triest Rotterdam
Nieuwsbrief 30
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

 27 november 2011

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Arm in welvaartsland

Een artikel uit LAB van de Groene Amsterdammer over de armoede in Deelgemeente Feijenoord.

tekst: Anneke de Bundel / beeld: Nicole Franken

Op de vraag of ik op de pof kan kopen, kijkt Lucky (61) me onderzoekend aan. Het is niet de vraag die hem bevreemdt, maar dat het verzoek komt van iemand die hij niet eerder in zijn winkel zag. Het gebrom van de koelkast maakt dat ik zijn antwoord in eerste instantie niet versta. Dan buigt de eigenaar zich over de toonbank: "Ik heb een kopie van je bankrekening of uitkering nodig."

Het is maart 2011 als Rotterdam de schijnwerpers op zich gericht weet. Eerst is er het rapport van Deetman en Mans waarin de economische achterstand van Rotterdam-Zuid tegen het licht wordt gehouden. Dan is er de Armoedeconferentie waarin bekend wordt dat bijna een derde van de inwoners van deelgemeente Feijenoord onder de armoedegrens leeft. Arm in een welvarend land, het lijkt vreemd maar voor veel inwoners van de zuidelijke Maasoever is het de dagelijkse realiteit.

Lees hier de rest van het artikel

Arm in welvaartsland

Meer armen in de VS

Maandag, 26 september 2011.

armoe vs07 november 2011, 22:17 / ANP

Het aantal arme Amerikanen is in 2010 tot een recordniveau van 49 miljoen gestegen ofwel 16 procent van de totale bevolking. Dat bleek maandag uit nieuwe gegevens van het Amerikaanse centraal bureau voor de statistiek.

De armoede onder ouderen, Aziaten en Latino's is hoger dan voorheen werd gedacht. De cijfers zijn gebaseerd op een nieuwe rekenmethode die meer gewicht toekent aan de dagelijkse uitgaven.

De nieuwe cijfers verschillen van het in september gepubliceerde officiële armoedecijfer. Volgens dat cijfer ligt het aantal Amerikanen onder de armoedegrens op 46,6 miljoen.

Belastingplan leidt tot meer huurschulden en huisuitzettingen

sleutels7 november 2011

Huurders kunnen vanaf 2012 hun huurtoeslag niet meer direct naar de woningcorporatie over laten maken. Zij ontvangen de toeslag op hun eigen rekening en zijn zelf verantwoordelijk voor betaling aan de woningcorporatie. ‘Dat levert alleen maar een extra gedoe op voor mensen die vaak toch al iedere maand worstelen met alle rekeningen die betaald moeten worden’, zegt de Nederlandse Woonbond. Aedes vreest dat het gemak van de Belastingdienst leidt tot meer huurschuld en zelfs huisuitzettingen.

Onnodig moeilijk
De eerder aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huurtoeslag-ontvangers er volgend jaar 111 euro op achteruitgaan en in 2013 zelfs bijna 160 euro. 'De mensen die het steuntje in de rug zo hard nodig hebben, wordt het nu dubbel en onnodig moeilijk gemaakt', zegt de Woonbond.

Overschrijving
Het nieuwe Belastingplan 2012 dicteert dat huurders niet langer kunnen kiezen voor directe overschrijving van de huurtoeslag naar de woningcorporatie. De Belastingdienst wil zo fraude voorkomen en hun administratieve taken verlichten.

Huisuitzettingen
'De laatste jaren hebben we juist succes gehad met het tegengaan van betalingsachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen', zegt Aedes-voorzitter Marc Calon in de Volkskrant van 7 november. Het direct storten op rekening van de corporatie heeft daar volgens Aedes erg bij geholpen. ‘Als die mogelijkheid verdwijnt, loopt het aantal uitzettingen weer op.’

Kritisch
De Tweede Kamer, die vandaag verder vergadert over het Belastingplan, is kritisch op de maatregel. Coalitiepartij CDA vindt dat staatssecretaris Weekers (VVD) met een oplossing moet komen. 'Anders kan het plan niet worden ingevoerd', zegt Kamerlid Pieter Omtzigt namens de christen-democraten.

'Minister Kamp heeft ongelijk, bijstand is niet lonender dan werken'

kampGijs Herderscheê −18/11/11, 11:29 / Volkskrant

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken schetst een verkeerd beeld over de bijstand. Hij stelt ten onrechte dat werken minder oplevert dan een bijstandsuitkering. Dit zegt Rene Paas, voorzitter van de vereniging van sociale diensten Divosa.

Paas windt zich op over een nota plus persbericht die minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken deze week de wereld instuurde. Het ging over de gevolgen van het inkomensbeleid 2002-2010.

Scheve vergelijking
Een van de conclusies: een bijstandsontvanger die vier dagen tegen minimumloon gaat werken gaat er 4 procent op achteruit. 'Dit benadrukt de noodzaak van de maatregelen die het huidige kabinet neemt om werken lonender te maken', aldus het persbericht.

'Dat is een hele scheve vergelijking die Kamp maakt', zegt Paas. 'Kamp vergelijkt appels en peren. Een bijstandsuitkering is afgeleid van het minimumloon en geldt voor een hele week. Die moet je niet met fictief inkomen uit een deeltijdbaan van vier dagen gaan vergelijken. Een uitkering voor vijf dagen moet je vergelijken met loon voor vijf dagen. Als je de vergelijking maakt met drie dagen werken, kom je nog slechter uit', zegt Paas.

De vergelijking met inkomen op minimumloonniveau is volgens Paas fictief. 'Zoveel banen op minimumloon zijn er niet. Ik ken helemaal geen cao's waar de laagste loonschaal op het minimumloon begint.' Paas is als oud-voorzitter van de christelijke vakbonden CNV kenner van cao-regelingen.

De armoedeval
Paas ziet wel een algemener probleem in het verschil tussen uitkering en inkomen. Dat is de zogenoemde armoedeval. Wie gaat werken, heeft hogere kosten en verliest toeslagen. 'Dat komt door de stapeling van regelingen, die minder worden als je gaat werken. Soms geleidelijk, zoals huursubsidie, soms meteen zoals de bijzondere bijstand. Bovendien krijg je extra uitgaven als je gaat werken. Wie gaat werken, gaat er meestal pas na een tijdje echt op vooruit.'

Het persbericht dat de nota van Kamp begeleidde had volgens Paas 'zorgvuldiger' gekund. 'Door de vergelijking van appels en peren wordt iedereen op het verkeerde been gezet. Het bericht had ook positief gekund: iedereen is erop vooruitgegaan.'

Van uitkering naar werk kan financieel nadelig zijn

armoede is onrecht14 nov 2011

Het is nog niet voor iedereen lonend om te gaan werken. Dat geldt vooral voor alleenstaande ouders en paren die uit een uitkering komen. Een alleenstaande ouder die bijvoorbeeld vier dagen in de week gaat werken voor het wettelijk minimumloon, krijgt te maken met een inkomensdaling van 4 procent.

Lonend
Dat blijkt uit de Beleidsdoorlichting Inkomensbeleid 2002-2010 die minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Kamp benadrukt het rapport hoe belangrijk maatregelen zijn om werken lonend te maken.

Verlagen
Zo wil het kabinet vanaf volgend jaar de bijstand in 20 jaar tijd in stapjes verlagen. De uitkering op jaarbasis zal volgens dit plan, waarover de Eerste Kamer zich nog buigt, telkens met 70 tot 100 euro dalen. Hierdoor kan uiteindelijk na 20 jaar het sociaal minimum op jaarbasis 2000 euro lager uitvallen. Dat is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat de bijstand straks boven het minimumloon kan uitkomen.

Kindregelingen
Verder werkt Kamp aan hervorming van het stelsel van kindregelingen met veel belastingvoordelen voor ouders. Hij vindt dat de regelingen niet alleen ondersteunend moeten zijn bij opgroeiende kinderen, maar dat ze ouders ook meer moeten stimuleren om te gaan werken. Sommige van deze belastingkortingen en toeslagen maken het volgens de minister nu onaantrekkelijk voor ouders om aan de slag te gaan.

Min
Verder blijkt uit de Beleidsdoorlichting dat de koopkracht van de meeste huishoudens in de periode 2002-2010 is gestegen. Dit geldt vooral voor alleenstaande ouders en in belangrijke mate voor gepensioneerden. Daarentegen zaten tweeverdieners zonder kinderen en alleenstaanden met een modaal inkomen nipt in de min.

Nieuwsbrief landelijke cliëntenraad

Ga naar de landelijke cliëntenraad.

Alle bezuinigingen in Rotterdam gaan door


bezuinigingen in RotterdamLetterlijke tekst van Wethouder Marco Florijn bij het beantwoorden van vragen over het armoedebeleid tijdens de begrotingsbesprekingen:

" De discussie over armoedebeleid zal integraal gevoerd worden bij de eerste bestuursrapportage. Dan hebben we ook veel beter inzicht in de verschillende groepen, die we ook gaan volgen. Vooral fase twee van het koopkrachtonderzoek, fase één was een eerste scan. Fase twee is echt het volgen van waar landen we, met stapelbezuinigingen niet alleen van rijkswege, maar ook van gemeentewege. En wat zijn nu de meest efficiënte en effectieve interacties die je zou kunnen plegen.

En wat mij betreft gaan we dat debat dan ook open met elkaar aan, waarin we een goed beeld hebben van wat er nu op de Rotterdammers af komt. En dan kunt u ook de juiste integrale afweging maken op het moment wanneer de tijd daar rijp voor is.

In het voorjaar betekent dat. In januari is ongeveer fase twee afgerond. Dat betekent dan dat dan een goede integrale afweging gemaakt kan worden, waarbij ook verschillende andere suggesties, die al eerder uit de raad zijn gekomen, zijn verwerkt kunnen worden en de reeds ingezette bezuinigingen die u al heeft vastgesteld, in deze raad, gemonitord kunnen worden. Zo heeft u inderdaad een veel breder en integraal beeld."

Conclusie: alle bezuinigingen gaan door en ook het geld, de 4,3 miljoen die van het Rijk zou kunnen komen is onzeker. Verder deugt het
Koopkrachtonderzoek van Rotterdam niet.

Op bladzijde 35 van het koopkrachtonderzoek fase 1 lezen we: "De koopkrachteffecten van de Rotterdampas ..... zijn niet in de berekeningen meegenomen." En op bladzijde 36: "De effecten in de incidentele Bijzondere bijstand voor de koopkracht van de huishoudens zijn moeilijk vast te stellen. ..... Deze maatregelen zijn daarom niet meegenomen in de berekeningen".
 
Met gemak wordt hierbij voorbij gegaan aan aanzienlijke bedragen voor arme gezinnen  met als gevolg een veel gunstiger beeld van de bezuinigingen, dan de uitwerking ervan in de harde werkelijkheid.

De complexiteit en de stapeling van al deze maatregelen kunnen niet vanachter een bureau uitgezocht worden, maar vereisen informatie en onderzoek bij de mensen die het overkomt: de ervaringsdeskundigen met armoede. 

Hans Goosen. 

Stapeling kan wwb'ers tientallen procenten kosten

Rutte23 nov 2011
Sommige huishoudens met een bijstandsuitkering dreigen vanaf volgend jaar tientallen procenten minder inkomen te hebben. Dat is een van de conclusies die onderzoeksbureaus Nicis Institute en Ecorys trekken in een studie naar de gevolgen van het kabinetsbeleid die woensdag verscheen.

Eenoudergezinnen
Het gaat bijvoorbeeld om eenoudergezinnen met inwonende meerderjarige kinderen, aldus onderzoeker Koos van Dijken. Het kabinet wil vanaf volgend jaar de bijstand toetsen op het inkomen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen. Is dat inkomen te hoog, dan vervalt de uitkering.

Het is volgens de onderzoekers nog niet precies vast te stellen hoe veel huishoudens het kabinetsbeleid in hun portemonnee gaan voelen.

Meer problemen
Het onderzoek inventariseert de effecten van het kabinetsbeleid voor de vier grote steden en de gemeenten die horen bij het netwerk G32. Ook de berekeningen die enkele steden zelf uitvoerden zijn meegenomen in het rapport, aldus Van Dijken. Gezinnen die last hebben van de kabinetsbezuinigingen hebben vaak niet één 'probleem'. Zo hebben ze vaak meerdere uitkeringen, geen werk en maken ze gebruik van diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen, aldus de onderzoekers.

Meer protest
Onder meer oppositiepartijen en vakbonden liepen al te hoop tegen diverse kabinetsbezuinigingen. Zo luidde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (Financiën, PvdA) in september de noodklok over de vele bezuinigingen die minima treffen. Hij kreeg bijval van andere wethouders van grote steden.

Het rapport is te vinden op de sites www.nicis.nl en www.ecorys.nl .

Eerste Kamer wil aanpassing kabinetsplannen Wwb

eerste kamer25.11.2011

Een meerderheid in de Eerste Kamer wil dat het kabinet de wijzigingen in de Wet werk en bijstand bijstelt. Buiten de oppositiepartijen pleiten ook VVD en CDA voor versoepeling voor volwassen jongeren die net begonnen zijn met werken en inwonen bij hun ouders met een bijstandsuitkering.

De Krom wil vanaf volgend jaar in de bijstand een toets invoeren op het inkomen van alle gezinsleden. Ook de inkomsten van meerderjarige inwonende kinderen tellen dan mee. Hij wil daarmee een stapeling van uitkeringen achter één voordeur tegengaan en mensen stimuleren om te gaan werken.

Uitvoering
De Senaat maakt zich zorgen over de uitvoering. De VNG waarschuwt hier al langer voor. De huishoudtoets kan betekenen dat ouders gekort worden op hun uitkering als een van de kinderen een baan accepteert. Jongeren worden daarmee gedwongen om hun ouders te onderhouden.

Uitvoering Wet werken naar vermogen

4 wetten 1 WWnVHieronder negen wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand, die aangebracht worden in verband met de Wet Werken naar Vermogen. Let vooral op de  maatregel achter punt c., want niet alleen inkomen valt onder de "huishoudinkomenstoets", ook de schulden.

De informatie over wijzigingen van de WWB:

a. De Tweede Kamer is akkoord met de wijzigingen wat WWB, hetgeen inhoudt dat na akkoord van de Eerste Kamer, per 1 januari 2012 de huishoudinkomentoets van kracht wordt. De stemming in de Eerste Kamer is eind november.

b. Er is een overgangstermijn van een half jaar voor nieuwe aanvragen. Zie artikel 78S Wet werk en Bijstand 2012 te vinden op http://www.ipsz.nl/wet/WWB2012

c. De huishoudinkomenstoets heeft ook zijn doorwerking naar schuldhulpverlening, als er in een huishouden iemand schulden maakt en schuldhulpverlening aanvraagt dan zal al het inkomen in het huishouden hierbij betrokken worden voor het aflossen.

d. Is iemand jonger dan 27 jaar en meldt zich bij het UWV voor een uitkering dan is het nu zo dat de jongere eerst 4 weken moet zoeken naar een baan, indien hij/zij dat niet doet dan kan een uitkering worden geweigerd en het blijkt dat dit inhoudt dat voor het huishouden een uitkering wordt gestopt.

e. Is iemand ouder dan 27 jaar dan wordt een aanvraag voor een uitkering wel in behandeling genomen.

f. Om na te gaan welke WWB-klanten hiermee te maken krijgen, zal gebruik worden gemaakt van gemeentelijke basisadministratie (GBA) en als het mogelijk is ook van andere bestandskoppelingen, via het burgerservicenummer. Het Inlichtelingenbureau faciliteert gemeenten. De commissie bescherming persoonsgegevens (CBP) staat dit onder bepaalde voorwaarden toe.

g. Alle klanten van dSZW worden geinformeerd omdat een inkomen dat in huishouden wordt ontvangen mee gaat tellen voor huishoudinkomentoets en de dienst dat niet altijd weet. Het voornemen is om die informatie half december te versturen met informatie aan maatschappelijke organisaties over de gevolgen van de in te toets.

h. Het UWV is de beheerder van het elektronisch aanvraagformulier en heeft gemeld dat pas per april 2012 een gewijzigd aanvraagformulier beschikbaar is. Er wordt nu via bestuurlijke interventie geprobeerd om deze opleverdatum te vervroegen. Op gemeentelijk niveau wordt er voor gezorgd dat een juiste uitkering wordt verstrekt.

i. Het verstrekken van bijzondere bijstand is misschien mogelijk, al zal er geen extra geld door het kabinet beschikbaar worden gesteld en dient de gemeente uit de beschikbare middelen te financieren.

Het kabinet is ook bezig met een voorstel tot aanscherping van het fraudebeleid. Wat nu bekend is, is het volgende:

- Een recidivist kan vijf jaar lang worden uitgesloten van een uitkering (bijv. WW). De uitsluitingstermijn voor de WWB is maximaal 3 maanden.

- Het afschrijven van een fraudevordering is niet meer toegestaan. Dit geldt in principe ook voor fraude die ontstaat door te laat opgeven van andere inkomsten om zo een kleine schuld te voldoen.

In het kader van het ontvangen van een bijstanduitkering zal men klanten directer gaan benaderen voor een kort durende klus in het kader van het leveren van een tegenprestatie.

Korte verzuchting van Arij Moerman op internet

Arij Moerman

Rotterdam loopt vooruit op de landelijke bezuinigingen en heeft dit jaar al veel bezuinigingen doorgevoerd die de minst draagkrachtigen raken.

Rotterdam: de meest asociale stad van Nederland?

Tilburg sleept Rijk voor rechter om uitkeringen

Jan HammingWethouder Jan Hamming 21 nov 2011

De gemeente Tilburg en het Rijk staan op 14 december tegenover elkaar bij de bestuursrechter in Breda. Tilburg vindt dat het Rijk 6,5 miljoen euro meer moet vergoeden aan uitkeringsgelden dan het nu doet.

Crisis
In 2007 spraken de overheden met elkaar af dat gemeentes een budget zouden krijgen voor uitkeringen. Als het budget ontoereikend was, zouden gemeentes daar zelf voor opdraaien. Omdat er door de crisis meer mensen in de bijstand zitten, kostte die afspraak de gemeentes in 2010 350 miljoen euro. Over 2011 moeten ze 669 miljoen euro zelf betalen.

Bezwaarschrift afgewezen
De Tilburgse wethouder Jan Hamming vindt dat te veel. In 2010 diende hij een bezwaarschrift in, maar dat werd afgewezen. Daarom stapt Tilburg nu naar de rechter. Het bezwaarschrift over 2011 loopt nog. Over dat jaar hebben volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 25 tot 30 gemeenten bezwaar aangetekend. Volgens een woordvoerster van de VNG is Tilburg de eerste gemeente die een rechtszaak aanspant.

Voedselbank lijdt onder crisis

VoedselbankRegio | 17 november 2011 | bron: De Echo

ROTTERDAM - Sjaak en Clara Sies startten in 2002 een kleinschalig lokaal project: de voedselbank. Dit is onbedoeld uitgegroeid tot een landelijke organisatie. Sjaak Sies (69 jaar) gaat het vanaf volgende week wat rustiger aan doen. Hij blijft actief, maar is niet meer op de werkvloer aan de Keilestraat te vinden.

Nadat ze een faillissement hadden meegemaakt wilden Sjaak en Clara Sies iets doen voor mensen die financieel in de problemen zaten. Vanaf hun eettafel begonnen ze met het samenstellen van voedselpakketten. 'We zaten soms met ons bord op schoot omdat de tafel vol lag met pakketten', grinnikt Sies. Niet lang na het ontstaan van dit initiatief volgde de belangstelling van de media, gevolgd door een ware hype.

'In allerlei steden ontstonden vergelijkbare projecten, maar ze kwamen eerst naar Rotterdam om te kijken hoe wij dat deden. We hadden nooit kunnen vermoeden dat het zoiets groots zou worden. Daar waren we ook niet op voorbereid. Het is wel prachtig als je ziet wat er in die tien jaar is gebeurd. Inmiddels willen andere organisaties ook met ons samenwerken, zoals bijvoorbeeld Jarige Job. Deze stichting verzorgt verjaardagspakketten voor kinderen van de basisschoolleeftijd en verspreidt ze via de Voedselbank indien de gebruikers hier prijs op stellen. Er zitten een cadeautje en een traktatie in.'

Voedselpakketten
In Nederland ontvangen 25.000 mensen voedselpakketten via de Voedselbank. 'Er is nog steeds sprake van ongelijke verdeling. Aan de ene kant is er het tekort en aan de andere kant vernietigt de voedselindustrie producten om onzinnige redenen. Een toetje wordt door een supermarkt geweigerd als de houdbaarheidsdatum minder dan veertien dagen is. Bij dertien dagen of minder kan de fabrikant het niet kwijt en wordt het vernietigd. Een verkeerde productcode is soms al een reden om voedsel waar niets aan mankeert 'door te draaien'.

Wij proberen deze fabrikanten te bewegen om die producten aan ons te schenken. Een win win situatie, want wij kunnen zorgen dat het bij mensen terecht komt die het nodig hebben en zij hebben geen vernietigingskosten. Het is het streven om de pakketten voor de Voedselbank te vullen met vijfentwintig producten, wat niet altijd lukt. Bovendien zijn vraag en aanbod niet altijd in balans. In verband met de crisis proberen bedrijven om zo min mogelijk verloren te laten gaan en consumenten zijn happig op koopjes. Daarom is het tegenwoordig moeilijker voor de Voedselbank om de pakketten te vullen. Sommige artikelen, waaronder koffie, krijgen we trouwens zelden of nooit te pakken.'

Lastig
Het is vooral in de wintermaanden vrij lastig voor de Voedselbank om aan groenten te komen. Achter het verdeelpunt aan de Keilestraat is sinds kort een veld ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden waar groenten worden verbouwd door langdurig werklozen. Sies wijst erop dat de Voedselbank armoede bespreekbaar heeft gemaakt. Bovendien zijn er mensen die tussen de wal en het schip vallen als het om uitkeringen gaat.

'Ik zal een actueel voorbeeld geven. Een jong stel koopt een huis en ze werken allebei. Dan wordt een van de twee ziek, ze gaan scheiden of ze raken hun baan kwijt. Ze krijgen geen bijstand, want ze moeten eerst hun huis opeten.' Sjaak Sies blijft wel betrokken bij de Voedselbank en is erevoorzitter van de landelijke organisatie.

Erasmusspeld voor oprichter Voedselbank

Sjaak Sies18 november 2011

Sjaak Sies heeft vrijdagmiddag tijdens de 'Dank-je-wel-Sjaak'-receptie ter ere van zijn afscheid van de Voedselbank Rotterdam, de Erasmusspeld gekregen van wethouder Marco Florijn. Hij ontvangt deze Rotterdamse onderscheiding voor het oprichten van de Voedselbank en zijn jarenlange inzet hiervoor.

In 2002 ging de heer Sies samen met zijn vrouw Clara de strijd aan tegen voedselverspilling. Voedsel is niet altijd en voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De heer Sies ontdekte dat de verspilling van voedsel onnodig is en eenvoudig omgezet kon worden naar een eerlijke herverdeling van mensen die het financieel moeilijk hebben.

Het begon allemaal achter de eetkamertafel thuis aan de Molenwei nr. 39. Al snel gingen er dertig voedselpakketten per week via hun voordeur naar mensen die dat hard nodig hebben. Inmiddels is de tomeloze inzet en energie van de familie Sies overgeslagen op anderen en is er een landelijke organisatie ontstaan met acht regionale Voedselbanken.

Wethouder Marco Florijn: “De heer Sies is ontzettend belangrijk voor vele mensen hier in Rotterdam maar ook in de rest van Nederland. Door zijn doorzettingsvermogen, passie en enthousiasme heeft hij met de Voedselbank Rotterdam de basis gelegd voor een landelijke organisatie die wekelijks meer dan 25.000 huishoudens een steuntje in de rug geeft met een voedselpakket.”

De gemeente Rotterdam kent de Erasmusspeld toe aan personen die zich lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

Toch EU-voedselhulp ondanks verzet Nederland

14 november 2011 21:26 BRUSSEL - De EU gaat ondanks verzet van onder meer Nederland voorlopig door met het verstrekken en financieren van voedselhulp aan de armste EU-burgers.

Een meerderheid van de EU-landbouwministers stemde er maandag mee in dat de voedselhulp nog tot eind 2013 zal worden verstrekt. Met de hulp aan 18 miljoen Europeanen is volgend jaar 113 miljoen euro gemoeid.
Duitsland, dat aanvankelijk de Nederlandse kritiek deelde, ging overstag en daardoor was er een voldoende meerderheid.
Zonder dit akkoord zou de bestaande voedselhulp op 1 januari ophouden. De Nederlandse regering vindt voedselhulp aan de armen geen taak voor de EU.

Bleker
Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) reageert ''met gemengde gevoelens'' op het besluit van de meerderheid. Nederland vindt dat het verstrekken van voedselhulp een sociale taak is die de lidstaten zelf moeten uitvoeren, en niet met EU-geld. 'Het positieve nieuws is dat het nu ook over 2 jaar definitief is afgelopen.' Bleker noemt het akkoord een 'afkoopregeling' voor de landen die de hulp wel wilden voortzetten.

Landbouwoverschotten
Oorspronkelijk ging het bij de voedselhulp om het uitdelen van landbouwoverschotten. Maar inmiddels is al ruim driekwart van het hulpprogramma financiële steun.

Duitsland is van mening veranderd omdat de armste EU-burgers anders in één klap hun steun zouden kwijtraken. Vooral Frankrijk is een groot voorstander van de hulp. 'Dit is een grote overwinning voor solidariteit in Europa', zei de Franse landbouwminister Bruno Le Maire.

GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is opgelucht dat de jarenlange steun van de EU aan Europese voedselbanken niet in één klap ophoudt te bestaan. Om een hulpprogramma acuut te beëindigen midden in een zware economische crisis, zou onmenselijk zijn geweest, aldus Cornelissen in een verklaring.

Ze noemt het gênant dat Bleker de roep van de Tweede Kamer negeerde om tot een noodoplossing te komen voor mensen die dreigen honger te lijden.

Mantelzorgers financieel in moeilijkheden door bezuinigingen

MantelzorgPublicatiedatum: 8 november 2011

De helft van de mantelzorgers heeft financiële problemen of kan moeilijk rondkomen. Door alle bezuinigingen groeit dit percentage tot ruim 60%. Dit is voor ruim 70% van de ondervraagden een zware emotionele belasting.

Zo blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo. Dinsdag reikt Mezzo hierover een petitie uit aan de Tweede Kamer.

Extra kosten
90% van de mantelzorgers heeft extra kosten. Bij 25% van de ondervraagden is dit meer dan 200 euro per maand. Wanneer deze kosten volgend jaar met 10% stijgen door alle voorgenomen bezuinigingen:
komt 22% in de financiële problemen
geeft 39% aan dat rondkomen moeilijk wordt

Sluitpost in de zorg
Het kabinet wil juist dat we meer voor elkaar gaan zorgen. Het is volgens Mezzo dan ook niet verwonderlijk dat bijna driekwart van de mantelzorgers aan geeft dat zij zich de sluitpost van de zorg in Nederland voelen.

Petitie
De regering bereidt een aantal maatregelen voor die de financiële druk doet toenemen. Denk aan ongunstige wetsvoorstellen in sociale zekerheid en alle ophef rond het Persoonsgebonden budget.

In de petitie vraagt Mezzo naar het onderzoek dat premier Rutte in september beloofde rondom de financiële situatie van mantelzorgers. En dringt Mezzo aan op een speciaal beleid rondom mantelzorg over de verschillende ministeries heen. Zodat regelingen van de verschillende ministeries geen nadelig effect meer opleveren bij het verlenen van mantelzorg.

Kamerlid met mantelzorgtaken
Met de Dag van de Mantelzorg op 10 november in het vooruitzicht biedt Mezzo de commissieleden een attentie. Daarmee kunnen zij een collega-kamerlid met mantelzorgtaken op 10 november in het zonnetje zetten.

Maximale lening inburgering 10 duizend euro

Paspoort14 nov 2011

Mensen die moeten inburgeren maar dit niet kunnen betalen, kunnen daarvoor een lening van maximaal 10 duizend euro krijgen. Ze moeten dat geld dan wel gaan gebruiken voor een cursus die opleidt voor het inburgeringsexamen, het staatsexamen Nederlands als tweede taal en voor de examenkosten.

Gezin
Dat blijkt uit de wijziging van de inburgeringswet die minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vreemdelingen die zich bij hun gezin voegen, mogen hoogstens 5000 euro lenen, vluchtelingen kunnen aanspraak maken op het dubbele.

Centraal examen
Het kabinet wil dat mensen die naar Nederland komen zelf hun inburgering gaan regelen. Binnen 3 jaar moeten ze aan hun plicht voldoen, anders raken ze hun verblijfsvergunning kwijt. Voor vluchtelingen geldt deze voorwaarde niet. Er komt een centraal examen. Het Rijk houdt in de gaten of de cursussen die de inburgeraars kunnen volgen van goede kwaliteit zijn.

Mauro vraagt studievisum aan

Maurodoor Marije Willems / nrc.nl

De jonge Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Samen met zijn advocaat wordt de laatste hand gelegd aan de aanvraag. Dat zegt een woordvoerder van kinderrechtenorganisatie Defence for Children tegen RTL Nieuws.

De situatie van de 18-jarige Mauro houdt de politiek al weken bezig. Het CDA kwam na een hoogoplopend intern conflict tot de conclusie dat Mauro geen asiel kan krijgen, maar wel in Nederland een studievisum mag aanvragen. Normaal gesproken moet dat in het land van herkomst.

Rotterdam wil taaleisen kinderopvang aanscherpen

Kinderopvang17 november 2011

Medewerkers van Rotterdamse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan strengere taaleisen. Vrijwel alle peuterleidsters moeten daarom de schoolbanken weer in voor een bijspijkercursus, meldde de gemeente woensdag.

Onderzoek van de gemeente schetst een weinig rooskleurig beeld van de taalbeheersing van de peuterleidsters. Slechts 1 procent zou voldoen aan de nieuwe eisen. Zo'n 15 procent voldoet al niet aan de huidige landelijke normen voor taalbeheersing.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie liet al in 2009 weten bezorgd te zijn over het taalniveau van de peuterleidsters. Die moeten nu nog een diploma op mbo-3 niveau hebben. Rotterdam wil dat alle peuterleidsters de Nederlandse taal beheersen op mbo-4 niveau. Daarvoor moet de landelijke overheid nog wel het groene licht geven. De strengere taaleisen gaan gelden voor de circa 2000 zogeheten pedagogisch medewerkers vam Rotterdamse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Kinderen
De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge wijst erop dat het noodzakelijk is dat kinderen in hun eerste levensjaren worden begeleid door iemand met een goede taalbeheersing.

Veel Rotterdamse kinderen volgen voor- en vroegschoolse onderwijs om de taal beter te leren. ''We willen deze kinderen een vliegende start geven", aldus De Jonge. Slechte taalbeheersing is geen exclusief Rotterdams probleem, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP is ruim 14 procent van de 15-jarige leerlingen in Nederland laaggeletterd.

Breng de moraal terug in de economie

Raf JansenRaf Janssen / 21 nov 2011

Al kabinetten lang zingt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hetzelfde lied: herstel goedschiks of kwaadschiks het moreel van uitkeringsgerechtigden. De conditie die daarvoor nodig is wordt stelselmatig over het hoofd gezien: de moraal moet terug in de economie!

Werklozen die niet willen verhuizen of zich niet willen bijscholen, moeten hard worden aangepakt. Dat was de strofe die de minister van Sociale Zaken afgelopen week toevoegde aan het lijflied van zijn ministerie: zorg dat het moreel van mensen zonder werk wordt opgekrikt; vergroot hun gevoel van kracht, hun zelfvertrouwen, hun geestkracht, hun moed, hun fut, hun werkkracht en hun strijdlust. Het weghalen van minimale bestaanszekerheden is voor het huidige kabinet de geijkte weg om het moreel terug te brengen bij de werklozen: als de uitkering verlaagd wordt of wegvalt gaat men vanzelf aan het werk. Waarom al die immigranten uit Oost-Europa hier binnenhalen als onze eigen mensen aan de kant staan? De aardbeien, de appels en de kersen kunnen ook geplukt worden door mensen die nu met een uitkering thuis op de bank zitten en die het wel goed vinden zolang de gemeente hen voorziet van een leefbaar inkomen. Verlaag dat inkomen of schrap het helemaal en je zult zien dat de mensen hun werkkracht hervinden. Dat is de filosofie achter de aanscherpingen van de Wet werk en bijstand die per 1 januari 2012 ingaan en het is de kerngedachte van de Wet werken naar vermogen die per 1 januari 2013 moet ingaan.

De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken voegen iedere week een nieuwe strofe toe aan dit bekende clublied. Maar hoe vergaat het de mensen die op verwijtende of straffende toon worden toegezongen? En hoe vergaat het eenvoudige wethouders die als Huzaren van Moreel niets te veel mag zijn om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen en de cijfers van de gemeentebegroting uit het rood?

Vorige week zondag was ik als wethouder betrokken bij een lokaal initiatief om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de duizenden Poolse arbeidsmigranten die in de regio werkzaam zijn in de tuinbouw en in de industrie. Aanvankelijk kwam geen enkele arbeidsmigrant opdagen. Na een paar telefoontjes kwamen uiteindelijk toch vier jonge Poolse mensen, ondanks het verbod van hun uitzendbureau om naar deze bijeenkomst te gaan. De in het Pools gestelde uitnodigingen voor deze bijeenkomst waren ook door tussenpersonen onderschept. Aarzelend vertelden deze jonge arbeidsmigranten over hun situatie. Er kwam een beeld naar voren van volslagen afhankelijkheid van hun uitzendorganisatie. In Polen was voor hen geen werk. Ze waren per bus naar Nederland vervoerd met de belofte van werk. Ze werden gehuisvest op een camping, met vier personen in een caravan, waarvoor ze € 65 per persoon per week moesten betalen. De ene dag was er wel werk, de andere dag niet. Soms werden ze wit betaald, soms zwart. Sommigen van hen waren verzekerd, anderen niet. De ene kreeg taalles van iemand die overigens geen woord Pools sprak, de ander werd juist ontmoedigd om Nederlands te leren. De mensen waren afhankelijk, voor werk, voor huisvesting, voor contacten met instanties. Afhankelijk en daarom heel bang. Vandaag zaten ze hier en het kon zijn dat ze morgen het bevel kregen om binnen een half uur hun spullen te pakken, omdat ze ergens anders gehuisvest moesten worden.

Het was alsof ik een update kreeg van een sociale roman van John Steinbeck die ik 50 jaar geleden op de middelbare school las. Moet ik ‘mijn’ uitkeringsgerechtigden aansporen dat soort werk van deze Poolse arbeidsmigranten over te nemen, afgezien van de vraag of ze dat fysiek wel aan kunnen? Veel Haagse politici pleiten daarvoor en ze ontvangen veel bijval. Maar die bijval komt niet van mij. Dergelijke dagloners-toestanden moeten we niet willen in Nederland. Dat hoort niet thuis in onze samenleving. Het is een veeg teken dat delen van onze economie terugvallen naar dit soort sociale wanpraktijken. De economie die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd en waar Nederland welvarend mee geworden is, was een economie die in ieder geval enige fatsoensnormen kende. Die economie werd ooit bestempeld als ‘het kapitalisme met het menselijke gezicht’. De laatste twintig jaar zijn die fatsoensnormen ‘eruit-geglobaliseerd’. De vraag is of we dat moeten accepteren. Naar mijn idee kan geen enkele samenleving zo’n onfatsoen in de economie verdragen. Niet het gebrek aan moreel onder uitkeringsgerechtigden is het grootste probleem, maar veeleer het gebrek aan moraal in onze huidige economie. Daar zouden bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat meer over kunnen praten. We hebben dringend behoefte aan een fatsoenlijke economie, waar ook mensen die minder kunnen presteren een gerespecteerde plek kunnen verwerven. Daar wil ik me als wethouder voor inzetten. En ik prijs me gelukkig dat ik werkgevers in mijn gemeente ontmoet die bereid zijn daar mee de schouders onder te zetten. Gewoon omdat ze vinden dat dit hoort tot hun kerntaak: op maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemer zijn.

Raf Janssen

SCP: donkere wolken boven Nederland

Sociale Staat Nederland 2011Nieuws uit Amsterdam
Flickr - Creative Commons by-nc-nd
woensdag 16 nov 2011, 02:10

Het Sociaal en Cultureel Planbureau is somber over de vooruitzichten voor de Nederlandse samenleving. "Er hangen donkere wolken boven ons land", staat in het tweejaarlijkse rapport 'De sociale staat van Nederland'.

Volgens het SCP gaat het anno 2011 goed met de Nederlandse burgers, maar zijn de vooruitzichten fors verslechterd. De gevolgen van de crisis voor de burger worden langzaam duidelijk. In 2010 was er minder werkgelegenheid en steeg de werkloosheid licht. Huishoudens gingen er 1 procent in koopkracht op achteruit.

De economie groeit minder dan verwacht en de koopkracht daalt de komende drie jaar. De bezuinigen van het kabinet-Rutte zullen vrijwel iedereen raken. De kwaliteit van leven lijdt daaronder, zegt het SCP.

Over de eigen financiële situatie maakt nauwelijks iemand zich zorgen, maar ruim 60 procent van de Nederlanders is wel somber gestemd over de toekomst van Nederland. Volgens het SCP is deze stemming stabiel en misschien zelfs 'realiteitsresistent': het gaat gewoon nooit goed, hoe het ook gaat.

Thema's
Behalve op de economie, gaat het SCP in het rapport ook in op andere thema's. Hieronder volgt een aantal van de bevindingen.

Het gaat het in 2011 goed met de Nederlandse burgers. Vooral bij mensen met een laag inkomen, niet-westerse migranten en bij ouderen boven de 65 jaar, is de kwaliteit van leven de laatste jaren vooruit gegaan, constateert het SCP.

De verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zijn nog wel groot, vooral tussen hoog- en laagopgeleiden. Lageropgeleiden zijn pessimistischer over de samenleving, negatiever over de politiek en meer bezorgd over misdaad en materiële zaken. Hogeropgeleiden zijn optimistischer, toleranter en hebben meer vertrouwen. Ook in de vrijetijdsbeteding zijn er verschillen naar opleidingsniveau: laagopgeleiden kijken meer televisie dan hoogopgeleiden, maar internetten minder. Nog niet de helft van de laagopgeleiden doet aan sport, tegen driekwart van de hoogopgeleiden.

Ouder, niet gezonder
Het SCP constateert dat de basis in het onderwijs niet op orde is. Te veel leerlingen missen basiskennis op het gebied van taal en rekenen. De prestaties gaan eerder achteruit dan vooruit. Ruim 14 procent van de 15-jarige leerlingen is laaggeletterd. Nederlanders worden steeds ouder, maar ze worden niet steeds gezonder, zegt het SCP. Roken is nog steeds een van de grootste volksgezondheidsproblemen. Verder heeft bijna de helft van de Nederlanders overgewicht, bij ongeveer een op de tien is dat zeer ernstig overgewicht.

Een zorgwekkende ontwikkeling is het aantal mensen dat sociaal geïsoleerd is, zegt het SCP. De afgelopen jaren is dat verdubbeld, tot 4 procent van de bevolking.

We krijgen tegen- tegen-tegenwind

TegenwindDoor: Marcel Hulspas en Jan-Hein Strop / DePers.nl
16-11-2011 23:19

Iedereen schrok van de sombere waarschuwing van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar u schrok niet hard genoeg: het gaat de komende jaren nog veel slechter dan u denkt.

Wat gaat het goed met Nederland. Op ongeveer alle fronten staan we hoog of bovenaan in de rangorde: inkomen, werkgelegenheid, overheidsfinanciën, vrije tijd en levensgeluk – we hebben nauwelijks iets te klagen. Van het pas verschenen De Sociale staat van Nederland 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) krijg je een goed humeur.

Maar zo goed blijft het niet, waarschuwt het SCP. De bezuinigingen hakken erin, vanaf volgend jaar gaat iedereen last krijgen van de crisis. Nederlanders weten dat zelf ook: tweederde denkt dat het de verkeerde kant op gaat.

Doorgeslagen pessimisme? Nee hoor, u heeft het bij het juiste eind. Alleen bent u nog wat te optimistisch omdat u (bijna) allemaal nog een baan heeft en nog maar een klein beetje koopkracht heeft ingeleverd. In werkelijkheid stevenen we af op jarenlange economische stagnatie, toenemende werkloosheid, verdere uitkleding van de verzorgingsstaat, sterk stijgende zorgkosten, een crisis op de woningmarkt, onrust over pensioen, spanningen door de toestroom van Oost-Europeanen en politieke onbestuurbaarheid.

Als de euro chaotisch uiteenvalt, gebeuren al deze dingen in hun ergste vorm. Vinden we uiteindelijk een oplossing, dan kijken we aan tegen misschien wel een decennium van heel matige groei, voorafgegaan door een recessie. Afgelopen kwartaal kromp de economie, en het ziet er volgens de meeste economen naar uit dat ook de eerste helft van 2012 rode cijfers laat zien. Daarna gaat het niet veel beter, omdat herstel na een financiële crisis in de regel veel langer duurt dan herstel na een gewone recessie. Daar komt bij dat door de eurocrisis de kredietverlening van banken weer tot stilstand komt – een nieuwe kredietcrisis is onderweg.

De recessie betekent hoogstwaarschijnlijk dat het kabinet meer gaat bezuinigen, waardoor de koopkracht verder daalt. Ook de vergrijzing zorgt voor pijn in de portemonnee. De zorgkosten stijgen explosief. Reken op veel hogere premies en een verder uitgekleed basispakket.

Loeiend duur
Verlies aan koopkracht wordt niet gecompenseerd door lagere energiekosten, zoals vroeger in een recessie. Benzine blijft door schaarste loeiend duur, net als gas en elektriciteit. Het tijdperk van de goedkope fossiele brandstof lijkt voorbij – ook dit hindert het herstel.

Tel hierbij op dat de woningmarkt een crisis tegemoet gaat. De huizenprijzen dalen nog jarenlang, wat funest is voor het vertrouwen in de economie. Het begint door te dringen dat onze grote hypotheekschuld – relatief de grootste ter wereld – als een molensteen om de nek hangt. Zo ongeveer de helft van de huishoudens heeft straks een schuld die hoger is dan de waarde van het huis, wat de huizenmarkt vanwege het restschuldrisico verder op slot zet. Bovendien hebben veel huishoudens veel te veel geleend ten opzichte van hun inkomen. Dat maakt hen kwetsbaar voor tegenslagen.

De grote pensioenonrust maakt de stemming er niet beter op. Veel fondsen moeten korten op de uitkering, want er is te weinig geld in kas. Hier is Nederland helemaal niet klaar voor, nadat de fondsen jarenlang mooi weer hebben gespeeld. De onzekerheid over pensioen neemt met het nieuwe pensioenstelsel alleen maar verder toe, nu iedere garantie uit het stelsel verdwijnt.

Het is om al deze redenen onvermijdelijk dat de werkloosheid gaat stijgen. Dat zal hoogopgeleiden het minst raken, omdat er meer vraag naar deze groep is door vergrijzing. De malaise raakt vooral de onderkant van de arbeidsmarkt. De grimmigheid neemt toe door de toestroom van Oost-Europeanen, over moslims hebben we het al niet meer.

Nu zijn er tussen de 200.000 en 300.000 Polen, Bulgaren en Roemenen in Nederland. In 2015 ligt dat aantal een stuk hoger, zeggen onderzoekers, want ze blijven komen. Polen mogen hier al zonder vergunning werken, en dat is straks ook zo voor Bulgaren en Roemenen.

De wereld van uitbuitende werkgevers, louche uitzendbureaus en huisjesmelkers groeit zo, ook door het ontbreken van goed beleid. Forse maatregelen vanuit Den Haag zouden veel ellende nog kunnen verzachten. Maar daar hoeven we niet op te rekenen. Het Nederlandse politieke landschap is de afgelopen jaren grondig veranderd – en niet ten goede. Ons land stond niet bekend vanwege zijn krachtdadig bestuur; in de komende jaren dreigt volledige verlamming van de politieke besluitvorming.

Politiek

De oude wijze van kabinetten formeren heeft afgedaan. Er zijn geen grote volkspartijen meer, en het politieke midden is verdwenen. Het CDA glijdt steeds verder af richting de christelijke splinterpartijen, en de PvdA is leeggelopen richting SP en PVV. Daardoor kan er niet meer vanuit dit centrum worden ‘gedacht’ en geopereerd, waarbij ofwel linkse ofwel rechtse coalitiepartners werden gezocht. De Haagse politiek wordt voor-taan beheerst door vier praktisch even grote partijen die elkaar met argwaan bezien: aan de rechterzijde zijn dat PVV en VVD, aan de linkerzijde PvdA en SP. De afkeer tussen links en rechts, maar ook de afkeer bínnen deze twee vleugels, is dermate groot dat effectieve kabinetten vrijwel onmogelijk zijn geworden.

Er komen wankele coalities, gebaseerd op zielloze compromissen, die niet in staat zullen zijn ingrijpende maatregelen door te voeren. De PVV dan wel de SP zullen hard noodzakelijke sociaal-economische maatregelen tegenhouden. Ook wat Europa betreft zullen beide partijen voortdurend op de rem trappen.

En daarmee verdwijnt ons laatste stukje Nederlandse invloed op de EU-besluitvorming. We zullen voortaan door Brussel voortgesleurd worden. De politieke besluitvorming wordt door dit alles traag, vaak onvolledig, vaak ondoordacht.

Het is precies wat u zegt: de verkeerde richting.

Sociaal bezuinigen is een must

Discussie op Binnenlands Bestuur / Sociaal

Wees sociaalCB
Juist in deze tijd van omvangrijk bezuinigingen is het mijns inziens noodzakelijk dat overheden goed oog hebben voor de sociale gevolgen van bezuinigingen. De sociale gevolgen voor de verschillende sociale doelgroepen, maar ook voor het eigen personeel. Alleen als hier oog voor is dan kan voorkomen worden dat de omvangrijke bezuinigingen tot gevolg hebben dat de dienstverlening voor degene die er echt afhankelijk van zijn onder het minimum dalen en dat het leuk blijft om in organisaties van de overheid te werken.

ML
Om de gevolgen van bezuinigingen in kaart te brengen wil de PvdA in Amsterdam een stresstest doen. (www.binnenlandsbestuur.nl/stresstestburgers) Is dat nuttig, of weten we het eigenlijk al? En de grote vraag voor alle gemeenten is natuurlijk: hoe bezuinig je sociaal?

CB
ML Natuurlijk weten we de uitslag al, dus dat lijkt me niet zo nuttige actie, zo eeen stress test. De tweede vraag is natuurlijk wel een cruciale. Ik denk dat mensen op de werkvloer en direct betrokkenen het best weten, hoe je het best en ook sociaal kan bezuinigen, dus wat mij betreft is het antwoord, vooral de direct betrokken eer bij betrekken. Dat klinkt vanzelfsprekend maar het gebeurt bijna nergens echt.

HG
Bedoel je met de direct betrokkenen de ervaringsdeskundigen met bijstand? Dat zou een revolutie in uitkeringsland zijn.

CB
Aan HG: Inderdaad, het is toch helemaal niet gek om bij de doelgroep te vragen hoe het beter zou kunnen.

HG
Zouden tegelijkertijd de rechten van de cliëntenraad niet uitgebreid kunnen worden. Nu worden alleen adviezen gegeven. Zou een vertegenwoordigende en gekozen cliëntenraad met grotere bevoegdheden, bottum up, geen verademing zijn voor wederzijds begrip, kennis van directe feiten en het stroomlijnen van de organisatie.En zelfs betere verordeningen en wetten kunnen opleveren.

MP
Volgens mij is een stresstest ML en CB wel nuttig. In Arnhem heet het de asoladder. Het nut heeft direct te maken met het lokale politieke bewustzijn van de enorme negatieve sociale gevolgen van de bezuinigingen. Als is het maar om op lokaal niveau andere beslissingen te nemen (lokale bezuinigingen) bij de vaststelling van de programmabegroting en perspectiefnota. Daarnaast ondersteun ik de stelling van HG om de bevoegdheden van de clientenraad uit te breiden. Hoewel dit denk ik geen meerderheid zal hebben in Arnhem (sp, vvd, d66).

Afkeuring oppositie kras voor Veldhuijzen

Veldhuyzenwo 09 nov 2011, 15:42

DEN HAAG - Een motie van afkeuring van vrijwel de voltallige oppositie in de Tweede Kamer was woensdag het slot van een maandenlange, emotionele discussie over aanpassingen aan het persoonsgebonden budget (pgb) in de zorg. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) kan aan de slag met de hervorming van de pgb, maar de tweede motie van afkeuring aan haar adres betekent wel een kras op haar blazoen.

Staatssecretaris
Nadat de motie van afkeuring was verworpen, voelde Veldhuijzen van Zanten zich geenszins beschadigd. Graag had ze de kritische oppositie verder tegemoet gekomen, maar daarvoor ontbreekt volgens haar de ruimte. De aanpassingen aan het persoonsgebonden budget kunnen in haar ogen niet uitgesteld worden vanwege de almaar stijgende kosten. Het kabinet heeft becijferd dat er in 2015 een overschrijding is van 700 miljoen euro.

Nu krijgen zo'n 130.000 Nederlanders een persoonsgebonden budget, waarmee gehandicapten en chronisch zieken zelf zorg kunnen inkopen. De kosten van de regeling zijn explosief gestegen en bedragen nu 2,3 miljard euro per jaar. Voor de meeste mensen met een pgb verandert er tot 1 januari 2014 niets. Voor nieuwe aanvragers gelden de aangepaste regels per 1 januari.

Wie per week meer dan 10 uur zorg nodig heeft, komt in aanmerking voor een vergoedingsregeling. Het kabinet rekent erop dat een derde van de gebruikers niet opnieuw een pgb zal aanvragen. Daarnaast moeten patiënten terechtkunnen bij hun gemeente voor hulp.

Een groot deel van de oppositie waarschuwt al maanden dat veel patiënten buiten de boot zullen vallen en met flink hogere zorgkosten te maken krijgen. Oppositiepartijen wilden ook de garantie dat er geen wachtlijsten ontstaan als er onvoldoende geld blijkt te zijn voor mensen die een beroep doen op de vergoedingsregeling.

Woensdag deden PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie een laatste poging Veldhuijzen van Zanten op andere gedachten te brengen. Ze wilden dat de bewindsvrouw nu echt ging bewegen nadat die de afgelopen maanden suggesties steevast van tafel veegde. De toezegging woensdag dat de vergoedingsregeling indien nodig ruimer kan worden, haalde een motie van afkeuring van de ChristenUnie echter niet van tafel. De tweede motie van afkeuring vanwege het pgb-beleid kreeg met 72 van de 150 stemmen vervolgens veel ruimere steun dan de eerste twee maanden geleden.

Occupy mag blijven

Occupy RotterdamDonderdag, 17 november 2011.

De demonstranten van de Occupy-beweging op het Beursplein mogen voorlopig blijven. Dat heeft burgemeester Aboutaleb vandaag gezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering.

"Het recht op demonstreren is een belangrijk goed," zei Aboutaleb. "Dat een dergelijk protest in onze stad kan plaatsvinden is juist goed voor het aanzien van de stad en dit moet mogelijk blijven. Bovendien is er, in tegenstelling tot andere berichten, slechts één klacht binnengekomen over de demonstranten."

PvdA-raadslid Claus Verbrugge heeft de demonstranten om de beslissing van de burgemeester te vieren getrakteerd op oliebollen. "Ik ben blij met de beslissing van de burgemeester. Ik heb veel sympathie voor deze beweging. Ook omdat zij door de wijze van demonstreren aanzetten tot nadenken."

Nog maar zeventien ‘buitenslapers’ in Rotterdam

Buitenslaper18 november 2011 / RTV Rijnmond

Rotterdam telt nog maar 17 dak- en thuislozen die 's nachts op straat slapen. Vijf jaar geleden waren er nog 400 buitenslapers, zegt de Rotterdamse wethouder Florijn.

De wethouder liep vrijdagochtend mee met een veldwerker van de gemeente, die op zoek gaan naar dak- en thuislozen.

De daling is volgens Florijn het resultaat van de Rotterdamse aanpak van dak- en thuislozen, waarbij veel mensen van de straat zijn gehaald. Ze hebben opvang aangeboden gekregen en begeleiding.

Doordat er steeds minder dak- en thuislozen zijn, kan ook de opvang steeds kleinschaliger worden, zegt Florijn. Volgens hem zijn er ook nog geen signalen dat bezuinigingen op de daklozenopvang tot problemen leiden.

Zwervers

Marianne van den Anker / 18 nov 2011

Zwervers, zo noemt iedereen ze, behalve in beleidsland, daar heten ze dak- en thuislozen. Zwervers kiezen er niet zelf voor om onder een brug, in een doos, gewenteld in oude stinkende vodden te leven, dat is het oude romantische idee van zelfbeschikking. Daar is met het plan van aanpak Maatschappelijke opvang, vaktaal voor dit beleidsgebied, een einde aan gekomen.

In mijn jargon heet dit plan: “De Deal met Zalm.” Samen met Hans Spekman, Jetta Klijnsma en Hannah Belliot heb ik er in 2004 voor gezorgd dat dit plan er kwam. Het was Ine Voorham van het Leger des Heils die een belangrijke rol speelde om juist toenmalig minister van Financiën Gerrit Zalm aan boord te krijgen.

Dat plan ging ook over geld, maar vooral over een volledig andere benadering, aansturing en werkwijze als het om mensen gaat die (bijna) in de goot liggen. Het was een politiek hoogstandje, 3 PvdA-wethouders, 1 van Leefbaar die de handen ineen sloegen. Op landelijk niveau zat de PvdA in de oppositie waardoor het echt vertrouwen van Zalm en daarmee de VVD, niet over 1 nacht ijs ging. Het is wel gelukt! Ook is het gelukt om de werelden van veiligheid en zorg aan elkaar te verbinden.

Tevens een unicum aan dit plan is en was dat zieke, verslaafde en criminele mensen in een long stay hun eigen rust vinden en de samenleving niet langer tot last zijn. Het was de eerste keer dat een goede businesscase is gemaakt. Een gefundeerde kosten en baten analyse die iedereen overtuigde dat het plan van aanpak maatschappelijke opvang deugde. Mensen op straat, en in mijn geval ook nog eens 300 dames op de Keileweg, konden ook, omdat ze maatschappelijk teloor gaan, met een rechterlijke machtiging van straat worden gehaald. De maximale zelfredzaamheid als hoogste doel stellen voor deze groep (bijna) gemarginaliseerden, was nieuw.

Het Trimbos heeft recent vastgesteld dat de aanpak effectief is. Effectief, ook in financiële zin. Nu, bijna 7 jaar na deze vliegende start van de aanpak, komt er een kink in de kabel. En niet zo maar een. Het is een beleids- en politieke dwaling als het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang wordt bedreigd door domme en kortzichtige bezuinigingen. Politici let op, uw vermeende intelligentie komt u duur te staan. Niet een beetje dom, maar oliedom is de sticker die straks op u wordt geplakt. En de samenleving betaalt de rekening.

Minima Assen kunnen winkelen in eigen webshop

Lege ZakkenMargot Limburg 17 nov 2011

In Assen is sinds kort een nieuwe manier gestart om minima te ondersteunen: de webshop. Via de online winkel van Werkplein Baanzicht, kunnen schoolspullen gekocht worden, of witgoed. Ook kunnen kinderen lid worden van een sportvereniging. Inmiddels zijn sinds juli dit jaar al ruim 1100 bestellingen gedaan via de webshop en groeit de interesse van andere gemeenten.

Kaderen
Tot voor kort konden minima die extra ondersteuning nodig hadden een bedrag op hun rekening gestort krijgen. Dat geld was bedoeld voor bijvoorbeeld schoolspullen of sportverenigingen. Maar de gemeenteraad van Assen wilde meer grip hierop. De raad wilde 'in natura' de minima helpen en weten wat mensen nodig hebben. Ze wilde het geld 'kaderen'.

Andere manier
Het Werkplein Baanzicht, onderdeel van de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het UWV in de regio, kreeg in maart de opdracht om te zoeken naar een andere manier om het geld te verdelen. In juli moest het klaar zijn. 'Voor de grap riepen we dat we dan beter een winkel konden openen', vertelt woordvoerder Josien Hof van Werkplein Baanzicht. 'Tot we bedachten dat dat eigenlijk een heel goed idee was.' De praktische bezwaren van winkelruimte en opslagruimte worden omzeild doordat het om een webwinkel gaat.

525 gezinnen
Inmiddels zijn er 42 verschillende aanbieders actief. Er kunnen via de site onder meer schoolspullen, sportartikelen of fietsen gekocht worden. Ook doen verschillende sportverenigingen en cultuurinstellingen mee. En dat aantal groeit. 'Het leuke is dat nu kinderen zelf bij sportverenigingen vragen of ze mee willen doen, omdat ze graag lid willen worden van die vereniging', vertelt Hof. Vanaf juli hebben zich inmiddels 525 gezinnen uit Assen aangemeld bij de webshop. Zij krijgen een 'meedoepremie' van tussen de 210 en 520 euro per kind.

Streng
Het concept klinkt streng en het lijkt dat de gemeente als een soort Big Brother kijkt waar de minima hun geld precies aan uitgeven. Maar zo streng is het volgens Hof niet. 'De producten worden niet rechtstreeks op de site gekocht maar via waardebonnen of klantenpasjes. Iemand koopt bijvoorbeeld een waardebon voor een sportwinkel of voor een boekhandel. We kunnen dan natuurlijk niet controleren of er daadwerkelijk schoolspullen of sportschoenen voor de kinderen van gekocht worden.'

Haarlem
Het concept in Assen blijft niet onopgemerkt. Buurgemeente Tynaarloo heeft interesse in het project en vorige week is de Sociale Dienst Haarlem op bezoek geweest om te kijken hoe de webshop werkt.

Wensboom op winkelcentrum Alexander

WensboomDiana Kuik / maandag 7 november 2011 9:08

Hallo allemaal,

Ik wil jullie wat vragen.

Voor de 8ste keer staat er een Wensboom op winkelcentrum Alexander. Dat is voorgaande jaren een steeds groter succes geworden.  De kinderen(ongeveer 180) komen uit gezinnen die het niet breed hebben. De namen van de kinderen komen via de voedselbank, zij mogen uiteraard zelf een wens invullen. De kaartjes zijn anoniem, zijn genummerd. Alleen ik weet welk nummer bij welk kind hoort. De cadeautjes zullen een week later uitgedeeld worden op een locatie die alleen de ouders weten.

Voor de dag zelf en de uitdeeldag heb ik vrijwilligers, sommigen staan ook in de mailinglijst.

  Dan nu de vraag:
Ik zou het geweldig vinden als jullie, als je in de gelegenheid bent, om een kaartje uit te boom te komen halen in IJsselmonde of in Alexandrium. Of in ieder geval deze mail verder te sturen zodat meer mensen het weten.

Groetjes, Diana Kuik.
e-mail: a.kuik@rotterdam.nl

Onderstaand berichtje zal in onze plaatselijke krant komen:

Minderbedeelde kinderen toch kerstcadeautje dankzij bewonersinitiatief

"Op zaterdag 10 december staat in winkelcentrum Keizerswaard een kerstboom met kaartjes waarop cadeauwensen van kinderen staan. Winkelend publiek kan die dag een wens uit de kerstboom halen en een cadeautje van maximaal € 7.50 kopen voor een kind. Het zijn wensen van kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben.

Deze bijzondere kerstboom is een bewonersinitiatief van Diana Kuik uit Beverwaard. Diana kwam op het idee via het Armoede Platform Prins Alexander, waarbij zij betrokken is via haar werk. Dat vindt ze zo’n geweldig initiatief dat ze het ook in IJsselmonde wilde organiseren. Diana: ‘Aangezien IJsselmonde geen Armoede Platform heeft, heb ik geprobeerd om via de deelgemeente een potje aan te spreken en zijn er een aantal instanties benaderd om mee te denken en te doen. Er was geen potje en zodoende heb ik het ingediend als bewonersinitiatief. En dat is gelukkig gehonoreerd.’

Het initiatief wordt uitgevoerd door de Voedselbank, Perspect, Pamijer (Print) en TOS (Thuis op Straat). Deze instanties zullen op 10 december het winkelend publiek actief benaderen met de vraag om een kaartje uit de boom te halen en de wens te vervullen die op het kaartje staat. De kerstboom is dus ‘bemand’. Het cadeautje moet dezelfde dag weer worden ingeleverd bij de boom. Vandaar wordt ervoor gezorgd dat het juiste cadeautje bij het juiste kind komt.

Armoede werkt niet

Emile Roemer en Job Cohen schuldden elkaar de hand22-11-2011

Vanmiddag hebben Job Cohen (PvdA) en Emile Roemer (SP) op de sociale werkplaats in Den Haag (Haeghe Groep) de actie ‘Armoede werkt niet’ afgetrapt. Vergezeld door werknemers van de werkplaats, een Haagse wethouder en de Abvakabo lieten zij weten zich te blijven verzetten tegen de hardvochtige bezuinigingen op sociale werkplaats, jonggehandicapten en mensen in de bijstand.

De bijeenkomst is het startsein van een tour door het land, waarbij aandacht gevraagd wordt voor de gevolgen van deze bezuinigingen. Jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats zullen op deze tour meegaan om over hun eigen ervaringen te vertellen. Op een metershoge gele werkhandschoen, die het symbool is van 'Armoede werkt niet', plaatsten aanwezigen hun handtekening.

Op de bijeenkomst stak Roemer de werknemers een hart onder de riem: ‘Wij laten jullie niet in de steek. Het is voor ons niet te verkroppen dat de rekening van een crisis waar jullie part noch deel aan hebben, bij jullie terecht komt. Daarom zeg ik tegen Rutte: handen af van deze banen!’

De tour door het land is de opmaat richting de manifestatie ‘Armoede werkt niet’ op 10 december in de Brabanthallen in Den Bosch. Tijdens de manifestatie 'Armoede werkt niet' zullen duizenden werkhandschoenen worden aangeboden aan staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) als protest tegen zijn beleid.

Cohen en Roemer organiseren deze manifestatie samen met de vakbonden en maatschappelijke organisaties. Daar komen duizenden mensen bijeen om te protesteren tegen de bezuinigingen op hun banen, inkomens, zorg, begeleiding en onderwijs.

Kijk ook eens hier


International Peace Commission

Roosje

zon


Gaan de bezitters met een
groot kapitaal op de
bank nu ook Werken naar Vermogen ?
Redactioneel

hans goosen Met “Arm in welvaartsland” opent Nieuwsbrief 30 van de Rotterdamse Sociale Alliantie. Een goed stuk onderzoeksjournalistiek over de Afrikaanderwijk en de Deelgemeente Feijenoord van Anneke de Bundel met aansprekende foto’s van Nicole Franken. Voor zover er nog mensen zijn, die niet geloven dat er armoede in Nederland is: verplicht leesvoer! Percentagewijs nog niet zoveel hier als in de Verenigde Staten, maar dat kan veranderen met alle bezuinigingen, die onterecht op de mensen met het minste inkomen afgewenteld worden. Gevolgen zullen zijn huurschulden, afsluitingen van gas, licht en zelfs water en daarna huisuitzettingen.

Dat werk slechts een lot uit de loterij is in deze tijd van crisis is tot politici van links tot rechts nog niet geheel doorgedrongen. Dat daarbij een vergelijking wordt gemaakt met Polen is kortzichtig denken. Polen werken hier onder het minimumloon of zwart en betalen verplicht exorbitante huren voor een schamele kamer, vaak gedeeld met zes personen. Niet voor niets schreef Raf Janssen een artikel “Breng de moraal terug in de economie”. De moraal is zover gezakt bij sommige bewindslieden, zoals Henk Bleker, dat de regering voedselhulp vanuit de Europese Gemeenschap heeft geweigerd, maar gelukkig door de EU terecht is gewezen. Terwijl inmiddels al tien jaar lang de voedselbanken in toenemende mate hebben aangetoond dat vele huishoudens te weinig geld overhouden om voedsel te kopen. En de vooruitzichten in het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau stemmen ook al niet tot vreugde: “Er hangen donkere wolken boven Nederland”.

Op 10 november, tijdens de Rotterdamse begrotingsbehandeling werd duidelijk dat alle Gemeentelijke bezuinigingen doorgaan. Nog steeds is er geen kijk op wat de arme Rotterdammer moet gaan inleveren, terwijl de praktijk van de hulpverlening uitwijst dat nu al voor veel Rotterdammers de bodem is bereikt. En als het koopkrachtonderzoek van achter een bureau bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft plaatsvinden en zich niet of onvoldoende aan de praktijk spiegelt, kunnen de politici weer rustig ademhalen, terwijl menig Rotterdammer “naar de donder” gaat. Gelukkig zijn er andere onderzoeksbureaus die stellen dat een stapeling van maatregelen de WWB’er tientallen procenten kan schelen. Niet voor niets vraagt de voorzitter van de cliëntenraad zich af: “Is Rotterdam de meest asociale stad van Nederland? ”.

Maar zijn er dan geen positieve berichten? Er zijn eindelijk de eerste signalen van verzet. De eerste kamer stelt in meerderheid dat de huishoudtoets niet kan vanwege de gevolgen. Nog thuiswonende kinderen zouden voor hun ouders moeten gaan zorgen, omdat hun inkomen bij dat van de ouders wordt opgeteld als er bijstand wordt aangevraagd. En dat geldt dan ook voor de schuldhulpverlening. Dan is er de Wethouder Jan Hamming uit Tilburg die een civiele procedure wil aangaan tegen het Rijk over uitkeringsgelden. Positief is het oordeel over Occupy op de Beurstrappen van Rotterdam door Burgemeester Aboutaleb: “Het recht op demonstreren is een belangrijk goed. Dat een dergelijk protest in onze stad kan plaatsvinden is juist goed voor het aanzien van deze stad en dit moet mogelijk blijven”. Dan is er de wensboom in Prins Alexander voor minderbedeelde kinderen die navolging krijgt in IJsselmonde. En eindelijk is landelijk het besef bij de progressieve partijen doorgedrongen om verzet te plegen onder de titel: “Armoede werkt niet”.AGENDA

woensdag 14 december van 13:30 tot 16:30 uur, Breed Overleg RoSA! met
het SPOC, wat is het en hoe werkt het?
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

maandag 16 januari van 13:00 tot 16:30 uur, Nieuwjaarsreceptie 2012 RoSA!, met o.a. Wethouder Marco Florijn

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl

DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!

 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History