triest Rotterdam
Nieuwsbrief 39
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

15 maart 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

HERHALING UITNODIGING

Het Omgekeerde Brugboekje!

BREED OVERLEG ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE

op woensdag 28 maart 2012 VAN 13:30 TOT 17.00 uur

  
   http://poetryforpeace.files.wordpress.com/2007/08/img_0068.jpg


De bezuinigingen treffen vooral de mensen die van weinig moeten rondkomen. Daarom vond de Rotterdamse Sociale Alliantie het een goed idee, om een overzicht te maken van alle kortingsmaatregelen. Het wordt gepresenteerd als: Het omgekeerde Brugboekje!

Kom langs op ons Breed Overleg, Therese Steur zal een boeiende presentatie zal verzorgen over het "boekje" op woensdag 28 maart 2012 van 13:30 tot 17:00 uur, op Hang 12, dat is dus de 2e verdieping! Graag nodigen we alle belangstellenden uit.

Alleen bij voldoende aanmeldingen gaat deze bijeenkomst door, meldt u daarom aan via mail@rosarotterdam.nl, 06 10331211 of 010 4111516.

Het is ook een goede gelegenheid om uw (en ons) netwerk uit te breiden.

Crisis in voedselbank

voedselbankDe Havenloods 07 mrt 2012

ROTTERDAM - Het is niet zeker of er in de toekomst genoeg voedselpakketten zijn voor alle cliënten van de voedselbank. “Ik zie de toekomst van de voedselbank dan ook ‘somber in’”, aldus Clara Sies, oprichtster van de Voedselbank Rotterdam. In de afgelopen maanden is het aantal cliënten van de Voedselbank schrikbarend gestegen. Waren er in het begin van het jaar nog 3275 gezinnen in de regio Rotterdam die gebruikmaakten van de pakketten, op 1 maart is dit aantal al gestegen tot 3623.

Aan de ene kant stijgt het aantal gezinnen dat zich wendt tot de voedselbank sterk, aan de andere kant vermindert de aanvoer van producten. Het is een direct gevolg van de recessie. Producenten stemmen productielijnen steeds beter en scherper af op de vraag. Dat lijdt tot minder overschot. Zo blijft er voor de voedselbanken steeds minder over. “We willen de pakketten gezond aanbieden volgens de schijf van vijf, maar dat kunnen we sinds dit jaar niet meer garanderen.”

Week van de Psychiatrie 2012: ‘Contact gewenst?!’

logoLocatie: diverse locaties in Rotterdam - Rijnmond
Datum: maandag 26 maart t/m zondag 1 april
Organisatie: Zorgbelang Zuid-Holland afdeling Basisberaad

Week van de Psychiatrie 2012
In deze week willen wij een extra stem geven aan deze kwetsbare mensen die anders niet gehoord worden. De Week van de Psychiatrie wordt in diverse regio’s in Nederland georganiseerd door regionale cliëntenorganisaties en raden in de geestelijke gezondheidszorg. In de regio Rijnmond gebeurt dit door de afdeling Basisberaad.

Contact gewenst?!”
Goed contact is een belangrijk aspect in waardevolle zorg, in de omgeving en familie van kwetsbare groepen. Contacten die écht waardevol en belangrijk zijn. Wat betekent waardevol contact en welke rol spelen waardevolle contacten in eenieders leven? Veel mensen voor wie het Basisberaad zich inzet hebben nogal eens te maken met het verlies van contacten met bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen en werk.

Programma
Een greep uit de activiteiten: op dinsdag 27 maart vindt een debat plaats tussen jongeren en professionals over het zorgaanbod aan jongeren, georganiseerd door het zwerfjongeren platform ‘Rough Diamonds Rotterdam’. Op woensdag 28 maart houdt de afdeling Basisberaad open huis met workshops, cursussen en discussie. Op 29 maart wordt een Panna toernooi georganiseerd: teams van jongeren spelen korte wedstrijden voetbal in kleine teams. Zaterdag is voor de vierde keer op rij het toernooi ‘Voetbal als Medicijn’. Aansluitend vindt het slotfeest van de Week van de Psychiatrie plaats. De week wordt afgesloten op zondag met een HSP café (hoog sensitieve personen) in Delfshaven. Gedurende de Week zijn op diverse locaties ook kleinere activiteiten.

Organisatie
De organisatie wordt gedaan door de Werkgroep Week van de Psychiatrie Rijnmond, ondersteund door de afdeling Basisberaad. De afdeling Basisberaad (het Basisberaad) is een laagdrempelige professionele belangenbehartiger in de regio Rijnmond, met een accent op Rotterdam. Wij willen een stem geven aan mensen in kwetsbare posities die anders niet gehoord worden. Mensen met cliëntervaring binnen GGz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Behalve dat het Basisberaad laagdrempelig is, werken wij met en voor (ex)cliënten vanuit gelijkwaardigheid. De medewerkers zijn professionals, waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is: een dubbele expertise.

Uitnodiging
Wij willen u uitnodigen activiteiten in deze week bij te wonen. Bijgaand treft u verdere informatie over het programma. Ook willen we u verzoeken deze uitnodiging verder in uw netwerk te verspreiden. Meer informatie is ook te vinden op onze website: www.basisberaad.nl/weekvandepsychiatrie , per mail: weekvandepsychiatrie@zorgbelang-zuidholland.nl  telefonisch via 010 4665962.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Week van de Psychiatrie 2012,
Zorgbelang Zuid-Holland afdeling Basisberaad

Verwij

Wet werken naar vermogen: de mensen om wie het gaat

jonge man achter schermLandelijke Cliënten Raad, 13 maart 2012

Een deel van de mensen komt ook onder de Wet werken naar vermogen niet aan de slag. Veranderde wetgeving en uitvoering door gemeenten pakt nadelig uit voor werkgevers. En loondispensatie is niet voor iedereen het geijkte instrument. De Landelijke Cliëntenraad heeft het voorstel voor de Wet werken naar vermogen tegen het licht gehouden en constateert verschillende missers. ‘We streven er allemaal naar om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen. Met de plannen die voorliggen, wordt soms eerder het tegendeel bereikt.’ De LCR presenteert zijn bevindingen op 15 maart tijdens het Ronde Tafelgesprek in de Tweede Kamer.

Systeemfouten
In de uitwerking zien wij een aantal systeemfouten die, gecombineerd met de taakstellingen, ertoe leiden dat de WWNV onvoldoende gaat werken’, stelt de LCR. ‘Er komt dus niet een sterke verhoogde arbeidsparticipatie. Het enige doel dat wordt bereikt is dat mensen in hun bestaanszekerheid worden aangetast. Terwijl het de vraag is of de gewenste bezuiniging altijd wordt geboekt.’

Persoonlijk
De gevolgen de Wet werken naar vermogen worden meestal pas na invoering zichtbaar. De Landelijke Cliëntenraad heeft de plannen van het kabinet inmiddels goed doorgenomen en ze vertaald naar persoonlijke situaties. Dan wordt pas duidelijk hoe sommige onderdelen uitpakken.

Zowel uitkeringsgerechtigden, werknemers als werkgevers staan centraal in de casussen van de LCR. Zo wordt duidelijk dat het wetsvoorstel WWNV zoals het er nu ligt voor verschillende groepen erg nadelig uitpakt.

Voorstellen
‘We hebben de plannen steeds afgezet tegen persoonlijke situaties. Vervolgens is er een analyse gemaakt van wat er mis gaat. En we hebben meteen voorstellen gedaan om veranderingen aan te brengen, zodat de wet wel de doelstellingen kan behalen. Anders is het een ordinaire bezuinigingsmaatregel die zelfs bij werkgevers de haren overeind laat staan.’

zie verder de website van de landelijke clientenraad

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Maak een eind aan de discriminatie van de kwetsbare burgers van Nederland.

De mensenrechten zijn voor iedereen.Redactioneel

hans achter kathederNieuwsbrief 39 van de Rotterdamse Sociale Alliantie bevat twee oproepen: om een petitie te tekenen om kwetsbaar Nederland niet te laten vallen en om een demonstratie te bezoeken op 22 maart op het Malieveld in Den Haag. De wet werken naar vermogen staat voluit in de belangstelling.

Ook wijzen we u op de presentatie van ons omgekeerde brugboekje op 28 maart. Het wordt een voortdurend bijgestelde presentatie op internet over hoe mensen met een smalle beurs er op achteruit gegaan zijn en welke bedreigingen nog boven hun hoofd hangen.

Meld u even aan via mail@rosarotterdam.nl 

Vergeet ook niet de Week van de Psychiatrie van 26 maart tot 1 april te bezoeken. Een hele week, die afgesloten wordt met een voetbaltournooi en een eindfeest.

En symphatisering met Occupy Rotterdam zou moeten leiden tot daadwerkelijke aanwezigheid als de burgemeester op 31 maart hun tent op het Beursplein wil afbreken.

De nieuwe maatregelen om energieafsluiting tegen te gaan zijn hoopgevend, echter al eerder gebleken is dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de wet. Zeker als er geen sancties aan verbonden zijn voor energiebedrijven die de wet aan hun laars lappen.

De crisis slaat momenteel hard toe.  De voedselbank kan steeds minder leveren aan steeds meer klanten. Ook verdringing op de arbeidsmarkt ligt op de loer. Tweehonderd gemeenten komen in de problemen door de uitvoering van de WSW.

De uitkeringen dalen en de schulden stijgen. En nog steeds is het mensenrecht van wonen en het grondrecht van  aansluiting op energie niet geregeld. Nog steeds hebben we een regering, die de  regie van Nederland aan de markt overlaat.

En verder: het wordt lente!
AGENDA

donderdag 22 maart van 12.00 tot 14.00 uur, Malieveld den Haag
Laat kwetsbaar Nederland niet vallen!

woensdag 28 maart van 13:30 tot 17:00 uur, Hang 12 (tweede verdieping)
het Omgekeerde Brugboekje

zaterdag 31 maart
Door burgemeester voorgenomen besluit om Occupy Rotterdam op te heffen.

maandag 26 maart t/m zondag 1 april
Week van de Psychiatrie
Het programma: hier.

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN de Rotterdamse Sociale Alliantie

Waar staat  ROSA! voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE Rotterdamse Sociale Alliantie

Primair is de  RoSA! een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT nieuwsbrief

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History