triest Rotterdam
Nieuwsbrief 33
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

7 januari 2012

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Nieuwjaarsconferentie Rotterdamse Sociale Alliantie

U I T N O D I G I N G !

Bloemetje 2012Is er nog een uitweg voor de minima in 2012 ?

in discussie met de Rotterdamse Wethouder Marco Florijn.

Bezuinigingen van rijk en gemeente, banen die voldoende lonend zijn voor mensen, zijn niet te vinden. De salarissen aan de top stijgen, de midden en lagere inkomens worden afgeknepen.

Nieuwjaarsconferentie op maandagmiddag
16 januari 2012 van 13:30 tot 17:00 uur bij SVOR, ’s Gravendijkwal 28 (vierde verdieping)

Na afloop netwerken met een drankje en een hapje. Graag aanmelden als u komt (in verband met catering).

Programma in .pdf formaat: click hier !

Rotterdamse werklozen de kassen in

in de kas27 dec 2011

Geen Polen maar duizenden Rotterdammers gaan de komende 3 jaar aan de slag in de kassen in het Westland. Dat bevestigde de Rotterdamse PvdA-wethouder Marco Florijn van sociale zaken dinsdag naar aanleiding van berichtgeving door het AD. Werkklaar maken
Florijn staat garant voor die aantallen omdat de sociale dienst in de Maasstad anders gaat werken. Niet langer de bijstandsgerechtigde maar de werkgever staat als klant centraal bij de sociale dienst. Zijn wensen worden vertaald naar de bijstandsgerechtigden. "Die maken wij vervolgens werkklaar bij onder meer de werkbedrijven van de Roteb", aldus Florijn.

Polen
De tuinders hebben nu vaak Polen in dienst, omdat die vaak beter bevallen; ze werken harder en voor minder geld, weet Florijn. "Terwijl we vroeger een moreel appel deden op de tuinders om Nederlanders aan te nemen, sluiten we nu aan op de vraag die ze hebben. Als ze een bepaalde productiecapaciteit verwachten, gaan wij die invullen. Wij maken dan uit met hoeveel mensen we tomaten gaan plukken."'

Zorg en haven
Op een zelfde wijze worden komende jaren in Rotterdam ook duizenden bijstandsgerechtigden aan het werk gezet in de zorg en de haven. In een later stadium hoopt Florijn ook afspraken te maken in sectoren als de techniek, horeca en transport. "Het idee is om in die sectoren mensen op te leiden naar een hogere functie, zodat bijstandsgerechtigden weer makkelijker op die lagere functies kunnen instromen", zegt de wethouder.

Cultuur
Dat het aansluiten van bijstandsgerechtigden op wensen van de werkgevers nu pas gebeurt, heeft alles te maken met de cultuur in Nederland. "We hebben het economisch tij nu mee, maar vroeger werd dit als asociaal gezien, terwijl dat het niet is. Er verandert iets wezenlijks bij de sociale dienst door de focus op onze klant te verleggen van de bijstandsgerechtigde naar de werkgever. Een klant ben je geneigd vast te houden, maar dat is nu juist net niet wat we willen met bijstandsgerechtigden. Die wil je het liefst zo snel mogelijk weer loslaten."

Na de Roteb zijn nu de Westlandse kassen de nieuwe werkgever voor Rotterdamse bijstandsgerechtigden

verlichte kasNa de uitlatingen van de Rotterdamse wethouder van Werk, Inkomen en Zorg, Marco Florijn dat alle Rotterdammers in de Bijstand aan de slag moeten in de Westlandse kassen, kan een reactie van de Cliëntenraad Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam (CR) niet uitblijven. Deze volgt dan ook snel bij monde van de voorzitter, Arij Moerman.

Deze stelt dat het jammer is dat Marco Florijn weer wat in de microfoon roept zonder eerst eens bij zijn achterban ten rade te gaan. "We hebben al diverse brainstormsessies gehouden om te kijken hoe werkgever en (bijstandsgerechtigde) werkzoekenden tot elkaar kunnen worden gebracht", aldus Moerman. "Marco Florijn weet dat en had beter de resultaten van deze sessies -waaraan werkgevers, uitzendbureaus, sociale zaken en de cliëntenraad deelnamen- af te wachten voor de publiciteit te zoeken."

"We hebben het hier over een complex probleem dat echt niet zo maar is op te lossen", zo vervolgt de CR-voorzitter. "In het verleden heeft de CR al vaker geadviseerd de uitstroom naar werk meer gevarieerd te maken. Mensen in de bijstand werden bij de Roteb gestald en wij hebben gepleit voor een wisselender werkaanbod dan alleen maar straten vegen. Daarnaast hebben wij gepleit voor het afschaffen van miljoenen kostende re-integratietrajecten (260 miljoen per jaar), die zelden leidden tot echte banen. Pas nu de regering het mes heeft gezet in deze geldverslindende projecten gaat Rotterdam doen wat de CR al jaren heeft bepleit."

Moerman geeft aan dat "kassen" nu ineens het toverwoord is, wat in het verleden "Roteb" was. "Er zijn bijna 500.000 werklozen in het land, dus het wordt extra moeilijk mensen in de bijstand aan het werk te helpen. Bovendien hebben wij te maken met mensen die vaak met lichamelijke en geestelijke problemen te maken hebben, dus lang niet alle 33.000 Rotterdammers in de bijstand kunnen aan het werk. Als er straks 6.000 aan het werk zijn zou dat een prestatie van formaat zijn, maar laten we alsjeblieft breder naar werkgevers zoeken zodat men straks nog enigszins kan spreken van een behoorlijke baan met een echt salaris, dus zeker niet met behoud van uitkering zoals nu te vaak gebeurt. Het is niet voor niets dat er zoveel Oost-Europeanen in de kassen aan het werk zijn. Zij zijn honderden euro’s per maand goedkoper, zeker als het illegaal gebeurt, en dat prefereren veel tuinders echt boven de Nederlander met een minimum maandsalaris!"

"Jammer genoeg stigmatiseert de wethouder met zijn uitlatingen de bijstandsgerechtigde als zijnde iemand die niet wil werken", vervolgt de CR-voorzitter, "Dat past helemaal in het zakelijke beleid van de gemeente, die gewoon iedereen uit de bijstand wil hebben. Het zou van realisme getuigen toe te geven dat lang niet iedereen in de bijstand kán werken en dan pas plannen te maken voor hen die dat wel kunnen. Er zijn mensen mee bezig die daar verstand van hebben. Laat Marco Florijn daar eerst eens naar luisteren voor met zijn kassenplan te komen."

SPOEDOPROEP: TV PROGRAMMA ZOEKT CONTACT MET BIJSTANDMOEDERS

de vijfde dagRoSA! ontving het volgende bericht:

Het nieuwsprogramma De Vijfde Dag van de EO (tv) zoekt contact met bijstandsmoeders met thuiswonende kinderen die al een inkomen hebben.

Ons programma wil aandacht besteden aan het nieuwe beleid vanaf 1 januari dat inhoudt dat inkomens van kinderen bij het inkomen van de moeder opgeteld worden voor het vaststellen van de hoogte van de bijstandsuitkering.

Daarvoor willen we graag in contact komen met een bijstandsmoeder (of vader). Met behulp van de inkomensgegevens willen we het NIBUD na laten rekenen wat de gevolgen zijn van de overheidsbezuinigingen.

De uitzending vindt plaats op 19 januari. Het NIBUD moet uiterlijk volgende week woensdag 11 januari de inkomensgegevens hebben om een berekening te kunnen maken. We zouden graag in de komende dagen horen wie bereid is mee te doen.

Ik hoop dat u ons kunt helpen!

Geinteresseerden kunnen contact opnemen via onderstaande kanalen. Ik wil ze ook zelf bellen.

met vriendelijke groet,

Auke Schouwstra,
redacteur De Vijfde Dag
(wekelijks nieuws- en actualiteitenprogramma op tv van de EO)
035- 64 74 935
06- 51 24 22 61
fax 035- 64 74 999
postbus 21000
1202 BA Hilversum

Graag aanmeldingen, een mailtje via mail@rosarotterdam.nl kan ook.

Veranderingen in de Bijstand van kracht

rutte lacht en wijst02 januari 2012 | Jeugdbeleid, Werk

Dit jaar zijn de sociale regelingen stevig aangepast. Zo veranderde er per 1 januari 2012 het een en ander in onder meer de Wet Werk en Bijstand en werd de WWIK afgeschaft. In 'Focus op...' van Schulinck bespreekt Nicole Tienen een drietal belangrijke wijzigingen, te weten de nieuwe huishoudinkomentoets, de categoriale bijzondere bijstand en de langdurigheidtoeslag. Hieronder een samenvatting van deze ingrijpen.

Gezinnen waarvan beide ouders geen werk hebben en waarvan een kind achttien jaar of ouder is, krijgen te maken met de nieuwe huishoudensinkomenstoets. Bij deze toets wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van alle meerderjarige gezinsleden. Alles telt mee voor het eventuele recht op bijstand. Is dat recht er, dan krijgt het gezin één uitkering.

Kosten
Die uitkering is even hoog als de uitkering die gehuwden nu krijgen. Straks kan het zo zijn dat daar dan ook één of meer meerderjarige kinderen van moeten leven. De kosten zullen echter hoger worden. Zo vallen meerderjarige kinderen bijvoorbeeld al niet meer onder de ziektekostenverzekering van hun ouders, maar moeten zelf premie betalen. Bovendien houdt de kinderbijslag op. Of dat allemaal kan met een uitkering van zo'n 1300 euro per maand, is maar zeer de vraag.

Geen bijzondere bijstand
Het college mag de nieuwe gezinsnorm in ieder geval niet aanvullen met bijzondere bijstand. In antwoord op een vraag daarover van de PvdA-fractie zei de staatssecretaris dat "de uitsluitende aanwezigheid van inwonende meerderjarige kinderen geen bijzondere omstandigheid is die zou moeten nopen tot het verlenen van bijzondere bijstand". Dat is een helder antwoord.

Motie-Sterk
De Tweede Kamer heeft de regering desondanks opgeroepen een regeling binnen de bijzondere bijstand uit te werken voor gezinnen met drie of meer volwassenen voor wie de nieuwe gezinsnorm ontoereikend is. Dat is gebeurd met de motie Sterk (CDA). Hoe die regeling er dan uit gaat zien en wanneer die er komt, is nog onduidelijk. Gemeenten kunnen hier voorlopig nog niets mee en het is dus te hopen dat de staatssecretaris snel met een uitwerking komt.

Alleenstaande ouders
Behalve 'grote' gezinnen kunnen ook (voormalig) alleenstaande ouders in de knoop komen door de nieuwe regels. Een alleenstaande ouder met een kind van zeventien jaar krijgt per maand 919 euro. Wordt het kind achttien, dan gaat een lagere norm gelden van 883 euro, terwijl de uitgaven zullen stijgen. Een meerderjarig kind dat het huis uit gaat, kan zelf een eigen uitkering aanvragen.

Fraude
De vraag is natuurlijk of dit geen fraude in de hand werkt. Het vaststellen van een gezamenlijke huishouding is nu soms al een hele klus. Daar komen straks nog (meerderjarige) kinderen bij van wie op voorhand niet altijd duidelijk zal zijn of ze feitelijk bij hun ouders inwonen of niet.

Overgangsrecht
Overigens voorziet het overgangsrecht wel in een informatie- en medewerkingsplicht voor inwonende meerderjarige gezinsleden van een bijstandsgerechtigde. Dat moet het college helpen bij het beoordelen van de nieuwe gezinssituatie en het recht op bijstand vanaf 1 juli 2012.

Bijzondere bijstand
Dan de categoriale bijzondere bijstand en de langdurigheidtoeslag. Op dit moment mogen gemeenten nog zelf bepalen wat de inkomensgrens is om hiervoor in aanmerking te komen. De wetgever legt nu een norm op: iedereen die een inkomen heeft, hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, komt sowieso niet in aanmerking voor langdurigheidstoeslag of categoriale bijzondere bijstand. Een norm stellen die daaronder ligt, bijvoorbeeld 105%, mag zelf worden bepaald.

Verordeningsplicht
Gemeenten krijgen een verordeningsplicht. Het beleid over de verlening van categoriale bijzondere bijstand voor de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen moet voortaan worden vastgelegd in een verordening. Opvallend is dat de regering deze verordening blijkbaar slechts tijdelijk nodig acht. Over twee jaar zullen ze de effecten gaan evalueren, waarna de verordeningsplicht mogelijk weer wordt afgeschaft. Toch wel een beetje vreemd. Veel gemeenten hebben op dit terrein immers al beleid vastgesteld in beleidsregels. Waarom moet dit nu in een verordening worden opgenomen, die over twee jaar misschien weer wordt geschrapt? Helaas geeft de staatssecretaris geen antwoord op deze vraag.

'Loonsverhoging telt niet mee voor het pensioen'

collectebus voor pensioenWerkgevers willen dat loonstijgingen niet meer worden meegeteld in de pensioenopbouw. Ook moet de loonstijging voor werknemers komend jaar minimaal zijn. Dat blijkt uit een vertrouwelijke instructie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW die in handen is van de Volkskrant.

Als het plan wordt ingevoerd, betekent dat dat de kosten van het pensioen minder hard stijgen. Maar de werknemer krijgt later ook minder pensioen.

Komende maanden afspraken uitwerken
In de komende maanden moeten ondernemingen en bedrijfstakken de afspraken uit het pensioenakkoord concreter uitwerken. Daarbij willen werkgevers alle arbeidskosten bespreken, dus ook de kosten van het pensioen, het bevriezen van de pensioenpremies, verhoging van de pensioenleeftijd en verlaging van de pensioenopbouw.

VNO-NCW waarschuwt er voor dat 'het willen repareren van consequenties van kabinetsbeleid aan de cao-tafel uit den boze moet zijn.' FNV eist maximaal 2,5% loonsverhoging plus 300 euro koopkrachttoeslag.

Werkgevers willen meer flexibiliteit
De werkgevers verwerpen de wens van de bonden om het inhuren van uitzendkrachten en oproepkrachten te beperken. Werkgevers willen juist meer flexibiliteit.

Knot: kortingen pensioenfondsen van 1 tot 7 procent

oude vrouw met portemonnaivrijdag 6 januari 2012, 07:22

Zo'n 125 pensioenfondsen zullen binnenkort aankondigen dat ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. President Klaas Knot van de Nederlandsche Bank zei in Nieuwsuur dat de korting tussen de 1 en 7 procent bedraagt. De maatregel treft zowel gepensioneerden als werkenden.

Dak- en thuislozen moeten aan de slag

dakloze oude vrouw05-01 2012 | 09:33

Dak- en thuislozen moeten gaan werken voor de hulp die ze krijgen. In steeds meer gemeenten in Nederland keert het tij en is er discussie over de vraag wat je dak- en thuislozen kunt vragen als tegenprestatie.

Dat blijkt uit een ronde langs organisaties die zich bezighouden met deze groep mensen. Rotterdam was een van de eerste gemeenten in Nederland waar dak- en thuislozen aan het werk werden gezet. In vijf jaar tijd werden daar 2500 mensen van straat gehaald.

Dagbesteding
Ze kregen naast woonruimte en goede zorg ook een zinvolle dagbesteding aangeboden; de klussen lopen uiteen van papierprikken tot huishoudelijk werk in de opvangruimte. Ook de andere drie grote steden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht volgden deze aanpak. Groningen is dit jaar begonnen met het vragen van een tegenprestatie, ofwel het bieden van werk- en activeringsprojecten.

Inkomen
In de vier grote steden telt nu het adagium 'iedereen doet mee'. 'Hiermee kan op termijn niet alleen in een inkomen worden voorzien maar wordt tegelijkertijd een sociaal netwerk opgebouwd', staat in het plan van aanpak voor dak- en thuislozen van de vier steden.

Prikkelen
Michel Planije van het Trimbos Instituut en voorzitter Hans de Kinderen van de Landelijke Vereniging voor Thuislozen (LVT) hebben de indruk dat in alle gemeenten die te maken hebben met dak- en thuislozen wordt gesproken over het vragen van een tegenprestatie. 'Het gaat erom dat je mensen wilt prikkelen om ze hun leven weer enigszins op de rails te krijgen', zegt Planije.

Zorgvuldig
De Kinderen vindt dat je best iets aan deze mensen mag vragen, 'maar je moet wel zorgvuldig met ze omspringen. Ze moeten wel in staat zijn om bepaalde taken uit te voeren.' Voor ervaringsdeskundige De Kinderen is het hebben van werk of een dagbesteding een van de componenten om het leven weer op orde te krijgen.

Verveling
In de aard van het werk dan wel de dagbesteding zitten grote verschillen, weet Planije. 'Het is nu eenmaal moeilijk wat vragen aan iemand die tien jaar zwaar verslaafd op straat heeft geleefd. Soms is slapen in een vast hostel op een bed het hoogst haalbare wat je kunt vragen.' Toch willen dak- en thuislozen vaak ook wat te doen hebben, want verveling is een grote vijand.

Energierekening omhoog in 2012

gaspit brandtdoor Edwin van der Schoot

VOORTHUIZEN - De energierekening van een gezin zal per 1 januari 115 tot 130 euro per jaar hoger uitvallen. Dat blijkt uit een inventarisatie van alle nieuwe tarieven van energiebedrijven door prijsvergelijker Gaslicht.com.

De energiebelasting wordt verhoogd met een kleine driekwart procent, tot 14 euro. Bovendien verhogen energiebedrijven hun tarieven met gemiddeld 70 tot 90 euro per jaar.Begin december werd al bekend dat de rekening 30 tot 35 euro duurder uit zou vallen omdat de netwerkbedrijven, die de gasleidingen en stroomkabels in bezit hebben, 9 procent meer geld voor hun diensten mogen gaan vragen.

Kunstenaars winnen procedure tegen staat rondom WWiK

klassieke kunstenaar met bloem03 januari 2012 | Inkomen De Staat moet zorgen voor een goede overgangsregeling voor kunstenaars die een beroep deden op de WWik, een regeling waarmee zij hun inkomen konden aanvullen zonder een beroep te hoeven doen op de bijstand. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag dinsdag in een zaak die de kunstenaars tegen de Staat hadden aangespannen. De Eerste Kamer nam half december een wetsvoorstel aan waardoor er per 1 januari een einde kwam aan de WWik-regeling. FNV Kiem en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) eisten via de rechter een overgangsregeling. Ze vonden dat kunstenaars veel te kort tijd hadden om zich te kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.

Overgangsperiode
De rechtbank besliste dat de wet waarmee de Eerste Kamer instemde met het opheffen van de WWik, buiten werking gesteld moet worden voor kunstenaars die gebruikmaakten van de regeling. Eerst moet de overheid zorgen voor "een adequate overgangsperiode waarin de desbetreffende kunstenaar zijn of haar beroepspraktijk kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden.''

Een evaluatie van de WWik in 2010 liet zien dat 94 procent van de kunstenaars die er een beroep op deden, erin was geslaagd een beroepspraktijk op te bouwen. In 2011 maakten ongeveer 4000 kunstenaars gebruik van de regeling. Daarnaast zijn er ongeveer 10.000 kunstenaars die eerder een beroep deden op de WWik, maar die nog steeds aanspraak kunnen maken op de uitkering. De WWik geldt voor een periode van 48 maanden en kan tussentijds onderbroken worden.

Verheugd
Henk Rijzinga van de BBK reageerde verheugd op de uitspraak. ,,Via een kort geding hebben we een wet kunnen laten blokkeren. Dit was meer dan we durfden te hopen. We hoopten op een uitstel van een half jaar, maar dit gaat nog een stap verder. De rechtbank heeft de hele Eerste en Tweede Kamer terzijde geschoven.'' Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestudeert de uitspraak en reageerde dinsdag nog niet.

De Krom strijdt tegen oordeel RvS met betrekking tot WWiK

de Krom niet erg vrolijk05 januari 2012 | Werk

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) legt zich niet neer bij het oordeel van de rechtbank dat de Staat voor een goede overgangsregeling moet zorgen nu de WWiK, een uitkering waarmee kunstenaars hun inkomen konden aanvullen, is afgeschaft.

De Krom gaat in hoger beroep, zo kondigde hij aan. Maar tegelijk gaat hij wel aan de slag met de door de rechter opgelegde verplichting voor een tijdelijke overgangsregeling. Hoe die eruit ziet, wordt zo snel mogelijk bekend, meldde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tijdsgebrek
Het kabinet wil af van de WWiK, omdat het geen aparte regels wil voor kunstenaars. Net als alle anderen met te weinig inkomsten, moet ook deze groep indien nodig een beroep doen op de Wet werk en bijstand. De Eerste Kamer stemde pas half december in met de plannen die in januari van kracht werden. Volgens de rechtbank in Den Haag hadden de kunstenaars veel te weinig tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Aanpak van armoede onder ondernemers

het dagelijks bestuur van FeijenoordZakelijk 30 december 2011

ROTTERDAM - Feijenoord gaat armoede onder ondernemers aanpakken. Leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak ontvangt 5.000 euro uit het Aanvalsplan Armoede van de deelgemeente. Het leerwerkbedrijf is een initiatief van Hogeschool Rotterdam en het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Vanuit het leerwerkbedrijf ondersteunen studenten van opleidingen zoals Bedrijfseconomie, Small Business en Financials ondernemers. Zo helpen zij bij het opstellen van het ondernemers­plan en marketingplan, het (re)organiseren van de boekhouding en kostprijs­berekeningen. De studenten worden zelf begeleid door ervaren ondernemerscoaches (vaak oud-ondernemers) van de Stichting Ondernemersklankbord.

Lager dan minimumloon
In Rotterdam verdienen zo’n 34.000 ondernemers hun brood. Uit onderzoek van Stimulans in 2010 in opdracht van SoZaWe blijkt dat tussen de 2.000 en 3.000 ondernemers in Rotterdam een inkomen onder de armoedegrens hebben: zij hebben een inkomen lager dan 120% van het wettelijk minimumloon. Uit de Armoedemonitor Feijenoord 2010 blijkt dat in Feijenoord zo’n 400 ondernemers leven onder de armoedegrens.

Omdat ondernemerschap voor veel Rotterdammers de manier is om economisch zelfstandig te zijn investeert de deelgemeente Feijenoord in de kwaliteit van ondernemerschap. Ook andere partijen steunen het initiatief. SoZaWe stelt € 20.000 beschikbaar. Hogeschool Rotterdam draagt de stage­kosten van de studenten voor de eerste periode. In het eerste jaar kunnen zo’n 70 ondernemers deelnemen, waarvan zo’n 20 ondernemers in Feijenoord.

LETS Ruilwinkel

ruilwinkelWinkelen | 06 januari 2012

ROTTERDAM - De LETS Ruilwinkel aan de Polderlaan in Hillesluis wil in 2012 zijn activiteiten uitbreiden. De winkel bemiddelt tussen deelnemers bij het ruilen van spullen en diensten. De winkel – een initiatief van de Stichting Vrijwilligersorganisatie Rotterdam – zet de komende tijd in op meer geruilde diensten.

Zo blijkt de fietsenmaker, die al beperkt actief was, een topper. Ook naaisters bieden via de winkel succesvol hun diensten aan. Verder onderzoekt de ruilwinkel de mogelijkheden om speelgoed aan te bieden. De winkel wil zo inspelen op het feit dat de Feijenoord niet alleen relatief veel armoede kent, maar ook heel kinderrijk is.

Een ander mogelijkheid is de ruilwinkel te combineren met een kledingwinkel. In de ruilwinkel in Crooswijk is hiermee al succesvol geëxperimenteerd. De ruilwinkel worden sneller bezocht als deze gecombineerd wordt met een kledingwinkel. Voorwaarde voor het opzetten van een kledingwinkel in Feijenoord is wel dat er voldoende vrijwilligers zijn voor dit nieuwe initiatief. LETS Ruilwinkel Feijenoord, de eerste van Rotterdam, werd in 1997 geopend.

De winkel is vier dagen per week geopend en één keer per maand op zaterdag. De centrale locatie op de Polderlaan is laagdrempelig en zorgt voor veel aanloop. De winkel draagt zo bij aan de verbetering van de sociaal-economische positie van achterstandsgroepen en bevordering van de sociale samenhang. De deelgemeente Feijenoord stelt voor 2012 bedrag van 19.500 euro beschikbaar voor de activiteiten van de ruilwinkel.

Roosje

zon

Baan onzeker; inkomen  onzeker; uitkering onzeker; pensioen onzeker.

En het leven wordt steeds maar duurder, dus energie onzeker, dak boven je hoofd onzeker en voedsel onzeker.

Wat een land, wat een regering, je zal er maar moeten wonen !Redactioneel

hans goosen
Veel geluk en vooral een  gezond nieuw jaar. Een jaar waarin het noodzakelijk is dat het verzet snel vorm zal gaan krijgen. En de strijd vol aangegaan gaat worden tegen de afbraak van alles wat sociaal is .

Gisteren werd bekend gemaakt dat de pensioenfondsen uiterlijk in februari gaan vertellen dat de pensioen uitkeringen er één tot zeven procent op achteruit gaan. Er is niets meer zeker in een land dat enkele decennia geleden nog bekend stond als het land van melk en honing.

Dat niets meer zeker is in Nederland dat is het onderwerp waar het over gaat op onze
nieuwjaarsbijeenkomst van 16 januari:
"Is er nog een uitweg voor de minima in 2012?"
Zie de uitnodiging in deze nieuwsbrief.

Even erg is het dat de minima inmiddels zijn onderworpen zijn aan een collectief wantrouwen en een maximale bemoeizucht. Het is aangewakkerd door de politici, die steun zoeken bij burgers, die geld belangrijker vinden dan enige positieve bemoeienis met de medemens.

Is dit het ware gezicht van Nederland geworden? Typisch is dat in de landen om ons heen, wel sociaal gedacht blijft worden. Nederland moet zich schamen.

Ik hoop u te zien op maandagmiddag 16 januari vanaf half twee.AGENDA

maandag 16 januari van 13:30 tot 17:00 uur, Nieuwjaarsbijeenkomst 2012 RoSA!, met o.a. Wethouder Marco Florijn bij
SVOR 's Gravendijkwal 28 Rotterdam (vierde verdieping). Zie uitnodiging in deze Nieuwsbrief.

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2012
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History