triest Rotterdam
Nieuwsbrief 29
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

6 november 2011

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

Rotterdamse bijstandsgerechtigden vrezen bezuinigingen


handen in het haar2 november 2011

Rotterdammers met een bijstandsuitkering maken zich zorgen om bezuinigingen op de bijzondere bijstandsregelingen die de gemeente wil doorvoeren. Volgens de SP zou de gemeente de pijn kunnen verzachten met geld van het Rijk.

"Het is jammer voor mijn twee jongens. Sinterklaas komt wel naar Nederland denk ik, maar niet bij ons", zegt bijstandsmoeder Danayara Medina uit Rotterdam-Vreewijk. Ze heeft het al niet breed, maar is bang dat haar financiële situatie nog slechter zal worden. Werk zoeken is haar tot nu toe nog niet gelukt. Kieskeurig is ze op dat gebied inmiddels niet meer. "Die fase is voorbij."

SP
De SP in de Rotterdamse gemeenteraad stelt dat de bezuinigingen lager kunnen uitvallen als de gemeente geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding ook echt daar aan uitgeeft. Rotterdam heeft van het Rijk 10 miljoen euro gekregen om het koopkrachtverlies van minima te verzachten, maar besteedt dat geld volgens raadslid Josine Strörmann deels aan andere zaken.

Langdurigheidstoeslag
Een woordvoerder van wethouder Marco Florijn (Sociale Zaken) laat weten dat de 10 miljoen van het rijk in elk geval gedeelteljk wordt gebruikt om de bezuinigingen te compenseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om bezuinigingen op de 65+ toeslag en op de langdurigheidstoeslag, een jaarlijkse toeslag voor mensen die geen vermogen hebben en langer dan vijf jaar op bijstandsniveau hebben geleefd.

Op de langdurigheidstoeslag heeft het gemeentebestuur een bezuiniging van 15 procent ingeboekt, hetgeen voor een alleenstaande moeder neerkomt op ongeveer 65 euro.

“Bezuinigingen armoedebeleid intrekken" 


Richard MotiMaandag, 26 september 2011.

Vorige week zei premier Rutte dat hij een hoger bedrag aan gemeenten gaat uitkeren om het koopkrachtverlies bij de lagere inkomens (deels) te compenseren. Dit bedrag zou ten goede komen aan de bijzondere bijstand. De PvdA roept het college op om met dit geld de bezuinigingen met betrekking tot het Rotterdamse armoedebeleid in te trekken.

Verlies koopkracht van de meest kwetsbaren
"Volgens de miljoenennota zal iedereen er het komend jaar in koopkracht op achteruitgaan. Maar de bezuinigingen op de huur- en zorgtoeslag en de verhoging van de zorgpremies en het eigen risico in de zorg raken vooral de mensen met lagere inkomens. Dit zijn mensen die het al niet breed hebben," zegt PvdA-fractievoorzitter Richard Moti. "Gelukkig heeft de premier ook gezegd dat deze groepen tegemoet worden gekomen met extra geld dat door de gemeenten aan de bijzondere bijstand moet worden besteed. Gemeenten mogen zelf bepalen op welke manier dit bedrag wordt gebruikt. De PvdA wil daarom dat het Rotterdamse college de bezuinigingsvoorstellen die het deed naar aanleiding van de eerdere rijkskorting van 4 miljoen intrekt."

Schuldhulpverlening en toeslag chronisch zieken
"Een deel van dit geld kan worden inzet om de gevolgen van de bezuinigingen bij de schuldhulpverlening op te vangen. Een ander deel zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan naar het herinvoeren van de toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten," oppert Moti. "Ook wil ik weten of het college bereid is om het verhoogde eigen risico voor de zorgverzekering af te kopen in de collectieve zorgverzekering, de verzekering die de gemeente nu al afsluit voor de Rotterdamse minima."

Rechtsbijstand
"De rechtsgang wordt door rijksbezuinigingen behoorlijk bemoeilijkt, zeker voor de minima. Dat is een slechte zaak. Daarom heb ik het college gevraagd of het mogelijk is een deel van de beloofde middelen te gebruiken om de rechtsgang van deze Rotterdammers, die met een laag inkomen, financieel te ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand," zegt Moti.

Kritiek cliëntenraad op koopkrachtplaatjes gemeente 
 


Arij Moerman2-11-2011, door Arij Moerman,
voorzitter Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam

Heb even snel gekeken naar het eerste tabelletje van het "Koopkrachtonderzoek". Daar zie ik staan dat een tweeoudergezin met twee kinderen (5 en 5-12) er 129 euro op achteruit zou gaan. In dit jaar is alleen de kindertoelage voor die twee kinderen al met 300 euro verlaagd! Als je alleen maar kijkt naar de verschillen tussen 2011 en 2012 zonder al de voorbezuinigingen erbij te betrekken is er misschien geen sprake van "door de bodem zakken". Logisch we zijn dit jaar al door die bodem gezakt!

Neem het koopkrachtplaatje (nog eens bijgevoegd) van ons er maar bij, daar heb je meer aan dan die wollige rapporten van de politici, die op deze wijze proberen aan te tonen dat het allemaal zo erg niet is. Nou, het is wel erg. Zo erg dat niemand van de klanten er over durft te praten omdat ze bang zijn voor represailles van de klantmanagers. TV Rijnmond wilde enkele klanten hun verhaal laten doen. We konden maar één persoon vinden. De rest is bang voor SoZaWe en voor het feit door andere Rotterdammers met de nek te worden aangekeken (wat gebeurt). Dus geen TV Rijnmond. We waren ook van plan een forum met politici te houden om deze problemen te bespreken. Zelfs daarvoor konden we geen klanten vinden die hun verhaal openbaar willen doen.

Ik zal de komende weken proberen het hele rapport door te nemen en van aantekeningen te voorzien. Maar mijn conclusie kan je hier boven al lezen en ik ben bang dat die mening na lezing van het hele rapport niet anders zal zijn. De politiek kan gerust zijn: ga gewoon door want niemand zakt door de bodem! De praktijk is echter anders, maar dat zal het Rotterdamse bestuur worst wezen. De cijfertjes (hoe bij elkaar verzonnen ook) geven hen immers gelijk.

Ben bang dat al het werk van de "linkse"partijen, en ook dat van ons, gewoon voor niets is. Het college vindt altijd wel weer een rapport dat hun in staat stelt verder te bezuinigen!

Met vriendelijke groet.
Zie:

Koopkrachtplaatje Cliëntenraad

Koopkrachtonderzoek SoZaWe

Gemeentebegroting

Jantine KriensGemeentebegroting

In de gemeentebegroting 2012 staat onder kopje 7.4 Beleidsmatige inspanning Armoedebestrijding, Bijzondere Bijstand een typische voetnoot verwijzend naar bladzijde 117 onderaan:

Voetnoot 10
Inmiddels is uit de Miljoenennota gebleken dat het kabinet voornemens is om in 2012 landelijk € 90 mln extra uit te trekken voor de Bijzondere Bijstand mbt. ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Dit zou betekenen dat de bezuinigingen, behorend bij de korting van € 4,2 mln op de Bijzondere Bijstand, zoals die hier staan vermeld mogelijk niet nodig zijn.

Zie de gemeentebegroting 2012 (let op: meer dan 300 bladzijden).

Moties over Wmo breken afspraken Rijk-gemeenten open 


met de rolstoel naar buiten26.10.2011

De VNG vindt het onverantwoord door te gaan met de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding en het realiseren van ingeboekte bezuinigingen als het kabinet de moties uitvoert die zijn aangenomen door de Tweede Kamer. We hebben dit vandaag in een overleg met de staatssecretaris van VWS laten weten.

Aanleiding voor het gesprek vormen twee moties die op 13 oktober door de Tweede Kamer zijn aangenomen over de Wmo. De ene motie stelt dat de toezichthoudende rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de Wmo behouden moet blijven. De andere motie heeft als strekking dat de middelen voor begeleiding die naar gemeenten overgaan - een bedrag van tussen 2 en 3 miljard euro - geoormerkt worden. Die oormerking gebeurt door er een zogeheten ‘doeluitkering' van te maken.

Bestuursafspraken
In de Bestuursafspraken staat de clausule dat als tijdens het parlementaire traject zaken worden gewijzigd die de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen, de afspraken opnieuw ter discussie staan.

Als beide moties worden uitgevoerd, is dat een ernstige inbreuk op de met het Rijk gemaakte afspraken. De VNG wil dan opnieuw met het kabinet overleg voeren over het totaal van randvoorwaarden voor de decentralisatie en de bezuinigingstaakstelling.

Wethouder Florijn wil ‘leen-me-niet-register’ om schulden onder jongeren te voorkomen


 

Marco FlorijnVrijdag, 28 oktober 2011. Uit het college, Redactie

Gisteren kondigde wethouder Florijn (PvdA, Werk en Inkomen) aan een zogenaamd ‘leen-me-niet-register’ te willen opzetten, naar het voorbeeld van het ‘bel-me-niet-register’. Het register heeft als doel om te veel lenen door jongeren tegen te gaan. Woensdag pleitte PvdA-raadslid Tunahan Kuzu (Werk & Inkomen) al voor het tegengaan van schulden onder jongeren nadat uit cijfers bleek dat er in Rotterdam veel meer jongeren in de schulden zitten ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Het idee komt van R’damse Nieuwe, een netwerk van jonge professionals. Jongeren kunnen zich in het register vrijwillig inschrijven, waarna zij niet meer benaderd worden met aanbiedingen om een extra lening af te sluiten. Florijn liet direct de domeinnaam voor het register laten vastleggen en zegt snel aan de slag te gaan met het plan om de schulden onder jongeren een halt toe te roepen.

PvdA wil plan van aanpak schulden Rotterdamse jongeren

 


Tunahan KuzuWoensdag, 26 oktober 2011.

Vandaag maakte het Bureau Krediet Registratie (BKR) bekend dat van alle Nederlandse steden er in Rotterdam de meeste jongeren in de schulden zitten. "15 procent ten opzichte van een landelijk percentage van 8 procent.  Dat zijn afschuwelijke cijfers," zegt PvdA-raadslid Tunahan Kuzu. "Deze schulden moeten worden aangepakt."

De PvdA pleit voor een plan van aanpak, speciaal gericht op jongeren. "Mijn collega-raadsleden Zeki Baran en Richard Moti presenteerden in mei al een initiatiefvoorstel dat de schulden onder Rotterdammers naar beneden moet brengen. Dit voorstel richtte zich met name op de hoge incassokosten, waardoor relatief lage schulden snel op kunnen lopen. Nu ligt een soortgelijk voorstel bij de Eerste Kamer," zegt Kuzu.

Kuzu kondigt aan dat hij een motie zal indienen die het stadsbestuur opdraagt met een specifiek plan van aanpak te komen om de schulden onder jongeren terug te dringen.

"Jongeren in de schulden maken een verkeerde start. Wij zijn niet laconiek over schulden, iedereen moet gewoon zijn rekeningen betalen. Maar als deze jongeren er niet uit kunnen komen, moet er iets gebeuren," vindt Kuzu. "Premier Rutte kondigde twee weken geleden aan een hoger bedrag aan gemeenten uit te zullen keren om het koopkrachtverlies bij de lagere inkomens deels te compenseren. Wij hebben al eerder gezegd dat wat ons betreft een deel van dit bedrag ten goede komt aan de schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is een lange termijn investering. Geld dat wordt geïnvesteerd in schuldhulpverlening, bespaart de gemeente op termijn meer geld."

LUSTRUM STICHTING KLEDINGBANK ROTTERDAM 


3-11-2011, door Agnes Vaillant 

Het voelt niet echt als feest, het vieren van het eerste lustrum van de Kledingbank Rotterdam. Toch is er de hele maand oktober op verschillende manieren stilgestaan bij die mijlpaal. Vooral de vrijwilligers die de winkel dagelijks runnen zijn extra in het zonnetje gezet. En met een spetterende modeshow op een bijeenkomst in Delfshaven werd de feestmaand afgesloten met vrijwilligsters van de Kledingbank en van het project De Tafel van 7 als modellen.

 
Modeshow Kledingbank


Dat de Kledingbank nog steeds in een grote behoefte voorziet toont het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de Kledingbank. Tweemaal per jaar kunnen mensen een complete set uitzoeken in de winkel aan de Oostkousdijk in Delfshaven. Klanten kunnen er terecht na een verwijzing door een instantie die zicht heeft op hun financiële situatie. Dat blijkt een groot aantal organisaties en instellingen te zijn. Denk aan het (woon) maatschappelijk werk, de Sociale Dienst, Bavo Europoort, Stichting MEE, Daklozenopvang en andere hulpverlenende instellingen en de Reclassering maar ook via scholen kunnen mensen worden aangemeld. Er worden zelfs speciale startpakketten klaargemaakt voor zwangere vrouwen die dit nodig hebben.

Kortom, de Kledingbank is blij met alle goed bruikbare kleding die mensen willen afstaan om dit weer uit te geven aan mensen die (tijdelijk) niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Om de winkel dagelijks open te hebben kunnen zich altijd nieuwe vrijwilligers aanmelden. Er wordt gewerkt met een weekrooster zodat het om een tijdsbesteding van een dag gaat van 10 tot 14.00 uur. Naast vrouwen zouden we ook graag een man erbij hebben. Iemand die in de verkoop heeft gewerkt? Voor dit vrijwilligerswerk is vooral respectvol kunnen omgaan met mensen belangrijk.

Voor meer info:
Stichting Kledingbank Rotterdam
Oostkousdijk 21a 3024 CL Rotterdam
telefoon: 06-14150248
e-mail: info@kledingbank-rotterdam.nl
website: www.kledingbank-rotterdam.nl

Pgb-overschrijding in 2015 valt lager uit

 


Marlies Veldhuijzen van ZantenPgb-overschrijding in 2015 valt lager uit 31-10 2011 | 03:19

De overschrijding van 900 miljoen euro bij het persoonsgebonden budget (pgb) die staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) voorzag voor 2015 valt lager uit.

De bewindsvrouw meldt de Tweede Kamer maandag dat nu wordt uitgegaan van een overschrijding van 700 miljoen euro. Ze baseert zich daarbij op cijfers tot en met afgelopen zomer die laten zien dat er, wellicht door alle ophef, minder vraag is naar het pgb waarmee mensen zorg op maat kunnen regelen.

Ramingen
De cijfers komen overeen met ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) dat eerder aangaf dat de voorgenomen aanpassingen van de pgb-regeling zo’n 250 miljoen euro minder zouden opleveren dan de geplande 900 miljoen.

Onrust
Het pgb is populair. Er maken nu zo'n 130.000 mensen gebruik van en dit jaar wordt er 2,4 miljard euro aan uitgegeven. Veldhuijzen van Zanten kondigde plannen aan om te voorkomen dat de stijgende vraag er in 2015 toe zou leiden dat er meer geld voor nodig is dan de 2,9 miljard euro die dan beschikbaar is. Het herzieningsplan van de bewindsvrouw zorgde afgelopen maanden voor veel onrust en protest onder mensen met een pgb.

VNG vreest voor terugkeer naar illegaliteit uitgeprocedeerde jongere asielzoekers 


Handen voor de ogen27.10.2011

Minister Leers vindt het experiment 'Perspectief' geen succes. Daaraan deden 20 gemeenten mee om uitgeprocedeerde alleenstaande jongere asielzoekers te stimuleren terug te keren of te helpen aan een verblijfsvergunning, om zo uit de illegaliteit te blijven. De VNG is het niet eens met de conclusie die Leers trekt uit het experiment. De VNG vindt dat de minister de inhoud van het onderzoeksrapport over het experiment en de inzet van degenen die bij het experiment zijn betrokken tekort doet en verkeerde conclusies trekt.

Resultaten
In de reactie van de minister staat centraal dat tweederde van de deelnemers aan het experiment na anderhalf jaar nog geen zicht heeft op een duidelijk toekomstperspectief omdat ze nog in begeleiding zijn bij het project. Het rapport biedt geen grond voor deze negatieve conclusie.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde verblijfsduur in het project van deze doelgroep anderhalf jaar duurt. 395 deelnemers (43% van het totaal) zijn pas in het experiment ingestroomd na 1 januari 2010, verdeeld over heel 2010. Op teldatum 11 maart 2011 konden deze mensen dus nog niet zijn uitgestroomd uit het project.

Verbaasd
Voor het oordeel van de minister dat sprake is van tegenvallende resultaten kan de VNG geen aanknopingspunten vinden in het onderzoeksrapport. De VNG heeft zich dan ook verbaasd over de conclusie die de minister trekt.

Betekenisvolle stappen
Verder vindt de VNG dat het Rijk, nu het heeft besloten het experiment te stoppen, alsnog betekenisvolle stappen moet zetten om de nog lopende dossiers en trajecten van de voormalige alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-amv’s) tot een goed einde te brengen. Anders dreigen deze, veel al kwetsbare jongeren weer in de illegaliteit te komen. Tot nu toe heeft het Rijk hierin geen stappen gezet richting gemeenten.

Brief
Binnenkort behandelt de commissie Immigratie en asiel uit de Tweede Kamer het onderzoek over het project. VNG heeft daarover de commissie een brief gestuurd en de commissie op de hoogte gebracht van de bevindingen van de stuurgroep die het project heeft begeleid.

Mauro: welkom in Nederland 


Ebru Umar2011-10-28 om 08:43 door Ebru Umar

Het allerergste is mijn laconieke houding. Wat had je dan gedacht? Fatsoen? Mededogen? Gezond verstand? Inlevingsvermogen? Wat had je dan gedacht? Dat je mag blijven omdat je hier al acht jaar woont? Een familie hebt en met een zachte ‘G’ spreekt? Wat had je gedacht? Dat het uit ten treure rekken van asielprocedures rechten oplevert?

Dacht je dat Nederlanders vriendelijk en be­schaafd zijn? Dacht je dat Nederlan­ders tolerant zijn? Dacht je dat Neder­lan­ders houden van buitenlanders binnen hun landsgrenzen? Dacht je dat Neder­landers in het kader van de niet bestaande ‘joods christelijke traditie’ naastenliefde kennen? Neder­lan­ders zijn mensen. Doodnormale mensen voor wie geldt dat het hemd nader is dan de rok. Nederlanders zijn mensen die de afslachting van 8000 moslims in Srebrenica belonen met een medaille voor militai­ren. Nederlanders zijn mensen die heel goed begrijpen dat ban­kiers miljoenen bonus toege­stopt krijgen on­danks de eurocrisis. Nederlanders zijn mensen die pleiten dat ge­wetensbezwaarden hun werk niet hoeven te doen. Ne­derlanders kiezen voor zichzelf - het zijn net mensen.

Het zijn Nederlanders, mensen van vlees en bloed die jou, Mauro eveneens mens van vlees en bloed wegsturen naar een omgeving waar je de taal niet van spreekt, heg noch steg kent of hebt en die je weg­rukken van een familie die van je houdt. Het zijn Nederlanders, die zich verschuilen achter een sys­teem, regels en gedoog­co­alitie, die besloten hebben jouw leven tot een hel te maken. Het zijn mensen van vlees en bloed zonder gewetensbezwaren die je uitzetten Mauro, niet een systeem, regels of gedoogcoalitie. Mensen. Neder­landers. Het ís persoonlijk. Het wachten is op de Nederlander die het fatsoen kan opbrengen wél menselijk te reageren op jouw asielaan­vraag. Als jij niet in Neder­land hoort, wie dan wel?

Mevrouw van Oranje regelt binnen drie maan­den een Nederlands paspoort en daarmee een plek in de Raad van State voor haar schoondochter. Je zou verwachten dat het voorzitterschap van de Raad van State verplichtingen met zich mee­brengt. Het vertegenwoordigen van Nederland in den vreemde en het teren op kosten van de samenleving doet dat ook. Maar ook Majesteit zal zich verschuilen achter ‘ministeriële verantwoor­de­lijkheid’. Het systeem. Iets met regels. En de ministers? Van Rutte tot Leers, van piloot tot aan ambtenaren die je komen halen: de term gewetensbezwaarden geldt alleen voor ambtenaren van de burgerlijke stand. Welkom in Nederland. Hypocriet, zelfingenomen Nederland. Tot ziens.

Meneer de minister van Claudia de Breij


Claudia de BreijKlick hier om het liedje op YouTube te beluisteren.
Kijk ook eens hier


International Peace CommissionRoosje

zon


Met een lege portemonnaie de donkere dagen voor Kerst en Nieuwjaar in.
Redactioneel


hans goosenMinder dan  twee maanden voor het einde van het jaar is het voor de  meeste mensen met een uitkering nog niet duidelijk hoeveel ze er in 2012 op achteruit gaan.

Ook al ligt er een koopkrachtonderzoek van SoZaWe, dan is er nog die 4,2 miljoen die het Rijk nog aan Bijzondere bijstand aan Rotterdam wil uitkeren. Maar wordt dat niet gewoon in het Gemeentefonds gestort, in plaats van uit te keren aan de mensen die het nodig hebben? Terecht is de cliëntenraad SoZaWe boos.

Aanstaande dinsdag en donderdag zijn er begrotingsbesprekingen in de Gemeenteraad van Rotterdam. Op 13, 14 en 15 december bespreekt de Tweede Kamer de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In deze nieuwsbrief verder nog over schulden bij jongeren, over de Wet Maatschappelijke Ondersteunig, het Persoons Gebonden Budget en over uitgeproduceerde jongere asielzoekers. Met het lied "Meneer de minister" van Claudia de Breij.

De Kledingbank Rotterdam herdacht in de maand oktober dat zij vijf jaar bestonden. Agnes Vaillant schreef daarover een artikeltje.AGENDA


woensdag 9 november van 13:00 tot 15:00 uur Initiatiefgroep RoSA!
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

woensdag 14 december van 13:30 tot 16:30 uur, Breed Overleg RoSA!
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

maandag 16 januari van 13:00 tot 16:30 uur, Nieuwjaarsreceptie 2012 RoSA!, met o.a. Wethouder Marco Florijn

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nl


DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!


Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181
ORGANISATIE RoSA!


 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.
ABONNEMENT


Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
VERKLARING


Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .
© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History