triest Rotterdam
Nieuwsbrief 36
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

12 februari 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Hoezo intelligente ministers?

Rutte9 februari 2012, Bart Maintz

Van minister Bijsterveld,mag niet gezegd worden,dat ze niet functioneert of de minst intelligente minister is,maar als ik naar haar functioneren kijk, kom ik tot geen andere conclusie, dat ze echt niet weet, waar ze het over heeft. Het hele onderwijs wordt steeds minder qua werksfeer en werkvreugde, het is hemeltergend, als tegen mij, als opa gezegd moet worden, dat ik mijn kleinzoon niet mag helpen met zijn rekenen, omdat wij het systeem niet kennen, met andere woorden wij kunnen niet rekenen. Nou die minister zeker niet maar opa wel.

Van oud minister Donner werd gezegd, dat hij alles zo goed op een rijtje had, al zijn dossiers kende. Wat schetste mijn verbazing, dat hij niet eens zijn eigen wet kende tijdens de laatste vergadering van de commissie sociale zaken. Geen antwoord had op een vraag uit de SGP hoek over het maatman loon, zelfs zijn ondersteunende zeven (!) ambtenaren wisten geen antwoord te geven. Maar hij was ook in het goede gezelschap van alle fractie deskundigen van alle politieke partijen, die dus niet wisten, hoe dom de vraag uit SGP hoek was. Wij als wao/wia begeleiders hebben dit paraat als kennis,maar de wetmakers dus niet.

Minister Kamp,stelt dat iedere uitkeringstrekker in de kassen aan het werk moet. Hij weet dus niet, dat er in de kassen onderbetaald wordt. Ook weet hij niet,dat er in de kassen niet van 9 tot 5 gewerkt wordt en dat er niet altijd werk is maar wel pieken in het werk, waarna er dus geen werk meer is en men dus weer moet gaan leven van een uitkering. Ook ziet hij niet,dat in veel tuinderijen het droevig gesteld is met de arbeidsomstandigheden. Verder begrijpt hij niet,dat iemand,die nu in de werkeloosheid komt een percentage krijgt van zijn laatst verdiende salaris,maar als hij in de kassen voor het minimum loon moet werken direct aan de geeuwhonger gaat.

Minister Schultz heeft van alles beloofd over het spoor,maar na een sneeuwbuitje lag alles weer plat in spoorland.

Hoezo intelligente ministers? Volgens mij zijn ze echt dom en onkundig.

Voetbal als Medicijn zaterdag 31 maart

Voetbal op gras

7 februari 2012, Oproep van Raymond van Dijk

Op zaterdag 31 maart organiseren we ,voor het derde jaar op rij, Voetbal als Medicijn. Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen ook dit jaar weer met een team mee te komen doen. 

Voetbal als Medicijn heeft als doelstelling sport als middel te promoten voor de moeilijke momenten en daarnaast willen wij via sport mensen bij elkaar brengen om voor een dag met elkaar een team te vormen en hetzelfde doel te hebben.

De organisatie van Voetbal als Medicijn wordt voor een groot deel gedragen door mensen met eigen ervaring als zijnde in zorg bij de GGZ,de Verslavingszorg of Maatschappelijke Opvang,onder de hoede van de belangenbehartigingsorganisatie Basisberaad.

Voor meer informatie over het Basisberaad zie : www.basisberaad.nl en voor meer info over Voetbal als Medicijn zie : 
www.basisberaad.nl/?target=weekvandepsychiatrie/vam

Inschrijven kan door een mailtje te sturen aan voetbalalsmedicijn@gmail.com. Vermeld in je aanmelding duidelijk de naam van je team,de naam van een contactpersoon en zijn of haar contactgegevens,d.w.z.een mail-adres en (bij voorkeur) een 06-nummer. Vanuit de organisatie sturen wij jullie dan een bevestiging van deelname.

Deelname kost 25 euro per team,vanuit de organisatie ontvangt het deelnemende team dan een lunch.

In 2011 maakte CINEAC Delfshaven een reportage over de dag. Leuk om te zien dat we met zn allen een leuke dag hadden: www.cineacdelfshaven.tv/index.php?film_ID=4909&reactie=1&archief=1&maand=4&jaar=2011&oudjaar=1

Vragen,opmerkingen of aansluitende ideeen ? Altijd welkom. Ikzelf ben bereikbaar op nummer 06-33960697 en de werkgroep voor de organisatie van Voetbal als Medicijn via de mail voetbalalsmedicijn@gmail.com

Met sportieve groet.

De betekenis van de bezuinigingen

Vrouw op stoel op toneel31 januari 2012, Jan Wigmans, secretaris SPOC-ZH

Naar aanleiding van de reacties op mijn laatste bijdrage werd mij de vraag gesteld wat de bezuinigingen betekenen. In de eerste plaats betekenen deze dat het voor mensen in een uitkering steeds moeilijker wordt om hun lippen boven water te houden. Er komen steeds meer bezuinigingen waar wij dit jaar mee te maken hebben zoals bijv. het stoppen of verminderen van de subsidie aan buurt-centra’s waardoor je niet meer op de hoogte blijft van de mogelijkheden die deze konden bieden. Daardoor zal bijv. het aanbod van cursussen tot een nulpunt dalen omdat de eigen bijdrage steeds hoger wordt. Vooral voor mensen in een uitkering is dit van belang want deze kunnen deze eigen bijdrage niet ophoesten. En dus krijgen deze mensen niet meer de kans zich verder te ontplooien en aan werk te komen. De beroemde onderkant van de samenleving komt dus in een nog groter isolement terecht.

Verder zijn het komend jaar vele wijzigingen te verwachten, oa.:

· In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft.
· De jongeren wordt gedwongen een eigen woonruimte te zoeken, omdat hun ouders anders worden gekort.
· Omdat de jongeren moet bijdragen in de uitkering van hun ouders kunnen zij niet sparen voor eigen woonruimte, als deze er al is!
· Er wordt gekort op de kinderopvang
· De kinderbijslag gaat per kind met 35 euro per jaar omlaag
· Het kabinet neemt verder maatregelen om te voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het wettelijk minimumloon.
· De algemene heffingskorting wordt nu ook voor bijstandsgerechtigden afgeschaft, zodat vanuit de bijstand gaan werken aantrekkelijker wordt.
· Men moet eerst 4 weken zelf voor werk zorgen en kan daarna pas een uitkering aanvragen.
· Als er iemand schulden maakt draait het hele (bijstands)gezin daarvoor op.
· Als men schulden heeft wordt het moeilijk zo niet onmogelijk gemaakt deze op te lossen omdat ook op de schuldenregelingen zwaar wordt bezuinigd.
· De nominale premie voor het basispakket van de zorgverzekering stijgt met 11 euro tot 1.222 euro (verschilend per zorgverzekeraar).
· Het basispakket wordt opnieuw ingekrompen. Niet meer verzekerd zijn: stoppen met roken, dieetadvisering, 5 extra behandelingen fysiotherapie en maagzuurremmers (ook voor chronisch gebruik). Deze moeten verzekerden voortaan zelf betalen, of ze moeten zich hiervoor bijverzekeren.
· De huren stijgen halverwege dit jaar.
· In 2012 wordt de huurtoeslag flink verlaagd. De kwaliteitskorting in de huurtoeslag wordt fors verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van de maandelijkse huurlasten. De bezuinigingen op de huurtoeslag in 2012 leiden in 80% van de gevallen tot hogere maandlasten en treffen vooral de lagere inkomens.
· De kosten voor energie stijgen dit jaar opnieuw.
· De kosten voor abonnementen voor kranten en providers etc. gaan omhoog
· De bibliotheken gaan dicht of zijn korter open.
· De sancties voor fraude met uitkeringen gaan per 1 juli 2012 fors omhoog, ook bij herhaalde overtredingen. Uitvoeringsorganisaties krijgen per 1 januari 2012 ruimere mogelijkheden voor huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden. Controleurs kunnen op verzoek van een uitvoeringsorganisatie die niet genoeg informatie heeft om de uitkering vast te stellen, de situatie op het opgegeven adres beoordelen.
Ik zal best nog een paar bezuinigingen zijn vergeten maar dit zijn allemaal maatregelen waarbij de uitkeringsgerechtigden worden gedupeerd en niet de werkenden, hoewel daar natuurlijk ook gezinnen zijn die in armoede leven en het jaar ook erg moeilijk gaan krijgen. Deze maatregelen zijn allemaal nader toegelicht op de site van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam: (www.clraadsozawerotterdam.nl)

En dit zijn allemaal maatregelen die niet voor meer armoede zorgen, maar voor “mensen met lagere inkomens” een probleempje kunnen worden, aldus onze (want wij hebben hun gekozen) “sociale” regering. Vooral voor gezinnen die van een uitkering moeten leven gaat deze maatregelen een
- misschien wel onoverkomelijk probleem - opleveren.

Al met al moet men tot de constatering komen dat inderdaad de mensen in een uitkering hard worden aangepakt. De regering praat constant over: met moet een het werk, denken zij soms dat niemand wil werken? Ik heb als oud-voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken met veel mensen gesproken en mij is opgevallen dat zeker 80% van de mensen liever vandaag dan morgen aan het werk wil gaan. Dan is men van de sociale dienst af met al hun regeltjes en kan men uit de relatieve armoede komen.

Natuurlijk is er altijd een kleine groep mensen die het - om wat voor reden dan ook – wel lekker vindt om in een uitkering te zitten. Maar het fabeltje dat dit voor de overgrote meerderheid zou gelden slaat nergens op. Ik heb ook gemerkt dat men al jaren praat over dat men aan het werk moet gaan om uit de armoede te komen maar niemand kon mij vertellen waar die banen dan waren. Werkgevers staan niet vooraan om mensen die al jaren bij de sociale dienst zitten een baan aan te bieden, laat staan hen de mogelijkheid te geven om een sollicitatiegesprek te komen voeren.

Dus ik ben benieuwd hoe men nu wel deze banen gaat vinden tegen een normaal salaris en niet tegen 120% - waar men niets mee opschiet – of met behoud van uitkering. Men heeft constant de mond vol dat er duizenden banen zijn, dus ga als klantmanager dan ook met werkgevers overleggen en zorg voor een match met uitkeringsgerechtigden en laat die dan solliciteren.

Daarom heb ik u een strijdbaar 2012 toegewenst want dit kunnen wij toch niet accepteren?

Wat het betekent voor mijn - als alleenstaande - Huishoudboekje zal ik komende maand nader toelichten omdat ik dan een beter overzicht heb van alle bezuinigingen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door Eerste Kamer

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening door Eerste Kamer 10 februari 2012 | Inkomen, Welzijn

Het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is door de Eerste Kamer aangenomen. De inwerkingtreding van de wet vindt plaats op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarschijnlijk per 1 juli 2012.

De Wgs geeft de gemeente de regierol over de schuldhulpverlening aan haar inwoners en maakt de gemeente verantwoordelijkheid voor het opstellen van een plan schuldhulpverlening. Meldt iemand zich voor schuldhulpverlening, dan is de gemeente verplicht binnen een wachttijd van maximaal vier weken een eerste gesprek te houden waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Bij spoedeisende zaken moet dat gesprek al binnen drie werkdagen plaatsvinden. De gemeente moet inzicht geven in de doorlooptijd, oftewel het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat.

Plichten
De schuldenaar krijgt op grond van de Wgs een inlichtingen- en een medewerkingsplicht. De gemeente krijgt de mogelijkheid bij de rechtbank een moratorium aan te vragen. Dat is een afkoelingsperiode van maximaal zes maanden waarin elke bevoegdheid van de schuldeiser tot verhaal op de goederen en tot opeising van goederen niet kan worden uitgeoefend. De gemeente mag schuldhulpverlening in ieder geval weigeren bij fraude als omschreven in de Wgs.

Meer allochtonen werkloos

Werkplein03 feb 2012

De werkloosheid onder westerse en niet-westerse allochtonen is het afgelopen jaar licht toegenomen, de werkloosheid onder autochtonen daalde juist. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Minder groot
In 2011 waren 262.000 autochtonen, 104.000 niet-westerse allochtonen en 52.000 westerse allochtonen op zoek naar werk. Het aandeel niet-westerse allochtonen zonder werk groeide het afgelopen jaar naar 13,1 procent waar dat in 2010 nog 12,6 procent was. ,,Deze toename is echter minder groot dan in de twee voorgaande jaren'', aldus het CBS.

Autochtonen
Ook onder westerse allochtonen nam de werkloosheid licht toe, tot 7,1 procent. ,,Daarentegen was de werkloosheid onder autochtonen met 4,2 procent iets lager dan in 2010.''

Armoede in Europa neemt toe, Europa 2020 wordt een flop

Europese vlagDe wereld morgen, Christophe Callewaert (België)

In 2010 liepen 115 miljoen Europeanen – of 23,4 procent van de bevolking – een risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is een stijging met 1,7 miljoen in één jaar tijd. De Europa 2020-doelstelling om het aantal armen tegen 2020 met 20 miljoen te verminderen is veraf.

Eurostat hanteert drie criteria om te onderzoeken hoeveel armen er zijn in Europa. Ze tellen het aantal mensen dat een lager inkomen heeft dan 60 procent van de inkomensmediaan, het aantal mensen dat dingen als de huur, facturen en andere standaardproducten niet kan betalen en het aantal mensen dat in een huishouden leeft waarvan alle leden minstens deeltijds werkloos zijn.

In Europa zijn er 115.479.000 mensen die onder één of meerdere van die criteria vallen. Dat is 23,5 procent van de bevolking, een stijging met 0,3 procent ten opzichte van 2009.

De cijfers slaan op 2010. De gevolgen van de eurocrisis in landen als Griekenland, Spanje en Portugal zitten daar nog niet volledig in verwerkt.

In de zogenaamde Europa 2020-strategie beloofden alle 27 lidstaten om het aantal armen te verminderen met 20 miljoen. Die doelstelling lijkt ver af.

In België groeide het aantal mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting van 20,2 tot 20,8 procent. Dat brengt het totaal op 2,23 miljoen. Ons land doet het vooral slecht op vlak van werkloosheid. Met 13 procent is België samen met Groot-Brittannië koploper van het aantal mensen dat in een gezin woont waar bijna niemand een job heeft. Deze mensen zullen extra hard getroffen worden door de besparingen in de werkloosheidsuitkeringen.

De Belgische regering moet zich geen zorgen maken. In tegenstelling tot een overschrijding van de begrotingsnormen zijn er geen sancties verbonden aan het missen van de armoededoelstelling.

Het is ook bang wachten op de cijfers van 2011. In Griekenland bijvoorbeeld steeg de werkloosheid tot 20,9 procent. Dat werd vandaag bekend gemaakt. Net op hetzelfde moment besliste de Griekse regering m onder druk van de trojka het minimumloon met 22 procent te laten dalen.

Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv) naar Kamer

werkers naar vermogen1 feb 2012

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn voorstel voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet vervangt de wetten voor de bijstand (Wwb), de sociale werkvoorziening (Wsw) en het grootste deel van de Wajong, zodat er één wet voor de 'onderkant van de arbeidsmarkt' komt.

Langs de kant
'Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant', stelt De Krom. De Wwnv vraagt volgens de staatssecretaris om een 'fundamentele omslag' in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben. 'Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen.'

Bijstand
De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2013 in werking treedt. De Wet werk en bijstand (Wwb) zal opgaan in de nieuwe wet. De sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken. Jonggehandicapten die voor 1 januari 2012 onder de Wajong vielen, blijven bij het UWV. Dit geldt ook voor mensen die na die datum nog in de Wajong komen, volledig arbeidsongeschikt zijn en dat ook zullen blijven. Gemeenten gaan per 1 januari 2013 jonggehandicapten met arbeidsvermogen ondersteuning bieden. Een jaar later komt daar de groep bij die dit jaar nieuw in de Wajong komt, maar wel (deels) kan werken.

Divosa
Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten van gemeenten, steunt het idee van één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Maar volgens Divosa-voorzitter René Paas is de nieuwe wet toch nog complex en hij noemt de invoering ervan per 2013 een 'monsterklus'. Hij waarschuwt de Kamer het niet ingewikkelder te maken met extra wensen en uitzonderingen.

VNG
Gemeenten delen de uitgangspunten van de Wwnv maar zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid. Het beschikbare budget dreigt op te gaan aan de lonen van de Sociale Werkvoorziening waardoor nauwelijks geld overblijft voor de re-integratie van andere doelgroepen. Daarnaast is een ruime mate van beleidsvrijheid noodzakelijk om gemeenten in staat te stellen maatwerk te leveren. Dit ontbreekt in het wetsvoorstel, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie.

Werkervaringsplaatsen
Bij de presentatie van het wetsontwerp kondigde De Krom verder een topconferentie aan die het ministerie samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de VNG organiseert. Hiervoor worden alle partijen uitgenodigd die betrokken zijn bij het aan werk helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met VNO-NCW zijn ook afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van 5.000 extra werkervaringsplaatsen voor mensen uit deze doelgroep.

Wet werken naar vermogen is rampzalig

Bordje werken naar vermogen01-02-2012

Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen is vandaag openbaar gemaakt. Staatssecretaris De Krom presenteert de wet als één van de grotere hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid. Toegegeven, de naam klinkt aardig. Maar de uitwerking is rampzalig en treft grote groepen mensen met een handicap. Zo verdwijnen er 70.000 banen in de sociale werkvoorziening en één op de drie jongeren met een handicap komt niet meer in aanmerking voor een uitkering.

De FNV is erg kritisch over dit wetsvoorstel. ‘Van alle bezuinigingen die het kabinet doorvoert, vinden wij dit de lafste. Het is een heel hard voorstel met alleen maar bezuinigingen als doel’, aldus Leo Hartveld, bestuurder van de FNV Vakcentrale. ‘Het treft een groep mensen die zich het slechtst kan verweren tegen dit soort maatregelen. Ze hebben geen goede kans om aan de slag te komen. Laat De Krom nou eerst eens zorgen dat de mensen over wie het gaat een goede baan krijgen.'

Doekje voor het bloeden
De staatssecretaris legt de prikkel eenzijdig neer bij de uitkeringsgerechtigden, zo luidt de kritiek die sinds zijn plannen bekend zijn alom wordt gehoord. De Krom heeft als doekje voor het bloeden nu met VNO/NCW geregeld dat er 5.000 stageplaatsen komen voor circa een half miljoen werkzoekenden. Dit is minder dan een druppel op een gloeiende plaat, want werkzoekenden willen banen en geen stageplaatsen. Banen met een gewone beloning en een gewone cao.

VNG vindt De Krom te streng bij Wwb-verantwoording

Gebroken EuroFreek Blankena 30 jan 2012

De VNG heeft staatssecretaris De Krom van SZW in een brief gevraagd minder streng te zijn tegen gemeenten bij het beoordelen van de verantwoording van de nieuwe Wwb. De VNG vindt de huidge opstelling van De Krom buitenproportioneel.

Ruimte
Het aannemen van de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb) en het samenvoegen daarvan met de Wet investeren in jongeren, op 20 december 2011, gaf de gemeenten weinig tijd om hun administraties aan te passen aan de invoering daarvan op 1 januari 2012. De Krom geeft de gemeenten echter te weinig ruimte om de daardoor onvermijdelijke fouten recht te zetten en dat is niet conform de bedoeling van de Eerste Kamer, stelt de VNG.

Coulance
De Krom had de Eerste Kamer toegezegd coulance te betrachten in de controle van gemeenten bij de invoering van de nieuwe wet. Maar met fouten in de verantwoording wil hij alleen soepel omgaan waar het de Indicentele aanvullende uitkering (IAU) betreft, blijkt uit communicatie van zijn ministerie uit december. Van de beloofde soepelheid komt dus weinig terecht, want die geldt niet voor de reguliere verantwoording (de Sisa-verantwoording in juli) en ook niet voor de verantwoording van de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU).

Omissies
De VNG maakt zich grote zorgen en komt ertegen in het geweer, ook omdat de staatssecretaris het beleid heeft buitensporig terug te vorderen bij elke geconstateerde onzekerheid, ook als het budget aantoonbaar besteed is aan het gestelde doel en het dus niet gaat om onrechtmatigheden. "Gemeenten krijgen geen gelegenheid om administratieve omissies te herstellen en dienen hun hele budget in te leveren. Als dit huidige beleid zo voortgezet wordt, voorzien wij grote problemen voor gemeenten."

Buitenproportioneel
Gemeenten zouden een kans moeten krijgen geconstateerde onduidelijkheden recht te zetten. In ieder geval moet De Krom rekening houden met de lastige positie waarin gemeenten zich bevinden, aldus de VNG. "Het valt te verwachten dat gemeenten de komende tijd door nog niet aangepaste administratieve processen extra en buiten hun schuld geconfronteerd zullen worden met onzekerheden en dat mag ons inziens niet leiden tot buitenproportionele terugvorderingen."

Niet Griekenland maar Europa is failliet

Landen glijden van Euro afdoor Christophe Callewaert 7 februari 2012, dewereldmorgen.be

Als Griekenland geen nieuw steunpakket van 130 miljard euro krijgt, gaat het land bankroet eind maart. Maar de beenharde voorwaarden die de trojka (EU, ECB en IMF) opleggen, zijn eerder een teken dat het Europese project failliet is.

Op 20 maart moet Griekenland 14,5 miljard euro schulden terugbetalen. Dat geld is er niet en als er dus geen akkoord bereikt wordt over de nieuwe hulplijn van 130 miljard euro, gaat Griekenland failliet.

De trojka (de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het IMF) willen die nieuwe steun alleen toekennen als de Griekse regering zich bereid toont om het land nog harder te geselen met een nieuwe reeks besparingen.

Deze keer eist de trojka dat ook de lonen in de privé-sector naar beneden gaan. Er liggen twee scenario's op tafel. Ofwel worden de 13de en 14de maand geschrapt. Ofwel daalt het minimumloon met 20 procent.

Dat minimumloon bedraagt nu nog 751 euro bruto. Als daar een vijfde vanaf gaat, zouden Grieken moeten gaan werken voor 470 euro netto. Dan moet ook de werkloosheidsuitkering verlaagd worden want tijdens een eerste periode krijgt een werkloze nu 461 euro per maand.

Het probleem is dat arbeidscontracten in Griekenland het minimumloon als basis nemen. Bij de trojka hopen ze dat alle Griekse lonen met 20 procent zullen dalen. Voor economische leken is het misschien vreemd dat de trojka aanstuurt op een verlaging van de lonen. Daardoor zullen de inkomsten van de overheid immers ook dalen. Bovendien zakt de binnenlandse consumptie in elkaar wat de economische recessie nog dieper maakt en de werkloosheid doet stijgen.

Maar de trojka wil dat Griekenland competitiever wordt. Een land met een eigen munt kan in zo'n geval kiezen voor een devaluatie. Griekse producten zouden daardoor goedkoper worden en buitenlandse producten duurder. De impact op de inwoners van het land is minder groot dan bij een loonsvermindering daar lokaal geproduceerde zaken even duur blijven.

Maar Griekenland zit met de euro en dus is een devaluatie geen optie. Blijft over een interne devaluatie: een hardvochtige verarming van de Griekse bevolking. De besparingen komen bovenop de ellende die de Grieken al te verwerken kregen de afgelopen jaren. Het gemiddelde loon van ambtenaren zakte al van 1300 tot 850 euro per maand. De btw werd verhoogd tot 23 procent. De pensioenen daalden met 15 procent.

Dankzij die besparingen, het nieuwe hulppakket en de deal over een schuldkwijtschelding met de banken moet de schuldgraad volgens de berekeningen van het IMF in 2020 120 procent van het bruto nationaal product bedragen in plaats van 160 procent. 120 procent, dat is het precies het niveau van 2009 ... voor alle besparingsellende begon.

Economen als de nobelprijswinnaars Stiglitz en Krugman hebben dat altijd voorspeld. De besparingen lossen de schuldencrisis niet op. Ze doen het Griekse volk lijden, dat wel, maar de economie stort in elkaar waardoor de schuldgraad alleen maar groter wordt.

In 2009 kromp de Griekse economie met twee procent. Maar zodra de besparingen op toerental kwamen werd de duik almaar groter. In 2010 min 3,5 procent, in 2011 min 6 procent en volgens de meest optimistische scenario's in 2012 ook nog eens min 3 procent.

Ook deze besparingen zullen de schuldencrisis niet oplossen. En toch moeten de Grieken bloeden, omdat de trojka dat wil. Omdat ze er aan de top van de Europese Unie van overtuigd zijn dat enkel snoeiharde bezuinigingen de economische groei zullen doen weerkeren. De bewijzen tegen dat economische waanbeeld stapelen zich op, maar Merkel, Sarkozy en co geven geen krimp.

Net vandaag kwam ook het bericht dat Mini-Europa, het park aan de voet van Europa dat toeristen moet warm maken voor de Europese gedachte, moet wijken voor een mega shoppingcentrum. De symboliek zal u wellicht niet ontgaan zijn. Als Europa de Grieken enkel armoede en honger te bieden heeft, is het Europese project failliet.

Doe dit werk vanuit je hart of doe het niet

Angelina van Samson31-01 2012 | 02:07 | Door: Anke Welten

Schelden, lachen, knuffelen en koken, jongerenwerker Angelina van Samson is in haar werk vooral zichzelf. Het bracht haar tot runner-up Sociaal Werker 2012. ‘Veel jongeren die ik heb grootgebracht, zijn goed terechtgekomen.’

‘Ai mama, dat bedoelde je’. Dat zegt Angelina van Samson soms tegen haar moeder. In haar rebelse tijd, tussen haar veertiende en negentiende, was zij iedere dag en soms zelfs dagen achtereen op straat en dreef haar moeder tot wanhoop. Ze heeft goede herinneringen aan die tijd, maar zag ook veel mensen de vernieling ingaan. Een vriendin van haar werd voor haar ogen misbruikt, een vriend pleegde zelfmoord. Zelf rookte ze jointjes. Nu is haar eigen dochter zeventien.

‘Laatst was zij om twee uur ’s nachts nog niet thuis. Ik belde haar en ze zei dat ze onderweg was. Uiteindelijk was ze er pas om vijf uur. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Ik heb haar Blackberry afgepakt. De ellende die ik gezien heb, wil ik voor anderen voorkomen. Voor ‘mijn jongeren’ en voor mijn kinderen.’

Gedreven
Angelina van Samson, jongerenwerker bij Stichting Netwerkin Hoorn, werd tijdens het Welzijnsdebat uitgeroepen tot runner-up Sociaal Werker 2011. Ze ervaart het als steuntje in de rug, die maakt dat ze haar overuren, lage salaris, dingen die haar hoofdpijn bezorgen vergeet. Niet dat ze zich niet gewaardeerd voelde, vooral door ‘haar jongeren’ en hun ouders. En dat terwijl ze ontzettend veel van haar werk houdt. ‘Ik ben een gelukkig mens.

Ik kan helemaal mezelf zijn: Angelina, een vrouw, geen sterke vrouw, maar gewoon een vrouw, met goede dagen en met slechte dagen, gevormd door haar mooie maar harde jeugd en de jaren die daarop volgden.’Bourgondisch, gedreven, vol passie. De laatste week van vorig jaar was ze vrijwel dagelijks in ‘haar’ wijkcentrum De Cogge, in Risdam- Noord, waar ze meer tijd doorbrengt dan thuis . ‘ik slaap er nog net niet’.

Buurtsoap Nieuwe Buren

hartjesBuurtflirt is op zoek naar acteurs voor de buurtsoap ‘Nieuwe Buren’. Woon jij in het Nieuwe Westen en wil jij schitteren in een lokale theatervoorstelling? Geef je dan op voor de allereerste Buurtflirt buurtsoap!

Acteerervaring is niet vereist. Deelnemers krijgen gratis theaterworkshops aangeboden door het Rotterdams Centrum Voor Theater. De repetities starten in maart 2012 en aanmelden is mogelijk tot 24 februari.

 Voor meer informatie, klik hier.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon

De bakermat van de Europese beschaving Griekenland wordt gegijzeld door dom en onrechtvaardig monetair bezuinigingsbeleid.
Terwijl de armoede in heel Europa toeneemt en de rijken gespaard blijven. Redactioneel

hans goosenNog steeds wordt de TV dagelijks gebruikt om de politici de gelegenheid te geven hun komedie te vertonen. Terwijl het echte drama plaats vindt in de huizen, bij de mensen waarbij de schulden niet meer te overzien zijn.

Als ik bijvoorbeeld zo'n minister van financiën de Jager (stoere boy) hoor, die zegt: "Ik wil eerst zekerheid dat de Grieken de maatregelen goed uitvoeren", dan denk ik terug aan de optredens van hem in het verleden bij het KPMG ontbijt over Prinsjesdag.

Toen was hij nog een intelligente en zeer  genuanceerde spreker over financiën. De politiek heeft hem absoluut geen goed gedaan. Het zou hem sieren als hij weer gewoon zijn vak zou gaan uitoefenen.

Misschien zou het zinvol zijn dat de gehele ministersploeg zich zou aanmelden voor zaterdag 31 maart om mee te doen aan het voetbaltournooi van Raymond van Dijk: voetbal als medicijn. Dan kunnen ze op die dag in ieder geval geen kwaad doen.

Een bedankje aan Bart Maintz en Jan Wigmans voor hun artikelen. Ook  de Belg Christophe Callewaert, waarvan ik twee artikelen over Europa heb overgenomen vanuit de Wereld Morgen.     

Even iets heel anders: heb je wat tijd over, woon je in Delfshaven en wil je je zinnen verzetten van de dagelijkse sores, meld je aan voor de Buurtsoap Nieuwe Buren. Acteerervaring is niet vereist. Deelnemers krijgen gratis theaterworkshops aangeboden door het Rotterdams Centrum Voor Theater. Even doorklikken in het artikel in deze Nieuwsbrief.

Natuurlijk gaan de vrouwelijke lezers van deze Nieuwsbrief op donderdag 8 maart de Internationale Vrouwendag vieren. De Rotterdamse Sociale Alliantie levert daarin een bijdrage aan het programma in Delfshaven, dat in het teken staat van Vrouwen en Armoede.AGENDA

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede

woensdag 28 maart Breed Overleg

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

woensdag 28 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History