triest Rotterdam
Nieuwsbrief 38
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 maart 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

UITNODIGING BREED OVERLEG

Thema: Het Omgekeerde Brugboekje!

ROTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE

woensdag 28 maart 2012 VAN 13:30 TOT 17.00 uur

  
   http://poetryforpeace.files.wordpress.com/2007/08/img_0068.jpg


De bezuinigingen treffen vooral de mensen die van weinig moeten rondkomen. Helaas schijnt niemand daar een overzicht van te hebben.

Daarom vond RoSA het een goed idee, om dan maar zelf zo’n overzicht te maken! Dit overzicht, van alle kortingsmaatregelen, willen we later presenteren als: Het omgekeerde Brugboekje!

Wil je weten wat daar in staat? Kom dan langs op ons Breed Overleg, waar Therese Steur een boeiende presentatie zal verzorgen over bijna alle kortingen die de mensen gaan treffen.

Dit Breed Overleg wordt gehouden op: woensdag 28 maart 2012 van 13:30 tot 17:00 uur, op Hang 12, dat is dus de 2e verdieping!

Alleen bij voldoende aanmeldingen gaat deze bijeenkomst door, aanmelding voor deze bijeenkomst is  noodzakelijk ook in verband met het netwerken aan het eind van de bijeenkomst met een drankje en een hapje:

meldt u aan via mail@rosarotterdam.nl, 06 10331211 of 010 4111516.

Het programma staat een week voor aanvang van het Breed Overleg op de website, komt in de nieuwsbrief, en wordt ook nog eens per email toegezonden.

Breed Overleg: komt als netwerk van de Rotterdamse Sociale Alliantie vier keer per jaar bij elkaar, of vaker indien nodig. Met iedere keer een ander thema, maar ook om te evalueren en de plannen voor de toekomst van de alliantie te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Graag nodigen we voor dit Breed Overleg met name ook belangstellenden uit.

'Een op vijf voelt gevolgen nieuwe bijstandswet'

lege portemonneeLaatste update: 3 maart 2012 23:24

AMSTERDAM - Een op de vijf mensen met een uitkering gaat de veranderingen in de Wet Werk en Bijstand voelen in de portemonnee.

In totaal gaat het om ongeveer zestigduizend mensen in heel Nederland. Dat meldt de NOS zaterdag na een rondgang langs de grote steden. De nieuwe wet gaat op 1 juli voor iedereen in en is bedoeld om mensen te prikkelen aan het werk te gaan. Vooral de regels over het gezinsinkomen zouden gevolgen hebben voor mensen met een uitkering.
Straks wordt het inkomen van andere gezinsleden via de zogenoemde huishoudtoets van de uitkering afgetrokken.

Optellen
De bedoeling is dat gemeenten bij bijstandsgerechtigden het inkomen van alle gezinsleden bij elkaar gaan optellen, waarna het inkomen van andere gezinsleden van de uitkering wordt afgetrokken. De gemeenten vrezen dat dit ertoe leidt dat werkende kinderen vroeg het huis uitgaan. Ook zijn gemeenten bang voor fraude met valse adressen.
De Utrechtse wethouder Rinda den Besten denkt dat in haar gemeente een op de vier mensen die nu nog een uitkering hebben, deze kwijtraken. Utrecht vreest volgens haar dat werkende kinderen straks hun ouders moeten onderhouden of anders moeten 'opkrassen'. "Dan denk ik: waar zijn we mee bezig? Dit gaat alle doelen voorbij."

FNV
De FNV stelt dat de resultaten van het onderzoek de angst van de vakcentrale bevestigt dat met de aanpassingen duizenden mensen de armoede in worden gedrukt. "De huishoudtoets breekt de toekomst van een heleboel jongeren in de knop. Het kabinet ontneemt duizenden op deze manier hun economische zelfstandigheid."

Eén voordeur
In een reactie zegt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom (VVD) dat hij met de huishoudtoets een stapeling van uitkeringen achter één voordeur wil tegengaan.
Nu is het nog zo dat elk gezinslid apart een eigen uitkering krijgt. Overigens denkt de staatssecretaris dat minder mensen in de problemen komen, omdat geld is uitgetrokken om schrijnende gevallen te ontzien.

'Te weinig dwang en drang om te werken'

rij werklozen27 feb 2012

De helft van de mensen met een bijstandsuitkering ervaart nu door het contact met de gemeente 'dwang en drang' om aan het werk te gaan. 'Dat ze de plicht hebben om te solliciteren en daarbij iedere vorm van werk dienen aan te pakken, ervaart slechts een klein deel van de bijstandsontvangers. Dit is onaanvaardbaar.' Dat vinden minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

Aanscherping regels
De twee VVD-bewindsmannen schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp en De Krom werken al een tijd aan aanscherping van regels, zodat werklozen meer gestimuleerd worden om te gaan werken. Daarbij willen ze gemeenten meer voorschrijven hoe ze mensen uit de bijstand activeren.

Eenduidige aanpak
Volgens Kamp en De Krom zijn er grote verschillen in de wijze waarop gemeenten de bijstand uitvoeren en hebben gemeentelijke medewerkers een grote beoordelingsvrijheid. 'Er zijn medewerkers bij de sociale diensten die de activerende principes van de bijstand goed toepassen, er zijn er ook die dat niet doen. Een eenduidige activerende aanpak is gewenst,' schrijven zij.

Uitkering verliezen
De staatssecretaris komt hiertoe met een wetsvoorstel. Met deze wet in de hand kunnen gemeenten iemand in de bijstand die niet of onvoldoende meewerkt om aan het werk te komen, beter aanspreken volgens De Krom. Dat kan betekenen dat iemand zijn uitkering verliest als hij een baan weigert, niet zijn best doet om deze te behouden of niet bereid is een langere reistijd van en naar het werk te aanvaarden.

Verhuisplicht
Kamp kondigde in november vorig jaar al aan dat iemand in de bijstand die niet wil verhuizen voor een baan, zijn uitkering kan verliezen. Dit kwam hem op kritiek te staan in de Kamer. Ook regeringspartij CDA vroeg zich af of de VVD-bewindsman niet doorschoot en of mensen met een gezin niet in de problemen komen. Kamp zei toen dat dit soort vragen aangeeft hoe vaak allerlei redenen worden bedacht waarom werklozen niet een baan hoeven te accepteren en 'precies de reden is' waarom sommigen in een uitkering blijven zitten.

Beeldvorming ‘luie bankzitter' zet mensen niet sneller aan het werk

languit op de bankUitkeringsgerechtigden moeten van de bank af komen. Ze zijn ‘lui’en ‘werkschuw’. Het zijn uitspraken die in allerlei media opduiken bij de presentatie van het rapport 'Iedereen aan de slag' van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De LCR ergert zich kapot aan deze beeldvorming.‘Alsof de schuld alleen maar bij uitkeringsgerechtigden ligt! Er is veel meer aan de hand en dat constateert de inspectie ook. Gemeenten, UWV, werkgevers en werkzoekenden zullen het samen moeten doen. Anders gebeurt er niets!’ De LCR vraagt zich af of het juist de media zijn die ‘lui’ en ‘werkschuw’ zijn en het rapport maar deels doornemen voordat ze erover berichten.

Méér
De LCR: ‘Mensen worden echt niet gestimuleerd om aan de slag te gaan door ze lamzakken te noemen die op de bank blijven hangen. In het rapport‘Iedereen aan de slag’ wordt inderdaad geconcludeerd dat dwang en drang belangrijke instrumenten zijn om een motivatieprobleem bij werkzoekenden te voorkomen. Uitvoerders onderschatten de effectiviteit daarvan. Er mag dus sterker de nadruk op komen te liggen. Maar er speelt méér. Het elektronisch matchen van vacatures met geschikte kandidaten levert problemen op. Persoonlijk contact is vereist om tot een goede match te komen, maar daar wringt juist de schoen. Dat persoonlijk contact gaat steeds meer ontbreken omdat het UWV straks door de bezuinigingen nog slechts in 10 procent van de gevallen persoonlijk contact kan hebben met werkzoekenden.’

Verantwoordelijkheid gemeenten
Een ander punt wat ook niet aan de orde komt, is de verantwoordelijkheid die gemeenten onvoldoende nemen. ‘Gemeenten hebben hun regierol in het regionale arbeidsmarktbeleid nog onvoldoende opgepakt. Dat is, samen met het paraat hebben van lokale en regionale arbeidsmarktinformatie, van groot belang voor effectieve dienstverlening. Alleen dán kunnen werkgevers goed worden geadviseerd.’

Gemiste kansen
Op de werkpleinen (samenwerkingsverbanden tussen UWV en gemeenten) die de inspectie heeft onderzocht, is geen sprake van een dergelijk uitgewerkt beleid. De inspectie stelt vast dat de informatie van de UWV over de regionale arbeidsmarkt wel proactief wordt gedeeld met werkgevers. ‘Kijk je naar de de dienstverlening aan werkzoekenden dan anticiperen UWV en gemeenten onvoldoende op verwachte ontwikkelingen in de sector. Er wordt vooral gericht op concrete vacatures, waardoor kansen worden gemist om in overleg met bijvoorbeeld werkgevers maatregelen te treffen, zoals het aanbieden van scholing.’

Wie is lui en werkschuw?
Media bevestigen met hun berichtgeving de beeldvorming dat de uitkeringsgerechtigde lui en werkschuw is. De LCR: ‘Wij hebben een andere vraag. Is het gemakzucht of luiheid dat de media niet verder kijken dan hun neus lang is bij het berichten over het rapport ‘Iedereen aan de slag’?’

Werkloze Spanjaarden vluchten naar België

donderdag 1 maart 2012,
door Greet Brauwers, Miriam Izquierdo, Giulia Gallino, overgenomen uit de Wereld Morgen, België 
abonnement mogelijk via www.dewereldmorgen.be
oficina de empleoDe crisis in Spanje heeft de arbeidsmarkt zwaar getroffen. Meer dan de helft van de Spanjaarden jonger dan 25 zit zonder werk. Er is geen verschil tussen opleidingsniveaus. Maar vooral de hoogopgeleide baanzoekers gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden in het buitenland. Volgens Francisco Aranda, vice-president van de CEOE (Comisión de Diálogo Social) hebben sinds 2008 meer dan 300.000 jongeren Spanje verlaten.

Laura studeerde rechten in Barcelona. Na een stage van twee maanden werd ze vorig jaar bedankt voor haar diensten omdat het bedrijf door de crisis haar onkosten niet meer kon betalen. Irene en Daniel studeerden respectievelijk architectuur en telecommunicatie. Ook zij raakten niet aan een baan in Spanje.

Sinds 2008 hebben de architecten in Spanje het moeilijk want de bouw is volledig stil gevallen. Uit een studie van de vakbond van de architecten blijkt dat vorig jaar 4.000 architecten Spanje verlieten. Voor ingenieurs ziet de situatie er niet rooskleuriger uit zucht Daniel: "In Spanje is er weinig werk voor ingenieurs, alleen voor laag opgeleide jongeren".

De grenzen binnen de Europese Unie zijn verdwenen. Spaanse ingenieurs, architecten, en andere hoog opgeleide jongeren zoeken naar kansen die Spanje hen niet kan bieden. De rellen in Valencia, de thuisstad van Irene, laten hen echter niet onverschillig: "De mensen zijn moe, ze zijn het beu, dan is het normaal dat ze rebelleren".

Begeleidende filmreportage:

 

abonnement mogelijk via www.dewereldmorgen.be

Economen willen aanpak van hypotheekrenteaftrek

Bericht van de Rotterdamse Sociale Alliantie
Rotterdam, 24 februari 2013

Dit artikel hebben we weggehaald omdat wij van Bureau Auxen,  Fuutlaan 12 te Eindhoven, zeggend te handelen namens de Telegraaf, de vraag hebben gekregen om het te verwijderen. Dit vanwege het auteursrecht. Eerder ontvingen wij voor een ander artikel uit een andere krant een rekening van Bureau Auxen, waarin verwerkt auteurskosten, een opslag van 40% en kosten van een aan het Bureau Auxen gelieerde advocaat. In hoeverre deze gelden bij de oorspronkelijke auteur terecht komen, daar mogen vraagtekens bij gesteld worden. 

Hoogstwaarschijnlijk maakt Bureau Auxen gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma, zoals waarover kort geleden in de compiter media gepubliceerd is. Dat betekent dat onze VERKLARING (in elke nieuwsbrief) over waarom en hoe wij artikelen plaatsen daarbij in principe geen rol gespeeld heeft omdat het computerprogramma dit over het hoofd ziet. 

Het Hof Leeuwarden heeft over een Nieuwsbrief van de Provincie Flevoland in 2012 bepaald dat overname van nieuwsartikelen in strijd is met de Europese Auteursrechtrichtlijn, omdat een auteursrechtvoorbehoud zou kunnen worden gemaakt voor nieuwsartikelen en gemengde berichten, zolang een nieuwsartikel voldoende oorspronkelijk en creatief is. Met de uitspraak over het auteursrecht loopt het Hof Leeuwarden overigens vooruit op Europese wetgeving die volgens berichtgeving pas in 2014 gerealiseerd zal worden.

Het overgrote merendeel (niet eigen) artikelen, gepubliceerd vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie in de Nieuwsbrief zijn regelrecht gehaald uit uitspraken van de politiek en niet echt creatief te noemen.

Het is onze manier van werken om zoveel mogelijk tegengestelde artikelen uit de media in volledigheid onder elkaar te publiceren om verschillende opvattingen met elkaar te confronteren. Zodat de lezer, veelal een ervaringsdeskundige met armoede een eigen mening kan vormen. Wij vermelden daarbij uitdrukkelijk de naam van de auteur, indien bekend, om deze de eer te geven die de auteur toekomt. Uiteraard gaan we in overleg met de auteur, als deze daartegen bezwaar heeft.

Een aantal auteurs nodigen wij zelf uit op onze bijeenkomsten van de Rotterdamse Sociale Alliantie om hun mening kracht bij te zetten om een breder publiek te bereiken van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, beroepskrachten, politici en ook van de pers. Helaas komt dit op de tocht te staan door commerciële organisaties zoals Auxen en de persorganen die met Auxen meegaan. 

We kunnen we door beperkte middelen geen rechtszaken aangaan, overigens net zoals de meeste van onze lezers met een uitkering. En eigenlijk is dat maar goed ook, omdat we al onze moeizaam verworven gelden alleen willen steken in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en niet willen meegaan in juridisering van de maatschappij die ten goede komt van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en bureaus zoals Auxen.

'In Griekenland controleert men nu alleen Mikis Modaal, niet de miljardairs'

griekse ministervk opinie, Bart Staes en Bas Eickhout − 22/02/12, 18:30

Europarlementariërs voor het Vlaamse Groen en het Nederlandse GroenLinks

Stop met schieten op Griekenland. Ja, het land hééft boter op het hoofd, maar Europa moet ook in de spiegel durven kijken. Want zij die zich nu hardvochtig opstellen, zijn medeverantwoordelijk voor de huidige situatie. Dat stellen GroenLinks Europarlementariërs Bart Staes en Bas Eickhout.

De Griekse economie is een puinhoop. De corruptie overheerst. Het overheidstekort is enorm. Velen denken: 'Die luie, onbekwame en corrupte Grieken hebben het aan zichzelf te danken.' Toch heeft de zwaar inleverende Griekse gepensioneerde nooit gevraagd om slecht bestuur, corruptie en wanbeheer. Ook de twintig procent werklozen of diegenen die moeten leven van een krimpend minimuminkomen, vroegen daar niet om. Net zomin als de werkenden die ondertussen al gemiddeld een derde van hun loon verloren, of de bijna één op de twee jongeren die zonder job of toekomstperspectief zitten.

We accepteren dat alleen de gewone Griekse burgers de lasten dragen van een crisis die is gecreëerd door de internationale haute finance, het internationale bedrijfsleven en Europese politieke elites van conservatief-neoliberale strekking. Dat is niet nieuw. Decennia geleden stonden dezelfde elites toe dat de corruptie in Afrikaanse staten welig tierde, en dat er door 'slecht bestuur' gigantische schulden werden gemaakt. Toen dwongen de Wereldbank en het IMF draconische besparingen af in het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw. De gevolgen van dat beleid zijn pijnlijk zichtbaar. De geschiedenis herhaalt zich.

Wapenindustrie
Zij die zich nu hardvochtig opstellen, dragen evenzeer verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. De Franse en Duitse wapenindustrie bakten jarenlang zoete broodjes met de Griekse overheid. Ze wakkerden de schuldenspiraal genadeloos aan. Tussen 1998 en 2008 spendeerde Griekenland bijna honderd miljard euro aan wapens uit Merkozyland. Zelfs in het crisisjaar 2009 spendeerde Griekenland onevenredig veel aan oorlogstuig. Veel Griekse bestuurders zijn inderdaad corrupt. Maar wie spreekt er over de Duitse trots Siemens, dat de Griekse ambtenaren met vele miljoenen omkocht? It takes two to tango.

We wisten dat een deel van de Griekse politieke elite sjoemelde met cijfers en statistieken. Zelfs Didier Reynders, de voormalige minister van Financiën van België, erkende dat doodgemoedereerd. Al jaren vechten we als Europese Groenen voor goed bestuur en voor het degelijk uitgeven van belastinggeld. De Europese Rekenkamer stelde in 2004 vast dat de controle over de uitbetaling van landbouwsubsidies in Griekenland zo lek was als een zeef. Het kostte het Europees Parlement zes jaar politieke strijd en een enorme druk op de Europese Commissie om die praktijken een halt toe te roepen. Ook de trojka ECB, IMF en de Europese Commissie zijn dus medeverantwoordelijk voor het Griekse wanbeheer.

Ondertussen controleert men enkel Mikis Modaal. Niemand jaagt op diegenen die de jongste jaren miljarden euro's aan belastingen ontdoken. Niemand stopt de Griekse miljardairs en reders die hun geld snel parkeren in de vastgoedwereld van Londen, Parijs of Berlijn. Niemand helpt Griekenland de actieve en passieve corruptie te bestrijden, goed voor jaarlijks twintig miljard euro. Europa talmt. Er bestaat nog altijd geen Europese fiscaliteit om belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. Europa treuzelt met een echte Europese strijd tegen de tweehonderdvijftig miljard euro fiscale fraude. Europa treuzelt met een serieuze regulering van de financiële markten en belastingparadijzen. De Europese leiders van hoofdzakelijk christendemocratische en liberale strekking brengen geen hoopvolle uitweg uit de problemen. Burgers horen alleen maar dat er bespaard, bespaard en bespaard moet worden. Dit is mijn Europa niet.

Vertrouwen
Europa heeft nood aan een ander verhaal. Europa moet het vertrouwen terugwinnen van de Europese burger. Straks redden we de euro en verliezen we tegelijk een heel (Grieken)land. Toestaan dat Griekenland uit de euro verdwijnt, zou de definitieve exit betekenen van de Europese droom. Want die is gebaseerd op wederzijdse solidariteit en afhankelijkheid.

Vorige week droeg Mario Monti, de Italiaanse premier, in een merkwaardige toespraak voor het Europarlement die boodschap ook uit: 'In de eurozone zijn er geen goeden of slechten. We zijn allen verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.' Daarmee erkende een regeringsleider van een belangrijk land publiekelijk dat we alleen uit het dal zullen kruipen door onderling solidair te zijn en samen verantwoordelijkheid te dragen. Monti uitte ook kritiek op Merkels evangelie, de heilige golden rule: 'Soms moet je schulden durven maken, om te kunnen investeren.' Ten slotte haalde hij ook uit naar het isolationisme van de Britten: 'Een oppervlakkige eilandcultuur bemoeilijkt de democratie en de Europese integratie.' Hij kreeg na zijn redevoering een staande ovatie.

De enige uitweg is een beleid van hoop, dat oog heeft voor armoede, bestaansonzekerheid en uitzichtloosheid. Een beleid dat verantwoordelijkheidsgevoel en beter bestuur centraal stelt bij alle bestuurlijke en zakelijke elites, in Griekenland maar ook daarbuiten. Elke duurzame en sociaal rechtvaardige uitweg uit de Europese crisis zal een gezonde mix aan maatregelen moeten bevatten die ruimer is dan alleen maar blinde besparingsdrift: een evenwicht tussen discipline, solidariteit, duurzaamheid en slimme investeringen in de reële economie. Daarom is er nood aan een sterke regulering van de financiële markten, een coherent Europees belastingsysteem, een echt Europees Monetair Fonds, beter monetair toezicht en investeringen in de vorm van een echte Green Deal, met investeringen die soelaas bieden aan de financiële, de economische, de sociale en de klimaatcrisis.

Meer banen door Social Return in Rotterdam

aanharken23 feb 2012

Dit jaar moeten honderden Rotterdammers meer aan het werk komen of werkervaring opdoen via het programma Social Return dan vorig jaar. Dat betekent dat bedrijven die opdrachten van de gemeente aannemen, een deel van hun werknemers uit de bijstand of sociale werkvoorziening (WSW) moeten rekruteren.

Investeren in mensen
Het stadsbestuur stimuleert zo dat ondernemers duurzaam investeren in mensen die op de arbeidsmarkt moeilijk aan de bak komen. Vorig jaar kwamen 467 Rotterdammers uit de bijstand aan het werk. Het programma bestaat sinds 1996. Toen stond het bekend onder de 5-procentsregeling.

Aanneemsom
Aanvankelijk moest 5 procent van de aanneemsom worden besteed aan het inzetten van mensen uit de doelgroep. De inzet ligt nu op tussen 5 tot 50 procent van de aanneemsom. De ondernemers geven bij de aanbesteding al aan hoeveel procent van het door hen berekende bedrag ze voor Social Return uittrekken.

Opleidingen
Bedrijven hoeven niet meer per se WSW’ers of bijstandsgerechtigden aan te nemen. Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen opleidingen beschikbaar te stellen. ,,Ook mogen ze bepaalde onderdelen van het werk door bijvoorbeeld het gemeentelijke WSW-bedrijf laten maken of leveren’’, licht verantwoordelijk wethouder Marco Florijn toe.

Groenvoorziening
Donderdag zijn 170 WSW’ers en bijstandsgerechtigden in de groenvoorziening bij acht bedrijven, aan wie de opdracht is gegund, aan de slag gegaan. Uiteindelijk stromen er van hen 60 door naar een reguliere baan.

Onderzoek TNO
Het initiatief wordt nauwlettend gevolgd door onder meer TNO. ,,Over Social Return is veel discussie, omdat verscheidene gemeenten de 5-procentsregeling klakkeloos overnemen, maar geen maatwerk toepassen, terwijl dat wel nodig is om het programma goed te laten werken’’, zegt Ellen van Wijk, onderzoekster bij TNO.

Vangnet
Ook Rotterdam heeft daarvan geleerd. Daarom wordt het programma flexibeler. Social Return is deels het nieuwe vangnet voor WSW'ers, nu voor velen van hen de werkvoorziening wegvalt. Zij gaan bij de bedrijven minder beschut werken. De begeleiding blijft wel in handen van het gemeentelijk bedrijf Roteb.

Flinke loonsverlaging bij thuiszorg Rotterdam

zorg aan huis 22-02 2012 | 11:10, AbvaKabo FNV

Honderd tot driehonderd euro per maand minder salaris. Een aantal thuiszorgmedewerkers in Rotterdam hebben hun inkomsten zien dalen na de overname van Thuiszorg Rotterdam door Faveo. Ruim 150 boze werknemers hebben maandag daarom een petitie aan de werkgever aangeboden.

Het gaat om de medewerkers van de huishoudelijke dienst. Zij krijgen een veel lager salaris van de nieuwe werkgever, terwijl was toegezegd dat er niets zou veranderen, stelt de vakbond Abvakabo FNV.

Petitie
De medewerkers eisen respect voor de arbeidsvoorwaarden en laat medewerkers niet terugvallen van schaal 15 naar schaal 10. De manager Huishoudelijke Zorg van Faveo heeft de petitie met ruim 1.600 handtekeningen maandag in ontvangst genomen, laat de vakbond weten. Faveo heeft toegezegd voor 1 maart te reageren op de petitie.

Commissie: strafprocedure tegen Nederland om regels migratie

europees commissarisdoor Petra de Koning en Erik van der Walle

De Europese Commissie dreigt met een strafprocedure tegen Nederland als het de nieuwe regels voor arbeidsmigratie niet aanpast. Dat blijkt uit een brief van de Commissie aan de ministers Kamp (Sociale Zaken) en Leers (Asiel en Migratie) die in het bezit is van NRC Handelsblad.

Nederland wil EU-burgers al na drie maanden kunnen uitzetten als ze in die tijd geen werk hebben gevonden. Maar volgens de Europese wetgeving hebben EU-burgers minimaal zes maanden de tijd om een baan te vinden of te bewijzen dat ze “een serieuze kans maken” op werk. In een strafprocedure wordt de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Die ziet toe op de EU-wetgeving. Als het Hof de Commissie gelijk krijgt, moet Nederland de regels aanpassen. Anders volgt een boete.

Commissie: Nederland mag in buitenland wonende EU-burgers sociale zekerheid niet ontzeggen

De Commissie heeft er ook bezwaar tegen dat Nederland EU-burgers die buiten Nederland wonen maar in Nederland werken, geen recht op sociale zekerheid wil geven. De twee Eurocommissarissen die de brief ondertekenden, Laszlo Andor van werkgelegenheid en sociale zaken en Viviane Reding van justitie, wijzen op de Europese regels voor grensarbeiders waaraan Nederland is gebonden. Die bepalen dat je niet in het land zelf hoeft te wonen om recht te kunnen hebben op dezelfde sociale en belastingvoordelen als de inwoners. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de brief, die eind vorig jaar is verstuurd, nog niet beantwoord. Het wil nu geen reactie geven.

Eurocommissaris Andor maakte in NRC Handelsblad vorig jaar al duidelijk dat hij de nieuwe Nederlandse regels voor arbeidsmigratie niet zou accepteren. Hij was daar “ernstig verontrust” over. Ook in de brief staat dat de Commissie “grote zorgen” heeft en niet bereid is om een compromis te accepteren over zo’n “belangrijke kwestie” als het vrije verkeer van werknemers in de EU.

Nederland om meerdere kwesties onder vuur in Europa

Nederland dreigt binnenkort ook een strafprocedure tegen zich te krijgen over de Zeeuwse Hedwigepolder, die de Nederlandse regering droog wil houden. Nederland krijgt daarnaast hevige kritiek op het standpunt over Roemenië en Bulgarije die van Nederland nog niet mogen toetreden tot de Schengenzone. Verder nemen veel Europese politici het Nederland kwalijk dat er geen afstand wordt genomen van het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen dat de PVV heeft opgezet.

Pensioenverlaging dreigt voor 7,5 miljoen (oud-)werknemers

zorgen over pensioende Volkskrant, Frank van Alphen

21 februari 2012 dinsdag

Amsterdam - Ruim honderd pensioenfondsen zijn waarschijnlijk genoodzaakt de pensioenen van ongeveer 7,5 miljoen werknemers en gepensioneerden volgend jaar te verlagen. De gemiddelde korting is 2,3 procent.

De Pensioenfederatie, waarbij vrijwel alle pensioenfondsen zijn aangesloten, heeft maandag een lijst gepubliceerd met de namen van tachtig fondsen die volgend jaar april de pensioenen dreigen te moeten korten. Niet eerder moesten zoveel fondsen dit voornemen bekendmaken. In 2010 hoefde slechts een handjevol fondsen dit te doen. De grootste fondsen die moeten korten zijn ABP (0,5 procent), PME (6 procent) en PMT (7 procent).

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) hebben in totaal 103 fondsen gemeld eventueel te moeten korten. Dit betekent dat een op de drie fondsen met een tekort naar dit laatste redmiddel grijpt om weer financieel gezond te worden. Eerder hebben fondsen al de premies verhoogd, de regeling versoberd en de indexatie gepasseerd. De fondsen moeten de opgebouwde pensioenen verlagen omdat het ze niet lukt hun dekkingsgraad eind 2013 op circa 105 procent te krijgen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en alle toekomstige verplichtingen. Bij veel kortingsfondsen is de dekkingsgraad lager dan 95 procent. Voor elke euro aan verplichtingen hebben ze 95 cent in kas.

De lage dekkingsgraden zijn het gevolg van de kwakkelende beurzen, de lage rente en de gestegen levensverwachting. Door de malaise op de aandelenbeurzen maken de fondsen minder rendement dan gehoopt. De lage rente dwingt de fondsen de waarde van hun verplichtingen te verhogen. Door de sneller van verwachte stijging van de levensverwachting zijn die verplichtingen de afgelopen jaren flink gestegen. De korting op de opgebouwde pensioenrechten komt boven op een jarenlange bevriezing van de pensioenen. Die zijn vaak al sinds 2009 niet meer verhoogd om de inflatie bij te benen. Hierdoor zijn de pensioenen 5 tot 7 procent lager dan wanneer deze indexatie wel was toegepast.

De CSO, de koepel van ouderenbonden, waarschuwt dat ouderen de dupe worden van een opeenstapeling van kortingen, bezuinigingen en prijsverhogingen. 'We zijn niet per se tegen pensioenverlagingen. We zien het als laatste redmiddel', zegt Ans de Rooij, beleidsmedewerker van de CSO. 'Ouderen worden ook geconfronteerd met een stijging van de zorgkosten. Al met al leidt dit tot koopkrachtverlies.'

Bedrijven hebben geen zin meer de noodlijdende fondsen de helpende hand te bieden. Bij de vorige aankondiging van dreigende kortingen in 2010 trokken nog enkele bedrijven hun portefeuille. In 2010 ging het slechts om veertien fondsen. Boskalis was toen een van de ondernemingen die op het laatste nippertje een kapitaalinjectie gaf om korting af te wenden.

Dit keer houden werkgevers de hand op de knip. Bij sommige fondsen is zelf een conflict uitgebroken over de verplichtingen van het moederbedrijf. Zo is er ruzie bij de fondsen van Post NL en computerbedrijf Unisys. De fondsen van die bedrijven vinden dat de werkgever zijn belofte niet nakomt. De bedrijven stellen dat de hoogte van de bijstortingen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

De kortingen zijn nog niet zeker. Als de rente stijgt en fondsen een behoorlijk rendement op hun beleggingen weten te behalen, kan er nog een streep worden gezet door de verlaging. De stand van de dekkingsgraad eind dit jaar is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de korting.

Effect loopt sterk uiteen
Het effect van de kortingen loopt enorm uiteen. Het verlies van koopkracht is minder dan het op het eerste gezicht lijkt omdat de korting geldt voor het brutopensioen. Bovendien ontvangen 65-plussers ook AOW die de laatste jaren is meegestegen met de inflatie.

Een gepensioneeerde garagemedewerker ziet zijn pensioen met 7 procent dalen. Uitgaande van een aanvullend brutopensioen van 5.000 euro is dat per maand netto 20 euro minder inkomsten. Per saldo pakt het anders uit omdat de AOW in 2012 wordt verhoogd met de inflatie.

Gepensioneerde onderwijzers en ambtenaren merken niet veel van de voorgenomen korting bij het ABP. Hun gemiddelde ABP-pensioen van 1.000 euro bruto per maand daalt met 0,5 procent. Als deze korting doorgaat, ontvangen deze ouderen maandelijks 3,50 euro minder dan ze gewend zijn.

Bij enkele fondsen hakt de korting er flink in omdat de aangekondigde verlaging de tweede is. Dat is onder meer het geval bij het fonds voor de openbare apothekers, Royal Leerdam en Drukinkt. Bij deze fondsen dreigt de totale korting op te lopen tot ongeveer 15 procent. Wie zelf wil uitrekenen hoe de korting van zijn pensioen uitpakt, kan terecht op de site van het Nibud.

Occupiers Rotterdam blijven voorlopig nog wel even op hun plek

occupy rotterdam2012-02-24 om 08:53

Evenementenseizoen. Burgemeester Aboutaleb maakt afwegingen om te kijken of het tentenkamp kan blijven tijdens bijvoorbeeld de marathon.

Occupy Rotterdam gaat voorlopig nog niet weg. "Wij kijken altijd hoe het wél kan met de gemeente", zegt Maria van Boekelen, één van de demonstranten tegen de financiële sector. Ze reageert daarmee op verschillende geluiden dat burgemeester Aboutaleb het kamp weg wil hebben in verband met het aankomende terrasseizoen. "Wij zijn hier niet gekomen om weg te gaan, dus als we uiteindelijk weg moeten, dan is dat niet fijn", vervolgt Van Boekelen. Burgemeester Aboutaleb laat weten, met aankomende evenementen als de Rotterdamse marathon, nog eens na te gaan of het tentenkamp wel op de prominente plek kan blijven staan.

"We hebben nog niet te horen gekregen dat we weg moeten, maar als dat zo is dan bekijken we alle opties, zoals politiek lobbyen maar ook juridische stappen behoren tot de mogelijkheden", vertelt Van Boekelen. "Dit is een onderdeel van het visitekaartje van Rotterdam, zo’n groots burgerinitiatief. Wij hebben juist een brug geslagen tussen de politiek en de mensen." In de tent zitten een handjevol mensen, maar volgens de occupier zijn er veertig actieve leden en een grote groep sympathisanten. "Het kan zijn dat mensen het niet mooi vinden hier, maar smaken verschillen. Wij vinden het een toevoeging voor de stad, de straat is ook van ons. We houden het netjes dus daar hoeft ook geen conflict te liggen."

Een derde zzp'ers gaat nat bij tegenvallers

tv programma over zzpMetro (NL), 22 februari 2012 woensdag

Een op de drie zzp'ers zegt een financiële domper in de toekomst niet goed op te kunnen vangen. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van de Kamer van Koophandel onder achthonderd zzp'ers. Van de zzp'ers die zeggen wel voldoende financiële buffers te hebben, denkt bijna 45 procent met het geld twaalf maanden zonder werk te kunnen uitzingen. Een op de vijf denkt zelfs meer dan vier jaar te kunnen overbruggen. Zelfstandigen die pas sinds 2007 hun eigen bedrijf hebben opgestart hebben slechts een buffer voor maximaal drie maanden.

FNV: Stop tewerkstelling van mensen in kassen zonder perspectief op baan

kasbron: FNV bondgenoten, 02/03/12

Wethouder Florijn van Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam wil duizenden werknemers in de bijstand tewerkstellen in de kassen van het Westland zonder perspectief op een normale baan volgens cao-loon. FNV bondgenoten wil dat dit onlogische plan van tafel gaat en dat de gemeente werkgevers stimuleert om werknemers in de bijstand aan echte reguliere banen te helpen met perspectief.

Volgens de vakbond draagt het plan van Florijn bij aan verdringing van 'normale' banen en diegene die weigert verliest zijn uitkering. Werknemers in de bijstand willen echte reguliere banen. FNV bondgenoten en werknemers in de bijstand voeren maandagochtend 5 maart actie voor het Rotterdamse stadhuis en overhandigen de wethouder een petitie. Op 5 maart praten de wethouders van de gemeenten Westland en Rotterdam over de haalbaarheid van het kassenplan.

Stanley Bergwerf Bok, bestuurder FNV Bondgenoten: "Wij vragen Florijn om zich van zijn sociale kant te laten zien en dit onlogische plan van tafel te halen. De ferme politieke taal zorgt alleen voor een stigmatiserend beeld van werknemers in de bijstand en maskeert het werkelijke probleem, namelijk kille asociale bezuinigen op de zekerheid, waardoor inwoners van Rotterdam in armoede belanden."

FNV Bondgenoten eist dat de gemeente Rotterdam stopt met dit onlogische en asociale plan, omdat:

de landbouw volgens de werkgelegenheidsmonitor van de gemeente een krimpsector is;
de werkgelegenheid in de Rotterdamse regio het komende jaar zal afnemen;
er geen werkgevers voor dit project zijn die gewone arbeidscontracten aanbieden;
dit plan zorgt voor nog meer verdringing van reguliere arbeid;
er een onterecht beeld ontstaat van werknemers in de bijstand;
deze Rotterdamse bezuiniging voornamelijk de zwakste inwoners treft.

Gemeente moet zich voor een sociaal beleid inzetten
FNV Bondgenoten wil dat de gemeente zich inzet voor een sociaal beleid dat mensen aan de onderkant van de samenleving niet in armoede laat belanden. Bergwerf Bok: "Rotterdam is een sociale stad en moet dat blijven."

Extra UWV-steun voor ouderen

oudere voor vacatureborddinsdag 6 mrt 2012, 07:26

Het UWV maakt 150 extra werkcoaches vrij om ouderen aan het werk te helpen. Nu het aantal vacatures afneemt, verslechtert de positie van werkzoekende 55-plussers, zo blijkt uit de jaarrapportage van het UWV. Daarom zijn extra inspanningen nodig om ouderen aan een baan te helpen.

Vorig jaar werden er van de 647.000 vervulde vacatures slechts 12.000 vervuld door 55-plussers. Dat is nog geen 2 procent. Het jaar daarvoor ging nog 5 procent van de beschikbare vacatures naar 55-plussers.

De afgelopen jaren zijn werkgevers voortdurend gewezen op het belang van een goed ouderenbeleid. Het UWV vindt dat onder meer nodig in verband met het vertrek van de baby-boomgeneratie, die de komende jaren massaal met pensioen gaat. Op langere termijn is het daarom goed voor bedrijven om oudere werknemers aan te nemen en aan het werk te houden.

Gehandicapten
Toch kiezen de meeste werkgevers liever voor jonge sollicitanten. Van de 647.000 vacatures ging vorig jaar 37 procent naar jongeren onder de 25 jaar.

Ook gehandicapten hadden vorig jaar grote moeite om aan werk te komen. Bij slechts 10.000 vacatures werden sollicitanten aangenomen uit deze categorie. Slechts 13 procent van de bedrijven nam gehandicapten aan. 71 procent heeft niet eens overwogen om sollicitanten uit deze groep aan te nemen.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

Het kabinet bezuinigt Nederland stuk.

De armen worden opgescheept met veel ongeluk.Redactioneel

hans goosenIn één op de vier gezinnen met bijstand wordt binnenkort de financiële toestand volstrekt ondragelijk. Het inkomen voor thuiswonende kinderen met een inkomen of een uitkering wordt meegeteld bij het inkomen om in aanmerking te komen voor bijstand.

De keuze uit twee kwaden komt dan aan de orde: óf leven van alleen het inkomen van kinderen, óf de kinderen het huis uit sturen.

Het zal je kind maar wezen!

Uitvinders van dit wetsgedrocht: het ministerie van _sociale zaken. U mag zelf de letter a ertussen plaatsen, mocht dat in u opkomen. Want wat de overheid ook beweert, de korting op de uitkering kan zonder gewijzigde omstandigheden oplopen tot 100%, tot nul, niets, nada.

Verder vinden ze daar dat er nog te weinig dwang en drang is om te werken. De praktijk is dat mensen boven de veertig of vijftig geen kans meer maken om nog aan het werk te komen, omdat werkgevers daartoe gestimuleerd zouden moeten worden. Maar dat doet dit kabinet niet. Ze vertrouwen op de werking van de arbeidsmarkt.

Het zal je regering maar wezen!

Dat het nog erger kan bewijst Spanje. Daar is de werkloosheid zo hoog onder jonge goed opgeleide mensen dat ze naar het buitenland vluchten. Onder andere naar Brussel waar de banen voor het oprapen zouden moeten liggen. Zie het artikel en de filmreportage.

Heel schrijnend is het verschil tussen arm en rijk in Griekenland. De miljardairs blijven buiten spel, de armen betalen de prijs.

Maar is het wel zoveel beter in Nederland? Wie gelooft dat nog? Waar blijft het afschaffen van de villasubsidie? Nog niet zo lang geleden was de hoogste schijf van de inkomstenbelasting 72% en tegenwoordig is dat 50%. In een tijd van crisis waar naast bezuinigingen ook geïnvesteerd moet worden zou het terug verhogen van deze schijf heel goed passen. 

Eindelijk wordt in Rotterdam bij aanbestedingen van de Gemeente het percentage opgetrokken wat ten goede komt aan werkgelegenheid aan de onderkant. Dat staat al vanaf 1994 op 5%. In het begin hielden de gemeentelijke diensten zich er niet eens aan. Nu is er ruimte tot 50% en kan er ook onderwijs ingezet worden. Gezien het verleden een taak van de Rotterdamse Sociale Alliantie om dit goed in de gaten te houden.

Bijna de helft van de Nederlanders gaat het merken dat door verhoging van de premie of de verlaging van de uitkering van pensioenen er minder in de portemonnee terecht komt. En dit dankzij een rekenmethode die alleen maar rekening houdt met de absurde lage rente in deze tijd van bezuinigingswoede.  

Meldt u aan voor het Breed Overleg op 28 maart over het leed dat mensen aan de onderkant door de bezuinigingen te wachten staat. Aanmelden is wel noodzakelijk.AGENDA

donderdag 8 maart 2012
Internationale Vrouwendag

Zie voor het stedelijk programma:
http://www.donadaria.nl/

Delfshaven: Creatief met minder
VEC Botu, Taanderstraat 121
inschrijven 12.00 tot 13.00 uur
programma 13:00 tot 20.00 uur

woensdag 28 maart Breed Overleg
het Omgekeerde Brugboekje

maandag 26 maart t/m zondag 1 april
Week van de Psychiatrie
Het programma: hier.

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History