triest Rotterdam
Nieuwsbrief 35
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

31 januari 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Rotterdampas, elitepas?

Rotterdam pas25 januari 2012, column Henny Scheepers

En ja hoor, daar gaan we weer. Inleveren maar! Ook de Rotterdampas wordt uitgekleed, en hoe?

Eerst was het gratis dierentuin, nu bijbetalen, Euromast geen gratis koffie of thee meer, RET tien euro eraf. En nu geen 35% korting meer op cursussen, maar eenmalig 25 euro, dat schiet lekker op zeg.

De minima kochten de pas voor die kortingen, anders is het niet meer te betalen. Het zal ook een ramp voor de buurthuizen worden want er gaan mensen afhaken of niet aan een nieuwe cursus beginnen, of is dat de bedoeling van de hoge heren?

Had ik dit eerder geweten dan was ik de confrontatie aangegaan met Marco Florijn tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van RoSA!. Met zijn bla bla verhaal zonder directe antwoorden te geven.

Het is een grove schande dat de minima weer minder kunnen en mogen doen van de gemeente Rotterdam. Hoezo zelfontplooiing?

En als je dan leest dat er ruim vier miljoen euro zwart geld gevonden is tijdens een inval en dat dat vernietigd wordt, gaan je haren overeind staan. Stop dat geld in de bijzondere bijstand pot, kunnen ze die geldverslindende beniddelaars voor schuldsanering opdoeken en de mensen rechtstreeks helpen.

Het zal die noodlijdende mensen een worst zijn, waar het geld vandaan komt. Maak van zwart geld, goed geld of wit geld. Kan men zeggen dat het nog ergens goed voor is, maar ga het niet vernietigen.

Geld is geld, en zo zie ik dat!

Henny Scheepers.

Huishoudtoets ramp voor gezinnen in de bijstand

Geld in handPer 1 januari is in Nederland de huishoudtoets ingegaan. Voor bestaande klanten gaat dit per 1 juli in. Dit houd in dat alle leden van een gezin het met één inkomen van maximaal € 1.320,00 euro per maand moeten doen. Maar dat niet alleen. Als er, bijvoorbeeld een moeder met een kind van boven de achttien een huishouden vormt, dan moet het kind zijn moeder geheel onderhouden als hij of zij meer dan dat bijstandsbedrag verdient.

De directie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) in Rotterdam wil niet, zoals andere grote gemeenten de motie van kamerlid Sterk uitvoeren, waarin de regering wordt opgedragen een regeling binnen de bijzondere bijstand uit te werken voor de onvermijdbare kosten voor levensonderhoud van gezinnen met drie of meer volwassenen personen die wel willen werken maar dit niet kunnen of niet (langer) in staat zijn om te werken, waarvan de financiering plaatsvindt uit de middelen van de bijzondere bijstand.

Reparatie
De Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam (CR) dringt er bij het Rotterdamse college op aan het voorbeeld van Amsterdam en Utrecht te volgen, zodat er een extra toeslag wordt verleend via de bijzondere bijstand van rond de 10 à 15% van het wettelijk minimumloon per persoon. De CR gaat zelfs nog verder: per gezin bekijken hoe groot de schade is en hoe dit op een behoorlijke wijze kan worden gerepareerd.

Situaties
De CR geeft nog een voorbeeld. Moeder van twee dochters (12 en 18 jaar) moet straks haar uitkering delen met de 18-jarige dochter. “Ik heb al twee jaar de grootste ruzie met mijn dochter en zij gaat mij zeker niets van dat geld geven. Ik zal haar buiten de deur moeten zetten en de sloten moeten vervangen anders kan ik de vaste lasten straks niet meer ophoesten”.

Daarnaast doen zich ook situaties voor waarbij werkende kinderen ineens op moeten draaien voor de schulden van hun ouders. Bijvoorbeeld: de ouder heeft een bijstand van € 900 en betaalt daarvan 10% voor de aflossing van zijn/haar schulden. Moet nu de inwonende zoon, die € 1300 verdient, ineens het hele gezinsinkomen betalen en ook nog eens € 130 per maand aflossen voor de schuld van zijn ouder?

Uitstellen
Door de diverse afdelingen binnen de Sociale dienst wordt aangegeven dat men problemen verwacht bij het invoeren van de huishoudinkomenstoets. Tot het computersysteem Socrates aangepast is moeten berekeningen handmatig worden uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat er fouten gemaakt zullen worden met alle gevolgen van dien. Daarom pleitte de CR voor nog meer uitstel dan 1 juli voor bestaande gevallen, maar dit blijkt wettelijk niet mogelijk te zijn.

VVD wil taaleis voor bijstand

VVD dame19-01-2012 - 9.45 Novum

Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten vanaf volgend jaar mogelijk voldoen aan taaleisen. Dat wil althans de VVD. Voor mensen in de bijstand moeten dezelfde eisen gaan gelden die er nu ook zijn voor mensen die verplicht moeten inburgeren, legt VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen donderdag uit op Radio 1.

Volgens de VVD’er is het een redelijke eis voor mensen in de bijstand om Nederlands te beheersen, omdat het anders moeilijk is om werk te vinden. “Als je helemaal geen Nederlands spreekt dan ben je nauwelijks bemiddelbaar.” Omdat het gaat om een uitkering, zou de eis ook gelden voor EU-burgers, ook al zijn ze vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

PvdA, GroenLinks en SP zijn sceptisch, maar Nieuwenhuizen is hoopvol dat ze het wetsvoorstel uiteindelijk toch steunen. “Ze steunen het basisprincipe. Ik begrijp dat ze de uitwerking van het voorstel even afwachten, maar ik heb goede hoop.” CDA, PVV en D66 staan volgens Van Nieuwenhuizen positief tegenover het idee.

Gemeenten kritisch over koppelen taalbeheersing aan recht op bijstand

Leesplankje20.01.2012

Mensen die de Nederlandse taal niet spreken, uitsluiten van het recht op bijstand is niet uitvoerbaar voor gemeenten. Dergelijke regelgeving is strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De Raad van State heeft hierover al in 2010 een advies uitgebracht.

Als mensen zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering, mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende groepen mensen die allemaal legaal in Nederland verblijven. De Raad van State wijst op verschillende bepalingen die dit juridisch onmogelijk maken:
artikel 26 van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
artikel 14 en Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
artikel 1 van de Grondwet

Paard achter de wagen
Bovendien is Raad van State van mening dat het paard achter de wagen wordt gespannen door de eis van taalbeheersing te koppelen aan het recht op een uitkering. De kans dat iemand zonder uitkering de taal gaat leren, is vrij klein.
Zonder de minimale middelen van bestaan zullen deze mensen vooral bezig zijn met het op een of andere manier voorzien in hun onderhoud. Beheersing van de Nederlandse taal en integratie in de Nederlandse samenleving zullen weinig aandacht krijgen.

Bestaande Wwb’ers
Voor degenen die al een bijstandsuitkering hebben, ligt het anders. Er zijn geen plannen om voor deze groep taalbeheersing te koppelen aan het recht op een bijstandsuitkering. Zij kunnen wel in het kader van hun begeleiding naar werk door de gemeente verplicht worden om een Nederlandse taalcursus te volgen.

Protocol nodig voor bescherming burger bij huisbezoeken

Dame belt aan deurZonder een protocol voor huisbezoeken worden uitkeringsgerechtigden vogelvrij verklaard. Dat zegt de Landelijke Cliëntenraad vooruitlopend op de behandeling deze week in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel waarin de huisbezoeken worden vastgelegd. De regering stelt dat zij alleen een kader kan schetsen in de regelgeving. De LCR vindt de eis voor een protocol daar niet haaks op staan. Een protocol levert uitkeringsgerechtigden bovendien niet geheel over aan willekeur van uitvoeringsorganisaties.

Aantasting
De LCR heeft nooit onder stoelen of banken gestoken niet blij te zijn met de inhoud van het wetsvoorstel (wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31929)). Het is een aantasting van het beschermrecht van de burger. Het begrip huisvredebreuk krijgt hierdoor een heel andere betekenis.

Ernstige gevolgen
De regering geeft aan dat een cliënt nooit tegen zijn wil met een huisbezoek kan worden geconfronteerd. Er zijn immers, zo stelt zij, andere mogelijkheden om noodzakelijk bewijs te leveren. Een cliënt zou een huisbezoek ook kunnen weigeren. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben, zoals verlaging of weigering van de uitkering, laat de cliënt nauwelijks enige keuze.

Cliëntenraden
Volgens de LCR is het heel goed mogelijk om een protocol voor te schrijven. Er hoeft in de wet niet te worden vastgelegd wát in dit protocol moet worden opgenomen. Cliëntenraden krijgen hierdoor wel de mogelijkheid om kritisch naar de inhoud te kijken en te adviseren over het te voeren beleid. Daarmee kan de zorgvuldigheid beter worden gewaarborgd.

Cliëntenraad Rotterdam vraagt Landelijke Cliëntenraad om een rechtszaak tegen de overheid

Arij Moerman19-1-2012 10:41

Onderstaande tekst heeft de Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam zojuist naar de Landelijke Cliëntenraad (LCR) gestuurd:

  Geachte dames/heren,

Kan de LCR een rechtszaak aanspannen tegen de overheid (met name Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), zoals ook gebeurd is over de overgangsregeling WWIK, teneinde de huishoudtoets uit te stellen?

De CR SoZaWe Rotterdam voorziet enorme problemen voor vele huishoudens en ook de Sociale Dienst is helemaal niet klaar voor de enorme administratie die dit met zich meebrengt.

Uiteraard hebben wij dit in woord en geschrift bij het gemeentebestuur neergelegd, maar die verwijzen naar het Rijk. Daarnaast wil Rotterdam de motie Sterk niet uitvoeren.

Een rechtzaak zou een mogelijkheid zijn. Omdat dit landelijk is lijkt het ons het beste dat de LCR dit doet. Of moeten wij als CR SoZaWe Rotterdam naar de rechter stappen?

Hoor graag wat julllie hiervan denken.

Met vriendelijke groet,

  Arij Moerman
(voorzitter Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam)

"Dit is ondoordacht rijksbeleid"

KuzuWoensdag, 18 januari 2012.

Vandaag riep PvdA-raadslid Tunahan Kuzu (Werk en Inkomen) de Rotterdamse wethouder Florijn op om veel feller te ageren tegen het nieuwe rijksbeleid met betrekking tot de bijstand. “Dit rijksbeleid is ondoordacht en erg slecht voor Rotterdam,” zei Kuzu. "Op 1 januari jl. is de nieuwe wetswijziging met betrekking tot de Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht geworden. Een rampzalige wetswijziging," vindt Kuzu. "Deze wetswijziging zorgt ervoor dat van mensen die in de bijstand zitten niet langer hun partnerinkomen wordt getoetst, maar hun zogenaamde gezinsinkomen. Als ik, met een inkomen, mijn moeder in huis zou nemen die geen inkomen heeft, verliest zij daardoor haar bijstandsuitkering. Bizar. Ook de bijstand voor inwonende kinderen wordt afgeschaft, waardoor mensen met werkende kinderen hun recht verliezen op een bijstandsuitkering. Hiermee worden jongeren in plaats van gestimuleerd om aan het werk te gaan, juist gestimuleerd om werkloos thuis te blijven zitten en wordt overerving van armoede in de hand gewerkt. Dat staat haaks op wat wij voor ogen hebben, namelijk dat iedereen aan de slag gaat en is echt ondoordacht rijksbeleid. De gemeenten krijgen de emmer met stront over zich heen gestort. Vandaar dat ik wethouder Florijn heb opgeroepen tot het ondernemen van meer en fellere acties hiertegen."

Kans op armoede in Nederland relatief klein

Demonstrerende armen17 jan 2012

Het risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland is vrij klein. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat die kans 15 procent is. In 2010 gaf 12 procent van de inwoners aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen.

Zweden, Tsjechië
Het risico op armoede of sociale uitsluiting was met 14 procent het kleinst in Tsjechië, gevolgd door de oudere lidstaten Zweden en Nederland met 15 procent. De twee nieuwste EU-leden, Roemenië en Bulgarije, hadden met ruim 40 procent de hoogste percentages. Binnen de voormalige EU-15 was het risico op armoede of sociale uitsluiting met 28 procent het grootst in Griekenland.

115 miljoen mensen
In de Europese Unie had bijna een kwart van de inwoners (115 miljoen) het risico op armoede en/of sociale uitsluiting. Het CBS baseerde zich op gegevens van Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie.

ABP: premie omhoog, korten pensioen 'reële optie'

wanhoop19 jan 2012

Pensioenfonds ABP gaat de premies verhogen en beschouwt het korten van de pensioenen als ´een reële optie'. De maatregelen zijn nodig om de dekkingsgraad, die nu met 94 procent onder de norm ligt, op peil te brengen. Genoodzaakt
Dat maakte het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag bekend. 'Als nieuwe voorzitter van ABP had ik onze deelnemers heel graag beter nieuws gebracht, maar helaas zijn wij bij deze dekkingsgraad genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen', aldus voorzitter Henk Brouwer van ABP.

3 procent
De premieopslag gaat van 1 naar 3 procent. De pensioenen moeten in 2013 mogelijk met ongeveer een half procent worden verlaagd. Het precieze percentage waarmee ABP de pensioenen mogelijk verlaagt, wordt bekendgemaakt op 1 februari, na overleg met de deelnemersraad en de werkgeversraad.

Dekkingsgraad
Het besluit moet vervolgens worden getoetst door de De Nederlandsche Bank (DNB). Of het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, hangt af van de dekkingsgraad eind dit jaar. De dekkingsgraad van ABP is over heel 2011 met 11 procentpunt gedaald. Sinds het 3e kwartaal is er sprake van een dekkingstekort.

Dramatischer dan nodig
Vakcentrale FNV ziet de zaken minder zwart. In een reactie op de dekkingsgraden van verschillende pensioenfondsen zegt de FNV dat het beeld 'dramatischer dan nodig' is. Met een 'realistischer' bepaling van de rentestanden op zowel de korte als de lange termijn, zouden sommige fondsen minder of niet hoeven te korten. Dat stelde bestuurder Willem Noordman van FNV Bondgenoten.

Rekenrente
De Nederlandsche Bank kwam de pensioenfondsen al tegemoet door de rekenrente aan te passen. De fondsen mochten rekenen met de gemiddelde rentestand over de laatste 3 maanden van 2011 in plaats van de rentestand eind december. FNV had graag gezien dat de gemiddelde rente over het hele afgelopen jaar was gebruikt.

ABP verhoogt de premie

gebouw20.01.2012
Het ABP heeft besloten de tijdelijke herstelopslag op de premie te verhogen. De financiële positie van het fonds dwingt het bestuur tot extra maatregelen.

Op dit moment wordt bovenop de kostendekkende premie een extra premie geheven van 1%. Voor 2012 wordt die premie verhoogd met 2% naar 3%.
Omdat de premie vanaf april verhoogd wordt en de premie voor 12 maanden dus wordt geheven over de resterende 9 maanden van 2012, bedraagt de herstelopslag vanaf april 2012 3,7%.

Naast een verhoging van de herstelpremie heeft het ABP ook een korting aangekondigd. Als de financiële situatie onvoldoende verbetert, ziet het bestuur zich genoodzaakt de pensioenen in april 2013 te verlagen met 0,5%.

Arbeidsvoorwaardenruimte
De pensioenpremie is onderdeel van de totale kosten voor arbeidsvoorwaarden van gemeenten. De verhoging van 2% over 2012 komt voor 70% ten laste van gemeenten, werknemers betalen 30%.
De pensioenpremie wordt niet betaald over de gehele salarissom, maar over de som van de pensioengrondslagen van medewerkers

Psychiater adviseert rekening laat te betalen

Bij de psychiater18-01 2012 | 10:39

Psychiater Herman Groen uit Twello adviseert zijn patiënten de rekening van de zorgverzekeraar te negeren en pas na twee aanmaningen een gespreide betaling aan te vragen. Groen wil daarmee protesteren tegen de eigen bijdrage in de ggz die per 1 januari is ingevoerd.

De psychiater zegt in dagblad de Stentor dat de bezuinigingsregel discrimineert. De verplichte eigen bijdrage is 200 euro. Sommige patiënten willen of kunnen dat niet betalen en mijden daardoor geestelijke gezondheidszorg. In zijn eigen praktijk gaat het vooral om patienten met angsstoornissen en depressies. Als het om kankerpatiënten zou gaan dan was de wereld te klein geweest, meent de psychiater.

Machine
Met het vertragen van de betaling hoopt de psychiater ‘zand in de bureaucratische machine’ te gooien. Patiënten moeten uiteindelijk wel betalen, want Groen wil niet dat zij in financiële problemen komen. Groen heeft als doel de administratie van de zorgverzekeraar te frustreren.

Nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht

2012De Nieuwjaarsbijeenkomst van de Rotterdamse Sociale Alliantie op maandag 16 januari heeft tachtig bezoekers mogen verwelkomen, de meesten uit  het netwerk van RoSA!, maar ook veel nieuwe gezichten. Hoofdonderdeel van de bijeenkomst was de discussie tussen wethouder Marco Florijn en de beide voorzitters van de cliëntenraad SoZaWe en UWV,  Arij Moerman en Bart Maintz.

Daaraan voorafgaande was er een column van Hans Goosen over Rutte (zie hieronder), een uiteenzetting over de praktijk van hulp bij schulden door Therese Steur en de verdrietige boodschap van Iskander Salman van het verdwijnen van de Stichting Vluchtelingenorganisaties Rijnmond (SVOR) in de loop van 2012 door de bezuiniging op de subsidie.

Zoals te verwachten was ging het forum, onder leiding van Alexander Borst, voornamelijk over het voornemen van de wethouder om werklozen in de kassen van het Westland in te zetten. Met de kennis van Bart Maintz over het werken in de kas en over de Arbowet werd Marco Florijn onder zware druk gezet. Een levendige en spannende discussie was het gevolg, ook met de zaal. Ter sprake werd gebracht dat een groep Poolse werknemers tegen onderbetaling het werk verrichten. Via duistere uitzendbureau's in Polen worden deze mensen geworven. Helaas had de wethouder maar één uur ingeruimd voor het bezoek aan de bijeenkomst.

 Na het forum het netwerken. Omdat RoSA! een netwerkorganisatie is werd daar ook dit jaar weer druk gebruik van gemaakt. En zoals de voorgaande jaren moesten de laatste gasten weer naar huis worden gestuurd.

Niet onvermeld mag blijven de uitstekende steun, die we net als bij de Werelddag tegen de armoede weer van de vrijwilligers van Wilskracht Werkt mochten ondervinden.

Welkom's column Hans Goosen

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari 2012:

Fles Oude Rute vijfGelukkig Nieuwjaar allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Traditioneel inmiddels wensen we elkaar op deze middag van RoSA! en SVOR de beste wensen en vooral veel gezondheid. En dat neemt niets of niemand ons af. We zijn bij elkaar tegen de armoede, tegen het sociaal isolement en in deze tijd actueel tegen verrijking. En wel als ervaringsdeskundigen, vrijwilligers al of niet vanuit een organisatie en professionals die ons sympathiek gezind zijn. Nogmaals, bedankt dat jullie er zijn.

Ik kijk zondags bijna altijd naar Buitenhof op de TV en gisteren zag ik daar onze minister-president. Aardige jongen, zit goed in zijn vel en hij is geen streek veranderd nadat ik enkele jaren geleden in Amsterdam tijdens een studiedag en in Rotterdam in het Zocherspark tijdens de bruiloft van de huidige burgemeester van Albrandswaard gesproken heb.

Hij kan het ook zo goed zeggen: “We gaan een moeilijk jaar tegemoet.” En zoals dat zo vaak is, als mensen “we” gaan zeggen, kan je beter je hand op je portemonnee houden, behalve natuurlijk als er hemaal niets meer inzit, zoals velen van ons elke maand ervaren. “We gaan er allemaal op achteruit”,
maar let op hij, Mark Rutte, gaat er hooguit twee procent op achteruit, de middeninkomens en de lagere inkomens zo’n vijf tot zeven procent, zoals Ronald Plasterk van de PvdA voor ons uitgerekend heeft.

En als het niet over “we” maar over “ons” gaat waar de abominabele bezuinigingen van de Gemeente nog eens bovenop komen, spreken we zeker van tien procent en voor sommigen kan het wel eens oplopen tot vijftien procent. En dan hebben we het nog niet over de huishoudtoets, waarmee dankzij kinderen de bijstand wel eens helemaal verdwijnt voor de ouder. Roosje, het Loesje van RoSA! heeft een advies uit laten gaan: “Tandenborstels na het poetsen in de kluis opbergen!”, want de SoZaWe kan voor de deur staan”.

Maar onze premier had nog meer in petto. Als beste jongetje van de klas is hij ook nog eens in de leer gegaan bij Cameron, zijn Britse collega, rechtstreeks politieke afstammeling van mevrouw Thatcher en daar heeft hij de oplossing voor de crisis gevonden. We bezuinigen de overheid totdat er bijna niets meer van over is en we bevrijden het bedrijfsleven of noemde hij het nou liberaliseren. Al die overbodige regels, kunnen geschrapt worden en dan gaat het vanzelf weer goed in 2013. Schrappen, die regels waren er juist om het schrapen tegen te gaan. Een rechtstreekse aanval op de werknemers en hun vakorganisaties.

Maar Mark Rutte als historicus had het ook al niet op met Joop den Uyl als zijn voorganger. Natuurlijk sprak hij bewondering uit de gedrevenheid van den Uyl. Maar dat eerlijk delen onze huidige premier maar niets.

En alleen eerlijk delen zal de economie weer aanzwengelen. Investeren waar het nodig is, de overheid sterk houden in de toezichttaak en sociaal omdat de Nederlandse staat zich nu eenmaal aan de door haar geratificeerde Rechten van de Mens moet houden. En dat mensen uiteindelijk in solidariteit meer welzijn genieten, dan in het al maar consumeren en consumeren voor een wereldmarkt, waar meer dan de helft van de aardbevolking niet kan profiteren.

En over consumeren gesproken, ik drink graag van tijd tot tijd een ouwe Rutte, een heerlijke oude borrel uit Dordrecht, een Rutte vijf, lekkerder als de Rutte twaalf, echt daar moet je wel van genieten, bijna cognac. En niet in een keer achterover gooien, echt genieten. En Mark Rutte? Optillen dat glaasje bij het pootje, niet proeven, in één klap achterover, doorslikken, want er zit een slechte smaak aan, nog even tegenspartelen in de maag en weg is hij!

Een strijdbaar 2012 toegewenst ! Proost.

interessante websites

Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

SPOC Zuid-Holland

Sociale Alliantie Nederand

Arme Kant van Nedrland / EVA

Stichting CLIP

Niet voor Jezelf

International Peace Commission

Roosje

zon


Rotterdampas ?

Ik pas !!!
 Redactioneel

hans goosenMet de vraag of de Rotterdampas een pas voor de elite is geworden opent onze gastcolumniste Henny Scheepers deze Nieuwsbrief.

De huishoudtoets staat onder felle kritiek van de dienst Sociale Zaken van de vier grote steden, een volstrekt onuitvoerbare maatregel van deze regering. En dat geldt  zeker voor Rotterdam nu er door bezuinigingen 400 van de 2100 banen bij SoZaWe gaan verdwijnen.

Het ene luchtballonnetje is nog niet opgelaten of het volgende hangt al weer in de lucht boven het Binnenhof: "Eerst Nederlands leren, dan pas een bijstands uitkering." Het lijkt of de heren en dames van de VVD de laatste twintig jaar niet meer buiten zijn geweest. Men weet niet dat Nederland 250.000 analfabeten telt (1,5% van de bevolking) en 1,3 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel analfabeten (7,9%). En dat heeft niets met etnische achtergrond te maken, mocht de VVD naar de PVV willen blijven lonken.

Het aantal mensen met schulden is enorm gegroeid en zal nog verder groeien. Veelal hopeloos, murw gemaakt door allerlei instanties, dwangbevelen en paperassen, vaak "in naam van de Koningin". Leven op het randje van afsluiting van energie of huisuitzetting. En een foutje bij SoZaWe leidt al gauw tot het stempel fraude en levenslange uitsluiting van de Dienst Schuldhulpverlening.

De kranten schrijven er niet over, de TV zendt liever de zoveelste show-contest uit. Terwijl de politici gebombardeerd zouden moeten worden met de werkelijke feiten en hulpeloze mensen niet door hen veroordeeld en vernederd zouden moeten kunnen worden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de kans op armoede in Nederland vrij klein is, maar in hetzelfde artikel zegt men dat het percentage kans 15% is. Ja, wie bepaalt wat klein is. Waarschijnlijk degeen die de kop boven het artikel geplaatst heeft.

Je gebruikt een halve eeuw een rekenrente van 4% op de pensioenen. De winsten op de pensioenen reizen uit de pan, zodanig dat in de negentiger jaren veel premie terugbetaald is aan de werkgevers. Dan staat de rente even laag, door een rem op de lonen in Duitsland en dan wordt tussentijds het rekenmodel veranderd voor de pensioenen. Met als gevolg andere dekkingspercentages, alsof de rente in de komende vijftig jaar altijd laag zal blijven staan. En met het badwater wordt de pensioengerechtigde deelnemer weggegooid.

Gelukkig hebben we elk jaar vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie een zeer goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst. Een soort kroon op ons netwerk, net zoals de viering van de Werelddag tegen de armoede op 17 oktober.

De ontmoeting binnen ons netwerk voedt de hoop die ons overend houdt: ervarings deskundigen, vrijwilligers en beroeps krachten. Dit is het jaar om er tegenaan te gaan, het is tijd voor een drastische verandering.AGENDA

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede

woensdag 28 maart Breed Overleg

woensdag 6 juni
Is armoede ongezond ?

woensdag 27 juni Breed Overleg

woensdag 26 september Breed Overleg

woensdag 17 oktober
Werelddag tegen de armoede

dinsdag 27 november
Evaluatie bezuinigingen in Rotterdam

woensdag 28 november Breed Overleg

nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History