triest Rotterdam
Nieuwsbrief 22
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

31 augustus 2011

mail@rosarotterdam.nl

Protest daklozen tegen sluiting


31 augustus 2011 / RTV Rijnmond

Ongeveer zestig daklozen hebben in Rotterdam dinsdagavond meegelopen in een protestmars tegen de sluiting van de nachtopvang aan de Smirnoffweg. Die gaat woensdag definitief dicht.

Door het stoppen van de voorziening komen dertig tot veertig mensen zonder verblijfspapieren op straat te staan. Voor hen is geen alternatieve opvang geregeld, zeggen de actievoerders. Tijdens de tocht werd op de Erasmusbrug een aantal toespraken gehouden. Ook dominee Dick Couvée van de voormalige Pauluskerk liep mee. Woensdagochtend gaat het protest verder met een ontbijt voor het stadhuis.Dit was de uitnodiging:

Dag allemaal,

Zoals jullie weten gaat 31 augustus a.s. de nachtopvang dicht. Voor een deel van mensen zonder verblijfspapieren wordt door de gemeente (in tegenstelling tot andere groepen) geen alternatief gecreëerd. Overigens geldt hetzelfde in de andere grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht.

Wij laten die sluiting zeker niet ongemerkt voorbijgaan en geven de nachtopvang dinsdagavond een zeemansgraf.

Vanaf 22.00 lopen we met alle betrokken mensen in fakkeloptocht vanaf de Couwenburg naar de Erasmusbrug. Midden op de brug toespraak, lied en zeemansgraf.

Kom allemaal, maak sluiting nachtopvang zichtbaar in de stad, trommel zo veel mogelijk mensen op, die meelopen. Zegt het voort dus in jullie circuits.

Met een hartelijke groet,
Dick Couvée,
diaconaal predikant Pauluskerk Rotterdam

Rotterdams verzet gebundeld tegen sociale en culturele kaalslag


Kunstenaars, vakbondsmensen, politici, kerkelijke organisaties, migrantenorganisaties, mensen uit sociale bewegingen en belangenbehartigers van patiënten en mensen met een beperking hebben besloten de handen ineen te slaan om de bezuinigingsplannen van Rutte tegen te houden. Door het verzet van onderaf te organiseren.

Rotterdamse actiedag 17 september


                          x                               Lees Persbericht                     x

landelijke Actiedag 19 september Den Haag


Op maandag 19 september is het zover: de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties voeren actie in Den Haag. Tegen de vele kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht buitenspel zetten op alle terreinen: werk, inkomen, zorg, wonen en onderwijs. Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze manifestatie en ook u kunt aan het succes van de actie bijdragen en uw stem verheffen tegen de ingrijpende kabinetsmaatregelen.

Noteer 19 september in uw agenda als actiedag!

                           x                                    Lees Meer                            x

eigen schuld dikke bult
 

 

 

 

FOLDER ALS .PDF BESTAND / NEEM IEMAND MEE

er zijn een klein aantal vrijkaarten beschikbaar, stuur een mailtje naar

 mail@rosarotterdam.nl

Wetsvoorstel Wijzigingen WWB/WIJ


Omdat men in den Haag vindt dat de invoering van de Wet Werken naar Vermogen pas in januari 2013 kan geschieden en dat rijkelijk laat vindt heeft men reeds op vrijdag 17 juni een wetsvoorstel ingediend voor de aanpassing van de WWB/WIJ. De beoogde datum van ingang is 1 januari 2012.

René Paas, voorzitter van Divosa, waarschuwt voor ‘chaos’ per 1 januari als de huishoudenstoets voor uitkeringsgerechtigden wordt ingevoerd. Dit doet Paas in een column in Sprank, het huisorgaan van Divosa, de vereniging van managers werkzaam bij sociale diensten.

Inwonenden
Per 1 januari wordt de bijstand voor inwonenden afgeschaft. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van de partner. Straks tellen ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee bij de beoordeling van de vraag of er recht is op bijstand. Met deze en andere maatregelen wil het kabinet ‘werken meer lonend’ maken.

Sein op rood
De zorgen van Paas liggen bij de uitvoerbaarheid van de maatregel. ‘Alle seinen staan op rood. Of je het nu vraagt aan het uitvoeringspanel (orgaan dat advies wordt gevraagd over de uitvoerbaarheid van ingrijpende operaties in de sociale zekerheid, red.), de ICT-leveranciers, de VNG, de G4 of King (Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten). Iedereen zegt dat dit schijnbaar eenvoudige klusje een megaverandering vergt’, schrijft Paas. ‘Op nieuwjaarsdag zal het niet draaien. De politiek laat een al te bekend gezicht zien: blind voor uitvoeringsproblemen.’

De voorzitter van Divosa acht het zijn plicht te waarschuwen. ‘Politici hebben recht op ambtenaren die loyaal uitvoeren, maar ook waarschuwen. Zeker als het een chaos wordt.’

Belangenorganisaties: “Vermindering bijstandsuitkeringen niet zo eenvoudig”


22 augustus 2011 | Werk

Cedris, Boaborea en de VNG zetten vraagtekens bij de stelling van staatssecretaris De Krom dat de helft van de mensen in de bijstand aan het werk kan. Volgens Cedris-voorzitter Leemhuis-Stout rekent De Krom zich rijk. "De ambitie van de staatssecretaris is prijzenswaardig, maar ik ben bang dat hij zich rijk rekent. Ik denk zeker dat het mogelijk is om de helft van de bijstandspopulatie aan de slag te krijgen. SW-bedrijven kunnen daar een rol in spelen. Het kan echter niet voor niks. De ambitie van De Krom verhoudt zich slecht met de forse bezuinigingen van het kabinet op het geld om mensen aan de slag te helpen."

Geen vrijbrief
De VNG ondersteunt het uitgangspunt dat iedereen die kan werken ook gaat werken, maar dit is “geen vrijbrief voor het kabinet om rigoureus te snoeien in uitkeringen en re-integratiebudgetten”.

Pure retoriek
BoaBorea noemt de stelling van de staatssecretaris “niet realistisch en pure retoriek”. Het overgrote deel van de werkzoekenden heeft enige vorm van ondersteuning nodig, wil men ‘passen’ op vacatures die er zijn. Veel te vaak ontbreekt het bij deze groep aan scholing, taalbeheersing en andere vaardigheden. Zonder voldoende budget voor ondersteuning van werkgever en potentiële werknemer, zullen er alleen maar meer mensen aan de kant komen te staan, zo verwacht BoaBorea.

'Bezuinigingen op Openbaar Vervoer werken averechts'


Slecht voor de luchtkwaliteit en grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.

Als het kabinet miljoenen gaat bezuinigen op het openbaar vervoer, zorgt dit uiteindelijk tot veel meer kosten. Dat stellen de milieufederaties Zuid Holland en Noord Holland en de Milieucentra van de drie grote steden. De gedachtegang is simpel: de bezuinigingen op het openbaar vervoer zorgen voor minder trams, bussen, metro’s en treinen, die bovendien minder goed op elkaar zijn aangesloten. Daardoor zullen meer mensen de auto nemen. Dat is volgens de milieufederaties en - centra niet alleen slecht voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid. >>> Drukkere wegen zouden ook zorgen voor meer files en slechtere bereikbaarheid van de grote steden, met grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.

Drukke wegen zorgen ook voor meer files
De gedachtegang is simpel: de bezuinigingen op het openbaar vervoer zorgen voor minder trams, bussen, metro’s en treinen, die bovendien minder goed op elkaar zijn aangesloten. Daardoor zullen meer mensen de auto nemen. Dat is volgens de milieufederaties en - centra niet alleen slecht voor de luchtkwaliteit en volksgezondheid. Drukkere wegen zouden ook zorgen voor meer files en slechtere bereikbaarheid van de grote steden, met grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.

120 miljoen bezuinigen
De milieufederaties Zuid Holland en Noord Holland en de Milieucentra van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag roepen het kabinet daarom op om af te zien van de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Het kabinet wil hier de komende tijd 120 miljoen euro op bezuinigingen.

Onderzoeken
Vorige week bleek uit meerdere onderzoeken dat twee van de drie Rotterdamse buslijnen dreigen te verdwijnen. Ook gaan de prijzen in het stadsvervoer mogelijk fors omhoog.

Jongerius wil eind aan bezuinigingsdrift


23 augustus 2011 06:12

AMSTERDAM - Vakcentrale FNV roept het kabinet op de ''bezuinigingsdrift in te perken'', om zo het vertrouwen in de economie te laten groeien.

Dat schrijft FNV-voorzitter Agnes Jongerius dinsdag in een brief aan premier Mark Rutte.

Jongerius vindt dat het kabinet zich in de nieuwe begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, sterk moet maken voor koopkrachtbehoud.

De FNV vindt dat Rutte met name de ''veel te harde maatregelen in de zorg, kinderopvang en sociale zekerheid'' moet terugdraaien.

Als dat niet gebeurt, dreigt ''een slagveld met forse aanslagen op de kwaliteit van de samenleving en op de koopkracht van werknemers, zzp-ers, ouderen en uitkeringsgerechtigden, met name bij de lagere en middeninkomens.''

Na wijkschool meer kans op werk of onderwijs


22-08 2011 | 10:53

De proef met twee wijkscholen in Rotterdam lijkt succesvol als het gaat om het krijgen van werk of een opleiding. Jongeren die de wijkschool volgen, hebben een aanzienlijk grotere kans op vervolgonderwijs of het krijgen van een baan dan jongeren die een zogeheten re-integratietraject volgen.

Dat blijkt uit een tussenrapportage van het Centraal Plan Bureau (CPB) over de wijkscholen waar Rotterdam als eerste stad in Nederland ruim twee jaar geleden mee is begonnen. Ongeveer 60 procent van de doorgestroomde wijkschooldeelnemers bleek op 1 april 2011 onderwijs te volgen of werk te hebben; bij jongeren in een regulier traject was dit ongeveer 40 procent.

Verslaving
De wijkschool is voor werkloze jongeren die verschillende, ernstige problemen hebben, zoals schulden of een verslaving. Om ze weer op de rails te krijgen, moeten ze een leerwerktraject volgen. Een alternatief is de wijkschool. Opvallend is dat de helft van de jongeren die dit krijgen aangeboden, een traject op de wijkschool weigert, zo constateerden de onderzoekers van het CPB.

Uitkering
Dat heeft volgens hen te maken met het feit dat wijkschooldeelnemers studiefinanciering krijgen. Als ze een leerwerktraject ofwel re-integratietraject volgen, krijgen ze een uitkering. Dat levert ze meer geld op. De gemeente kan jongeren echter niet verplichten om naar een wijkschool te gaan. Wel krijgen jongeren pas een uitkering als ze ook daadwerkelijk een leerwerktraject volgen.

Opvoeden
Mede-initiatiefnemer van de wijkscholen, Piet Boekhoud, zegt dat er volgend jaar nog twee scholen bijkomen in de Maasstad. ‘Dit is een goede manier om jongeren weer op de rails te krijgen. Daar is wel goed onderwijzend personeel voor nodig; leraren die houden van deze jongeren. Ze moeten weer worden opgevoed. Dat betekent vooral heel erg consequent zijn’, aldus Boekhoud.

Aanmerking
In Nederland zouden ongeveer 20.000 jongeren zijn die in aanmerking komen voor een wijkschool. In Rotterdam gaat het volgens Boekhoud om een groep van 5000 tot 6000 jongeren.

Wegbezuinigen tolk brengt maatschappelijk werk in problemen


22-08 2011 | 04:50

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) wil dat minister Schippers haar besluit om de vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten in de zorg te stoppen, herziet. De vereniging verwacht grote problemen voor het maatschappelijk werk.

Schippers wil de vergoeding voor de inzet van tolken vanaf 2012 schrappen als gevolg van bezuinigingen op VWS subsidies. Dat zou jaarlijks een besparing opleveren van 19 miljoen euro. Maar volgens de NVMW is dit besluit in strijd met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat de zorgverlener moet communiceren in een voor de cliënt begrijpelijke taal. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de minister.

Compensatie
In de ‘veldnormen voor de inzet van tolken in de gezondheidszorg’ staat dat wanneer de zorgverlener door taalproblemen onvoldoende met de cliënt kan communiceren, hij een professionele tolk dient in te schakelen. De hulporganisaties moet volgens de regels een tolk inschakelen, maar krijgen daarvoor geen compensatie. De NVMW vindt dat de hulpverlener 'onmogelijk vooraf kan onderhandelen met de cliënt over wie de rekening van de tolk gaat betalen'.

Slecht nieuws
De vereniging maakt zich bovendien zorgen dat door dit besluit de kwaliteit van behandelingen van (psychiatrische) cliënten die de Nederlandse taal niet spreken, in alle sectoren van het maatschappelijk werk in gevaar komt. Het is voor hulpverleners en behandelaars van belang dat communicatie met zekerheid goed verloopt. ‘Cliënten doen al in grote mate een beroep op familie, maar die kan niet altijd als betrouwbare tolk optreden. In slecht nieuwsgesprekken is de familie te emotioneel betrokken om als goede tolk op te treden’, aldus de NVMW.

Minder tegemoetkoming voor chronisch zieken


30-08 2011 | 12:03

Het kabinet wil het budget voor chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat is onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag. Ingewijden hebben berichtgeving daarover in het AD dinsdag bevestigd.

Het kabinet wil snijden in de wtcg-vergoeding, die bedoeld is voor chronisch zieken en gehandicapten die veel geld kwijt zijn aan medicijnen en specialisten. Op dit moment betaalt het ministerie van Volksgezondheid per jaar ongeveer 580 miljoen euro aan wtcg-uitkeringen.

Ingevoerd
De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Sinds vorig jaar krijgen ongeveer twee miljoen mensen eens per jaar zo'n tegemoetkoming in de zorgkosten.De vergoeding werd door het vorige kabinet ingevoerd en kwam in de plaats van een fiscale regeling voor buitengewone zorguitgaven.

Aantal zelfdodingen neemt toe


23-08 2011 | 01:06

Het aantal zelfdodingen is in 2010 gestegen met bijna 5 procent van 1525 tot 1600. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit de statistieken blijkt dat mensen nog steeds vooral op latere leeftijd zelfmoord plegen. De grootste groep blijft die van 40 tot 50 jaar. Een andere grote groep is die van 50 tot 60 jaar. Gevallen van euthanasie en pogingen tot zelfdoding zijn niet in de cijfers opgenomen.

Psychisch
Verreweg de meeste zelfdodingen kwamen voort uit psychische stoornissen. Fysieke klachten waren het minst een reden om uit het leven te stappen. Overigens was bij 541 gevallen het motief niet bekend.

Streefcijfer
Begin dit jaar zei minister Edith Schippers (Volksgezondheid) een streefgetal voor het terugdringen van het aantal suïcides los te laten. De bewindsvrouw noemde het streefcijfer toen te ambitieus en niet realistisch, aangezien in 2009 en 2008 het aantal met 6 procent toenam.

Recht voor Iedereen!


17-08-2011

GEEN BLOKKADES OM JE RECHT TE HALEN

In een rechtsstaat moet voor elke burger en organisatie de toegang tot het recht en de rechter beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om je gelijk te kunnen halen wanneer een overheidsorgaan een besluit neemt dat nadelig is. Wanneer je gedupeerd bent door de slechte dienstverlening van een bedrijf. Of in familiezaken, zoals bij een echtscheiding. Dat recht hebben we allemaal, daar betalen we allemaal voor en daarvan moet iedereen gebruik kunnen maken. Dat is een van de meest basale uitgangspunten van onze rechtsstaat.

Dit kabinet wil dat de toegang tot de rechter voortaan wordt betaald door degenen die er gebruik van maken, tegen de kosten die daadwerkelijk worden gemaakt (kostendekkend). Daarmee wil het kabinet € 240 miljoen besparen. Als de plannen doorgaan worden de griffierechten – het ‘toegangskaartje’ voor de rechtzoekende om naar de rechter te kunnen – enorm verhoogd. Het verviervoudigen en voor sommige zaken zelfs vertienvoudigen van het griffierecht zorgt ervoor dat veel burgers hun recht niet meer kunnen halen omdat zij zich dat financieel niet meer kunnen permitteren. In die zaken is het recht geblokkeerd. Er geldt dan een ander recht, namelijk dat van de sterkste, danwel dat van de grootste beurs. Dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn in de rechtsstaat Nederland!?

Onze samenleving wordt er niet plezieriger – en zeker niet veiliger – op als conflicten onopgelost blijven en rekeningen niet worden betaald. Mensen blijven zitten met het gevoel dat hen onrecht is aangedaan en zij niet – maar anderen met een grotere beurs wel – naar de rechter kunnen. Het recht is van én voor iedereen.

De petitie kan tot en met dinsdag 13 september 2011 worden ondertekend. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u mailen naar rechtvooriedereen@advocatenorde.nl

ChristenUnie: Laat asielzoekers werken


24.08.11

Het zou asielzoekers veel makkelijker gemaakt moeten worden om legaal te kunnen werken zolang ze nog in de asielprocedure zitten.

Stimulans
Nu kwijnen asielzoekers vaak maanden of soms zelfs jaren weg in asielzoekerscentra, waardoor ze depressief of zelfs suïcidaal worden. Werken kan een grote stimulans zijn voor hun welbevinden. Dat bepleit ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind.

Trauma
Volgens psychiatrische deskundigen heeft het verbod om te werken een groter effect op de psychische problemen van de asielzoekers dan de trauma’s die ze in hun herkomstland hebben opgelopen. Voordewind: ‘De wachttijden voor asielprocedures kunnen oplopen tot twee jaar en in die periode willen asielzoekers niets anders dan een zinvolle dagbesteding’.

Duimen draaien
Opvang van een asielzoekers kost zo’n 200 euro per dag. Volgens het CU-Kamerlid is dit onnodig omdat er genoeg werk voor deze groep is om in hun eigen onderhoud te voorzien. ‘Er is zoveel werk in onze verpleeg- en verzorghuizen en er worden jaarlijks duizenden seizoensarbeiders uit het buitenland geworven. Tienduizenden vacatures terwijl er 15.000 asielzoekers duimen zitten te draaien’.

Eigenwaarde
Tweederde van alle asielzoekers kampt met ernstige psychische klachten. Volgens Voordewind is niet gezegd dat alle psychische problemen zullen verdwijnen zodra de asielzoekers hun dag nuttig kunnen besteden. ‘Het zal echter wel hun gevoel van eigenwaarde, zelfredzaamheid en de kans op een geslaagde integratie vergroten. Daarmee zullen de klachten van depressie en angst hoogstwaarschijnlijk wel verminderen’.

Zelfmoord
Uit cijfers van de GGD blijkt dat tussen 2002 en 2007 35 asielzoekers zelfmoord pleegden, en 290 mensen voor een zelfmoordpoging in het ziekenhuis werden opgenomen. Tussen 2008 en 2010 beroofden nog eens vijf asielzoekers zich van het leven, onder wie de wanhopige Iraniër die zich vorig jaar op de Dam in Amsterdam in brand stak. Asieladvocaten vrezen dat het suïcidecijfer alleen maar verder zal stijgen.

Regels
Op dit moment zijn er al mogelijkheden om asielzoekers 24 weken per jaar legaal te laten werken, maar de regels zijn dusdanig ingewikkeld dat het er in de praktijk vrijwel niet van komt. Werkgevers hebben geen zin in de papieren rompslomp als iemand maar een korte periode aan de slag kan, en de asielzoekers houden vrijwel niets over aan loon omdat ze ook moeten bijdragen aan hun eigen opvang. Vooral voor asielzoekers met een gezin loont het werken nauwelijks, constateerde Regioplan al in een onderzoek uit 2003.

Zwart
Daarnaast is er groot verschil tussen de AZC’s in rurale gebieden (waar veel werk in de tuinbouw is) en die in meer stedelijke regio’s. De ‘rurale’ azc’s spannen zich meer in om de asielzoekers aan een baantje te helpen. In de steden gaan de asiezoekers vaker zwart aan de slag. ‘Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou zich actiever op moeten stellen bij het toeleiden naar werk’, aldus Voordewind. Zijn pleidooi geldt overigens enkel voor asielzoekers die minimaal drie maanden in de procedure zitten en die niet uitgeprocedeerd zijn.

Besluit nodig
COA-woordvoerder Martijn van Koolwijk: ‘Een actievere rol van het COA bij de bemiddeling naar werk zou prima passen bij de begeleiding die we asielzoekers nu al bieden. Die begeleiding is juist gericht op het tegengaan van verveling. Alleen, voordat we op dit punt iets kunnen of mogen is er eerst een besluit nodig van minister Leers van Integratie en Asiel’.

ontregelcafés


Als vrijwilliger of leidinggevende binnen een vrijwilligersorganisatie heeft u er vast wel eens last van: regels. Ze kosten u tijd en in het vervelendste geval demotiveren ze u wellicht zelfs. Zo kan het voorkomen dat u een volle dag bezig bent met het invullen van formulieren om een paar honderd euro subsidie te krijgen. Of dat u een vergunning probeert te krijgen om drank te schenken tijdens een door u georganiseerd feest, en u dat niet zomaar voor elkaar krijgt. De gemeente Rotterdam wil graag onderzoeken waar u tegenaan loopt en hoopt sommige zaken te kunnen vergemakkelijken. Wilt u uw ervaringen met ons delen? Vanaf 20 september organiseren wij door de stad heen 7 zogenaamde ‘ontregelcafés’:
 
· Dinsdag 20-09 bij Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Bramantestraat 30, Prins Alexander
· Donderdag 22-09 in Hoek van Holland (locatie volgt)
· Dinsdag 27-09 bij het Zuidplein Theater, Zuidplein 60-64, Charlois
· Donderdag 29-09 in Rotterdam Centrum- Noord (locatie volgt)
· Dinsdag 04-10 in IJsselmonde (locatie volgt)
· Donderdag 06-10 bij LCC de Zevensprong, Mosoelstraat 20, Hoogvliet
· Dinsdag 11-10 bij Wijktheater Musica, de Lugt 17, Overschie

Deze bijeenkomsten hebben een inhoudelijk programma van 14.30 tot 16.30 uur en worden afgesloten met een vrijwilligerscafé tussen 16.30 en 18.30 uur. Als u zich aanmeldt voor één of meer café's, hopen wij dat u zich ook aanmeldt voor de afsluitende conferentie op 27 oktober in de burgerzaal van het stadhuis. Daar gaan worden alle uitkomsten gepresenteerd en zal nog verder gediscussieerd worden, ook met wethouder Louwes. De gemeente wil heel graag leren wat makkelijker kan, we hopen daarom dan ook op veel bezoekers! Meldt u zich daarom snel aan voor één of meer ontregelcafés via www.inz.nl/ontregelcafe.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Rotterdam,
Annemieke Berg 010 - 270 99 00

Ophef om bewonersinspraak in Rotterdam-Zuid


do 25 aug 2011, 14:49

ROTTERDAM - Over de bewonersinspraak in Rotterdam-Zuid is ophef ontstaan. Twaalf bewonersorganisaties in Rotterdam-Zuid willen meer te zeggen hebben over een breed plan van aanpak voor de problemen in Rotterdam-Zuid, het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid, zo lieten ze donderdag weten. Maar verantwoordelijk wethouder Hamit Karakus vindt dat de inspraak van bewoners op Zuid nu beter is geregeld.

De organisaties luiden de noodklok in een brandbrief aan minister Donner van Binnenlandse Zaken en willen een gesprek. Wel zonder vertegenwoordigers van de gemeente en deelgemeente, omdat ze daarin geen vertrouwen meer hebben, schrijven zij Donner. „Het Nationaal Programma wordt alleen door politici, ambtenaren en professionals geschreven, zonder noemenswaardige inbreng van bewoners. Tegelijkertijd dreigen er op het gebied van bewonersparticipatie, vooral in de deelgemeente Feijenoord, serieuze conflicten en onvrede te ontstaan die de participatie van bewoners niet ten goede komen.”

Volgens Karakus hebben bewoners wel degelijk wat in te brengen, via een zogeheten bewonersadviesraad. „In de raad zitten mensen van allerlei pluimage, waardoor de betrokkenheid van de bewoners op Zuid nog beter is georganiseerd.”

Een groot deel van Rotterdam-Zuid kampt al jaren met grote problemen. Er is een relatief hoge werkloosheid, te veel slechte woningen, maar ook sociaal-maatschappelijk zijn er veel problemen. Om die het hoofd te bieden, heeft het Rijk zich met de gemeente gecommitteerd aan een plan van aanpak. In september wordt duidelijk welke initiatieven de komende jaren worden genomen en hoeveel geld daarvoor is.

Zonnig de zomer door


Dankzij diverse fondsen scheen deze zomer voor talloze Rotterdamse kinderen, die geen geld hadden om op vakantie te kunnen, toch de zon.

De stichting KSA/GCW nam hen elke week mee op avontuur, soms met wel bijna 40 kinderen tegelijk.”Donderdag Bijzonderdag” heet dat en dat was het dan ook met recht! Zo zijn ze wezen zwemmen; hebben chippies gebakken in de Ontdekhoek; zich vergaapt aan dat enorme MS “De Rotterdam”, die net even in de haven lag; en zijn ook met een grote bus naar Duinrell geweest.

Met de grotere kinderen trokken we er op de vrijdag  ook op uit. Soms naar musea, maar we zijn ook wezen lasergamen en hebben de nieuwste Harrie Potterfilm in 3D gezien.

Kortom: de kinderen kunnen, nu ze weer op school zitten, heel wat verhalen vertellen. Ze hoeven niet meer achter te blijven bij hun  klasgenootjes, die wel (ver) weg konden. En sommigen kijken nu al uit naar de Herfstvakantie, want dan is het weer!

Prinsjesdag: om je vingers bij af te likken?


Door Kees Marges

Als Minister-president Rutte woord houdt, zal Prinsjesdag dit jaar een dag zijn voor rechts Nederland om vele vingers bij af te likken. Want dat was het motto dat hij deze coalitie van zijn VVD en Verhagens’ CDA, met steun van Wilders’ PVV, meegaf, toen hij eindelijk de door hem gewenste regeringscombinatie mocht vormen. Veel Nederlanders zagen wel wat in een rechts kabinet en zorgden er bij de verkiezingen voor dat er een coalitie van VVD en CDA kon komen. Maar veel stemmers op het CDA verwachtten en wensten niet dat hun partij met de PVV zou gaan samenwerken om een regering onder leiding van VVD-er Rutte tot stand te laten komen. De dringende behoefte bij prominente CDA politici om als minister of staatssecretaris door het leven te gaan, zorgt ervoor dat het CDA de regering toch blijft steunen. Ze creëren daarmee tegelijkertijd ruimte in de Tweede Kamer voor minder prominente CDA’ers, die daarom extra loyaal zullen zijn naar CDA bewindslieden. Dit soort mechanismes zorgen ervoor dat veel CDA parlementariërs hun eigen carrièrebelang laten prevaleren boven het belang van hun kiezers en andere burgers. Dat baantjesjagersgedrag zie je ook bij andere partijen, als die kans hebben op regeringsdeelname.

Veel andere Nederlanders moesten niets hebben van een rechtse regering en kozen voor andere, meestal progressieve en linkse partijen. Maar in een democratie beslist de meerderheid, ook al is dat in de huidige Tweede Kamer slechts een meerderheid van één stem van de 150. Dat in een goed werkende democratie ook rekening moet worden gehouden met de minderheid van de bevolking en zeker als die door bijna de helft van de Tweede Kamer wordt vertegenwoordigd, zijn VVD en CDA vergeten. De fractiediscipline is zo groot dat Tweede Kamerleden, die het soms privé wél eens zijn met de oppositie, toch tegen hun voorstellen stemmen. Met name bij bezuinigingen in de zorg. Het is wrang om te zien dat sommige CDA Kamerleden hun idealen verkwanselen en vooral zorgen voor het in standhouden van de regering en niet voor kwetsbare mensen. Ze zijn zelfs bereid om de werkelijkheid en feiten te negeren, omdat ze de fractiediscipline niet durven te weerstaan. Voor hun voorstellen tot kleine aanpassingen van het regeringsbeleid hebben ze vóór de indiening ervan al het groene licht van ‘hun’ bewindslieden gekregen. Zo kunnen ze naar de buitenwereld en hun kiezers doen alsof zij wél wat voor elkaar hebben gekregen en de oppositie niets. In vergelijkbare situaties doen andere partijen hetzelfde als ze in de regering zitten. Zo werkt de politiek als je in coalities moet samenwerken. De presentatie op Prinsjesdag van de plannen van de regering voor het komende parlementair jaar zal wel niet zoveel verschillen van wat in eerdere debatten door bewindslieden gepresenteerd is. De bezuinigingen op defensie zullen wel wat verzacht worden, om de VVD en CDA fracties iets te gunnen. Ze kunnen dat dan als een groot succes verkopen aan hun achterban. De maximum snelheid zal wel weer ergens omhoog gaan, om de machoparlementariërs van de VVD tegemoet te komen. We zullen zeker een mooi pr-verhaal krijgen over het fantastisch economisch en sociaalbeleid van deze regering, terwijl we weten dat veel belangrijker is wat de Duitse regering doet, omdat we veel meer afhankelijk van zijn van de Duitse economie dan van wat Den Haag zou willen maar niet kan.

Ik vrees het meest voor een verdere verminking van met name de langdurige zorg voor mensen met een beperking. Het heeft een kleine honderd jaar geduurd voor stap voor stap in Nederland een redelijk goede basiszorg voor alle mensen met een verstandelijke beperking tot stand kwam. Ooit waren er de grote charitatieve instellingen waar ‘gekken en idioten’, zoals ze toen nog werden genoemd, samen met ‘kreupelen, landlopers en misdadigers’ in grote zalen samen werden opgeborgen. Het voorlopige eindstation van al die verbeteringen was het wettelijk recht op langdurige zorg op basis van individuele zorgbehoeftes en het persoonsgebonden budget, waarmee mensen met een beperking de regie over hun eigen leven (terug)krijgen. Dat zijn kroonjuwelen van onze welvaartstaat. Deze regering gaat die kroonjuwelen zwaar verminken. Ze kiest voor bezuinigingen waar de meest kwetsbare mensen de dupe van worden. Ze doet dat nota bene samen met soms overenthousiaste lokale wethouders en gemeenteraadsleden van partijen, die landelijk tegen datzelfde beleid oppositie voeren en er geen goed woord voor overhebben. Het lijkt erop dat die lokale wethouders en gemeenteraadsleden hun vingers ook willen aflikken.

De Rotterdamse Sociale Alliantie zoekt vrijwilligers


VrijwilligerKort na elkaar hebben twee van onze vrijwillige medewerkers een betaalde baan gekregen. Omdat ons werk momenteel alleen nog maar meer wordt hebben we dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor verschillende functies:

LID VAN DE INITIATIEFGROEP

In de initiatiefgroep nemen we met elkaar de plannen door van RoSA! en verdelen we zoveel mogelijk de taken die daarbij horen. De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar, maar in drukke tijden soms wekelijks. De initiatiefgroep bestaat uit acht tot tien vrijwilligers en vergadert op woensdagmiddag. Het mede invulling geven aan het programma van onze bijeenkomsten is daarbij ook een taak. Vooraf en tijdens de bijeenkomsten.

PROJECTMEDEWERKERS STIP OP DE HORIZON

Het project STIP OP DE HORIZON is een langdurig project met een wel zeer idealistische doelstelling: "Rotterdam armoedevrij in 2020". Het project is vorig jaar gestart, maar heeft even iets minder onze aandacht gekregen door alle bezuinigingen die op ons afkomen. We gaan een sociale kaart maken door medewerking te vragen aan organisaties die zich op welke wijze dan ook bezig houden met bestrijding van armoede. We houden interviews en destilleren jaarlijks daaruit wat de voortgang binnen de verschillende organisaties is en of de idealistische doelstelling van het project dichterbij komt. We zoeken INTERVIEWERS, mensen die met een FILMCAMERA EN FOTOCAMERA overweg kunnen en vooral ook een PROJECTCOÖRDINATOR (m/v) die de verschillende afspreken en toezeggingen op een rijtje houdt. 

FINANCIEEL DESKUNDIGE

Hoewel de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerkorganisatie is, is er ten behoeve van het aanvragen van subsidies een Stichting met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Door het aanvaarden van betaald werk is de functie van PENNINGMEESTER vacant geworden. Kandidaten met gevoel voor beleid, begrotingen, subsidie aanvragen en op orde houden van de financiën worden uitgenodigd om te reageren.

WERKGROEP TENTOONSTELLING IN MUSEUM

Armoede in het verleden en in het heden is een onderwerp waar mogelijk het Rotterdams Historisch Museum aandacht aan zal willen besteden. Een eerste bespreking leverde wel op dat als een dergelijke tentoonstelling komt dat pas in 2013 zal zijn, vanweg hun planning. Dat wil niet zeggen dat we er al in de loop van 2012 over na moeten denken om aan te geven hoe de Rotterdamse Sociale Alliantie dit ziet.

WERKGROEP ARMOEDE TV

De stichting Ontbijt TV Rotterdam heeft ons benaderd om na te denken over een tiental programma's over armoede, voor uitzending op Rotterdam TV. Ook daar zal een werkgroep van RoSA! mede ideeën moeten aandragen. Planning is in het voorjaar van 2012 te gaan uitzenden, mits Ontbijt TV Rotterdam, daar de mideelen voor aangevraagd krijgt.

REACTIES GRAAG NAAR mail@rosarotterdam.nl en dan maken we een afspraak met u.   

 


zonnetje in huis

Roosje


Wie het niet meer ziet zitten: Sta op, kom in opstand en loop en demonstreer mee in Rotterdam en den Haag. Samen staan we sterk.Redactioneel


Twee actiedagen, zaterdag 17 september in Rotterdam en de landelijke actiedag op maandag 19 september in den Haag en een conferentie van Gidsnetwerk op Prinsjesdag, dinsdag 20 september over "Eigen schuld, dikke bult".

Daarmee opent de tweentwintigste nieuwsbrief van de Rotterdamse Sociale Alliantie. Het verzet tegen de onterechte uitkleding van onze sociale samenleving begint vorm te krijgen.

We leven inmiddels in een hardvochtig Nederland, waar vluchtelingen een plaats in de gevangenis krijgen of geen nachtopvang meer hebben.

"Heel de wereld is mijn vaderland", sprak Erasmus 500 jaar geleden. Wie zijn wij als gastheer, als wij de vreemdelingen ongastvrij  de deur wijzen.      

Bezuiniging na bezuiniging en een opstapeling van bezuinigingen in de toch al smalle beurs. Iedereen gaat er op achteruit, een schrale troost als je al lange tijd geen enkele cent te makken hebt.

Inmiddels wordt de rechtspraak voor de armste burger onbereikbaar en dreigt hij of zij rechteloos te worden. Een tolk kan er in het maatschappelijk werk niet meer van af en als je gehandicapt bent mag je de helft inleveren. Natuurlijk zien veel mensen het niet meer zitten en neemt het aantal zelfdodingen toe.

Voor wat politiek getint commentaar hebben we een artikel van Kees Marges overgenomen "Om je vingers bij af te likken?"

Gelukkig zijn er nog organisaties die kinderen uit gezinnen in armoede nog een leuke zomer gunnen zoals de KSA/GCW.

Genoeg werk aan de winkel, kom ons helpen als vrijwilliger.

Hans Goosen,
ambassadeur en voorzitter RoSA!AGENDAwoensdag 7 september van 13:00 tot 15:00 
Initiatiefgroep RoSA! / Hang 7

zaterdag 17 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in Rotterdam op het Grotekerkplein

maandag 19 september
Demonstratie tegen bezuinigingen in den Haag

dinsdag 20 september van 16:30 tot 19:30
Prinsjesdagevent tegen bezuinigingen

nadere informatie volgt

woensdag 21september van 13:30 tot 16:30
Breed Overleg
Pieter Wilson van Stichting Present houdt een presentatie over wat zijn stichting voor de organisaties van het  RoSA! netwerk kan betekenen.

KSA/GCW / Hang 7 / 4e verdieping

donderdag 29 september van 09:30 tot 13:00
Wet werken naar vermogen, inleiding door Sadet Karabulut (SP / Tweede kamer) bij de SPOC Zuid-Holland
(zie www.spoczuidholland.nl)


maandag 17 oktober van 14:00 tot 21:00 uur
Vijfde werelddag tegen de armoede
in Rotterdam
het Klooster Afrikaanderplein
nadere informatie volgt

Verdere info:
mail@rosarotterdam.nl
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
Jufferkade 66
3011VW Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global).

Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven. Bij bezwaren tegen het overnemen van uw materiaal in onze nieuwsbrief, zullen we dit direct verwijderen na een e-mail naar mail@rosarotterdam.nl .