triest Rotterdam
Nieuwsbrief 28
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

27 oktober 2011

mail@rosarotterdam.nl

Leven in arme wijken van Rotterdam is ongezond


kapsalon 21 oktober 2011

Rotterdam is een ongezonde stad om in geboren te worden en om in te leven. Deze conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC na jarenlang onderzoek.

In twee onderzoeken werden tienduizend kinderen vanaf hun geboorte jarenlang intensief gevolgd en werd van vijftienduizend volwassenen het verouderingsproces bestudeerd. Donderdagavond werden de resultaten bekend gemaakt. Uit de onderzoeken blijkt dat in Rotterdam meer mensen overlijden aan hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegproblemen. Dit komt voor een deel door ongezond gedrag. Mensen in een grote stad bewegen en sporten minder, roken iets meer en eten ongezonder. Daarnaast is er meer luchtverontreiniging door de vele auto’s, zijn mensen gemiddeld minder goed opgeleid, hebben ze lage inkomens en leven ze eerder in armoede.

Verschil in wijken
De onderzoekers zijn geschrokken door het verschil tussen de wijken. Het maakt groot verschil of je geboren wordt en opgroeit in een villawijk als Kralingen of in een flatje in Zuidwijk. In sommige wijken worden mensen gemiddeld 10 jaar ouder dan in achterstandswijken.

Kinderen
Ongeveer hetzelfde gaat ook op bij kinderen, vertelt hoogleraar Lex Burdorf van het Erasmus MC: “In Rotterdam ligt de kindersterfte hoger dan in de rest van Nederland. In sommige wijken is het zelfs twee keer hoger. Daarnaast hebben kinderen een lager geboortegewicht en een mindere groei. Opmerkelijk is dat dit vooral geldt voor autochtone Rotterdamse vrouwen.”

Armoede
Om nu massaal Rotterdam te verlaten, is volgens Burdorf te kort door de bocht: “Leven in armoede is nu eenmaal voor zowel kinderen als ouderen slecht voor de gezondheid. In grote steden als Rotterdam komt nu eenmaal meer armoede voor. Bestrijd de armoe, zorg voor betere opleidingen en dat mensen kunnen werken. Dat verbetert de gezondheid. Daar ben ik van overtuigd.”

Rotterdam zet gezondheidsmakelaars in


plaatje14 oktober 2011

Bewoners van Rotterdamse achterstandswijken krijgen binnenkort mogelijk een 'gezondheidsmakelaar' van de GGD over de vloer. Dat blijkt uit een voorstel van PvdA-wethouder Marco Florijn (zorg) aan de gemeenteraad.

Rotterdammers leven gemiddeld anderhalf jaar korter dan andere Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Dat komt onder meer omdat bewoners van de Maasstad relatief vaker roken dan landgenoten. Ook zit er zo'n 13 procent méér fijnstof in de lucht dan in de rest van Nederland.

Ook andere problemen halen de levensverwachting van Rotterdammers omlaag. Zo spelen overgewicht, te weinig beweging en het lagere opleidings- en inkomensniveau volgens de onderzoekers ook een rol.

Aanjaagfunctie
Voor wethouder Florijn reden genoeg om hulptroepen in te zetten in Bloemhof, Hillesluis, Lombardijen, Tarwewijk, Nieuwe Westen en de Afrikaanderwijk. Volgens Florijn hebben sommige groepen ,,net dat zetje nodig'' om in beweging te komen. ,,Voor die mensen hebben de gezondheidsmakelaars een aanjaagfunctie’’, aldus Florijn.

De gezondheidsmakelaars moeten onder meer verbindingen leggen tussen bewoners en instanties om ze letterlijk in beweging te krijgen. Inmiddels zijn drie gezondheidsmakelaars aangesteld, om de gezondheidstoestand van bewoners in achterstandswijken te verbeteren.

Leefstijlen
Het is niet de bedoeling dat de kersverse makelaars de mensen aan de hand gaan nemen. Daarvoor hebben ze te veel wijken onder hun hoede. Volgens Florijn moeten Rotterdammers het vooral zelf doen.

De activiteiten die worden ontwikkeld richten zich op het versterken van de eigen kracht van Rotterdammers en eventueel hun sociale omgeving. ,,De gezondheidsmakelaars denken niet alleen dat het eten van een appel goed is, maar proberen ook invloed te hebben op leefstijlen.’’

Wijkbewoners
Het is niet ondenkbaar dat veel Rotterdammers behoefte hebben aan advies. In vergelijking met het landelijk gemiddelde zijn ze veel negatiever over hun gezondheidstoestand.

Bovendien zijn er grote verschillen in het cijfer dat de wijkbewoners geven: een 8,6 in de ene wijk tegenover een 3,6 in de andere wijk. ,,Dat is voor ons onaanvaardbaar’’, staat in het voorstel aan de raad.

Werelddag tegen de armoede
17 oktober 2011
manifestatie arm in arm


spadok 17 oktoberWederom, voor de vijfde maal in Rotterdam, was de werelddag tegen de armoede een drukbezochte, gezellige, soms intensieve en ontroerende manifestatie met toch veel informatie over de armoedeproblematiek in onze stad. Het thema was "Arm in arm". Dit jaar vond de Werelddag plaats in Lokaal Cultureel Centrum 't Klooster aan het Afrikaanderplein. Ondanks een groot aanbod aan verschillende onderdelen, verliep het programma, mede door de presentator Menno Smit, vlot en zonder haperingen.

Bij de inloop vanaf één uur werden de aanwezigen onthaald door de muziek van de troubadour Eduard Hagestein en was er de mogelijheid om RoSA! films te zien of de tentoonstelling over werkende armen te bekijken.

Buiten was Repair Café bezig om kleine huishoudelijke apparaten te repareren en was er een opblaasbare tent voor de kinderen, die met natuurlijke middelen konden knutselen, georganiserd door Thuis op Straat (TOS).

Turan Yazir, dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Feijenoord, met armoede in zijn portefeuille, opende de manifestatie. Hij refereerde aan de Tascforce Armoede en aan de armoedeconferentie die in maart in 't Klooster was gehouden.

Al weer voor het derde jaar treedde daarna de schrijversgroep van Pauluskerk op met ontroerende verhalen en gedichten. Voor een stille, aandachtige zaal, na elke dichter onderbroken door luid applaus. Het ontlokte de voorzitter van RoSA! de woorden: "Bedankt, jullie zijn onze helden, onze heldendichters, tot volgend jaar."

Yassin Hartog, projectcoördinator van het landelijk Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering (IHSAN) gaf daarna in zijn column de overeenkomsten en verschillen aan van de armoede onder allochtonen en autochtonen. Heel interessant, voor wie zich daar verder in wil verdiepen en er van wil leren. Zie het volgende artikel hieronder.

Het theater Formaat gaf ook al weer voor de derde keer een optreden dat gevolgd werd door discussie en praktisch meedoen van het publiek in één van de vier rollen van het stuk "De drie biggetjes" over huisuitzetting. Oplossingen en mislukkingen binnen de problematiek wisselden zich daardoor voortdurend voor de ogen van het publiek af. Uiteraard viel er zoals altijd ook veel te lachen.

Al met al een bijzondere middag voor de tachtig bezoekers van de manifestatie binnen en de tientalen kinderen en passanten buiten.

Samen met de Deelgemeente was er voor gekozen om ook een avondprogramma te ontwikkelen. Dus werd er voor de blijvers vanaf vijf uur een warme maaltijd geserveerd. Alleen maar positieve geluiden over de kwaliteit daarvan. Net zoals de gehele dag assisteerden daarbij de mensen van Wilskracht werkt, een geoliede organisatie van  vrijwilligers, die als hulp kunnen bijspringen bij allerlei gelegenheden. 

Er waren een aantal maaltijden over, maar daar ontfermden zich een aantal vrouwen uit de buurt over, die de manifestatie in de middag hadden bijgewoond. Ze namen ze gewoon mee naar huis!

Om zes uur ging de manifestatie verder met Menno Smit en Edwin de Voigt, die als duo The Body Mass Index en Voigt Moisturizer in snel tempo een groot aantal vrolijke gedichten over het voetlicht naar het publiek overbrachten. De stemming zat er in.

In het forum daarna werd door Turan Yazir (deelgemeente), Tunahan Kuzu (gemeenteraad), Wim Bekenkamp (welzijnswerk), Henk Oosterling (stadfilosoof) en Ibrahim Spalberg (SPIOR) onder leiding van Menno Smit de serieuze draad weer opgepakt. Vooral Henk Oosterling en Ibrahim Spalberg zaten op één lijn om de problematiek in Feijenoord, waarschijnlijk de armste Deelgemeente van Rotterdam, aan te pakken.

Ibrahim Spalburg          Henk Oosterling


Na het forum en de pauze kreeg cabaret de Regenboog de lachers op hun hand met hun optreden over armoede en werk.

Conclusie

Nadat de organisatoren Therese Steur en Hans Goosen met twee stoelen rug tegen rug nog wat namijmerden over de manifestatie en over de volgende Werelddag tegen de Armoede in 2012 en het pubiek bedankten, werd er nog volop nagepraat en genetwerkt door de overblijvenden, het aantal, waarschijnlijk door de lange dag, was helaas gekrompen tot zo'n veertig. Maar dat was niet te merken aan de gesprekken.


Click hier voor de Reportage van Cineac TV Feijenoord

Click hier voor foto's


Manifestatie ARM in ARM: Speech van Yassin Hartog


Vandaag, 17 oktober, staan we met deze manifestatie Arm in Arm in Rotterdam voor de vijfde keer stil bij de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Gelukkig komt extreme, levensbedreigende armoede hier in Nederland niet veel voor. Hoewel ons land nog steeds tot de toptien van de rijkste landen ter wereld behoort, komt ook in ons land schrijnende armoede voor. Er sprake van relatieve armoede. Dat wil zeggen dat mensen niet kunnen deelnemen aan activiteiten die hier in Nederland gebruikelijk zijn. Dat de kinderen niet gewoon op een sportclub zitten, niet meegaan op schoolreis of geen toegang tot het internet hebben. Dat mensen voor hun dagelijkse boodschappen zijn aangewezen op de voedselbank, omdat de supermarkt voor hen te duur is. Dat ze van de winter hun huis niet warm kunnen stoken. Sommigen leven op een eenzaam eiland van armoede temidden van een onmetelijke oceaan van welvaart.

Hoeveel mensen in Nederland in armoede leven hangt af van hoe je naar armoede kijkt. Als je uitgaat van het hoogste maandbedrag (880 euro voor een alleenstaande zonder kinderen), verkeert een kleine tien procent van de Nederlandse huishoudens in armoede.

Niet alle bevolkingsgroepen hebben in Nederland een even grote kans om tot de minima te behoren. Tot de risicogroepen behoren vooral alleenstaande ouders, kanslozen op de arbeidsmarkt, WAO-ers en WWB-ers, ouderen en allochtonen. Daar waar autochtone huishoudens een kans van een kleine 8 procent hebben om weinig te verdienen, hebben allochtone huishoudens hiertoe bijna dertig procent kans. Voor sommige niet-westerse groepen is dit nog minder gunstig. Zo hebben bijvoorbeeld Marokkanen 32 procent, Turken 26 procent en Surinamers 23 procent kans om tot de minima te behoren. Armoede komt ook veel voor bij nieuwe groepen migranten zoals Somaliërs en Irakezen.

De groep van relatieve armen in Rotterdam bestaat in totaal uit ruim 64.000 huishoudens, een kwart van alle gezinnen. De groep met lage inkomens bestaat voor meer dan de helft uit allochtonen. Binnen de autochtone minima in Rotterdam bestaat de grootste groep uit gepensioneerden (80 procent).

Driekwart van de eerstegeneratie allochtonen heeft geen betaald werk in Rotterdam. Bij de tweedegeneratie allochtonen is dit tien procent lager.

Zestig procent van de gezinshoofden met een minimuminkomen is vrouw. Deze gezinnen hebben twee keer zoveel kans om tot de lage inkomens te behoren. Van alle vrouwen met een zelfstandig inkomen heeft 36 procent een laag inkomen. Onder mannen is dit 18 procent. Eenderde van deze vrouwen is ouder dan 65 jaar, terwijl dit bij mannen een kwart beslaat.

Verder is in Rotterdam bijna de helft van de minima alleenstaand en daarvan is 18 procent bovendien een alleenstaande ouder. Bijna de helft van de alleenstaande ouders in Rotterdam behoort tot de minimagroep.

IHSAN, het landelijke islamitisch instituut voor maatschappelijke activering waar ik werk, bevordert de betrokkenheid van moslims bij maatschappelijke kwesties en stimuleert en ondersteunt hun vrijwillige inzet. IHSAN wil zelforganisaties van moslims (bijvoorbeeld moskeeën, jongeren- en vrouwenorganisaties) helpen om meer vrijwilligers te werven die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. IHSAN biedt cursussen aan aan vrijwilligers die bij hun moskee, jongerenvereniging of vrouwenorganisatie zich willen inzetten voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening, door bijvoorbeeld een spreekuur te houden voor mensen met inkomens- en schuldenproblematiek.

IHSAN wil de armoedeproblematiek bespreekbaar maken in de moslimgemeenschap. Roddel en achterklap maken het lastig om hierover te praten. Erover praten is een taboe dat doorbroken moet worden. Wil je echt solidair zijn met armen, betekent dit dat je ook bereid moet zijn om je eigen taboes te doorbreken en arme mensen moet “insluiten” in plaats van uitsluiten. De ander – ongeacht zijn achtergrond, verleden, problemen, belasting – welkom heten en waarderen.

Een van de kernwaarden van de islam is rahma, barmhartigheid. De meeste soera’s (verzen) in de Koran beginnen met Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in de naam van God, de Barmartige, de Erbarmer. Barmhartigheid in de praktijk brengen uit liefde voor God kan niet anders dan inclusief zijn. Solidariteit met je arme medemens betekent dat je vooral ondersteunend bent in de eigen kracht van de ander, de ander empowered in zijn eigen probleemoplossend vermogen, in zijn eigen zelfredzaamheid.

Omdat de reguliere voorzieningen en de hulpverlening aan arme mensen vaak te wensen overlaat en veel moslims niet bereikt, moeten moslims aanvullende (complementaire) voorzieningen organiseren. Op de eerste plaats betekent dit een noodzaak om het onbespreekbare bespreekbaar te maken; het doorbreken van taboes. Op de tweede plaats het creëren van netwerken van samen redzaam zijn; het organiseren van een collectieve, door de moslimgemeenschap gedragen vorm van eigen kracht.

Nederland telt zo’n 475 moskeeën en ruim 500 daaraan verwante vrouwen-, ouderen-, jongeren- en studentenverenigingen. Uit onderzoek van IHSAN in 2010 blijkt dat bij al deze organisaties duizenden vrijwilligers betrokken zijn. Hun activiteiten, zoals het geven van huiswerkbegeleiding, het verzorgen van taallessen, het houden van een spreekuur voor administratieve zaken en het doorverwijzen naar officiële instanties, leveren een zeer aanzienlijk maatschappelijk rendement op. Tegelijkertijd vormen moskeeën en aanverwante organisaties een reusachtig sociaal potentieel van vrijwillige inzet. Tevens fungeren moskeeën en islamitische zelforganisaties als een ontmoetingsplek waar sociaal isolement wordt doorbroken en waar incidenteel ondersteuning wordt geboden en financiële hulp wordt verstrekt aan mensen die in nood verkeren. Over het algemeen komt deze ondersteuning en hulp vanuit islamitische organisaties ad hoc tot stand en is deze incidenteel van aard.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening vanuit moskeeën en aanverwante organisaties hebben nog geen geïnstitutionaliseerd karakter zoals bij kerkelijke en maatschappelijk organisaties het geval is. Met uitzondering van inzamelingen tijdens de Islamitische feestdagen, vindt er nog geen gestructureerde vorm van hulpverlening aan armen plaats.

Het thema van deze bijeenkomst is ‘Arm in Arm’. Op de foto bij de uitnodiging ziet u een beroemde foto van burgerrechtenactivist Dr. Martin Luther King en Coretta Scott op hun mars, arm in arm, van Selma naar Montgomery, Alabama, om hun stemrecht op te eisen. Eerder, in 1963, organiseerde King de legendarische ‘March on Washington’, waar hij miljoenen wist te inspireren met zijn ‘I Have a Dream’ speech.

Arm in arm met Martin Luther King


Ik beschik niet over het charisma en het redenaarstalent van Dr. King, maar uit ervaring kan ik zeggen dat in de moslimgemeenschap het vooral de vrouwen zijn die arm in arm met elkaar optrekken, elkaar steunen in de eigen kracht, ook al hebben zij zelf veel sores aan hun hoofd en geen luis om dood te drukken. Weliswaar tref je in Amsterdam een goed voorbeeld aan van moslimmannen die van aanpakken weten: de mannen van de Mevlanamoskee die samen met vrijwilligers van de kerk de voedselbank in Bos en Lommer runnen. Maar het zijn in mijn ervaring vooral de vrouwen in de moslimgemeenschappen die de armoedeproblematiek erkennen, onder ogen zien en er daadwerkelijk samen iets tegen ondernemen. Gescheiden vrouwen die er wat betreft de opvoeding van hun kinderen alleen voor staan, zelf de eindjes aan elkaar moeten knopen, vinden de kracht om andere vrouwen in moeilijke omstandigheden bij te staan, een voorbeeld van kracht voor hen te vormen. In Den Haag volgden al 15 moslimvrouwen de cursus Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening die IHSAN in samenwerking met het NIBUD en de Gemeente Den Haag organiseerde. Momenteel draaien zij spreekuren in moskee El Islam, het Moslim Informatie Centrum en bij vrouwenorganisaties.

Op 12 februari 2011 organiseerde IHSAN in de Islamitische basisschool Al-Ghazali in Rotterdam Spangen een Armoedeconferentie over de eigen kracht van moslims bij de bestrijding van armoede. Onder de deelnemers bevonden zich veel kaderleden van moskeeën en aanverwante zelforganisaties zoals jongeren- en vrouwenorganisaties. Na afloop van de speeches en de workshops, ontstond spontaan een werkgroep die zich gaat richten op armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Rotterdam. Ik hoop van harte dat u zich geroepen voelt om zich daarbij aan te sluiten.

U kunt zich per E-mail aanmelden bij IHSAN, door een mailtje te sturen naar info@ihsannet.nl en uw contactgegevens aan mij te geven.

Yassin Hartog (IHSAN)


Uit het jaarverslag 2010 Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting


Europees jarGemeente Rotterdam (Dominic Schrijer, wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie in Rotterdam)

 Wat waren in uw gemeente belangrijke acties op dit gebied?

"… Er bleek in Rotterdam winst te behalen door een betere samenwerking tussen de verschillende bij armoedebestrijding betrokken instellingen. Daar ben ik meteen mee aan de slag gegaan. Ik heb overlegd met de Rotterdamse Sociale Alliantie en de actiegroep Kiezen voor Delen. Ook zit ik regelmatig met de Cliëntenraad om de tafel."

"De rol van de gemeente is vooral die van regisseur geweest. Maar ook de maatschappelijke instellingen en welzijnsorganisaties hebben niet stilgezeten. Neem de Voedselbank. Nu werken we samen. Belangrijk is om de samenwerking met instellingen en organisaties nog meer te versterken. Daarnaast is het goed dat de instellingen zich verenigen. Het is belangrijk om een gesprekspartner te hebben die de doelgroep goed vertegenwoordigt."Naschrift van de redactie:
"Het is alleen zo jammer dat de armen en de uitgeslotenen na 2010 er zo erg veel slechter voor staan als voorafgaand aan het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting."

Occupy-demonstraties in Nederlandse steden


plaatje15 oktober 2011 09:48

AMSTERDAM - In navolging van Occupy Wall Street in New York en betogingen in tal van andere steden, demonstreert de beweging Occupy zaterdag vanaf 12.00 uur in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam en ruim 1300 voor de betoging op het Malieveld in Den Haag.

Occupy Rotterdam vindt plaats in cultuurcentrum Roodkapje. Actievoerders in Den Haag en Amsterdam zijn van plan daar te overnachten en de acties een permanent karakter te geven.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Amsterdam is er nauw overleg geweest met de organisatie van de manifestatie. ''Er zijn maatregelen genomen om het goed te laten verlopen. De gemeente hoefde vooraf geen beperkingen op te leggen'', zegt ze. De actie Occupy (bezet) Wall Street begon op 17 september en spreidde zich wereldwijd uit als een olievlek. Betogers protesteren tegen de macht van banken, de inhaligheid van bedrijven en de in hun ogen falende politieke elite.

Sympathie
Ook de Nederlandse varianten komen voort uit onvrede over het financiële systeem. De manifestaties zijn tevens bedoeld om solidariteit te uiten met de occupybeweging. De SP en de FNV hebben hun sympathie uitgesproken. Ruim zes op de tien Nederlanders steunt de Occupy-acties, bleek uit onderzoek van Maurice de Hond. Zestien procent reageert afkeurend.

Wereldwijd
Zaterdag gaan in 951 steden in 82 landen betogers de straat op om te protesteren. Dat hebben de organisatoren van de wereldwijde beweging Occupy bekendgemaakt in Madrid, waar de protestbeweging begon.

De beweging mobiliseerde mensen via sociale netwerkmedia zoals Facebook en Twitter.

Wereldwijd protest tegen financiële wereld
Protest in Rome loopt uit de hand


plaatjezaterdag 15 oktober 2011, 19u07

Zaterdag werd in navolging van de Occupy Wall Street-beweging in de hele wereld geprotesteerd tegen bankiers, beleggers en politici. In Rome kwam het tot rellen waarbij minstens zeventig gewonden vielen. Verschillende auto's en enkele gebouwen werden in brand gestoken.

Er wordt geprotesteerd in honderd steden in meer dan tachtig verschillende landen. De betogers vinden dat bankiers, beleggers en politici de wereldeconomie verwoesten en miljoenen mensen in de armoede storten. Vorige maand werd in New York de Occupy Wall Street in het leven geroepen, intussen is die beweging - onder meer dankzij sociaalnetwerksites - uitgegroeid tot een globaal protest. Er worden zaterdag acties in tientallen landen verwacht.

Vreedzaam protest in Azië
Het globale protest werd zaterdag afgetrapt in Nieuw-Zeeland met 3000 zingende betogers in Auckland, en enkele honderden in de hoofdstad Wellington. In Sydney in Australië stapten 2000 mensen naar de Rerserve Bank of Australia.

In Azië bleef de bal rollen: in Tokio namen de honderden manifestanten niet alleen de financiële wereld, maar ook de nucleaire instellingen in het vizier. In de Filipijnse hoofdstad werd eveneens betoogd. 'Weg met het Amerikaanse imperialisme' en 'De Filipijnen zijn niet te koop' was te lezen op spandoeken die ze richting de Amerikaanse ambassade droegen. In Taiwan werd er betoogd nabij de Taipei 101 wolkenkrabber, thuis van de Taiwanese beurs. Ook in Hongkong en Zuid-Korea waren er manifestaties. Het staatspersbureau van het communistische Noord-Korea berichtte dat protestgolven door Amerikaanse steden spoelden, alle ’uitbuiting en onderdrukking door kapitalisten’ ten spijt.

'Wij zijn de 99 procent' is een vaak terugkerend spandoek in de wereldwijde betogingen. De slogan verwijst naar de 1 procent rijken en de steeds groeiende kloof met de rest van de bevolking.

Rellen in Rome
Intussen zijn de betogingen in Europa aan de gang. Naast meer dan 6.000 betogers in Brussel, zijn er zowat 5.000 manifestanten in Frankfürt. Ook in andere Duitse steden zoals Keulen en Berlijn werd betoogd.

In de City, het financiële hart van Londen, kwamen zowat 800 'verontwaardigde' op straat, onder wie de oprichter van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks, Julian Assange. In Nederland waren ruim 2.000 mensen op de been in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ook in Warschau en Stockholm was veel volk op de been.

De protestactie in Rome, waaraan meer dan 100.000 mensen - volgens de organisatoren tot 200.000 - meededen, begon vreedzaam tot het moment dat in het zwart geklede personen met bivakmutsen zich tussen de betogers begaven. Andere actievoerders probeerden de militanten tevergeefs tegen te houden en één van hen raakte daarbij gewond. De oproerpolitie voerde charges uit tegen de betogers en gebruikte waterkanonnen en traangas. Er vielen minstens zeventig gewonden en verschillende mensen werden gearresteerd.

De vermomde demonstranten staken ook auto's en een bijgebouwen van het ministerie van Defensie in brand, nadat ze eerder al ruiten van banken hadden ingegooid. Volgens getuigen stond ook een politiewagen in lichterlaaie. Anderen verbrandden de Italiaanse en Europese vlag aan een hotel. Een groep vermomden drong ook binnen in een voor het publiek gesloten archeologische site in de buurt van het Colosseum. Ook in Spanje, waar de protestbeweging van verontwaardigde jongeren in mei begon, wordt weer geprotesteerd. In het centrum van Madrid en tientallen andere plaatsen in Spanje zijn zaterdag duizenden mensen aan het betogen geweest, een maand voor de parlementsverkiezingen. Volgens de politie waren er in Barcelona alleen al 60.000 demonstranten.

Rotterdam, waar leg dat dan?


keep cam and protestPersbericht van Occupy Rotterdam 19/10/'11

Op 15 Oktober is de Rotterdamse Occupy beweging neergestreken aan het Beursplein aan de Coolsingel. Kennelijk is dit aan de media enigszins voorbij gegaan dus onder het kopje ‘Rotterdam waar leg dat dan?’ brengen we jullie graag op de hoogte van onze aanwezigheid!

Onze beweging groeit en acties worden voorbereid, het weekend staat immers weer voor de deur! Wij trappelen ons warm!

Aanstaande zondag vindt namelijk de economische Europese top plaats in Brussel, wij zijn niet naïef genoeg om te denken dat onze Europese politici op de top van zondag 23 oktober eindelijk een ‘allesomvattend’ plan gaan ontvouwen om de eurocrisis in te dammen.

Duitsland temperde maandag bij monde van Steffen Seibert, de woordvoerder van kanselier Merkel, en Wolfgang Schäuble, de minister van Financiën. ‘Dromen waarin alles maandag opgelost is, zullen niet uitkomen’, klonk het.

Dus: ondanks het beroep vanuit Europa die op deze ‘volksvertegenwoordigers gedaan wordt, weigert men te handelen, acties te ondernemen die de crisis écht geloofwaardig moet indammen.

Waar liggen dan wel de oplossingen, wordt het weer meer van hetzelfde, namelijk grof de complete rekening zonder enig benul van de consequenties doorschuiven? Nog meer schulden creëren bij burgers?

Wij nodigen actief mensen uit om mee te denken over verandering, een andere, eerlijke samenleving en ware democratie. We vragen de 99% (ja, ook jij lezer van dit persbericht) om initiatief te tonen en je bij ons aan te sluiten. Vooruitgang, samenwerken en bewustwording zijn onze sleutelwoorden.

Wat drijft de Occupyers?

Wij zijn wereldburgers, Europeanen, Nederlanders en Rotterdammers We zijn verbonden met de OccupyWallStreet beweging die op 17 september in New York ontstaan is in navolging van de Arabische opstanden en de Spaanse Indignados. Maar Wall Street is slechts een bekend symbool voor de buitensporige hebzucht die we overal terug zien. Ook in Europa, ook in Nederland hebben we deze symbolen van macht en vertoon? in overvloed.

Wij willen op vreedzame en respectvolle wijze bij elkaar komen en spreken over de problemen die we waarnemen om samen naar oplossingen te zoeken. Vooruitgang, samenwerking en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

OccupyRotterdam heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie door en voor iedereen. We zijn niet gelieerd aan een instituut, organisatie of politieke partij.

Waar en wanneer?
De verandering is begonnen op 15 oktober maar stopt pas als wij met elkaar een oplossing kunnen realiseren. Tot die tijd staan onze tenten aan de Coolsingel aan het Beursplein in Rotterdam.

Wie organiseert dit?
OccupyRotterdam heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie namens, door en voor iedereen. We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen!
We hebben als beweging geen leiders en we zijn niet gelieerd aan een instituut, organisatie of politieke partij.

Komt dat zien in Rotterdam!

Kansen creëren voor werkloze ouderen


plaatje18.10.2011 / VNG

Hoe komt het toch dat oudere werknemers als ze werkloos zijn, zelden een nieuwe baan vinden? De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft het uitgezocht en de resultaten met aanbevelingen voor verbetering van deze situatie gepubliceerd in ‘G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen’.

Hieronder een paar elementen uit de analyse van de RWI.

Beeldvorming
Uit de analyse van de RWI blijkt dat werkgevers een negatief beeld hebben van oudere werknemers: ‘ze zijn minder productief en minder flexibel, ze zijn vaker ziek’. Dit beeld moet bijgesteld worden. Werkgevers moeten ook kijken naar wat ouderen toevoegen: ervaring, loyaliteit en nauwkeurigheid.

Ondersteuning
Een tweede element uit de analyse van de RWI is de ondersteuning van ouderen bij re-integratie. RWI denkt dat de ondersteuning anders ingericht moet worden. Gemeenten en UWV moeten afspraken maken over de positie van ouderen bij re-integratieondersteuning:
- voor zelfredzame ouderen netwerkgroepen opzetten
- voor ouderen die meer begeleiding nodig hebben een-op-eencoaching regelen
- voor ouderen die zich willen omscholen naar een andere sector, scholing regelen

Mobiliteitsbonus
Een derde element is de inzet van de mobiliteitsbonus voor ouderen die van een uitkering naar een baan gaan. Gemeenten en UWV kunnen gebruikmaken van deze ( nog in te voeren ) bonus om werkgevers te stimuleren ouderen aan werk te helpen. Maar dan moeten ze wel goed in kaart brengen wat de omvang en de mogelijkheden zijn van de groep oudere werklozen.

Zelf aan de slag
Ook zouden ouderen meer gestimuleerd moeten worden om zelf hun situatie te verbeteren. Ze zouden breder moeten zoeken dan hun oude functie en ze moeten gestimuleerd worden om alle mogelijkheden van internet te gebruiken.

Vitaliteitspakket
De voorstellen van de RWI sluiten aan bij de voorstellen voor een vitaliteitspakket die de minister van SZW afgelopen zomer naar de Kamer heeft gestuurd. Met het vitaliteitspakket wil de minister de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van met name ouderen op de arbeidsmarkt vergroten. Gemeenten kunnen ook profiteren van deze maatregelen.

Vrijwilligers willen actie van kabinet


plaatje20-10 2011 | 10:58

Vrijwilligers in Nederland roepen het kabinet op om de waardering voor hun werk om te zetten in actie. Zo zou er een coördinerend minister voor vrijwilligerswerk moeten komen. Verder zijn afspraken nodig - ook met gemeenten en bedrijfsleven - om de vrijwillige en belangeloze inzet van burgers te versterken. Dat staat in een manifest dat donderdag wordt gepresenteerd.

De oproep is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), die er donderdag een congres over houdt. Volgens dit verband was vorig jaar 45 procent van de volwassen Nederlanders op een of andere manier op vrijwillige basis actief voor anderen of voor de maatschappij: ruim 5 miljoen mensen die belangeloos meer dan een miljard uur onbetaald werk bijdragen aan de economie.

Participatie
Vereniging NOV vraagt het kabinet om beleid voor vrijwilligerswerk en burgerparticipatie op alle ministeries. Ook moeten plannen en wet- of regelgeving vooraf zijn te toetsen op de gevolgen voor vrijwilligers en hun organisaties. Bovendien moeten de administratieve lasten omlaag, aldus het manifest.

Rotterdamse welzijnsmedewerkers protesteren tegen aanbesteding


Fred Burggraaf12-10 2011 | 10:04

Rotterdamse welzijnswerkers maken zich grote zorgen over de plannen van de gemeente Rotterdam om het welzijnswerk met ingang van 2013 te gaan aanbesteden. Zij protesteerden daarom vanochtend op de Coolsingel.

De kwaliteit van de dienstverlening, en daarmee de sociale kwaliteit van Rotterdam wordt hiermee enorm aangetast, vinden de welzijnswerkers. Bij aanbestedingen gaat het meestal om de laagste prijsaanbieder: zoveel mogelijk diensten voor zo min mogelijk geld. Met name de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zullen daaronder het meest lijden.

Ontslag
Een experiment in de Rotterdamse deelgemeente Charlois met aanbesteding van het welzijn heeft onlangs per direct geleid tot het ontslag van alle medewerkers van de welzijnsinstelling. Aanbestedingen in de thuiszorg, taalaanbieders, re-integratieaanbieders hebben laten zien hoe organisaties op prijs kapot werden geconcurreerd ten koste van duizenden werknemers en even zo vele hulpbehoevende cliënten. De plannen leiden daarom tot grote zorg en onrust bij bewoners en welzijnswerkers.

Rotterdam krijgt meer geld voor aanpak toestroom Polen


plaatjeDinsdag, 18 oktober 2011.

Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening, PvdA) tekende gisteren in Brussel een overeenkomst met andere politici uit Nederland en België. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Rotterdam meer geld krijgt uit Europa om de toestroom van Polen aan te pakken. PvdA-raadslid Zeki Baran is tevreden.

"Het is belangrijk dat dit nu gebeurt," zegt Baran. "Nu wordt er ook door de EU erkend dat dit nodig is. Door taalcursussen aan te bieden en goede begeleiding, zeker ook van de hoger opgeleide Midden- en Oost Europeanen en hun kinderen, kunnen deze mensen veel beter participeren in onze samenleving. En dat is noodzakelijk. "

"Geen ontkenning, maar erkenning," benadrukte Karakus. "Al in 2007 organiseerde Rotterdam een zogenaamde ‘Polentop’, waar werd gesproken over een gezamenlijke aanpak. Deze samenwerking werpt nu zijn vruchten af."

Forse daling dekkingsgraad pensioenfonds Zorg en Welzijn


plaatje20-10 2011 | 11:05

De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn is in het derde kwartaal van dit jaar gedaald tot 91 procent, vergeleken met 110 procent in het voorgaande kwartaal. Dat maakte het fonds donderdag bekend. Als de situatie niet sterk verbetert, kan dat mogelijk een verlaging van de lopende en opgebouwde pensioenen betekenen. Volgens Zorg en Welzijn hebben het verdere verloop van de Europese schuldencrisis en verslechterde economische vooruitzichten geleid tot een scherpe daling van de rente en verliezen op de beleggingen in de laatste 2 maanden van het afgelopen kwartaal.

Lagere pensioenen
'Het gaat niet goed met de dekkingsgraad', zei directeur Peter Borgdorff. 'Met de huidige financiële positie kunnen de pensioenen komend jaar niet worden verhoogd. Als de situatie voor het eind van dit jaar niet sterk verbetert, kan dat in het uiterste geval een verlaging van de lopende en opgebouwde pensioenen betekenen.'

Voorkomen
Volgens Borgdorff zal het fonds er alles aan doen om dat te voorkomen, 'maar we kunnen de rekening niet doorschuiven naar de toekomst'. Zorg en Welzijn is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en -vermogen van 2,4 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn.

Hoogte korting ambtenarenpensioen ongewis


Geldkar21 okt 2011

Het ABP laat zich nog niet uit over de mogelijke omvang van de verlaging van de ambtenarenpensioenen. Maar een verlaging met 15 procent, waarvoor de VNG eerder waarschuwde, sluit het in zwaar weer zittende pensioenfonds op voorhand uit.

Maatregelen
Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft donderdag slechte kwartaalcijfers bekend gemaakt. De dekkingsgraad blijkt in het derde kwartaal met 90 procent fors lager te liggen dan de 112 procent in het tweede kwartaal. De dekkingsgraad geeft een indicatie voor de vermogenspositie van een pensioenfonds. Is deze lager dan de wettelijk toegestane 105 procent, dan moet het pensioenfonds maatregelen nemen.

Gepensioneerden
De stand van de dekkingsgraden op 31 december 2011 is daarbij doorslaggevend. Is de dekkingsgraad dan nog niet op het vereiste niveau, dan is het nagenoeg uitgesloten dat de pensioenen volgende jaar de inflatie volgen. Het verlagen van de pensioenen van gepensioneerden en van de pensioenrechten van mensen die werken komt zelfs in beeld als de dekkingsgraad in het laatste kwartaal van dit jaar niet flink aantrekt.

Extra premie
ABP-vicevoorzitter Xander den Uyl laat weten dat om de pensioenen te kunnen verhogen, de dekkingsgraad van eind oktober 105% of hoger moet zijn. ‘De kans is groot dat we dat gat tussen 90% en 105% in een maand tijd niet meer kunnen dichten. De pensioenen kunnen dan volgend jaar niet meegroeien met de gemiddelde loonstijging. We bekijken dan ook of we extra premie moeten gaan vragen. Of we nog andere maatregelen moeten nemen, hangt af van de dekkingsgraad op eind december. Als de dekkingsgraad niet verbetert, moet ABP de pensioenen eventueel gaan verlagen. Dat gebeurt dan uiterlijk na 15 maanden, dus op 1 april 2013’, aldus Den Uyl.

Verlaging
Over hoe fors die verlaging zal uitpakken, doet de ABP op dit moment geen uitspraken. In de media wordt gespeculeerd dat het gaat om een verlaging van 4 à 5 procent. De genoemde percentages neemt het ABP niet voor rekening. ‘Het blijft koffiedik kijken. Onze vice-voorzitters doen daar geen uitspraken over’, zegt ABP-woordvoerster Jos van Dijk. Een verlaging met 15 procent, waarvoor het College voor Arbeidzaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 waarschuwde toen het dekkingspercentage in januari dat jaar op 90 procent lag, is volgens haar echter zeker niet aan de orde. ‘Sinds 2009 hebben we een herstelplan ingezet. Op dat herstelpad richting 2013 lopen we, zoals het er nu voor staat, 5 procent achter’, aldus Van Dijk. Dat gat moet dus worden goedgemaakt en niet de volle 15 procent.

Rentestand
Op 1 januari 2012 wordt gekeken welke maatregelen het ABP moet nemen. Het lijkt erop dat de rente voorlopig laag blijft. En die lage rentestand is volgens de pensioenfondsbeheerders nu juist de voornaamste oorzaak van de lage dekkingsgraad. Er zijn grofweg drie herstelmaatregelen: de premies verhogen, geen inflatiecorrectie toepassen of afstempelen. Met dat laatste wordt bedoeld het verlagen van de opgebouwde pensioenrechten. Veel pensioenfondsen hebben in hun herstelplannen om de dekkingsgraad weer op peil te brengen, reeds extra herstelpremies opgelegd en indexeren niet. Dat betekent dat in veel gevallen alleen korten van pensioenen overblijft als maatregel.

'Ouders bepalende factor bij jeugdzorg'


plaatje

18-10 2011 | 11:40

Vooral de vraag of ouders een uitkering hebben, gescheiden zijn en/of in aanraking zijn (geweest) met de politie, bepalen of een kind bij jeugdzorg terechtkomt. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd. Kinderen uit deze gezinnen hebben een verhoogd risico op problemen, zegt een woordvoerder. De kenmerken van het kind zelf zijn van minder invloed. De organisatie van jeugdzorg gaat binnenkort weer op de schop. Het kabinet wil dat gemeenten er verantwoordelijk voor worden. Nu zijn provincies dat nog.

Scheiding
Het SCP doet onderzoek naar de jeugdzorg om de reorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Volgens een woordvoerder heeft de organisatie nog niet op een rijtje welk percentage van de cliënten uit gezinnen komt waar uitkeringen, scheiding en politiecontacten een rol spelen. Vervolgonderzoek moet volgens hem ook duidelijk maken met welke klachten de jongeren bij jeugdzorg belanden.

Toename
Het aantal jongeren in Nederland stijgt nauwelijks. Toch neemt sinds 2000 het aantal jongeren toe dat bij jeugdzorg terechtkomt. In 2009 waren het er 265.000. Veel van die cliënten krijgen verschillende vormen van hulp.

'Tot aan de crisis waren Griekse obligaties even solide als de onze'


grieks beeldJaap van Duin −26/10/11, 06:00,
© THINKSTOCK

Juist door zijn aanvankelijk succes onttrok de euro de onevenwichtigheden in de eurozone lang aan het oog. Dat stelt Jaap van Duin, oud-topman van Robeco.

In de eerste jaren van zijn bestaan was de euro, gemeten aan zijn waarde op de valutamarkten, een groot succes. Van 2000 tot aan crisisjaar 2008 apprecieerde de Europese eenheidsmunt tegenover alle andere belangrijke valuta's: de Amerikaanse dollar (bijna een verdubbeling in waarde), de Japanse yen (+ 75 procent), het Britse pond (+ 33 procent) en de Zwitserse frank (+ 20 procent).

Vertrouwen
Ook de obligatiemarkten hadden een groot vertrouwen in de euro en het ogenschijnlijk verdwenen zijn van valuta- en inflatierisico's. Begin 2008 was de rente op tienjarige Griekse staatsobligaties nog steeds maar 20 basispunten (0,2 procent) hoger dan die op Duitse 'Bunds'.

Italië betaalde 30 basispunten meer. De Spaanse overheid kon even goedkoop lenen als de Nederlandse. De rente was laag, de inflatie leek onder controle, de internationale handel floreerde en de economieën groeiden. De groeicijfers van landen als Ierland, Griekenland en Spanje waren het dubbele tot drievoudige van die van Duitsland.

De financiële markten, die nu geen enkel vertrouwen meer hebben in Griekenland, en die ernstig twijfelen aan de beheersbaarheid van de Spaanse en Italiaanse overheidsschuld, beschouwden tot aan de crisis Griekse, Spaanse, Italiaanse, en ook Portugese en Ierse staatsleningen als vrijwel even solide als Nederlandse en Duitse. Toch was er ook voor 'Lehman Brothers' al van alles gaande. Overheden, bedrijven en gezinnen in de landen die nu in de problemen zijn, konden dankzij de euro tegen voor hen ongekend lage rentes op de kapitaalmarkt lenen. In Spanje en Ierland, landen met een lage staatsschuld, leidde dit tot een hausse op de huizenmarkt. Prijzen van woningen verdrievoudigden er in tien jaar tijd. Zonder de lage eurorentes had dit nooit gekund.

Staatsschuld
In Griekenland joegen overheidsbestedingen de groei aan. Zelfs in de conjunctureel gunstige jaren tussen 2004 en 2008 had Griekenland ieder jaar een begrotingstekort van minstens 5 procent van het bbp en liep de staatsschuld jaarlijks verder op. Zonder euro was de Griekse overheid allang door de obligatiemarkten tot de orde geroepen en was de rente stukken hoger geweest dan de 5 procent die Griekenland zelfs kort voor het uitbreken van de crisis (zomer 2008) hoefde te betalen.

Behalve dat het tekort en de schuld van de Griekse overheid jaarlijks ver boven het door het Stabiliteits- en Groeipact toegestane maximum van 3 procent respectievelijk 60 procent lagen, zorgde de bescherming van de euro voor een ontwikkeling die minstens zo fnuikend was: de productiekosten in de perifere landen rezen de pan uit.

Overgewaardeerde munt
Terwijl de arbeidskosten per eenheid product in Duitsland tussen 2000 en 2008 constant bleven, stegen ze in Italië, Griekenland en Spanje met 30 procent, en in Ierland zelfs met 40 procent. Het wegvallen van de disciplinerende werking van een eigen munt maakte deze landen met het jaar dus minder concurrerend. Voor hen werd de euro, die op de internationale valutamarkten ook nog eens apprecieerde, een sterk overgewaardeerde munt.

De voordelen van de eenheidsmunt werden door deze landen in feite meer dan weggegeven in de vorm van een sterke verslechtering van hun concurrentievermogen - een probleem dat nu, eerder dan de staatsschulden van de verschillende landen, de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de eurozone vormt. Griekenland, Spanje en Portugal hebben jaarlijks grote tekorten op hun betalingsbalans. Griekenland al minstens een halve eeuw. De Europese leiders waren dus gewaarschuwd. Als deze landen hun eigen valuta's nog hadden gehad, waren die allang gedeprecieerd. Bij een minder dwingend wisselkoersarrangement dan een muntunie hadden de landen zelf hun munt kunnen laten devalueren.

Gouden standaard
Bij het ontbreken van de mogelijkheid van externe devaluatie is interne devaluatie het alternatief. Dat houdt in dat landen weer concurrerend moeten worden door jarenlang volgehouden loon- en prijsverlagingen. Dit is het Colijn-scenario. In de jaren dertig van de vorige eeuw bleef de Nederlandse regering lang volhouden dat de gouden standaard het beste voor ons was, ook al hadden de meeste landen om ons heen hun munt allang ontkoppeld. De gevolgen waren deflatie, depressie en een hoge werkloosheid. Pas toen Nederland in september 1936 de gouden standaard losliet, veerde de economie op. Het Griekse equivalent van nu is het vrijwillig uittreden uit de eurozone.

De tragiek van de euro is dat de eurocrisis een direct gevolg is van de van meet af aan verkeerde samenstelling van de eurozone. Het gaat hier om zelfveroorzaakte problemen, en met name om het niet erkennen van de fundamentele verschillen in opvattingen tussen de rekkelijken uit het Zuiden en de preciezen uit het Noorden van Europa over hoe een economie gerund moet worden. In tijden van crisis en recessie uiten de spanningen zich altijd in valutabewegingen - zie de periode 1973-1983, toen de Franse frank ten opzichte van de mark in waarde halveerde en de lire 70 procent minder waard werd. Maar die uitlaatklep bestaat niet meer. Goede raad is nu duur.

De aap uit de mouw


plaatjedinsdag 11 oktober, 2011 - 14:50
door Manuel Kneepkens dichter en
oud-raadslid van de Stadspartij in Rotterdam

Tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen zou er in de Tweede Kamer… een ‘islamitische aap’ uit de mouw gekomen zijn. Men vergist zich. Die aap is, gemeten aan de vloed aan onparlementaire taal, die het dier wist te verwekken … vast en zeker een Rotterdamse aap geweest.

Hier in Rotterdam leven we immers ‘in het echie’. “Je ken beter over je fiets lulle dan over je lul fietse” ... “ Wat ie in z’n kop heb, hebbie niet in z’n kont”...etc. Onparlementair Taalgebruik, dat is typisch Rotterdams.

En de naam van die aap uit de mouw? Ik heb een zwaar vermoeden, dat het Bokito is… Huidige beroep: Zilverruggorilla.

Zilverruggorilla’s zijn schuwe dieren, die vrijwel onzichtbaar plegen te leven onder een dicht bladerdak in het oerwoud op de flanken van de Kilimanjaro. En uitgerekend een exemplaar van deze soort, Bokito dus, werd dagelijks urenlang blootgesteld in Diergaarde Blijdorp aan de blik van het publiek.

Onze zilverruggorilla voelde zich in Blijdorp in het binnenverblijf duidelijk continu bespied en kon daar niet tegen. Net zo min als die andere primaat, de Mens, dat kan. De Homo sapiens heeft - en niet voor niets! - het recht op privacy. Maar Bokito is máár een dier. En dieren zijn rechteloos. Het simpele dualistische systeem van ons recht - als je geen persoon bent, dan ben je een zaak - schiet wat dieren betreft natuurlijk schromelijk te tekort.

Zeker, dieren genieten enige bescherming van de wet Gezondheid en Welzijn Dieren, maar een eigen rechtspositie bezitten zij niet. Er zijn geen Dierenrechten, zoals er Mensenrechten zijn.

En toen… sprong hij, King Kong Bokito, over de gracht van het buitenverblijf, waarvan men dacht dat hij er niet over kon springen. En greep de 51-jarig vrouw, die dacht, dat zij een speciale (liefdes)band met hem had. Maar… ging het onze King Kong werkelijk om das Weib?

Dat valt te betwijfelen.
Bokito’s (wan)gedrag is sindsdien uitentreuren in de media becommentarieerd, biologisch, ethologisch, sociologisch, en wat al niet. Maar zou men zijn gedrag niet allereerst symbolisch moeten duiden?
Want mijn inziens staat King Kong Bokito ergens voor. Voor ‘Rotterdam’. En aangezien Rotterdam sinds Pim Fortuyn een soort ijkpunt is geworden voor heel Nederland, staat Bokito dus ook voor heel het huidige Nederland… ‘dat de weg kwijt is’ !

Maar Bokito was allerminst de weg kwijt!
Bokito wilde naar… Den Haag. Naar het Binnenhof, naar het boksgala aldaar van hedendaags Neanderthalig taalgebruik. Naar het ‘nieuwe parlement’, het Apenparlement, dat vandaag de dag het oude, dat van ‘Thorbecke & Drees’ zo ‘magistraal’ vervangt.

Dáár hoor ik thuis, moet onze zilverrug hebben gedacht.

Dus, kiezers van Nederland, kies de volgende keer niet Wilders .
Kies een èchte Primaat!

Kies Bokito, King Kong Apenstaartje, Partij van het Korte Lontje, No 1!
Roosje

zon

't Is koud, onder een tentzeil, het waait en het gaat regenen, ze staan 's avonds laat op de trappen van de  Beurs en het  heet: "Occupy Rotterdam".
En Roosje zag en voelde dat het goed was.Redactioneel


hans goosenAl eerder schreef ik in dit redactioneel commentaar somber over de problematiek van armoede in Rotterdam, deze week komt daar nog eens bij het ultieme nadeel van de armoede, de kans om eerder te sterven.


In een bijeenkomst afgelopen maandag in het Stadhuis werd dat door professor Mackenbach van de Erasmus Universiteit nog eens duidelijk uiteengezet.

En als je daar over doordenkt dan blijkt dat ook via de pensioenen de armen de rijken financieren, door een kortere tijd om van een pensioen te kunnen genieten, waarbij relatief wel een gelijk percentage aan pensioen is opgebouwd. We zullen maar zeggen,  dat kan er ook nog bij in een onrechtvaardige maatschappij.

Gelukkig kan ik ook nog over posiitieve zaken berichten:

Het was weer geweldig de Werelddag tegen de Armoede en Sociale Uitsuiting op 17 oktober. De juiste sfeer, een goed programma, grote opkomst (voor de maandag) en een fantastisch publiek. Lees het artikel maar na, als je er
zelf niet bijgeweest bent. Yassi Hartog van ISHAN ging in op de foto die het thema "Arm in arm" weergaf: 
van burgerrechtenactivist Dr. Martin Luther King en Coretta Scott op hun mars, arm in arm, van Selma naar Montgomery, Alabama, om hun stemrecht op te eisen.

En ook nog een positieve opmerking van onze ex-wethouder Dominic Schrijer over samenwerking. En de ontwikkelingen van de Occupy beweging in Rotterdam. Moedige mensen als je je bedenkt dat geweld, hoe vreedzaam je ook bent, altijd op de loer ligt. Ga eens bij ze kijken op de trappen van de Beurs en praat met ze. Aansluiten kan ook, natuurlijk!

Dichter / politicus Manuel Kneepkens heeft weer een bijdrage geschreven:
"De aap komt uit de mouw". En het gaat uiteraard over Bokito.

De zich opstapelende donkere wolken van de negatieve maatregelen van regering en gemeentebestuur dreigen het zicht te verduisteren voor veel mensen op de toekomst. Van het verzet hoor je nog maar weinig, terwijl je de donderslagen al zou verwachten. Maar als het economisch en maatschappelijk hard gaat waaien, dan weet je bij voorbaat nooit waar de bliksem in gaat slaan.

Toch sluit ik af met iets hoopvols, de Werelddag tegen de Armoede zoals die in Brussel heeft plaatsgevonden:.


CLICK DIT KORTE FILMPJE AAN !


AGENDA


woensdag 14 december van 13:30 tot 16:30
(datum is voorlopig)
Breed Overleg RoSA!
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

woensdag 18 januari van 13:30 tot 16:30
(datum is voorlopig)
Nieuwjaarsreceptie 2012 RoSA!

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info: mail@rosarotterdam.nlDOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!


Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181ORGANISATIE RoSA!


 Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENT


Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nlVERKLARING


Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (tkickk global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieTo make Poverty History