triest Rotterdam
Nieuwsbrief 27
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

10 oktober 2011

mail@rosarotterdam.nl

UITNODIGING
 
Werelddag tegen de armoede
Lokaal cultureel centrum 't klooster
afrikaanderplein 7 in Rotterdam
maandag 17 OKTOBER
van 13:30 tot 21:00 uur

 


Al weer voor de vijfde keer organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie de Werelddag tegen de armoede op 17 oktober. Dit jaar is het op een maandag en de dag zal bestaan uit een middag en avondgedeelte. Om 13:30 is de inloop, van 14:00 tot 17:00 uur is het middaggedeelte. Van 18:00 tot 21:00 uur is het avondgedeelte. Voor wie het gehele programma meemaakt is er een maaltijd beschikbaar vanaf 17:00 uur (wel vantevoren een mailtje naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp "ik eet mee op 17 oktober").

De Werelddag tegen de Armoede vindt plaats in Wijkgebouw het Klooster aan het Afrikaanderplein 7.

Het programma:Lees hier over de Historie van deze Werelddag tegen de Armoede.

Eerste verhoging zorgpremie 2012 bekend


27 september 2011 | Zorg

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie van de basisverzekering in 2012 op jaarbasis met 36 euro. De verzekeraar was dinsdag de eerste die het tarief voor volgend jaar bekendmaakte. Omdat het verplichte eigen risico volgend jaar stijgt met 50 euro, blijft de stijging volgens DSW beperkt.

Cliënten van DSW betalen in 2012, ongeacht of ze individueel of collectief zijn verzekerd, een jaarpremie voor de basisverzekering van 1230 euro. Dat komt neer op 102,50 per maand. De verhoging van de premie is volgens DSW voor een belangrijk deel te wijten aan een toename van de zorgkosten, ondanks de hogere eigen bijdragen en een beperking van het zorgpakket. Daarnaast leiden de afschaffing van de macronacalculatie en de verhoging door DNB van de solvabiliteitseis tot een premiestijging.

‘Beperkt’
Volgens de verzekeraar kan de premiestijging “beperkt’’ blijven omdat de overheid het verplichte eigen risico van 170 naar 220 euro per jaar heeft verhoogd. “Indien het verplichte eigen risico niet zou zijn verhoogd, zou de jaarpremie 20 euro hoger zijn vastgesteld.’’ De stijging van de jaarpremie was dan uitgekomen op 56 euro, en het premiebedrag per jaar was dan bij DSW 1250 euro geweest.

Black box
Een te lage kostenraming van VWS treft iedere zorgverzekeraar in dezelfde mate. De schatting van deze afwijking is volgens een persbericht van DSW een soort black-box, waarvan elke verzekeraar voor 2012 zijn eigen schatting zal maken. In het verleden heeft VWS de kosten van met name ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), stelselmatig vele honderden miljoenen per jaar te laag ingeschat. Om deze reden heeft DSW een opslag in de premie moeten opnemen. De Dordse zorgverzekeraar verwacht dat andere verzekeringsmaatschappijen dit ook zullen doen.

Verhoging solvabiliteitseis
De verhoging van de solvabiliteitseis door DNB leidt tot een verhoging van de minimum solvabiliteit met ruim 22%. Gelet op de bij DSW aanwezige solvabiliteit kiest DSW er voor om deze verhoging dit jaar voor de helft in de premie op te nemen.

Oppositie wil CPB-doorrekening bijstandsplanDEN HAAG - Een groot deel van de oppositie wil dat het Centraal Planbureau (CPB) doorrekent of het kabinet door hervorming van de bijstand wel meer mensen aan het werk helpt.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks vroeg dinsdag het CPB-onderzoek samen met PvdA, D66 en ChristenUnie aan, voorafgaand aan een debat met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken). De oppositiepartijen wilde het debat met De Krom uitstellen in afwachting van het CPB-rapport. Maar regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartij PVV en SGP, die samen een Kamermeerderheid vormen, besloten dat de plannen wel worden besproken.

Inkomensgevolgen
Zo wil het kabinet vanaf volgend jaar voor bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen. Onder meer de Raad van State en gemeenten vrezen grote inkomensgevolgen en een tegengesteld effect van de bezuinigingen.

Werken zou minder aantrekkelijk kunnen worden voor de kinderen en ze kunnen op zichzelf gaan wonen en een eigen uitkering en huurtoeslag ontvangen.

Jongeren
De oppositiepartijen vrezen verder dat in de strenge bijstand jongeren onvoldoende worden geholpen bij het vinden van een baan en het volgen van de juiste opleiding. Het kabinet vindt dat werklozen tot 27 jaar meer aangesproken moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Het plan is een zoektermijn van 4 weken in te voeren, waarin de jongeren eerst zelf werk of een opleiding moeten proberen te vinden, voordat ze bijstand kunnen krijgen.

Uitzondering
CDA-Kamerlid Mirjam Sterk heeft hierover ook wat zorgen. Zij wil voor bepaalde jongeren een uitzondering maken. Bijvoorbeeld voor iemand van 24 jaar die werkt en een gezin te onderhouden heeft, maar wordt ontslagen en na de WW een beroep moet doen op bijstand. Sterk wijst erop dat in de WW mensen verplicht zijn werk te zoeken en ze ziet het niet zitten om hen vervolgens 4 weken bijstand te onthouden. Ook vraagt het CDA met de oppositie of het kabinet niet te snel hervormingen in de bijstand wil doorvoeren. Gemeenten hebben al om een (half)jaar uitstel gevraagd.

Kritiek op plannen om bijstand te verlagen


29 september 2011 | Inkomen, Welzijn

De overgrote meerderheid van de oppositie heeft kritiek op het kabinetsplan om de bijstand de komende 20 jaar te verlagen. Hierdoor daalt het sociaal minimum uiteindelijk tot ongeveer 2000 euro op jaarbasis. Dat is volgens het kabinet nodig om te voorkomen dat straks de bijstand boven het minimumloon kan uitkomen en werken niet meer loont.

PvdA'er Hans Spekman verweet het kabinet woensdag geld van de meest kwetsbare mensen af te pakken. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver en zijn SP-collega Sadet Karabulut stelden dat er betere manieren zijn om werken meer lonend te maken voor mensen in de bijstand dan te korten op de uitkering.

Vergroenen
In plaats daarvan moet volgens de oppositiepartijen de belasting op arbeid worden verlaagd. Om dit te betalen wil GroenLinks de belastingen 'vergroenen' voor een beter milieu, door deze bijvoorbeeld op gas en elektriciteit te verhogen. Ook zou geld vrijgemaakt kunnen worden door de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken en deze overheidsbijdrage bij ouders vanaf een modaal inkomen af te bouwen.

Aanrechtsubsidie
Maar volgens CDA'er Eddy van Hijum blijft met de oplossingen van de oppositie "de weeffout'' in de bijstand bestaan. De uitkering kan straks boven het minimumloon uitkomen, omdat bij het vaststellen van de hoogte van de bijstand nog rekening wordt gehouden met de 'aanrechtsubsidie'; het belastingvoordeel voor niet-werkende partners, dat wordt afgeschaft. Alleen door dit belastingvoordeel ook af te bouwen in de bijstand wordt de weeffout hersteld, volgens Van Hijum.

De Krom krijgt met SGP meerderheid voor bijstandsplan


donderdag 6 oktober 2011 08:13 Door Marlou Visser

Staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van Sociale Zaken heeft de steun van de SGP verworven voor zijn plannen om de bijstandsuitkering aan te scherpen. Op verzoek van de SGP wordt de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen niet ingevoerd. De regering heeft de steun van de kleine oppositiepartij nodig om het voorstel door de Eerste Kamer te loodsen.

De oppositie verzet zich fel tegen de plannen, die onder meer verlaging van de uitkeringen en bezuiniging op re-integratiemiddelen inhouden. De Krom verwierp een voorstel om de plannen door het Centraal Planbureau (CPB) te laten doorrekenen.

Alleenstaande ouders
De Krom vond dat SGP’er Elbert Dijkgraaf een aantrekkelijk amendement had ingediend. Niet alleen wordt de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder vijf jaar niet ingevoerd, maar er moet volgens het voorstel ook strenger worden gelet op afspraken met deze ouders. Zo moeten ze later sneller aan het werk te helpen zijn.

Ook kritiek van het CDA is door De Krom gehonoreerd. Vanaf volgend jaar telt het inkomen van inwonende kinderen mee in de beoordeling of iemand nog in aanmerking komt voor bijstand. Het CDA wil dat een uitzondering wordt gemaakt voor ouders en kinderen die samenwonen om mantelzorg te verlenen.

Jonge werklozen
Ook een voorstel van CDA-Kamerlid Mirjam Sterk, om jongeren die vanuit de werkeloosheidswet (ww) in de bijstand komen, vrij te stellen van de verplichte zoektermijn van vier weken voor zij een uitkering krijgen, is door De Krom meegenomen. De jongeren hebben al een sollicitatieplicht gehad terwijl ze in de ww zitten.

Ook voor vluchtelingen die geen netwerk hebben om op terug te vallen, wordt een uitzondering gemaakt.

Vakbond vreest voor gevolgen Wet werken naar vermogen


29.09.11

Onder het motto ‘Laat kwetsbaar Nederland niet vallen’ is de vakcentrale FNV een campagne gestart om aandacht te vragen voor de gevolgen van de Wet werken naar vermogen die het kabinet in 2013 in wil laten gaan. De wet moet de bestaande regelingen voor Wajong, Bijstand en sociale werkvoorzieningen vervangen. De vakbond vreest voor de gevolgen.

Leo Hartveld, bestuurder van de FNV, waarom deze campagne?
'Het kabinet zet de plannen voor de Wwnv door, ondanks onze argumenten dat het een slechte regeling is. We hebben het hier over de grootste ingreep in de sociale zekerheid sinds de jaren 80. Toen gingen de uitkeringen met 10 procent omlaag. Nu wordt het sociale minimum 14 procent verlaagd. Maar veel mensen weten niet precies wat er gaat veranderen. Dat geldt voor het grote publiek maar ook voor gemeenten en andere betrokkenen. Vandaar de campagne.'

Wat zijn volgens de FNV de gevolgen van de Wwnv?
'Laten we beginnen bij de bijstand. Die gaat er in de toekomst 160 euro per maand op achteruit omdat de bijstand ontkoppeld wordt. Ook is er voor 1 op de 3 jongeren die nu in de Wajong zit straks geen uitkering meer en gaan er 70 duizend banen bij de sociale werkvoorzieningen verdwijnen. Bovendien gaat er op grote schaal onder het minimumloon gewerkt worden. Dat vinden wij een uitholling van het arbeidsstelsel. We willen duidelijk maken dat het kabinet hiermee de verkeerde richting op gaat.'

Maar Wajongers krijgen toch bijstand? En de banen in de sociale werkvoorziening zijn toch beschermd?
'Wajongers gaan onder de huishoudtoets vallen. Dus als ze inwonen bij een partner die een inkomen heeft of bij hun ouders, verliezen ze hun uitkering. En in de sociale werkvoorziening komen er geen nieuwe plaatsen vrij als mensen hun baan verlaten. Dat terwijl er zo’n 20 duizend mensen op de wachtlijsten staan. Over een aantal jaren gemeten betekent dat dus dat er zo’n 60 tot 70 duizend arbeidsplaatsen verdwijnen.'

U zei dat er voor gemeenten zaken gaan veranderen. Waar denkt u aan?
'Door de verlaging van de bijstand, komt er meer armoede. Dat brengt een toename op de voorzieningen met zich mee. Een groter beroep op de bijzondere bijstand, meer schuldhulpverlening. En door de veranderingen in de SW-sector moeten de gemeenten daar ook meer aan bijdragen. Het Rijk vergoedt het minimumloon. Maar veel mensen in de sociale werkvoorziening verdienen meer en daar draaien de gemeenten voor op.'

Een voorlichtingsfilmpje van het ministerie over de nieuwe wet omschrijft u als een 'schandalig propagandafilmpje'. Waarom loopt u daar zo tegen te hoop?
'Het is propaganda in de slechtste zin van het woord. Het suggereert dat mensen in de Wajong of de SW naadloos gaan instromen in het reguliere bedrijfsleven maar daar is geen sprake van zolang er geen druk op de werkgevers wordt gezet. Op dit moment heeft slechts vier procent van de bedrijven een Wajonger in dienst. Dat verander je niet zomaar. Daarvoor moet heel veel gebeuren.'

Aanscherping WWB geen trampoline, maar valkuil


Aan het werk én een vangnet bieden. Dat zijn de twee kernpunten voor de aanscherping van de Wet Werk en Bijstand. Juist deze twee doelstellingen worden niet gehaald. De Landelijke Cliëntenraad brengt vandaag in de hoorzitting over de aanscherping van de WWB naar voren dat er straks geen sprake is van een trampoline naar werk, maar van een valkuil zonder vangnet. Morgen staat de WWB op de agenda van de Tweede Kamer.

Vraagtekens
Bijna alle voorstellen om de WWB bij te stellen, roepen vraagtekens op. Voor jongeren ligt het recht op uitkering niet langer bij wet vast. Door de huishoudinkomentoets groeit het aantal mensen zònder uitkering die nergens meer in beeld komen om (weer) aan de slag te gaan. Een grote groep maakt hierdoor een vrije val, omdat de financiële prikkel bij gemeenten ontbreekt om hen te begeleiden naar werk.

Samenloop
De aanscherping van de WWB valt samen met andere regelingen die ook worden aangescherpt en nieuwe wetten: de voorstellen voor de Wet werken naar vermogen, wijzigingen in de AWBZ en het Wetsvoorstel huisbezoek rechtmatigheid uitkering. Die effecten kunnen gestapeld destructief zijn voor bepaalde groepen.

Huishoudinkomentoets
Het voorstel om naar het totale inkomen in een gezin te kijken (huishoudinkomentoets) heeft een aantal zeer negatieve gevolgen. Kinderen worden gedwongen het ouderlijk huis te verlaten. Werken loont niet voor iedereen, omdat er meteen gekort wordt als er meer inkomsten zijn, schuldhulpverleningstrajecten komen in gevaar en er steken problemen de kop op door wisselende inkomsten. Als mensen de ene maand meer inkomen uit werk hebben dan de andere en dit wordt niet direct gecorrigeerd in de uitkering ligt een toename van schulden op de loer.

De LCR heeft zijn commentaar puntsgewijs samengevat in eenpositionpaper. Aan de leden van de Tweede Kamer is een brief met het uitgewerkte commentaar gestuurd.

Zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie leidend in aanvalsplan armoede feijenoord


04 oktober 2011 | Deelgemeente Feijenoord | nieuwsbericht

Het Aanvalsplan Armoede van de deelgemeente Feijenoord voor 2011 – 2014 is gereed.

De ambitie is hoog en de urgentie is groot om de omvangrijke problemen aan te pakken. De deelgemeente wil samen met haar partners op een realistische manier kansen creëren met en voor de bewoners. Arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid zijn hierin leidend.

Ondanks de nieuwe bezuinigingen en koerswijzigingen stelt het deelgemeentebestuur met dit aanvalsplan armoede centraal in haar beleid. Tegelijkertijd ziet zij zich gesteund door het nationaal programma Kwaliteitssprong op Zuid. Waarin het Rijk gevraagd is financiële bijdragen te leveren voor het wegwerken van de achterstanden in Rotterdam Zuid.

Aanvalsplan
Het aanvalsplan is helder. “Talentontwikkeling, zelfredzaamheid, arbeidsparticipatie, het leren rondkomen met een laag inkomen, en een sluitende aanpak schulddienstverlening zien wij als de krachtigste oplossingen om vooruit te komen,” zegt dagelijks bestuurder Turan Yazir van de deelgemeente Feijenoord. “Met de uitkomsten uit de recente onderzoeken, de resultaten van de werkconferentie en de adviezen van de Taskforce Armoedebestrijding, weten we beter waar en waardoor de armoede wordt veroorzaakt en hoe we de bewoners kunnen ondersteunen. Uiteindelijk ligt de oplossing bij de bewoner zelf, die geven we handvatten om zelf in beweging te komen en stapsgewijs de regie over zijn eigen leven beter in de hand te krijgen, de juiste financiële keuzes te maken, kansen te zien en zijn talenten te benutten,” stelt de portefeuillehouder.

Wijkwerkcentrum
De komst van het Wijkwerkcentrum (voorlopige werktitel) is nieuw en is één van de hoofdpunten in het aanvalsplan. Het Wijkwerkcentrum is een laagdrempelig informatie- en adviespunt voor bewoners die zoeken naar (vrijwilligers)werk, maar bovenal een netwerkorganisatie. Met stedelijke en lokale partijen regelt het Wijkwerkcentrum (nieuwe) participatiebanen en stimuleert mensen als zij daar klaar voor zijn, een volgende stap richting werk te zetten. Ze maakt afspraken met ondernemers, bedrijven en opleidingsinstituten om werkervarings- en arbeidsplekken te creëren en te zorgen dat gemotiveerde Feijenoorders aan de slag kunnen.

NVVK verwacht wachtlijst voor schuldenaars


26 september 2011 | Inkomen, Welzijn
De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, verwacht volgend jaar een wachtlijst voor mensen die hulp van gemeenten willen om van hun schulden af te komen. Dat zei voorzitter Joke de Kock van de NVVK maandag naar aanleiding van een artikel in Metro.

De verantwoordelijkheid voor de hulp bij schuld ligt bij de gemeenten. Afgezien van het feit dat er door de kredietcrisis van 2008 en de huidige crisis steeds meer mensen in financiële problemen komen, krijgen de gemeenten in 2012 veel minder geld voor hun hulptaak, aldus De Kock.

Stapeling
Mensen krijgen volgend jaar te maken met een stapeling van maatregelen, waardoor zij fors minder te besteden hebben. De gemeenten moeten het zien te rooien met zo'n 60 miljoen minder voor de hulp bij schuld.

Intake
De NVVK maakt zich grote zorgen over mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij particuliere saneerders. "Als je googelt, kom je op allerlei sites van aanbieders. Mensen komen met de meest vreemde verhalen bij ons. Bijvoorbeeld dat zij 500 euro moesten betalen voor een intake. Schuldhulpverleners mogen helemaal geen geld vragen voor hun werk. Bovendien moeten ze een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank", aldus De Kock.

Grotere problemen
Dat soort bedrijven voor budgetbeheer, soms het werk van één persoon, kan mensen in nog grotere problemen brengen dan ze al zitten. Volgens De Kock komen er op het ogenblik vooral in het noorden van het land veel van dat soort bedrijfjes bij. De NVVK heeft al bij diverse instanties aan de bel getrokken over deze bedrijven, onder meer bij het ministerie van Justitie.

Jeugd wil weg uit Griekenland


maandag 03 oktober 2011
door IPS , Apostolis Fotiadis

ATHENE — Duizenden jonge Grieken proberen naar het buitenland te emigreren voor werk of studies. Deskundigen spreken nu al van een "verloren generatie."

Elke dag staat in het centrum van Athene een lange rij Grieken te wachten op de nodige documenten om Griekenland te verlaten voor studie of werk. De meeste zijn jongeren, die enkele uren later gaan aanschuiven bij de buitenlandse ambassades op zoek naar een visum.

De rijen wachtenden zijn een symptoom van de emigratiegolf die in Griekenland is op gang gekomen. Naarmate het land verder wegzinkt in de economische crisis, proberen duizenden jongeren het land uit te raken.

Werkloosheid
De werkloosheidsgraad steeg vorige maand officieel tot 16 procent. Minister van Financiën Evaggelos Venizelos gaf publiek toe dat de economie sneller kromp dan gevreesd, en dat de trend ook volgend jaar nog zal doorzetten. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden het hardste getroffen, met een werkloosheidsgraad van meer dan 40 procent voor jongeren tussen 15 en 29. Vooral die categorie zoekt kansen in het buitenland.

Ook wie het beter heeft, wil soms weg. Andreas Kallisteris beëindigde zijn lucratieve baan bij het ministerie van Werkgelegenheid om zijn vrouw te volgen naar Berlijn. "We denken eraan om niet meer terug te komen", zegt Kallisteris, die jarenlang op hoog niveau betrokken was bij het beleid. "Ik kan geen invloed uitoefenen op de toekomst en ik kan de beslissingen van een mislukte regering niet sturen. Er zijn geen vooruitzichten in dit land. Ik verlaat een woestijn. Nu de beste werkkrachten het land verlaten, zullen onder meer de opkomst van extreem rechts en de onderontwikkeling snel sociale problemen worden. Ik keer pas terug als de huidige generatie van machthebbers de aftocht blaast."

Europa
Oude migratiestromen komen opnieuw tot leven. Grieken uit het noordoosten van het land, dat het hardst getroffen is, proberen opnieuw naar Duitsland en Scandinavië te emigreren, waar hun voorgangers floreerden als gastarbeiders in de jaren vijftig en zestig. Landen in West-Europa, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn de meest populaire bestemmingen.

Sommige verenigingen van Grieken in het buitenland helpen hun emigrerende landgenoten. In Australië heeft de Griekse gemeenschap de handen ineengeslagen om werkzoekenden te helpen. Op de Australische ambassade in Athene wordt op 8 en 9 oktober een conferentie gehouden voor potentiële migranten en werkgevers. Daar wordt veel volk verwacht.

Er zijn ook nieuwe bestemmingen. Zo kwam Dionysis Raitsos, een voormalige medewerker van het Griekse Centrum voor Maritiem Onderzoek, in Saoedi-Arabië terecht. "Ik had een goeie baan in een dynamische omgeving, maar een ernstig gebrek aan middelen", zegt hij. "Ik bleef hetzelfde loon krijgen, en zag de contracten van mijn collega's een voor een aflopen en niet vernieuwd worden. Ik wist dat mijn beurt zou komen."

De precieze omvang van de emigratie en de impact op de economie is moeilijk in te schatten, maar deskundigen lijken pessimistisch. Savvas Robolis, hoofdonderzoeker van de Griekse vakbondskoepel, beschrijft de jongeren als "de verloren generatie van Griekenland."

Meer psychotische zwervers


za 08 okt 2011, 06:52

AMSTERDAM - De eigen bijdrage voor specialistische psychiatrische zorg gaat leiden tot meer overlast door zwervers en verslaafden in steden. Daarvoor waarschuwt Hans Slijpen van de politie Utrecht in de Volkskrant namens de landelijke ggz-expertgroep van de politie.

Vanaf volgend jaar moeten psychiatrische patiënten een eigen bijdrage van 200 euro gaan betalen voor zorg. Slijpen verwacht dat de zwaarste patiënten zo weinig geld en motivatie hebben dat ze hulpverleners de rug zullen toekeren.

Het ministerie van VWS wijst erop dat de eigen bijdrage niet geldt voor crisisopnamen, maar voor de politie is dat niet genoeg. 'Patiënten kunnen heel gevaarlijk worden in zo'n crisis. We zijn bang dat we steeds vaker moeten gaan optreden, omdat mensen die niet in behandeling zijn veel eerder in een crisis raken.'

Dom besluit minister Leers over ama’s


Hans Spekman 070-3182796 Tweede Kamerlid
Asiel en migratiebeleid, armoedebestrijding
14 september 2011

Ik ben zeer teleurgesteld in het besluit van minister Leers om niet door te gaan met de steunpunten en opvang voor ex-ama’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers). Dit is een dom besluit op onjuiste gronden. Honderden kwetsbare jongeren dreigen nu op straat te belanden. Ik wil dat de minister garandeert dat hij voor hen een oplossing biedt.

Vandaag maakte de minister bekend datde Perspectiefaanpak, ooit door mij in Utrecht geïntroduceerd, niet landelijk wordt ingevoerd. De minister gooit het kind met het badwater weg: De steunpunten zorgen voor een intensieve begeleiding van ama’s om hen toekomst te bieden in Nederland of in het land van herkomst. De minister concludeert veel te makkelijk dat die intensieve aanpak niet werkt en laat de jongeren aan hun lot over. Ik ben ervan overtuigd dat deze menselijke aanpak zorgt voor meer terugkeer van ama’s naar het land van herkomst, en bovendien voorkomt dat zij in Nederland in de illegaliteit verdwijnen.

Ik overweeg met de gemeenten in gesprek te gaan over de toekomst van de begeleiding van ama’s. Anders dan de minister, laat ik deze jongeren niet in de kou staan.

Eerder al schreef ik al dat als dit steunpunt ophoudt, de minister jonge meiden en jongens de prostitutie, illegaliteit en de vernieling in jaagt.

Geweld tegen medewerkers Sociale Dienst neemt toe


03.10.11

Het geweld tegen medewerkers van de Sociale Dienst is in vergelijking met 4 jaar geleden toegenomen met 8 procent. Dat blijkt uit een rapportage over agressie tegen mensen in de publieke sector die minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ongewenst gedrag
In 2007 presenteerde het kabinet een stevigere aanpak van agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak. Het doel was het aantal incidenten terug te brengen met 15 procent. Zo'n twee derde van de medewerkers kreeg toen te maken met ongewenst gedrag. Nu is dat 59 procent. Het kabinet verlengt daarom de 4 jaar geleden begonnen aanpak. Daarnaast wordt er meer ingezet op het verhalen van schade op daders en worden slachtoffers meer gestimuleerd aangifte te doen. Over 4 jaar wil het kabinet dat het aantal gevallen van agressie en geweld met een kwart is afgenomen.

Divosa
Eerder dit jaar heeft Divosa, de organisatie voor sociale diensten, aangedrongen op een wetswijziging waardoor het voor sociale diensten mogelijk wordt de dienstverlening te staken indien klanten zich misdragen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer dit initiatief overgenomen. De sociale diensten vrezen een toename van het aantal incidenten de komende periode in verband met de aanscherpingen van de Wet werk en bijstand (Wwb). Die wordt momenteel in de Tweede Kamer besproken. Volgens Divosa zal dat leiden tot een aanzienlijk aantal slechtnieuwsgesprekken waarin medewerkers van sociale diensten klanten moeten meedelen dat zij geen of minder geld zullen ontvangen.

Minder agressie
Uit het rapport blijkt dat in zeven van de 15 onderzochte beroepsgroepen minder werknemers te maken kregen met agressie of geweld. Het gaat dan onder meer om personeel bij de Belastingdienst (‑20 procent), het voortgezet onderwijs (‑14 procent), het primair onderwijs (-12 procent), de ambulancezorg (-10 procent) en de NS (-5 procent). Alleen bij de Sociale Dienst nam het aantal gevallen toe. Bij de onderzochte beroepsgroepen werken ruim 600.000 mensen.

Onder alle onderzochte beroepsgroepen komt verbale agressie het vaakst voor: 57 procent van de gevallen dit jaar. Daarna volgen fysieke agressie (20 procent), intimidatie (19 procent), discriminatie (12 procent) of seksuele intimidatie (7 procent).

Foto-impressie manifestatie tegen bezuinigingen


19-09-2011: bekijk de foto's hier.zonnetje in huis

Roosje


 


RedactioneelHans Goosen, ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDA


maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein

woensdag 14 december van 13:30 tot 16:30
(datum is voorlopig)
Breed Overleg RoSA!
KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

woensdag 18 januari van 13:30 tot 16:30
(datum is voorlopig)
Nieuwjaarsreceptie 2012 RoSA!

donderdag 8 maart 2012
Vrouwen en Armoede
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .Nieuwsbrief Arme Kant van Nederland

Lees hier de nieuwsbrief van de Arme Kant van Nederland.