen door crisis

Dordrecht vanaf het watervrijdag 23 mrt 2012, 16:25)

DORDRECHT -De voedselbank Dordrecht, die samenwerkt met Rotterdam, is ook getroffen door de crisis. Dat blijkt uit een bericht dat door de Rotterdamse afdeling is uitgegeven. Medewerkers van de uitdeelposten in Dordrecht laten weten net zo bezorgd te zijn voor de situatie in Dordrecht:

Crisis treft de Voedselbanken Rotterdam zwaar
"Iedere dag kloppen momenteel gemiddeld bijna 10 nieuwe gezinnen aan bij de Voedselbanken Rotterdam. Ze kunnen het hoofd niet meer boven water houden en hebben dringend hulp nodig. Maar het probleem als gevolg van de diepe crisis die Nederland treft snijdt bij de Voedselbanken Rotterdam venijnig aan twee zijden, want de toelevering van gezonde basisvoorraden ligt bijna stil.

Met pijn in het hart hebben wij moeten besluiten dat er vanaf heden (hopelijk tijdelijk) geen nieuwe aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd. En nu?

In ruim een jaar tijd een groei van bijna 30%, sinds de jaarwisseling alleen al bijna 500 nieuwe klanten. Zelfs in hele goede economische tijden zou ieder normaal bedrijf jaloers worden op deze cijfers. Maar voor de Voedselbanken Rotterdam zijn het de pijnlijke cijfers achter veel verdriet en armoede dat hand over hand toeneemt. Het is het directe gevolg van de langdurige crisis die de samenleving treft. En het einde is nog lang niet in zicht.

Het mes snijdt aan twee zijden diep
Maar de toename van klanten is niet het enige probleem dat de Voedselbanken Rotterdam treft. Door de economische recessie neemt ook de toevoer van nieuwe voorraden dramatisch af. Bedrijven hebben uit noodzaak hun productielijnen verbeterd, waardoor er minder derving is. Supermarkten kopen scherper in, waardoor er minder overblijft door overschrijding van houdbaarheidsdata. De Voedselbanken Rotterdam heeft daardoor al enige tijd aanspraak moeten maken op de buffervoorraden van 2013 en 2014. Al enkele weken bevatten de voedselpakketten meer koek, snoep, chips en frisdranken dan gezonde basisartikelen. De voorraad is inmiddels geslonken tot siroop en frisdrank.

"Iedereen heeft recht op eten". Het was die simpele basisgedachte die Sjaak en Clara Sies bij de oprichting van de Voedselbank bijna tien jaar geleden deed besluiten om mensen te helpen en voedseloverschotten op een nieuwe manier te herverdelen. Maar aan dat basisrecht lijkt nu zelfs in Nederland binnenkort een einde te komen. Het enorme succes van de Voedselbank is dan ook niet bepaald een feestelijk gevoel waarmee binnenkort het jubileumjaar ingegaan kan worden. Michel van den Meerendonk, bestuursvoorzitter van de Voedselbanken Rotterdam, staat aan de vooravond van pijnlijke beslissingen. Hij roept dan ook alle betrokkenen in de voedselketen op om samen aan tafel plaats te nemen en alle creativiteit uit de kast te halen om erger te voorkomen."

Occupy stapt naar de rechtbank

REGIO | 28 maart 2012 De Echo

ROTTERDAM - Occupy Rotterdam gaat een kort geding aanspannen tegen de gemeente om de ontruiming van het tentenkamp op het Beursplein tegen te gaan. Vorige week werd Occupy per brief door burgemeester Aboutaleb gemaand om de demonstratie op uiterlijk 31 maart te beëindigen vanwege de 'vrees voor wanordelijkheden.'

Occupy-woordvoerder Maria van Boekelen vindt de uitspraken van Aboutaleb opvallend. Volgens haar is de verwijdering van het tentenkamp in strijd met het recht om te demonstreren.'Er is nog nooit een incident geweest. Wij hebben de burgemeester aangeboden om tijdelijk het kamp te verplaatsen. Maar de afspraken daarover konden we niet op papier krijgen. Dan rest ons niets anders dan onze situatie aan de rechter voor te leggen. Wij zijn geen gevaar voor wie dan ook.'

Ook een meerderheid van de gemeenteraad zou geen gevaar zien voor het winkelend publiek als Occupy zou blijven. Vorige week werd burgemeester Aboutaleb door de raad in een motie opgeroepen om zijn besluit te heroverwegen.

Occupy Rotterdam mag nog even blijven

kinderen van occupy29-03-2012 | 23:41

De demonstranten van Occupy Rotterdam mogen hun tenten op het Beursplein laten staan tot het kort geding van komende woensdag. De gemeente heeft daarmee ingestemd na een verzoek van de rechtbank.

De Occupiers zijn een rechtszaak begonnen tegen de gemeente, omdat die het tentenkamp voor 1 april weg wil hebben. Om Occupy de tijd te geven om het kort geding voor te bereiden, heeft de rechtbank het proces uitgesteld tot 4 april. De gemeente heeft nu toegezegd het kamp niet eerder te ontruimen.

De occupiers moeten weg van burgemeester Aboutaleb, omdat het evenementenseizoen begint en de tenten in de weg zouden staan. Ook zou Restaurant Staal teveel last hebben van de demonstranten.

Met 40 ben je al te oud

jonge baas met oudere werkmanDoor: 23-3-12 - 07:08 bron: AD redactie

De baas vindt personeel van 40 jaar te oud. Al op deze leeftijd worden werknemers afgeschreven. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek onder leidinggevenden door de Radboud Universiteit, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een afdeling volgens 70 procent van de chefs onder de 40 moet liggen. Dat is vandaag te lezen in het AD. Ook vinden de bazen dat er een overwicht moet zijn van jongere medewerkers, zo blijkt uit het jarenlange onderzoek van hoogleraar Beatrice van der Heijden (zelf 44 jaar oud).

De chefs zijn negatief over de toekomst van veertigers. Zelfs oudere leidinggevenden denken er zo over, al zijn ze wel meer tevreden over de ouderen op hun afdeling.

Slechtere beoordeling
Werkgevers hebben veel vooroordelen over werknemers van boven de 40, zegt Van der Heijden. 'Minder flexibel, vaker gefrustreerd, minder ambitieus, minder creatief en minder vernieuwend: dat zijn veelgehoorde kwalificaties. Bovendien geeft een jongere chef vaker een slechtere beoordeling aan een veertiger. Je kunt dus, in die leeftijdscategorie, beter worden beoordeeld door een chef die zelf ouder is.'

Van der Heijden ziet wel een lichtpuntje. 'Veertigers zijn in het midden- en kleinbedrijf wat beter af. Daar zijn de chefs iets minder negatief. Kleinere bedrijven hebben minder bureaucratie. De mensen kennen elkaar beter. Dat helpt en gaat vooroordelen tegen.'

Vergrijzing
'Bedrijven zijn te afwachtend. Er zijn al grote personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg. Je kunt ook niet voldoende mensen uit het buitenland halen. Ook daar is vergrijzing. Er móet dus aan de toekomst gedacht worden.

'Maar chefs zitten zo'n vier jaar op dezelfde afdeling, en zij worden alleen afgerekend op de korte termijn. Als je mensen van 40 al geen kansen meer geeft om zich te ontwikkelen, ben je als werkgever echt te laat als ze 45 zijn. Werknemers zelf doen daardoor minder om zich te blijven ontwikkelen. Die beginnen geen opleiding of stappen niet over naar een andere functie of baan. Vergeet niet: veertigers moeten nog 26 jaar werken.

40 burgemeesters tegen uitzetten

Minister Leers01 apr 2012 Binnenlands Bestuur

Burgemeesters van 40 gemeenten trekken ten strijde tegen minister Gerd Leers. Ze voelen er niets voor om mee te werken aan het uitzetten van asielzoekers, als dat leidt tot onrust in hun gemeenten, meldt het NOS Journaal.

Verkeerd uitleggen
De burgemeesters zeggen dat hij niet over de politie-inzet gaat bij het uitzetten van asielzoekers. De burgemeesters vinden dat Leers de politiewet verkeerd uitlegt. De minister zegt dat hij in het belang van de staat een beslissing kan nemen over politie-inzet, maar volgens de burgemeesters mag hij dat alleen doen bij terroristische dreigingen en daar gaat het bij uitgeprocedeerde asielzoekers niet over.

Reactie Leers
De uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers is een zaak van de Vreemdelingenpolitie en daarover heeft de minister van Asiel en Immigratie ,,exclusief gezag’’. Dat laat minister Gerd Leers weten in een reactie. De minister erkent dat de burgemeesters verantwoordelijk zijn voor de openbare orde, maar stelt dat ze nooit het werk van de Vreemdelingenpolitie ,,totaal kunnen vetoën’’, ook niet als een ontruiming of verhuizing tot commotie leidt in de lokale gemeenschap.

Kinderpardon
GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi wil Leers dinsdag in het vragenuurtje in de Kamer spreken over de brief van de 40 burgemeesters. ,,40 burgemeesters die Leers nu trotseren, 150 gemeenten die een kinderpardon willen en een meerderheid van de EU-landen die tegen de Nederlandse plannen voor een aanscherping van de gezinsmigratie is. Dan is de conclusie dat afgelopen is met het gedoogakkoord van het kabinet met de PVV. Nederland staat geïsoleerd in Europa en dit kabinet staat geïsoleerd in Nederland.''

'Falend beleid van de gemeente'

de Rotterdamse hefbrugREGIO | 29 maart 2012 De Echo

ROTTERDAM - De gemeente, die al ruim vier jaar met 'gebiedsgericht werken' de problemen in de 62 verschillende wijken sneller en beter hoopt op te lossen, werkt onvoldoende. Dat blijkt uit de vernietigende conclusie van het onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer: Wijken voor de stad. 'Het betreft in feite het gehele gemeentelijke takenveld en daarmee de gehele begroting van enkele miljarden euro's.'

Aanpak op maat
Om voor elke wijk een 'aanpak op maat' te kunnen creëren, formuleerde het vorige college in zijn collegeakkoord de ambitie om in de gehele gemeente gebiedsgericht te gaan werken. Hierbij beloofde Rotterdam meer te willen handelen vanuit de behoeften en noden van de wijken, zodat het gemeentebestuur sneller tot resultaten zou komen. Vier jaar na de start blijkt uit het onderzoek dat gebiedsgericht werken echter niet leidt tot de beloofde snelle zichtbare resultaten. Bovendien zou er te weinig vraaggericht worden gewerkt.

Gebiedsgericht werken
Zo blijken de plannen van het gemeentebestuur onder meer te breed te zijn opgezet, worden er onder de vlag van 'gebiedsgericht werken' activiteiten verricht die zich niet voor gerichte beleid lenen en hebben de deelgemeenten onvoldoende slagkracht om de beleidsplannen uit te voeren. 'Daar waar de deelgemeente bevoegd is of optreedt als opdrachtgever, wil het stedelijk beleid de deelgemeentelijke wensen nog wel eens doorkruisen.'

Volgens de Rekenkamer ligt het grootste deel van het budget bij de gemeente, terwijl dit de deelgemeenten belemmert om het beleid op maat uit te voeren. Één van de voorwaarden om het 'gebiedsgericht werken' te doen slagen, is om de deelgemeenten meer macht te geven. 'Zo heeft de deelgemeente Charlois niet de regie over de herstructurering van een winkelgebied, de deelgemeente Centrum niet over de aanpak van het Schouwburgplein en de deelgemeente Noord niet over aanpak van de Hofbogen.'

Dit terwijl de gemeente juist van mening is dat de deelgemeenten niet functioneren, en er bovendien hele duidelijke plannen op tafel liggen om de deelgemeenten definitief af te schaffen. In het onderzoek komt naar voren dat de gevolgen bij afschaffing 'niet geheel te overzien zijn', maar ook dat er zeer waarschijnlijk een soortgelijk model voor zal moeten komen.Het gemeentebestuur laat in reactie op het onderzoek weten de meest aanbevelingen van de Rekenkamer niet te zullen overnemen. De meeste deelgemeenten herkennen echter de conclusies en aanbeveling.

Kritiek
De Rotterdamse VVD meent dat de Rekenkamer niet door heeft dat 'veel van de meningen die zij heeft opgetekend onderdeel zijn van een steekspel tussen gemeente en deelgemeenten.' Het onderzoek is volgens de liberalen alleen gebaseerd op gesprekken met ambtenaren, terwijl de stemmen van bestuurders, bewoners, ondernemers en bezoekers ontbreken.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Altijd gedacht dat een BOA een wurgslang was.

Nu blijkt het een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar te zijn. Redactioneel

hans achter kathederWanneer pleeg je fraude met je uitkering? En hoe lang blijf je dat stempel van fraude houden?

Immers als de Sociale Dienst je dat stempel heeft gegeven kom je in principe niet meer in aanmerking voor schuldhulpverlening.

Je zou het bij het gerecht kunnen aankaarten. Maar wie heeft daar geld voor? Want gratis rechtsbijstand bestaat niet meer.

Ooit was de overheid er voor de burger. In deze harde wereld waar de roddel tot waarheid wordt gemaakt is medemenselijkheid ver te zoeken.

Twintig procent meer klachten in 2011 bij de Ombudsman, die overigens een vrouw is. Dat toont aan dat het contact met de overheid steeds vaker tot vervelende situaties leidt.

Natuurlijk let de overheid op zijn euro's. Maar die euro's hebben wij gezamenlijk afgedragen. En daar mogen we best, net zoals overal, kwaliteit voor krijgen.AGENDA

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History