triest Rotterdam
Nieuwsbrief 31
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

 12 december 2011

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Rotterdam versoepelt bijstandsregels

welvaartstaat2 december 2011

Rotterdammers die een bijstandsuitkering willen aanvragen, hoeven minder lang te wachten. De wachttijd gaat omlaag van vier naar drie weken. Dat blijkt uit een brief van de Sociale Dienst aan Delfshaven Advocaten.

Mensen die een uitkering willen, moeten sinds 1 juli eerst 4 weken zelf op zoek naar werk voor hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Maar naar nu blijkt handelt de gemeente de aanvragen niet altijd goed af, waardoor mensen langer op hun geld moeten wachten dan wettelijk is toegestaan.

Wethouder Florijn van Sociale Zaken heeft daarom de aanvraagprocedure aangepast. Voortaan kan de bijstandsaanvrager al na drie weken een uitkering aanvragen. Het geld kan dan wel op tijd op zijn rekening staan.

De sociale advocatuur in Rotterdam is blij met de aanpassing. Wel moet de gemeente nog meer doen zeggen de advocaten.Ze zien dat bijstandsgerechtigden steeds vaker in de problemen komen door het strengere beleid van de gemeente Rotterdam.

OESO: Kloof tussen arm en rijk neemt toe

arm en rijk05 december 11 17:37

Europa's rijksten verdienen 9 keer zoveel als de armsten

De inkomensongelijkheid in Europa is toegenomen, blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het verschil tussen arm en rijk is is sinds 1985 gegroeid in het overgrote deel van de lidstaten van de OESO. Dat komt doordat er in deze landen steeds meer vraag is naar hoogopgeleid personeel. Daardoor blijft de groei van laagopgeleiden sterk achter bij die van hogeropgeleiden.

De kloof is niet alleen in Amerika en Groot-Brittannië toegenomen, maar ook in Europa. Gemiddeld verdient de rijkste 10 procent van de bevolking nu negen keer zoveel als de armste 10 procent. Duitsland piekt met een gemiddelde inkomensstijging van 0,1 procent van de armsten en 1,6 procent bij de rijkste 10 procent. Ook In Nederland, Denemarken en Zweden en een soortgelijke trend te zien, maar dan minder hevig, aldus het rapport.

Van de Europese landen zijn België en Frankrijk de enige landen die zich onderscheiden. De armste huishouders gingen er daar juist op vooruit. Secretaris-generaal van de OESO Angel Gurria benadrukt dat met de groter wordende kloof het sociale contact tussen de verschillende lagen van de bevolking onder druk staat.

"Deze studie maakt korte metten met het idee dat de vruchten van economische groei door de gehele bevolking worden geplukt, en dat grotere ongelijkheid opwaartse sociale mobiliteit stimuleert."

Gemeenten presenteren alternatief huishoudtoets

geldhuisjesMargot Limburg 07 dec 2011

De vier grote gemeenten, de G4, hebben een alternatief plan bedacht dat de zogeheten ‘huishoudtoets’ in de nieuwe Wet werk en bijstand moet vervangen. Het plan, dat gesteund wordt door de VNG en de G32, is naar de Eerste Kamer gestuurd. De gemeenten willen zo druk uitoefenen op de Senatoren om het huidige wetsvoorstel niet aan te nemen.

50 miljoen bezuinigen
In de nieuwe Wwb moet een huishoudtoets komen, vinden de bewindslieden Kamp en De Krom (beide VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De toets houdt in dat kinderen geen bijstandsuitkering krijgen als de ouders in de bijstand zitten. Als diezelfde kinderen gaan werken, verliezen de ouders hun bijstandsuitkering, of worden ze gekort. Staatssecretaris De Krom denkt op deze manier zo’n 50 miljoen euro op de uitkeringen te kunnen bezuinigen.

zak en kleedgeldZak- en kleedgeld
In het plan dat nu bij de Eerste Kamer ligt, wordt ook ongeveer 50 miljoen bezuinigd. Maar op een andere manier. De bijstandsnorm voor inwonende kinderen wordt op het niveau gebracht van de uitgaven die voor hen noodzakelijk zijn. ‘Ze krijgen in het plan een toelage. Een soort ‘zak- en kleedgeld’, legt een woordvoerder van de VNG uit. ‘Die is ongeveer 340 euro per maand. Daarvan kunnen ze ziektekosten betalen, maar ook kleding kopen of uitgaan.’

Bijzondere bijstand
Doordat de kinderen toch een uitkering krijgen, is de uitvoering van dit plan duurder dan die van het wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt. ‘Maar de verwachting is dat bij het plan van De Krom veel mensen een beroep zullen doen op de bijzondere bijstand’, aldus de woordvoerder. ‘Door de kinderen een toelage te geven, zullen er minder mensen in de financiële problemen komen en zullen er dus minder mensen bijzondere bijstand nodig hebben.’

Verhuizen
Volgens de gemeenten stimuleert de huishoudtoets jongeren niet om te gaan werken, omdat de ouders van de werkende jongere dan hun uitkering verliezen. De verwachting is dat veel jongeren zullen gaan verhuizen om op die manier de uitkering niet te verliezen. ‘De Raad van State verwacht dat de huishoudtoets tot veel verhuisbewegingen zal leiden om de inkomensachteruitgang te omzeilen’, aldus de woordvoerder. ‘De Raad twijfelt daarom ook of de bezuinigingen van 50 miljoen wel reëel zijn.’ Ook is het plan van De Krom lastig te handhaven en kost controle extra geld, redeneert de VNG.

kalender1 juli 2012
Staatssecretaris De Krom wil dat de nieuwe bijstandswet op 1 januari 2012 ingaat. De VNG heeft er al op gewezen dat dit organisatorisch en technisch een groot probleem gaat worden. Grootste struikelblok is de huishoudtoets. Het alternatieve plan van de G4 zou op 1 juli 2012 ingevoerd kunnen worden. Liever nog willen de gemeenten alle wijzigingen in de Wwb en de nieuwe Wet werken naar vermogen gelijktijdig invoeren op 1 januari 2013. Op 19 december spreekt de Eerste Kamer over de bijstandswet.

Huisbezoeken moeten in protocol

De tandenborstelbrigade die in de jaren tachtig bij bijstandsmoeders controleerde of ze daadwerkelijk alleen woonden, lijkt terug te keren. Als het aan dit kabinet ligt, krijgen uitvoeringsorganisaties veel vrijheid om op huisbezoek te gaan als de leefsituatie niet helder is. De LCR keert zich fel tegen deze maatregel en stelt dat er minimaal een protocol moet komen waaraan huisbezoeken moeten voldoen.

Klem
Deze week behandelt de Tweede Kamer het voorstel van wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31 929). Volgens de LCR zit er een stevige adder onder het gras bij deze wet. Mensen mogen weliswaar de bezoeken weigeren, maar zitten klem omdat ze bij weigering te maken krijgen met een verlies of verlaging van de uitkering.

Frauderende burger
Door een dergelijke wet op te tuigen gaat de overheid uit van een frauderende burger tot het tegendeel is bewezen. De omgekeerde wereld, vindt de LCR. De overheid moet ervanuit gaan dat de burger de juiste informatie verstrekt. Dat mag de overheid ook doen want uit onderzoek is gebleken dat de meeste uitkeringsgerechtigden juiste informatie verstrekken.

Protocol
Het is verbazingwekkend dat bij een aantasting van het beschermrecht van de burger de regering de verantwoordelijk in zijn geheel bij de uitvoeringsinstanties legt. De LCR vindt dat in een protocol moet worden vastgelegd onder welke condities een huisbezoek kan worden uitgevoerd. De LCR blijft van mening dat een huisbezoek alleen in het uiterste geval ingezet mag worden.

De regering betoogt dat deze wet mogelijk is op grond van lid 2 van artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De LCR betwijfelt dat sterk.

Schippers komt huisartsen tegemoet

schippersANP | 02 december 2011, 08:05

Met extra geld wil minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voorkomen dat patiënten straks vaker naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen gaan, terwijl de hulp goedkoper kan via huisartsenposten. De huisartsen hebben eerder in een slepend conflict met de minister gewaarschuwd dat patiënten vaker naar het ziekenhuis zullen gaan.

Het conflict draait om 112 miljoen euro aan te veel gedeclareerde kosten die Schippers bij hen wil terughalen. Een woordvoerder van de minister bevestigde vrijdag een bericht in De Telegraaf dat Schippers de huisartsen een handreiking zal doen.

Het fantoom van het armoedebeleid

armoede fantoomFrans Moors 29 november 2011

Bezuinigingen op de bijstand worden door minister Kamp gelegitimeerd met de armoedeval: omdat ze er financieel te weinig op vooruit gaan, zoeken mensen niet al te hard. Maar daarvoor is geen bewijs, betoogt de Rotterdamse onderzoeker Frans Moors. De armoedeval is een fantoom.

De armoedeval heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot het fantoom van het armoedebeleid. Niemand heeft het ooit gezien, niemand weet of het werkelijk bestaat, maar iedereen praat er angstvallig over. En: hoewel er veel onderzoek is gedaan, is er op de meest basale vragen nog steeds geen duidelijk antwoord. Hoeveel mensen worden er daadwerkelijk getroffen door de armoedeval en vooral: in hoeverre speelt de armoedeval echt een rol in het zoekgedrag van uitkeringsgerechtigden? Toch worden bezuinigingen op de bijstand ermee gelegitimeerd, zo blijkt uit de Beleidsdoorlichting Inkomensbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eigenlijk heeft het armoedebeleid haar eigen monster gebaard. Toen het eerste paarse kabinet er voor het eerst werk van ging maken, kwam vrijwel meteen de vraag aan de orde in hoeverre extra financiële ondersteuning voor uitkeringsontvangers het accepteren van een baan onaantrekkelijker maakt. De overstap van uitkering naar werk betekent immers verlies of verlaging van extra inkomensondersteuning voor de lage inkomens, zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In het slechtste geval kan het dan zijn dat de overstap naar werk niet meer inkomen oplevert, maar wel hogere uitgaven. Natuurlijk is dat onwenselijk. Maar betekent het ook dat een uitkeringsgerechtigde om die reden minder inspanningen verricht om aan het werk te komen? Dat is nog steeds onderwerp van discussie.

Armoedeval heeft ook een ideologische onderstroom
Het SCP/CBS en het CPB clashten zo’n drie jaar geleden op dit punt. In een bijdrage aan de Armoedemonitor van SCP/CBS werd de betekenis van de armoedeval genuanceerd. Conclusie van een vergelijkend onderzoek naar het zoekgedrag van een groep werklozen met en zonder inkomensondersteuning was dat niet kon worden vastgesteld dat het bestaan van de armoedeval een direct effect heeft op het zoeken naar werk. Andere factoren als leeftijd, gezondheid, sociaal netwerk en opleidingsniveau bleken veel meer van invloed, en dan met name op de inschatting van de kans om daadwerkelijk een baan te kunnen vinden.

vrije valNiet lang na de publicatie van de Armoedemonitor stelde het CPB in opdracht van het ministerie van SZW een reactie op waarin met name economische studies uit het buitenland werden aangehaald om aan te tonen dat het verband tussen zoekgedrag en uitkeringshoogte er wel degelijk is. De snelle reactie van het ministerie gaf aan dat de discussie rond de armoedeval ook een ideologische onderstroom heeft: voor de overheid is de armoedeval een belangrijke legitimatie om terughoudendheid bij ondersteuning van lage inkomens te betrachten. En, getuige de begeleidende brief van minister Kamp bij de Beleidsdoorlichting Inkomensbeleid, is zij nu ook een legitimatie om de bijstandsuitkeringen over een periode van twintig jaar met zo’n honderd euro per maand terug te brengen door het afschaffen van de dubbele heffingskorting.

Succesvol beleid: inkomen sociale minima is toegenomen
Uit de Beleidsdoorlichting blijkt dat de koopkracht van huishoudens met kinderen met een inkomen rond het sociale minimum in de periode 2002-2010 vooral door het inkomensbeleid van de rijksoverheid meer dan gemiddeld is toegenomen. In feite mag dat een succes worden genoemd: in de afgelopen jaren kregen gezinnen met kinderen in het inkomens- en armoedebeleid extra aandacht, omdat zij door stijgende lasten steeds moeilijker kregen om van het sociale minimum rond te komen. Die extra maatregelen kregen ook meer de ruimte door het kindvriendelijke kabinet van CDA, ChristenUnie en PvdA.

Het succes heeft ook een keerzijde: door alle extraatjes wordt het verschil tussen uitkering en een inkomen uit betaald werk kleiner. Becijferd wordt dat een alleenverdiener met kinderen die gaat werken tegen het minimumloon er slechts 2 procent in koopkracht op vooruitgaat; alleenstaande ouders die vier dagen gaan werken gaan er zelfs 4 procent op achteruit. (Dit beeld werd overigens door de directeur van DIVOSA genuanceerd: werken in deeltijd betekent per definitie een beperkte inkomensvooruitgang). Wel komt de antagonie tussen armoedebeleid en activeringsbeleid hier duidelijk naar voren: gezinnen met kinderen op het minimum hebben de meeste moeite om van het minimum rond te komen, en dat legitimeert extra inkomensondersteuning. Dat betekent echter ook dat het verschil tussen inkomen uit een uitkering plus inkomensondersteuning, en inkomen uit betaald werk in de lagere regionen van de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt.

Levert lagere bijstand meer uitstroom naar werk op? Nogmaals, het is absoluut wenselijk dat aanvaarding van werk vanuit een uitkering ook financieel wordt beloond. Maar is het zo dat als die beloning er niet of in geringe mate is, dat dit remmend werkt op de bereidheid om een baan te accepteren? En dat bij gevolg het verlagen van de bijstandsuitkeringen een hogere uitstroom naar werk vanuit de bijstand oplevert? Dat is maar zeer de vraag. Op de eerste plaats zou dit veronderstellen dat de bijstandsgerechtigde een vrije keuze heeft om een baan te accepteren. Die is er in principe niet.

sollicitatieAlleen alleenstaande ouders met jonge kinderen zijn nu nog vrijgesteld van de sollicitatieplicht, maar ook dat gaat per 1 januari 2012 veranderen. Sociale diensten kunnen de uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken als een klant een baan weigert. Dat veronderstelt weer dat er voldoende arbeidsplaatsen zijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt die matchen met de capaciteiten en mogelijkheden van veel bijstandsgerechtigden. Hoewel de minister herhaaldelijk naar het Westland wijst om ons anders te doen geloven, weten we allemaal dat de mogelijkheden op arbeidsmarkt aan de onderkant beperkt zijn. Zeker nu er sprake is van een krimpende werkgelegenheid, waardoor er ook nog eens sprake is van verdringing.

Veel mensen in de bijstand hebben geringe kwalificaties
Door een strenger waken aan de poort en een strikter activeringsbeleid zijn de bijstandsbestanden de afgelopen jaren sterk afgeroomd: de meest kansrijken verblijven niet lang in de bijstand, of komen er niet eens meer in. De bestanden worden daardoor steeds meer bevolkt door mensen met geringe kwalificaties. Dit is zeker geen homogene groep: het kunnen jongeren zijn die vroegtijdig het onderwijs hebben verlaten, (jonge) alleenstaande moeders met jonge kinderen zonder werkervaring, vrouwen van middelbare leeftijd die door een echtscheiding op de bijstand zijn aangewezen en nauwelijks arbeidservaring hebben, mannen van vijftig jaar of ouder die jaren geleden hun baan verloren en door hun leeftijd niet meer aan de bak komen, mannen en vrouwen met psychische of fysieke gezondheidsproblemen, immigranten uit niet-westerse landen die het Nederlands beperkt beheersen… het zijn mensen die vaak door een combinatie van factoren een beperkte verdiencapaciteit hebben. Die verdiencapaciteit wordt niet verbeterd door een generieke verlaging van de bijstandsuitkering.

Alleen door het verbeteren van hun kwalificaties kunnen ze die verdiencapaciteit verhogen en blijvend in hun eigen onderhoud voorzien. De zware bezuinigingen op het re-integratiebudget van de gemeenten brengt die doelstelling, toch de uiteindelijke doelstelling van het armoedebeleid, niet dichterbij. Het verlagen van de bijstandsuitkering al zeker niet. In die zin is het geen fantoom, maar harde werkelijkheid: veel bijstandsgerechtigden zitten al in een armoedeval, zonder dat er ook maar sprake is van zicht op betaald werk.

Frans Moors is onderzoeker bij de Sociaal-wetenschappelijke Afdeling (SWA) van de gemeente Rotterdam.

SP wil actieplan tegen honger in Nederland

karabulutLaatste update: 7 december 2011 06:58

DEN HAAG - Het kabinet moet volgens de SP met een nationaal actieplan Voedsel komen om honger in Nederland tegen te gaan.

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de oppositiepartij zal woensdag premier Mark Rutte hiertoe oproepen in een debat over de sociale staat van Nederland.

Uit eigen onderzoek van de SP bij de voedselbanken komt volgens Karabulut een alarmerend beeld naar voren. Een groeiende groep mensen doet een beroep op de voedselhulp, maar steeds meer personen komen op een wachtlijst terecht.

De voedselbanken krijgen steeds minder eten en drinken van bedrijven, waardoor het nauwelijks meer lukt gezonde pakketten met bijvoorbeeld fruit en melk samen te stellen.

Tolereren
''Het is een schande dat we in een rijk land als Nederland tolereren dat er mensen zijn die honger lijden'', stelt het SP-Kamerlid. Daarbij wijst zij ook op onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de groeiende armoede in Nederland; vooral ook bij kinderen.

''Laat het kabinet in gesprek gaan met supermarkten of restaurants, nationaliseer voor mijn part de voedselbanken, het maakt mij niet uit. Maar kinderen die opgroeien in armoede en onvoldoende gezonde voeding binnenkrijgen, ondervinden daar de rest van hun leven de gevolgen van'', aldus Karabulut.

Voedselbanken
De SP-politica heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) al eerder gevraagd om met de voedselbanken in gesprek te gaan om te kijken of hij kan helpen. Maar dat weigerde de VVD-bewindsman.

Karabulut wil De Krom volgende week bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Kamer ook weer aan de tand voelen over de aanpak van armoede en honger in Nederland.

Senaat wil versoepeling plannen voor bijstand

geld25 nov 2011

Een meerderheid van de Eerste Kamer vraagt om aanpassing van de kabinetsplannen voor een strengere bijstand. Niet alleen zijn oppositiepartijen, zoals PvdA, SP, GroenLinks en de ChristenUnie, zeer kritisch over de plannen.

Volwassen jongeren
Ook regeringspartijen VVD en CDA pleiten voor versoepeling; namelijk voor volwassen jongeren die net begonnen zijn met werken en inwonen bij hun ouders met een bijstandsuitkering. De partijen vrezen dat de prikkel om te werken bij de jongeren wordt weggenomen als vanaf volgend jaar door hun inkomsten het gezin niet meer aanmerking komt voor bijstand.

Studeren
CDA-senator Gerrit Terpstra zei donderdag hierover met zijn VVD-collega Henk Beckers vragen te stellen aan staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). Beckers heeft de VVD-bewindsman al gevraagd of hij starters op de arbeidsmarkt tot 27 jaar niet op dezelfde manier kan ontzien als hij doet bij meerderjarige jongeren die studeren of een opleiding volgen en inwonen bij hun ouders.

Minder aantrekkelijk
Volgens Beckers is anders het alternatief voor jongeren die net beginnen met werken, het gezin verlaten om de uitkering van de ouders niet in gevaar te brengen. Zeker met de huidige problemen voor starters op de woningmarkt is het dan ook volgens Terpstra minder aantrekkelijk om te gaan werken.

Stapeling uitkeringen
De Krom wil dat vanaf volgend jaar in de bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van meerderjarige inwonende kinderen. Zo wil hij een stapeling van uitkeringen achter één voordeur tegengaan en mensen juist stimuleren om te gaan werken. Maar in de Senaat leven ook breed zorgen over uitvoeringsproblemen. Gemeenten waarschuwen dat ze te weinig voorbereidingstijd krijgen voor de nieuwe huishoudentoets."

Zakgeldregeling
Het CDA wijst op een alternatief plan van de vier grote steden, waar ongeveer een derde van de bijstandsgerechtigden wonen. In plaats van ouders op de uitkering te korten, zou er een ,,zakgeldregeling'' voor thuiswonende kinderen moeten komen. Het zou eenvoudiger zijn om onderscheid te maken op basis van leeftijd dan te toetsen op inkomen. Volgens de steden zou zo ook 55 miljoen euro bespaard kunnen worden.

Migratienota FNV: vergroot pakkans malafide ondernemers

malafide01-12-2011

Vooral de veroorzakers van misstanden moeten worden aangepakt, en niet de arbeidsmigranten die er de dupe van zijn. Zo moeten er niet minder maar juist meer inspecteurs komen. Daarvoor pleit de FNV in een nota over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa, die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De FNV wil over de migratie graag een rationele discussie voeren, waarbij niet alleen de nadelen van arbeidsmigratie maar ook de voordelen worden benoemd. Angsten bij werknemers (‘ík raak mijn werk kwijt’) dienen met feiten bestreden te worden. Alleen zo kan een open Europese Unie bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle burgers in de EU, schrijft de FNV aan de Kamer.

In de nota gaat de FNV in op arbeidsmigratie in relatie tot de arbeidsmarkt, de handhaving van arbeidsvoorwaarden, de sociale zekerheid en leefomstandigheden van arbeidsmigranten. Ook wordt ingegaan op de toelating van de Roemenen en Bulgaren tot het vrij verkeer van werknemers zonder beperkingen.

Voorkom valse concurrentie en verdringing
De FNV noemt tien voorstellen om de handhaving van de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dat is van het grootste belang voor zowel de werknemers, de werkgevers als de overheid. Valse concurrentie en verdringing van binnenlands aanbod moeten te allen tijde voorkomen worden. Zo kan de overheid zelf in haar aanbestedingsbeleid veel aan handhaving van de arbeidsvoorwaarden doen wanneer het ILO-verdrag 94 geïmplementeerd zou worden, wat nog altijd niet het geval is.

Meer inspecteurs nodig
Minister Kamp hoopt erop dat hogere boetes en desnoods stopzetting van de bedrijfsvoering een afschrikeffect zal hebben op malafide ondernemers. De FNV zou graag de pakkans van ondernemers vergroten. Dit betekent dat er niet bezuinigd moet worden op het aantal inspecteurs, maar dat dit aantal juist vergroot zou moeten worden. Een investering die zichzelf op langere termijn terugverdient.

FNV:looneis blijft 2,5%

loonmaandag 5 december 2011 17:34

Utrecht - De FNV-bonden gaan de cao-onderhandelingen van volgend jaar in met een looneis van maximaal 2,5 procent, aangevuld met een koopkrachttoeslag van driehonderd euro, dat is maandagmiddag in de Federatieraad definitief vastgesteld. Verder gaat de FNV aan de slag met werkgelegenheid, verbetering positie van flexwerkers, arbeidsparticipatie van ouderen en werknemers met een arbeidsbeperking, en pensioen.

Ter compensatie van het koopkrachtverlies door bezuinigingen van het kabinet op bijvoorbeeld kinderopvang en zorgtoeslag vragen de bonden aan de cao-tafel een koopkrachttoeslag van driehonderd euro.

In september werden de bonden het al in principe eens over deze inzet van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Na discussie met de leden heeft de FNV dit beleid vanmiddag definitief vastgesteld. Bij de invulling wordt rekening gehouden met de situatie in de sectoren.

“De toeslag van driehonderd euro is niet alleen belangrijk voor behoud van de koopkracht van de lagere inkomens en ouders met kleine kinderen” zegt Catelene Passchier, cao-coördinator van de FNV.

“Maar op die manier houden we ook de bestedingen op peil. Het allerbelangrijkste is dat mensen vertrouwen blijven houden in de veerkracht van onze economie. En voor de toekomst hebben we iedereen nodig. Dat betekent dat we ook moeten investeren in behoud van banen en goed en plezierig werk voor de mensen.”

Andere speerpunten zijn:
- Goed en eerlijk loon, ook voor jongeren en uitzendkrachten
- Uitvoering geven aan het actieplan 55+ en andere afspraken om ouderen aan het werk te krijgen en te houden
- Arbeidskansen creëren in banen voor WSW’ers en Wajongers en andere werknemers met een arbeidsbeperking
- Terugdringen van onzeker werk (flexcontracten) en bevorderen van doorstroming naar vast werk;
- Meer zeggenschap en invloed voor werknemers op hun werk (organisatie, werktijden, werkplek)

Cliëntenraad tegen verplichte e-dienstverlening UWV

your careerFreek Blankena 24 nov 2011

De Landelijke Clientenraad heeft zware bedenkingen bij de verplichte digitalisering van de dienstverlening van het UWV.

Verplichting
In een brief aan de vaste Kamercommissie SZW, die zich binnenkort buigt over een wetsvoostel tot wijziging van de Wet SUWI, beklaagt de LCR zich met name over het verplicht opleggen van digitale communicatie tussen het UWV en zijn cliënten.

AWB
Alleen als het UWV oordeelt dat communicatie over werk- en inkomenskwesties niet digitaal hoeft te worden afgehandeld, kan de cliënt deze op aanwijzingen van het UWV via andere kanalen regelen. Volgens de LCR is het misschien niet eens mogelijk de Algemene Wet Bestuursrecht - waarin het recht op 'analoge' communicatie is vastgelegd - op deze manier te omzeilen. "De LCR vreest dat mensen worden gedwongen tot elektronische communicatie terwijl zij daar niet toe in staat zijn", aldus de brief.

Werk.nl
Afgezien daarvan gaat het nu al te vaak mis, vindt de LCR, een koepel van diverse vakbonden, cliëntenraden en maatschappelijke organisaties. Er zijn verschillende kalchten binnengekomen over de 'werkmap' die door cliënten moet worden gebruikt. De website Werk.nl is regelmatig niet bereikbaar. Ook werkt de site vaak onhandig en sluit deze niet aan bij de praktijk van de cliënt. "Mensen die niet in het bezit van een computer zijn en speciaal naar bibliotheek of werkplein gaan om contact te leggen met UWV moeten regelmatig onverrichter zake naar huis terugkeren."

Aantal migranten zal blijven stijgen

migrantenBrian van der Bol 3 dec 2011

Het aantal werknemers uit Midden- en Oost-Europa zal ook de komende jaren toenemen, verwacht ruim driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête over buitenlandse werknemers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onder de eigen leden. ‘We hebben al veel migranten in Nederland en dat worden er alleen maar meer. Migranten blijven tijdelijk, migratie is blijvend’, zegt Jurriën Koops, adjunct-directeur bij de ABU.

Onduidelijk is hoeveel Midden- en Oost-Europeanen nu in Nederland verblijven. Dat komt omdat veel arbeidsmigranten uit deze landen niet geregistreerd staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In het jaar 2009, de laatste meting, werd het aantal geregistreerde en niet-geregistreerde ‘Moe-landers’ geraamd op 286.000 tot 325.000 (zie ook het hoofd artikel op deze pagina).

Volgens de ABU zijn veruit de meeste buitenlandse werknemers Pools (bijna 80 procent), gevolgd door Slowaken (5 procent). Werknemers uit Bulgarije en Roemenië, sinds 2007 lid van de Europese Unie, zijn tot 1 januari 2014 verplicht een werkvergunning aan te vragen.

Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) vindt dat ‘in eerste instantie het in Nederland aanwezige arbeidspotentieel beter moet worden benut’, schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer. Volgens Koops is ‘het te gemakkelijk om te zeggen dat je een Pool kunt inruilen voor iemand uit de bijstand. We hebben niet altijd de juiste Nederlandse werkzoekende voor elke functie. Nederlanders willen geen asperges meer steken.’ Hij vindt dat de beperkingen voor Bulgaren en Roemenen opgeheven moeten worden.

In het Westland wonen volgens de ABU veruit de meeste buitenlandse werknemers (19,7 procent). ABU constateert ook een ‘opmerkelijke’ stijging van het aantal gehuisveste buitenlandse werknemers in Oost-Brabant. Andere populaire vestigingslocaties zijn onder meer Aalsmeer, de Duin- en Bollenstreek en Noord- en Midden-Limburg. Grote steden als Rotterdam en Den Haag klagen al jaren over de grote toestroom van Midden- en Oost-Europeanen.

Mede door overbewoning zorgen zij voor overlast in kwetsbare wijken. Koops vindt dat op lokaal niveau niet voldoende is nagedacht over huisvesting van Moe-landers. Gemeenten moeten volgens hem meer investeren in (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘Al zou maar 10 procent van de leegstaande kantoren omgebouwd worden tot woning, dan is het probleem al opgelost.’ Moe-landers worden vaak uitgebuit door huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus. Kamp heeft maatregelen aangekondigd om dergelijke uitzendbureaus aan te pakken, zoals een registratieplicht voor uitzendbureaus.

Koops probeert daarnaast zoveel mogelijk uitzendbureaus te overtuigen om zich te laten certificeren. Bedrijven die dat niet willen komen wat ABU betreft op een ‘zwarte lijst’.

Geen werkplekgarantie in sw-bedrijf

 

werkplek01 dec 2011

Er is geen garantie dat de huidige groep gehandicapte werknemers van sociale werkplaatsen de werkplek behouden die ze nu hebben. Dat zei staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Hetzelfde werk
In reactie op vragen van PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer benadrukte De Krom dat in hervormingsplannen van het kabinet niet wordt getornd aan de rechten van de huidige groep kwetsbare werknemers in de sociale werkvoorziening (SW). Maar dat is volgens hem niet een garantie dat ze precies hetzelfde werk blijven doen.

Belofte gebroken
Volgens Hamer wordt de kabinetsbelofte gebroken de huidige SW-werknemers hun rechten behouden. Zij wees erop dat nu al wordt gereorganiseerd met het oog op de bezuinigingen en dat bijvoorbeeld de metaalafdeling van de Dordtse sociale werkplaats sluit. Volgens De Krom wordt personeel naar ander werk begeleid. Hij is juist blij dat nu al hervormingen plaatsvinden, omdat meer mensen buiten de beschutte sociale werkplaats bij een 'gewone' werkgever aan de slag worden geholpen.

Cedris: De Krom moet boter bij de vis doen

botervisMargot Limburg 02 dec 2011

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken moet nu maar eens over de brug komen. Dat vindt brancheorganisatie Cedris in een reactie op de brief die De Krom onlangs naar de Kamer stuurde.

Terugvallen
Uit verschillende pilots Werken naar Vermogen blijkt dat goede begeleiding van werknemers in de SW-sector belangrijk is. Dat schrijft De Krom aan de Tweede Kamer. ‘Als het niet lukt daar voldoende in te investeren, vallen de klanten na een korte plaatsing toch weer terug.’ Cedris is niet verbaasd over de voorlopige conclusies uit de pilots. ‘Begeleiding is altijd ons belangrijkste punt geweest’, aldus directeur Marleen Damen. ‘Wij hebben altijd gezegd achter de Wet werken naar vermogen te staan, maar dan moet er wel voldoende geld zijn voor begeleiding. De Krom moet dus maar eens boter bij de vis doen.’

Begeleiding essentieel
De SW-sector staat voor een enorme omvormingsoperatie. Nu werken nog 100 duizend mensen in de sector, maar dat aantal wordt teruggebracht naar 30 duizend beschutte plekken. Mensen die geen beschutte plek hebben, moeten in het ‘gewone’ bedrijfsleven aan de slag. Tegelijkertijd wordt er flink bezuinigd. Omdat aan de lonen van werknemers niet getornd mag worden, komen die bezuinigingen grotendeels terecht bij de begeleiding van mensen. Uit de pilots blijkt dus nu dat goede begeleiding van werknemers na plaatsing in de projecten essentieel is voor het slagen van een werknemer, schrijft De Krom. ‘Daarmee spreekt hij zichzelf dus eigenlijk tegen’, aldus Damen. ‘Wij zeggen al langer dat je niet én bezuinigen én nieuwe werkplekken kunt maken.’

Wiel uitvinden
Behalve de begeleiding, blijkt uit de pilots ook dat de uitwisseling op het gebied van instrumenten om mensen aan het werk te krijgen tussen Werkpleinen en SW-bedrijven niet goed verloopt. De Krom zegt dat nu iedereen opnieuw het wiel uit probeert te vinden. Damen herkent dat signaal niet. ‘Er zijn vast plaatsen waar het beter kan, maar vaak gaat het ook goed.’ Volgens haar is het sterk afhankelijk van het werkplein zelf. ‘In Helmond en het Westland gaat het bijvoorbeeld heel goed’, vertelt Damen. ‘Maar met de veranderingen bij de werkpleinen (van 100 nu naar 30 in de toekomst) is het erg lastig om daar nu iets van te vinden’, voegt ze eraan toe.

Kijk ook eens hier


International Peace Commission

Roosje

zon


Als je je tandenborstel zoekt, die ligt in de kluis!

Redactioneel

hans goosen
Dit is hoogstwaarschijnlijk de laatste Nieuwsbrief van de Rotterdamse Sociale Alliantie van dit jaar. Eind vorig jaar  schreef ik nog:  "Over het hele land komen geleidelijk cijfers los
van gemeentelijke bezuinigingen." Nu een jaar later kunnen we niet anders dan constateren dat het sociale stelsel waar tientallen jaren in Nederland voor gewerkt is, dit jaar grotendeels onderuit is gehaald door de landelijke en ook de gemeentelijke politiek.

Om te  beginnen zijn daar nu de armen het slachtoffer van geworden, zonder werk of met werk. Maar ook duizenden banen staan op de tocht door de politiek van bezuinigen zonder nieuwe kansen te pakken. Met een apathie die er nu al voor gezorgd heeft dat zelfs banken elkaar geen geld meer durven lenen.  Apathie vermomd in een jasje van grootspraak en het heilig goed van beknibbelen. Waar is ons welvarende landje gebleven, slim, hard werkend en vrijzinnig?

De reden van bestaan van de Rotterdamse Sociale Alliantie blijft en is gegroeid. Alhoewel dat niet gelukkig maakt. Natuurlijk geven we niet op en moeten we er in 2012 nog heel wat tandjes bovenop zetten in onze strijd tegen armoede, tegen sociale uitsluiting en tegen verrijking. Want we hebben een stip op de horizon gezet en die gaan we waarmaken. En daar houdt geen politiek ons van af!AGENDA

woensdag 14 december van 13:30 tot 16:30 uur, Breed Overleg RoSA! met
het SPOC, wat is het en hoe werkt het?
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

maandag 16 januari van 13:00 tot 16:30 uur, Nieuwjaarsreceptie 2012 RoSA!, met o.a. Wethouder Marco Florijn

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History