triest Rotterdam
Nieuwsbrief 24
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

13 september 2011

mail@rosarotterdam.nl

PROTESTMANIFESTATIE MAANDAG 19 september den HaagCG-Raad organiseert, samen met de NPCF, Platform VG, het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, FNV, CNV, MHP en de Raad van Kerken op 19 september de protestmanifestatie Stop de Stapeling in Den Haag.

Mensen met een beperking kunnen de de dupe zijn of worden van het kabinetsbeleid. Veel chronisch zieken of gehandicapten krijgen te maken met maatregel op maatregel die zorgen voor een stapeling. Al deze maatregelen leiden tot minder inkomen, minder eigen regie en minder begeleiding. Dit betekent voor mensen met een beperking minder of geen kans op: werk, een fatsoenlijke opleiding en een goed sociaal leven.


Starttijd manifestatie

In verband met alle werkzaamheden voor Prinsjesdag is in overleg met de politie besloten om ons programma een uurtje op te schuiven. Dit betekent dat iedereen vanaf 12.00 uur van harte welkom is voor alle activiteiten op het Malieveld. Verschillende patiënten- en gehandicaptenorganisaties laten op hun eigen ludieke manier zien en horen hoe de kabinetsmaatregelen voor hen uitpakken.
Aansluitend zal om 13.00 uur het podiumprogramma beginnen.


Geen demonstratie, wél een groots slotprogramma

De gezamenlijke demonstratie rond het Binnenhof komt te vervallen omdat de politie geen toestemming heeft gegeven. Het slotprogramma wordt des te groter.


Laatste Nieuws

Voor het laatste nieuws over tijdstippen, programma, promotiemateriaal, meehelpen als vrijwilliger, route en parkeren: blijf de website volgen www.stopdestapeling.nl


Samen naar Den Haag: reis mee met de bus!

Om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om naar Den Haag te komen, zetten wij extra bussen in. De bussen zullen vanuit Utrecht vertrekken. Wilt u meereizen dan kunt u zich tot en met 14 september opgeven via acties@cg-raad.nl. Na aanmelding informeren wij u over de opstapplaats.

eigen schuld dikke bult dinsdagAVOND 20 september ROTTERDAM-ZUID


Van 16:30 tot 19:30 uur in de Koningskerk, Stieltjesstraat 30 Rotterdam.


Zie de uitnodiging.


Met Clara Sies en Awraham Soetendorp.Er zijn nog enkele vrijkaarten, aanmelden bij: mail@rosarotterdam.nl.

Rotterdamse minima hebben recht op € 486, maar krijgen het niet!


ROTTERDAM - Rotterdammers die een minimum loon ontvangen of een bijstandsuitkering ontvangen en al 5 jaar in deze situatie verkeren hebben recht op langdurigheidstoeslag. De gemeente Rotterdam meldde dit in het verleden zodat men deze toeslag kon aanvragen. In het kader van de bezuinigingen heeft Rotterdam besloten deze toeslag "geheim te houden" zodat velen deze langdurigheidstoelsag mislopen!

De Cliëntenraad SoZaWe heeft B&W al laten weten het niet eens te zijn met deze handelswijze. Sterker nog men heeft aangedrongen op het automatisch verstrekken van de langdurigheidstoeslag, daar Sociale Zaken in staat moet zijn te bekijken wie voor deze toeslag in aanmerking komt.

Oproep
Omdat een reactie van B&W nog niet in het bezit van de Cliëntenraad is roept zij iedereen op een aanvraag voor deze langdurigheidstoeslag in te dienen of mensen die daarvoor in aanmerking komen te helpen de benodigde formulieren in te vullen.

Voorwaarden
Wie 5 jaar (bij andere gemeenten is dat drie jaar!) of langer inkomsten op bijstandsniveau heeft gehad en vijf jaar of langer geen (groot) vermogen heeft gehad, heeft recht op langdurigheidstoeslag, waar men nu dus zelf om moet vragen! Klanten van SoZaWe kunnen hun klantmanager om het aanvraagformulier bijzondere bijstand vragen of het downloaden ophttp://www.rotterdam.nl/. Kruis het vakje langdurigheidstoeslag aan en lever het formulier met de gevraagde bescheiden in.

Bijzondere bijstand
Weinig verdienende Rotterammers of mensen met een uitkering hebben vaak ook recht op bijzondere bijstand, dat kan dan meteen ook worden aangevraagd. Het BRUG-boekje (dat op papier ook gaat verdwijnen) geeft meer informatie over waar u recht op heeft of had (per 1 juli wordt e.e.a. veranderd). Het kost even wat moeite maar het levert ook wat op: gehuwden: € 486,-
alleenstaande ouders: € 436,-
alleenstaande: € 341,- en
co-ouders: € 389,-.

U kunt elk jaar deze toeslag aanvragen!

College Rotterdam opnieuw onder zware druk


11.09.11 Binnenlands bestuur

Het Rotterdamse college staat onder druk nu blijkt dat ook de nieuwe wethouder van sociale zaken en werkgelegenheid Marco Florijn (PvdA) een fors tekort moet wegwerken.

Bezuinigingen
Vorige week werd bekend dat de bezuinigingsdoelen voor dit jaar (28,5 miljoen) en volgend jaar (87 miljoen) niet zijn te halen. Dat stelden accountants van PricewaterhouseCoopers (PwC) in een onderzoek. Om die reden moet Florijn en met hem het college met nieuwe bezuinigingsvoorstellen komen. Het college praat daar komende maandag en dinsdag over tijdens een sessie op de hei.

Tweede keer
Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat bezuinigingen op de sociale zekerheid voor grote problemen zorgen. De begrotingsperikelen luidden eerder de val in van Florijns voorganger en partijgenoot Dominic Schrijer. Hij moest ook tientallen miljoenen extra vragen om alleen nog maar de begroting voor dit jaar en volgend jaar te kunnen dichten.

Gelijk
Schrijer lijkt alsnog zijn gelijk te krijgen, nu ook de accountants van PwC hebben vastgesteld dat de oorspronkelijke financiële doelen niet haalbaar zijn, zonder veel zwaardere ingrepen dan nu op tafel liggen. Die gaan uit van 5 tot 10 miljoen euro dit jaar en 40 tot 80 miljoen euro volgend jaar. al worden ook deze doelen met heel veel onzekerheden omkleed.

Haalbaarheid
De PvdA-wethouders Jantine Kriens en Hamit Karakus geloofden eerder wel in die veel forsere ingreep toen ze door het plotselinge vertrek van Schrijer zijn portefeuille moesten overnemen. ,,Florijn had die bezuiniging nooit moeten accepteren als hij gerede twijfel had over de haalbaarheid ervan’’, zegt VVD-fractievoorzitter Maarten van den Donk.

Beste bestuurder
En hij werd door de PvdA-fractie nog wel aangekondigd als ,,het beste wat er nu in Nederland is te krijgen aan bestuurders voor de post sociale zaken.’’ Florijn was net enkele dagen binnen en moest nog in de materie duiken om te kijken of de bezuinigingen wel realistisch waren. Maar gezien zijn kennis op het gebied van sociale zekerheid en financiën, had hij gerede twijfel kunnen hebben, redeneren raadsleden nu.

Zware dobber
Maandag en dinsdag wordt duidelijk hoe Florijn met zijn coalitiepartners de gaten in zijn begroting denkt te dichten. Ideeën zijn er volop: van nog meer ambtenaren ontslaan tot nog dieper snijden in de sociale zekerheid. In beide gevallen zijn de ingrepen een zware dobber voor de PvdA, naast een tweede wethouder die om extra geld vraagt.

CPB: pgb-ingreep levert minder op


08-09 2011 | 09:52

Het kabinet bespaart minder dan gedacht op het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Het plan van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) levert niet 900 miljoen, maar 600 miljoen euro op en kost 20.000 banen in de zorg. Dit staat in een notitie van het Centraal Planbureau (CPB), die later donderdag wordt gepubliceerd.

Het CPB rekende op verzoek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer de effecten door van de herziening waarmee het kabinet in 2015 een kostenoverschrijding van 900 miljoen euro wil voorkomen.

GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wil een debat met de fractievoorzitters. Ze vindt dat de bewindsvrouw haar belofte dat iedereen die nu een pgb heeft ook zonder pgb dezelfde zorg houdt, niet kan waarmaken. De kabinetsplannen kunnen maximaal 600 miljoen euro opleveren, maar dat kan alleen wanneer mensen minder zorg krijgen, aldus Sap, die deze plannen van tafel wil hebben.

Per Saldo
Stans Damen, woordvoerder Per Saldo, belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget: 'Wij zijn heel blij dat het CPB heeft aangetoond dat de bezuinigingen die de staatssecretaris voor ogen had, niet haalbaar zijn. Dat hebben wij altijd al gezegd. We hopen dan ook dat ze de plannen terugdraait en gaat kijken naar de alternatieven die wij haar een tijd geleden hebben voorgelegd. Strenger selecteren bijvoorbeeld wie recht heeft op een pgb. Of het pgb voorbehouden aan mensen met een meervoudige zorgvraag.'

Mantelzorg
Saps partijgenote Linda Voortman vindt het extra pijnlijk dat het CPB aangeeft dat de operatie 20.000 banen kost, waardoor de mantelzorgers zwaarder worden belast. Om de belofte om in de zorg 12.000 extra banen te realiseren na te komen, moet het kabinet daarom nu zorgen dat er 32.000 banen bij komen, meent Voortman.

Verrekend
Tamara Venrooy (VVD) vindt dat de staatssecretaris zo spoedig mogelijk uitleg moet geven. Ze sprak donderdagochtend op Radio 1 van heel 'heftige' informatie. Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie is ontsteld: 'Kabinet heeft zich op een pijnlijke manier met PGB verrekend. Heeft nu maar 1 mogelijkheid: plannen aanpassen.'

VNG vraagt om uitstel van de gewijzigde Wwb tot 1 januari 2013


09.09.2011

Er is nog veel onduidelijkheid over de uitwerking van de maatregelen in de Wet wijziging Wwb. Gemeenten vrezen de gevolgen voor de uitvoering. Omdat niet alle beleidseffecten volledig in beeld zijn gebracht en er een inschatting ontbreekt van de effecten van het wetsvoorstel op andere gemeentelijke beleidsterreinen (zoals de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening) hebben gemeenten veel vragen over de uiteindelijke werking in de praktijk.

Alle huidige 300.000 clienten moeten worden doorgelicht op hun thuissituatie.

In de circa 18.000 gevallen waarbij sprake is van inwonende meerderjarige kinderen is dossieronderzoek nodig.

Aanpassing ict (kan pas als parlementaire behandeling is afgerond) is efficienter als ook voorgenomen maatregelen Wet werken naar vermogen kunnen worden meegenomen.

Cliënten met inwonende meerderjarige kinderen moeten opnieuw ingevoerd worden in aangepast uitkeringensysteem inclusief het aanpassen van de beschikkingen.

Bovendien is het voor gemeenten uitvoeringstechnisch onmogelijk om deze wet per 1 januari 2012 uit te voeren. Gemeenten hebben een te korte voorbereidingstijd voor het aanpassen van werkprocessen, instructies en ict-systemen.

Onze aandachtspunten en zorgen worden breed gedeeld door gemeenten.

De VNG vraagt de Kamer dan ook om de invoering van de gewijzigde Wwb uit te stellen tot 1 januari 2013. Het verdient sterke aanbeveling om dit wetsvoorstel te bespreken begin 2012 in samenhang met het wetsvoorstel voor de Wet werken naar Vermogen, zodat de totale impact van de wijzigingen kan worden beoordeeld.

Prinsjesdagstukken uitgelekt – koopkracht Nederlandse huishoudens daalt


door Lex Boon / NRC / Economie / 13-9-2011

De koopkracht van alle Nederlandse huishoudens zal het komende jaar met gemiddeld 1 procent dalen. Dat blijkt uit de macro-economische verkenningen, een belangrijk deel van de stukken van Prinsjesdag, die al in handen zijn van RTL Nieuws.

De macro-economische verkenningen vormen het raamwerk onder de financieel-economische paragraaf van de Miljoenennota. Op basis van deze vooruitzichten worden de plannen van het kabinet doorgerekend. Uit de cijfers blijkt dat de economische groei van Nederland komend jaar 1 procent bedraagt. In juni ging het Centraal Planbureau nog uit van een groei van 1,75 procent.

De inflatie is wel iets lager in vergelijking met de verwachtingen van juni, namelijk 2 procent. De verwachte werkloosheid stijgt iets en bedraagt 4,25 procent. Het EMU-saldo blijft met 2,9 procent net onder de afgesproken grens van 3 procent.

Beperkte economische groei tegenvaller
Volgens Jan Meeus, chef van de economieredactie van NRC Handelsblad, valt vooral de economische groei van 1 procent tegen:
“De economische groei van 1% is de grootste tegenvaller, dat is echt een gematigde groei. Als je gaat bezuinigen en de groei is beperkt, dan moet je wel in je kosten snijden. En dat zorgt voor een daling in de koopkracht. Ook het werkloosheidscijfer van 4,25 procent is net iets hoger dan verwacht.”

Toch geven de cijfers niet een heel verontrustend beeld, aldus politiek redacteur Erik van der Walle:
“Je moet het in perspectief zien. De cijfers verschillen niet heel veel van de eerdere ramingen van het Centraal Planbureau. De verschillen zijn klein. Alleen het EMU-saldo, het begrotingstekort gebaseerd op EU-normen is flink gestegen, namelijk van 2,2 procent naar 2,9 procent. De cijfers zijn niet heel gunstig, maar zijn ook niet schokkend of verrassend. Het gaat om een relatief kleine bijstelling van de groei en het Centraal Planbureau houdt met zijn groeiprognose altijd een foutmarge van 1 procent aan.”

Het Centraal Planbureau wil tot en met vrijdagmiddag – wanneer de cijfers eigenlijk beschikbaar zouden komen – niets zeggen. Ook niet of de cijfers kloppen.

Kom naar het breed overleg


Geachte deelnemer aan ons netwerk,

Op het laatste Breed Overleg van (25 mei) hebben we besloten dat de leden van ons netwerk vier keer per jaar bij elkaar komen, of vaker indien nodig. Om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Volgende week woensdag 21 september 2011 van 13:30 tot 16:45 uur, is de volgende bijeenkomst van het Breed Overleg bij KSA/GCW aan het Hang 7, vierde verdieping.

AGENDA

13:30 INLOOP

14:00 PIETER WILSON VAN STICHTING PRESENT geeft een PowerPoint presentatie over wat zijn Stichting voor de bij het RoSA! Netwerk aangesloten organisaties kan betekenen.
14:30 Discussie met Pieter Wilson.

14:45 STAND VAN ZAKEN na de acties tegen de bezuinigingen en de aangekondigde maatregelen tijdens Prinsjesdag.
15:15 Discussie

15:30 PAUZE

15:45 DE TOEKOMST VAN RoSA!
15:05 Discussie

16:15 NETWERKEN MET EEN DRANKJE
16:45 AFSLUITING

U bent van harte welkom en we zien uit naar uw inbreng om de Rotterdamse Sociale Alliantie nog beter op de rails te zetten.

Arm in arm op 17 oktober


Op 17 oktober 2011 organiseert de Rotterdamse Sociale Alliantie voor de vijfde maal in Rotterdam de Werelddag tegen de Armoede. Dit jaar met als titel: "Arm in arm". De bijeenkomst zal plaatsvinden in Wijkgebouw het Klooster aan het Afrikaanderplein. Er is een middaggedeelte vanaf half twee tot vijf uur en een avondgedeelte van zes tot negen uur. Voor de blijvers wordt een maaltijd verzorgd.

Het programma begint geleidelijk vorm te krijgen. Zoals de vorige twee jaren zal theatergroep Formaat ons weer prikkelen met participerend toneel. De entertainer / presentator van vorig jaar zal zijn opwachting maken. Net zoals onze troubadour. De cartoonist zal al tekenend weer zijn beste beentje voor zetten. Er komt een klussenbus langs en mogelijk is er ook een voetbaltournooi op het trapveldje. En natuurlijk is er de Schrijversgroep van de Pauluskerk met gedichten en verhalen.

We hebben uitgebreide medewerking van de Deelgemeente Feijenoord en de verschillende vormen van maatschappelijk en cultureel werk in de wijk. Om "Arm in arm" zo breed mogelijk te dragen zoeken we naar nog meer partners. Ook partners die zich tijdens de manifestatie willen presenteren op de "Infomarkt tegen de armoede".

Voor aanmeldingen en informatie: mail@rosarotterdam.nl.

Kamp komt sociale partners tegemoet – 'akkoord nu dichtbij'


13-9-2011 19:00 / door Lex Boon / Binnenland NRC

Minister Kamp heeft met werkgevers en vakbonden overeenstemming bereikt over het pensioenplan. Hij is de sociale partners op drie punten tegemoetgekomen. Dat heeft hij zojuist tijdens een persconferentie gemeld.

In het nu bereikte akkoord mogen werknemers die substantieel gebruikmaken van de levensloopregeling dat blijven doen, meldt persbureau Novum. Ook kunnen werknemers vitaliteitssparen. Hiermee kunnen ze maximaal twintigduizend euro sparen, een bedrag dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een sabbatical of voor de zorg van naasten. Ten slotte komt er een werkbonus van 8 a 9.000 euro. Mensen met lage inkomens kunnen hiermee extra sparen en worden zo ontzien.

Kamp heeft goede hoop dat de verdeelde FNV zich nu wel achter het pensioenplan kan scharen. Maandag komt de federatieraad van de FNV opnieuw bijeen om over het akkoord te praten. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius gaat het om substantiële toezeggingen en verregaande tegemoetkomingen, maar zal het “een stevige discussie worden”.

Kamp roept de Tweede Kamer op om het akkoord ook te steunen.

‘Akkoord nu dichtbij’
Volgens NRC-redacteur Eppo König is een pensioenakkoord nu dichtbij:
Het kamerdebat moet nog plaatsvinden, maar deze tegemoetkomingen kan je zien als het antwoord van Kamp op een motie van de PvdA. Die riep Kamp op om wat extra’s te doen voor mensen met zware beroepen of lage inkomens. Dat doet hij nu, dus zal Kamp waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor het pensioenplan vinden. Daarnaast moet de vakcentrale FNV maandag voor het plan stemmen. De twee grootste bonden Abvakabo en Bondgenoten zullen dit niet doen, maar zij hebben geen meerderheid meer sinds FNV Bouw zich vanochtend achter Jongerius schaarde.

Door dit aanstaande akkoord komt Bondgenoten geheel geïsoleerd te staan binnen de FNV, wat volgens König mogelijk kan leiden tot een scheuring binnen de FNV:
“Bondgenoten, met 476.000 leden de grootste bond van Nederland, heeft zich fel verzet tegen dit akkoord. Voorzitter Henk van der Kolk heeft de overkoepelende vakcentrale flink onder druk gezet door met afsplitsing te dreigen. Nu dat akkoord er toch aankomt zal Bondgenoten zich dus beraden op het varen van een eigen koers.”

Vakbonden FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV laten in een reactie inderdaad weten de toezeggingen niet voldoende te vinden. “Het biedt geen echte oplossing voor mensen die op hun 65ste willen stoppen met werken.”

FNV kwam vannacht niet tot overeenstemming
Vannacht ontstond een impasse toen de FNV-bonden niet tot overeenstemming kwamen over het akkoord tussen de sociale partners. FNV-voorzitter Agnes Jongerius liet daarna weten dat ze hoopte dat minister Kamp en werkgeversorganisatie VNO-NCW bereid zijn tot meer concessies. Werkgevers zouden er voor moeten zorgen dat werknemers minder risico lopen en in het pensioenplan zou er meer aandacht moeten zijn voor mensen met zware beroepen. Vanmiddag ging Kamp in overleg met de werknemers en de werkgevers.zonnetje in huis

Roosje


Kom in actie en blijf in actie tegen de afbraak.Redactioneel


Dit is een actienieuwsbrief. En tegelijkertijd een oproep om daadwerkelijk aan de acties deel te nemen. Want het gaat niet goed met mensen die wat minder te besteden hebben. De kraan wordt dichtgedraaid in den Haag, vanwege het geloof van de regering in bezuinigen in plaats van stimuleren van de economie. En in Rotterdam gaat de kraan dicht omdat het Gemeentebestuur het water aan de lippen staat.

Van de 900 miljoen die de komende vier jaar in Rotterdam bezuinigd moeten worden gaan er 400 miljoen ten koste van de uitkering en de kansen op de arbeidsmarkt van bijstandgerechtigden. Een klein rekensommetje leert dat dat per maand per bijstandsgerechtigde ongeveer 200 Euro is, waarvan 100 Euro minder kans op de arbeidsmarkt en 100 Euro direct in de portemonnai gevoeld wordt.

Vandaag werd bekend dat daarbovenop de koopkracht ook nog eens daalt met 1% volgend jaar. Minimaal ook nog eens 90 Euro per maand, als je je hand moet ophouden. En dan vergeet ik nog even al die verschillende groepen die apart gepakt worden. Je zou er stapelgek van worden. Kom in verzet.

Dus als je het aangaat en als je sympathie hebt met de mensen die het moeilijk gaan krijgen, als je tegen onleefbare toestanden bent die op ons afkomen: KOM IN ACTIE en BLIJF IN ACTIE tegen de afbraak van de kansen van mensen met weinig geld en de afbraak van de economie. 

Hans Goosen,
ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAzaterdag 17 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in Rotterdam op het Grotekerkplein

maandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen


woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg RoSA!
Pieter Wilson van Stichting Present houdt een presentatie over wat zijn stichting voor de organisaties van het  RoSA! netwerk kan betekenen.

KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

donderdag 29 september van 09:30 tot 13:00
Wet werken naar vermogen, inleiding door Sadet Karabulut (SP / Tweede kamer) bij de SPOC Zuid-Holland
(zie www.spoczuidholland.nl)


maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .