triest Rotterdam
Nieuwsbrief 20
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

14 augustus 2011

mail@rosarotterdam.nl

Rotterdam bezuinigt vooral via de minima


Zorg & Welzijn | 01 augustus 2011
auteur: Arij Moerman

ROTTERDAM - Het heeft er alle schijn van dat een groot deel van de tekorten die in Rotterdam zijn ontstaan worden afgewenteld op de degenen die toch al niet veel rek in de portemonnee hebben, namelijk mensen in de bijstand. Er is duidelijk een wanbeleid gevoerd, anders kan het tekort niet zo groot worden als nu is gerealiseerd. In plaats van nagaan wie hiervoor verantwoordelijk is (of gebeurt dit wel?) en proberen dergelijke missers in de toekomst te voorkomen, wordt er bijna per direct overgeschakeld op een potje paniekvoetbal waarvan vooral de mensen met een kleine beurs de dupe worden.

De Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam (CR), waaraan gewoonlijk advies wordt gevraagd als het om zaken gaat die klanten van SoZaWe betreffen en die bovendien een wettelijke grondslag heeft, is voor het gemak en de snelheid maar even overgeslagen. Kennelijk is er Rotterdam alles aan gelegen rigoureus te bezuinigen en de benodigde zorgvuldigheid maar aan de laars te lappen. Niet alle bezuinigingen zijn onterecht, maar sommige maatregelen zijn ronduit stuitend.

Reserveren
Er wordt terecht gesteld dat ook klanten van SoZaWe geld moeten reserveren voor vervanging van de inrichting, e.d. Reserveren wordt echter door de gemeente en andere instanties ontmoedigd, want als je geld opzij legt vervalt de vrijstelling voor het betalen van waterschapsheffing en gemeentelijk belastingen omdat je een te ruim tegoed op je rekening zou hebben, terwijl dat nog lang niet het vrij te laten vermogen benadert. De CR heeft veel klachten gekregen van klanten die met een (incidenteel) tegoed van 1400 euro op hun bankrekening (bijvoorbeeld door storting van vakantiegeld) plotseling weer honderden euro’s moesten gaan betalen aan afvalstoffenheffing, waarvoor ze eerder vrijstelling genoten. Daarnaast gaat SoZaWe in diverse gevallen slechts een leenbijstand verstrekken, waardoor de financiële problemen alleen nog maar vergroot worden.

Medische kosten
SoZaWe gaat niet langer medische kosten aan klanten vergoeden, die ook vergoed kunnen worden via de collectieve zorgverzekering ZKA. Door een gebrekkige voorlichting is niet iedereen in de bijstand op de hoogte van deze collectieve verzekering en is dus nog verzekerd bij een andere verzekeraar. Daarnaast kan je zelf niet overstappen op een andere polis als je in het verleden of heden nog een openstaande schuld hebt bij je huidige zorgverzekeraar. Door deze maatregel worden veel klanten van SoZaWe in moeilijkheden gebracht.

Rechtsbijstand
Kosten voor rechtsbijstand (eigen bijdrage, griffierecht en bureaukosten van een advocaat) gaan niet langer vergoed worden. Hiermee wordt het voor een uitkeringsgerechtigde praktisch onmogelijk zijn of haar recht te halen. De meeste rechtszaken van mensen in de bijstand zijn tegen SoZaWe gericht. Door de vergoeding daarvoor te laten vervallen komt men wel erg gemakkelijk af van lastige klanten die hun recht willen halen! De rechtzoekende wordt gestimuleerd zoveel mogelijk gebruik te maken van het juridisch loket, maar dat is juist de organisatie die je doorverwijst naar een jurist bij het oplossen van juridische problemen.

Kinderopvang
Er wordt geen eigen bijdrage kinderopvang meer vergoed via de bijzondere bijstand, behalve in gevallen waarin de GGD een sociaal-medische indicatie heeft afgegeven en de GGD zelf hiervoor betaalt.Hoe is dit te rijmen met de situatie dat een alleenstaande ouder met schoolgaande kinderen verplicht word te participeren terwijl zij/hij naast die verplichting moet opdraaien voor de kosten van kinderopvang, die vanuit een uitkeringssituatie nooit kan worden betaald? Daarnaast is ook de kindertoelage fors ingeperkt, waardoor het echt onbetaalbaar wordt voor de SoZaWe-klanten.

De klantengroep met thuiswonende kinderen >18jr (studerend, geen eigen inkomen, basisbeurs door de verplichte max per huishouden) kan onmogelijk rondkomen als niets meer vergoed wordt, maar slechts als leenbijstand wordt uitgekeerd.

Onwetend
Eén van de meest kwalijke zaken die tot een besparing moeten leiden is het niet actief opsporen van burgers die in voorgaande jaren mogelijk recht hebben op een langdurigheidstoeslag of een Toeslag 65+ en geen terugwerkende kracht te verlenen voor voorgaande jaren. Mensen die recht hebben op een bepaald geldbedrag moedwillig niet inlichten om zo tot een besparing te komen! Hoe asociaal wil je Rotterdam maken! De CR pleit er juist voor deze mensen automatisch deze uitkering te verschaffen. Signaalgestuurde controle maakt het SoZaWe mogelijk direct na te gaan wie recht heeft op een dergelijke uitkering. Een uitkering die gewoon moet worden betaald, ook aan mensen die dit zelf niet weten, maar er wel degelijk recht op hebben!

Nog zo’n maatregel die het onwetend houden van het klantenbestand van SoZaWe bevordert is het afschaffen van het papierenBRUG-boekje. Door dit enkel digitaal beschikbaar te stellen zullen nog minder klanten weten waarop ze recht hebben. Het recent afgeronde onderzoek“Een brug naar meer begrijpelijkheid” pleit voor het behoud van een papieren versie van de BRUG. Het gebruik van internet is voor de SoZaWe klanten niet altijd vanzelfsprekend. In de doelgroepbeschrijving door SoZaWe werd al genoemd dat het een deel van de klanten aan digivaardigheden ontbreekt. De doelgroep maakt steeds meer gebruik van internet, maar zeker minder dan gemiddeld.

Vrijwilligerswerk
Naast deze recente voorstellen om het leven van mensen in de bijstand nog moeilijker te maken dan het al is heeft de CR zich eerder bezig gehouden met het afschaffen van de BOK-vergoeding. Ondanks het advies van de CR en de toezegging van de toenmalige wethouder Schrijer naar een alternatief te kijken blijkt deze vergoeding geheel geschrapt. En dan te bedenken dat sommige gemeente jarenlang 150 euro uitkeren aan klanten die participeren (o.a. Culemborg, Zutphen). Dan kost het financiële wanbeleid van de gemeente de Rotterdamse bijstandsklant in sommige gevallen 150 euro per maand!

Achteruit
Mensen in de bijstand kunnen er op deze manier fors op achteruit gaan. Velen verliezen de BOK-vergoeding van 63 euro per maand, er moet ineens 263,60 afvalstoffenheffing betaald worden omdat er even 1400 euro op de bankrekening stond en de kinderopvang wordt niet meer vergoed. Veel SoZaWe-klanten constateren zij per maand meer dan honderd euro netto moet inleveren, terwijl daarnaast enkele zaken die men gewoon was te declareren niet meer als bijzondere bijstand wordt uitgekeerd. Er zijn toch duidelijk diverse politici in Rotterdam geweest die gezegd hebben dat ze de minima niet door de bodem zouden laten zakken?

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 10 augustus 2011

De Krom: Helft Nederlanders met uitkering kan werken


donderdag 11 augustus 2011 08:51

Ongeveer de helft van de Nederlanders die zonder werk thuis zitten, kan geheel of gedeeltelijk aan het werk. Staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD) werkt aan een plan om meer uitkeringstrekkers aan het werk te krijgen.

Nederlanders met een uitkering moeten aan het werk

Dat zegt De Krom donderdag in een interview met persbureau ANP. '150.000 tot 200.000 van ongeveer 355.000 mensen in de bijstand kunnen werken,' zegt De Krom.

Solidariteit
De Krom wil vanaf 2013 een groot deel van de groep Nederlanders met een verstandelijke of lichamelijke beperking, zover hun handicap het toelaat, aan het werk krijgen. Zij doen momenteel een beroep op sociale werkplaatsen of ontvangen een Wajong-uitkering.

Volgens de VVD'er worden Nederlanders nu te makkelijk afgeschreven. Dit gaat ten koste van de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep Nederlanders die wel werkt en de uitkeringen betaalt. 'Ik vind dat iedereen die kan werken dat ook moet doen,' aldus De Krom.

Hij wijst erop dat er zo'n 135.000 vacatures openstaan, terwijl 1,2 miljoen Nederlanders een uitkering ontvangt. 'Een deel kan echt niet werken, maar een kleine half miljoen mensen kan dat wel.'

Werken
De staatssecretaris wil dat gemeenten harder ingrijpen met kortingen op uitkeringen als niet wordt meegewerkt bij het vinden van een baan. Ook kan uitkeringstrekkers een tegenprestatie worden gevraagd, zoals helpen bij gemeentewerken. Bovendien wordt er bezuinigd op re-integratiemiddelen. Geld om Nederlanders aan het werk te zetten, moet effectiever worden gebruikt.

Het kabinet-Rutte wil ook dat het werken lonender wordt. Daarom komt er een toets op het inkomen van een heel huishouden voor het krijgen van een uitkering. De inkomsten van een meerderjarig inwonend kind tellen hierbij ook mee. De Krom wil af van 'meerdere uitkeringen achter één voordeur'.

Informatieblad Sociale Zaken en Werkgelegenheid


juli 2011

Klanten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam (SoZaWe) zijn zelf verantwoordelijk om uit de uitkering te komen. Zij moeten daarbij hun verplichtingen nakomen. Wie dat niet doet, krijgt minder of geen uitkering.

Welke verplichtingen zijn er als ik een uitkering krijg?
Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven, dan krijgt u tijdelijk vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) een uitkering. U moet er zelf alles aan doen om (weer) een baan te vinden. Wat u in elk geval moet doen, is:
- Solliciteren en andere activiteiten uitvoeren waarmee u zo snel mogelijk aan een baan komt.
- Meewerken aan gesprekken en onderzoeken en u houden aan de afspraken die u met uw klantmanager maakt.
- Alle wijzigingen die belangrijk zijn voor uw uitkering doorgeven.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?
Wanneer u - zonder bericht vooraf of zonder geldige reden - niet verschijnt bij een gesprek met uw klantmanager, een groepsbijeenkomst, een banenmarkt, uw traject bij Roteb of een re-integratiebedrijf of een andere activiteit om aan uw re-integratie te werken, dan nodigt uw klantmanager u uit voor een “hoorgesprek”. Tijdens dit gesprek hoort u welke korting u krijgt en voor hoe lang. Uw klantmanager moet u deze korting geven als u een afspraak niet nakomt.

Wanneer krijg ik een korting op mijn uitkering?
Wanneer u zich niet aan de afspraken houdt, krijgt u een korting op uw uitkering. U krijgt, afhankelijk van de overtreding, een korting van 30% of 100% op uw uitkering. Een korting van 100% betekent dat u een maand geen uitkering ontvangt. Vanaf uw tweede overtreding is de korting 100%. Bij herhaling krijgt u die korting meerdere maanden.

Voor wie gelden deze kortingen?
Voor iedereen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), en Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK).

Ik ben het niet eens met de korting, wat moet ik doen?
Als u denkt dat de korting niet volgens de regels is, kunt u in bezwaar gaan tegen de korting. U kunt schriftelijk een bezwaarschrift indienen en dit richten aan: College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Vragen kunt u stellen aan uw klantmanager van het Werkplein.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie in dit informatieblad.
© Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeente Rotterdam, 2011.

VNG: 'Niet zo eenvoudig bijstandsuitkeringen te verminderen'


12.08.2011

Het kabinet wil dat iedereen die kan werken ook gaat werken. De VNG ondersteunt dit uitgangspunt maar dat is geen vrijbrief voor het kabinet om rigoureus te snoeien in uitkeringen en re-integratiebudgetten. Bijstandsgerechtigden moeten wel een reële kans hebben en krijgen op werk.

Het is niet voor iedereen met een uitkering eenvoudig om werk te vinden. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig. Overigens zitten in de praktijk ook werkgevers niet altijd te wachten op bijstandsgerechtigden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen te steunen bij het vinden van werk. Het kabinet gaat onder meer loondispensatie inzetten en de inkomenseisen aanscherpen. Onder andere wordt de zogenaamde huishoudtoets ingevoerd.

Loondispensatie
Loondispensatie is een goed instrument, omdat het daarmee voor werkgevers aantrekkelijker wordt om gehandicapten aan te nemen. Bij loondispensatie hoeft een werkgever die een gehandicapte aanneemt, de gehandicapte werknemer alleen te betalen voor het deel dat hij echt kan werken. De rest van het loon komt dan van de overheid.

Overigens moet nog blijken of werknemers ook na afloop van het instrument in dienst kunnen blijven en niet ingewisseld worden voor goedkopere werknemers.

Huishoudtoets
Bij de huishoudtoets wordt de hoogte van de uitkering afhankelijk van de het inkomen van de andere gezinsleden: partner en kinderen. De VNG twijfelt ernstig aan de effectiviteit van de huishoudtoets zoals deze nu wordt voorgesteld:
Bureaucratisch en Fraudegevoelig: gemeenten moeten veel gegevens gaan controleren en de verwachting is dat kinderen zullen zich laten inschrijven op een ander adres dan hun feitelijk woonadres
Problemen in de schuldhulpverlening: moeten kinderen met een inkomen, de schulden van hun ouders gaan afbetalen?
Stapeling: ouders verliezen hun uitkering omdat een gehandicapt kind een Wajong-uitkering krijgt, terwijl hun kosten gelijk blijven of zelfs stijgen

Advies: Werk met klantprofielen in de schuldhulpverlening


04.08.2011

Als gemeenten in de schuldhulpverlening gaan werken met klantprofielen, kunnen ze hun schuldenaren gericht hulp aanbieden. Dat bespaart tijd en geld, concludeert Regioplan op basis van onderzoek naar verschillen tussen schuldenaars.

Er zitten grote verschillen tussen mensen met schulden. Voor sommige schuldenaren is het al mooi als huisuitzetting kan worden voorkomen, terwijl anderen in staat zijn om via een schuldregeling helemaal van hun schulden af te komen. Als gemeenten nu hun aanbod afstemmen op de individuele mogelijkheden van de schuldenaar, en dan met name de motivatie en de vaardigheden van de schuldenaren, is de kans op succes groter.

Vervolgonderzoek
Onderzoeksbureau Regioplan heeft onderzocht wat kenmerkend is voor het gedrag van schuldenaren en dit in kaart gebracht. In een vervolgonderzoek gaat Regioplan samen met Divosa een screeningsinstrument ontwikkelen.

Handreiking Klantprofielen voor schuldhulpverlening


29 juli 2011

Veel gemeenten zijn bezig om de schuldhulpverlening anders te organiseren. Mede onder invloed van bezuinigingen zoeken zij naar manieren om met minder middelen meer te bereiken. Efficiëntere uitvoering vraagt onder meer dat de gemeente zo snel mogelijk een beeld heeft van het hoogst haalbare. De handreiking Klantprofielen voor schuldhulpverlening helpt daarbij.

Is een schuldenaar in staat om een zware schuldregeling te doorlopen of is het voorkomen van een huisuitzetting het hoogst haalbare? Door het aanbod af te stemmen op het hoogst haalbare in een individueel dossier wordt verspilling van tijd en daarmee geld voorkomen. Veel gemeenten zijn inmiddels overtuigd van het nut van klantprofielen. Het veld staat dan ook te springen om dit onderzoek dat handvatten biedt voor de inzet hiervan.

Schuldenaren verschillen op tal van variabelen: het aantal crediteuren, de hoogte van het inkomen of het type schulden. Het zijn echter niet deze variabelen die bepalen of een schuldenaar met succes een schuldregeling zal doorlopen. Bepalend daarvoor zijn de motivatie en vaardigheden van de schuldenaar. Onderzoeksbureau Regioplan onderzocht in samenwerking met lector schulden en incasso Nadja Jungmann wat kenmerkend is voor het gedrag van schuldenaren en bracht in kaart wat aandacht voor motivatie en vaardigheden oplevert. Als vervolg op dit onderzoek zullen zij de komende periode voor Divosa een screeninginstrument ontwikkelen dat is gebaseerd op het nu beschikbare onderzoek.

Download het onderzoek 'Klantprofielen voor schuldhulpverlening' (pdf)

'Stop bezuiningen sociale werkplaats'


13 juli 2011

Rotterdam eist woensdag samen met 22 andere Nederlandse gemeenten dat het Rijk een bezuiniging van 158 miljoen euro terugdraait. Dat gebeurt in een kort geding tegen de Staat.

De regering bezuinigt 38 miljoen euro door de stijging van loonkosten van sociale werkplaatsen niet te compenseren. Daarnaast wordt op de budgetten van WSW-ers gekort, waardoor sociale werkplaatsen jaarlijks nog eens 120 miljoen euro moeten missen. De VVD in Rotterdam zei eerder het onverstandig te vinden dat wethouder Florijn van Sociale Zaken naar de rechter stapt.

VVD-er Maarten van de Donk vindt dat het Rijk en de gemeente hun problemen zonder tussenkomst van een rechter zouden moeten kunnen oplossen. De 23 gemeenten zijn niet de enige die het kort geding aanspannen. Ook de organisatie van sociale werkplaatsen Cedris eist voor de rechter dat de Staat de bezuinigingen schrapt.

Rechter wijst gemeenten de deur


14 juli 2011

Rotterdam en 22 andere gemeenten zijn niet ontvankelijk verklaard in hun kort geding tegen de Staat. De gemeenten hadden geëist dat de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet doorgaan.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag hadden de gemeenten bij een andere rechter moeten zijn. In deze regio gaat het om Rotterdam, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld en Zederik.

De regering bezuinigt voor in totaal bijna 160 miljoen euro op de sociale werkplaatsen. Dat leidt tot een cao-conflict met de gemeenten. De werknemers eisen meer loon, maar het Rijk wil daar geen geld voor uittrekken. Daardoor dreigen acties.

Verjaardags-AOW zorgt voor problemen in cao's


08 juli 2011 | Inkomen, Welzijn

De Raad van State waarschuwt dat veel cao's en regelingen voor aanvullend pensioen aangepast moeten worden aan het kabinetsplan om vanaf volgend jaar iemand pas op zijn 65e verjaardag voor het eerst AOW te geven. Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioenleeftijd bereikt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) stelt dat dit is besproken met werkgevers en vakbonden. Volgens hem is het aan sociale partners om cao's aan te passen.

Kamp gaat ervan uit dat als er problemen ontstaan, deze van tijdelijke aard zijn. Hij wijst erop dat hij cao-bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de wet, niet algemeen bindend kan verklaren. Werkgevers en vakbonden zullen dan te horen krijgen dat ze hun cao moeten aanpassen.

Bezuiniging
Het verschuiven van de eerste AOW-uitkering naar iemands 65e verjaardag, is een bezuiniging die ongeveer 60 miljoen euro per jaar oplevert. Door de ingreep wordt het recht op AOW gemiddeld een halve maand uitgesteld.

Alleenstaande ouder getroffen door bezuinigingen kinderopvangtoeslag


11 juli 2011 | Inkomen, Welzijn

Door bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag hebben straks alleenstaande ouders met een laag inkomen relatief vaak ruim 5 procent minder te besteden, net zoals gezinnen met hogere inkomens overigens. Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op vragen van PvdA, SP, D66 en ChristenUnie.

De bezuinigingen raken de alleenstaande ouders relatief vaak, omdat die in hun eentje veelal een lager inkomen hebben dan stellen en veel gebruik maken van kinderopvang.

Kostenoverschrijding
Kamp grijpt in bij de financiële steun aan ouders bij het gebruik van de crèche en gastouders, omdat de overheid hier telkens te maken heeft met kostenoverschrijdingen. In het regeerakkoord van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is afgesproken dat de kinderopvangkosten vooral toenemen voor hogere inkomens.

Niet te voorkomen
Weliswaar worden lagere inkomens ontzien in de maatregelen van Kamp, maar het is volgens hem "niet te voorkomen dat ouders die meer opvang gebruiken, ook grotere inkomenseffecten hebben''.

Werkschool in opkomst in arbeidsregio's


12 juli 2011 | Jeugdbeleid, Werk

Alle arbeidsregio's krijgen de komende twee jaar een Werkschool. Het kabinet heeft daar onlangs het groene licht voor gegeven. Via de Werkschool moeten jongeren die nu moeilijk aan de slag komen naar een baan geleid worden. Nieuw daarbij is dat ook de werkgevers nauw bij het project betrokken zijn. In september gaat de eerste Werkschool van start in Eindhoven.

De Werkschool is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het gaat dan om jongeren die de school dreigen te verlaten zonder kans op een betaalde baan. Zij krijgen een begeleider vanuit de Werkschool die als dat nodig is tot maximaal drie jaar aan de leerling gekoppeld wordt. Bij het project zijn gemeenten, scholen, jeugdzorg en ook werkgevers betrokken.

Verschillende potjes
'De begeleider van de Werkschool kijkt wat er nodig is, maakt afspraken met gemeente of werkgevers en regels dat 'de juiste potjes' aangesproken kunnen worden', vertelt landelijk coördinator Oscar Papa van stichting De Werkschool. "Er zijn zoveel regelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, re-integratie of pre-wajongtrajecten. Maar die regelingen worden allemaal uit verschillende potjes betaald en sluiten niet altijd aan. Dan komt er een 'knip' in het traject. De Werkschool probeert dat te voorkomen door een aaneensluitend pad te creëren." De werkgevers worden ontlast doordat de Werkschool de administratieve last overneemt.

Werkplekken genoeg
MKB Nederland en VNO/NCW doen mee aan het project. Die inbreng van werkgeverskant is cruciaal. "De werkgevers zorgen voor banen voor deze jongeren en creëren deze soms ook", aldus Papa. Het blijkt dat er werkplekken genoeg zijn: in bepaalde branches hebben werkgevers grote moeite met het vinden van betaalbare krachten voor bepaalde werkzaamheden.

Dropouts
Dit najaar gaan de Werkscholen in een aantal regio's van start. Over twee jaar moeten alle 30 arbeidsregio's een Werkschool hebben. "Het aantal reacties geeft moed', aldus Papa. 'Er is veel belangstelling vanuit gemeenten en scholen." Hoeveel jongeren aan een baan geholpen moeten worden, vindt Papa lastig. "In een goed draaiende regio zou je 200 leerlingen kunnen begeleiden." Als de Werkscholen een succes worden, zouden ook vroegtijdige schoolverlaters, dropouts, met eenzelfde systeem aan de slag kunnen komen. "Met het oog op de Wet Werken naar Vermogen zijn gemeenten daar ook erg in geïnteresseerd", aldus Papa.

Bron: Binnenlands Bestuur

‘Psychische nood onder asielzoekers moet onder de aandacht’


04-08 2011 | 09:48
 
‘Veel asielzoekers zitten gedwongen in de bopz-opname (bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen), omdat ze een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving zijn’, dat zegt asieladvocate Alie Westerhuis in dagblad Trouw. Psychische nood onder asielzoekers moet onder de aandacht en worden teruggedrongen, stelt de advocate.

Westerhuis vindt de psychische situatie van veel asielzoekers nijpend. ‘Er zijn zoveel mensen in paniek, ik heb wanhopige cliënten die de hele dag huilen. Er zijn heel veel gezinnen die zichzelf liever iets aandoen dan zich te laten terugsturen’, zegt ze in de krant. De advocate trekt samen met andere verontruste collega’s aan de bel nadat een asielzoeker dinsdag in het Limburgse Echt een zelfmoordpoging deed door zich in brand te steken.

Zelfmoord
De Vereniging Asieladvocaten en –juristen Nederland (VAJN) richt een werkgroep op om de psychische nood onder asielzoekers terug te dringen en onder de aandacht te brengen. Volgens minister Gerd Leers hebben sinds 2002 in totaal veertig asielzoekers in de opvangcentra zelfmoord gepleegd. Jaarlijks zijn er gemiddeld veertig pogingen. De VAJN verwacht dat dat er veel meer worden.

Wat wil De Jager?


Geplaatst door Willem Jan Hilderink op 10 juli, 2011

Onze minFin verdedigt zijn harde woorden over Griekse steun en neemt niets terug. Waar wil Yankee de Jager naartoe?

Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) is bereid zich 'immens impopulair’ te maken om in Europa het Nederlandse belang in de schuldencrisis rond Griekenland te verdedigen. Veel landen zijn ontevreden over de stelling die Nederland inneemt.

'Dan zeg ik ja, het gaat wel om financiële garanties en leningen vanuit Nederland en dat ligt hier terecht heel gevoelig,' aldus De Jager in een interview met het ANP.

Zo zo, grote woorden. Ik weet niet waar Jan Kees op hoopt, maar de kans dat hij als een soort Vrijheid het Noord-Europese volk zal leiden, is vrijwel nihil. Al zouden landen als Duitsland volgen, dan namen zijn snel het verzetsstokje van hem over. Dus als leider van het Noord-Europese offensief hoeft De Jager niet te veel te verwachten. Het verzet komt niet en als het al komt, zal onze minFin het niet leiden. Hij zal hooguit als een idiote partizanenstrijder tot de orde geroepen worden door ome Schäuble. Speelkwartier voorbij.

Dus in Europa is weinig te halen, sterker nog: hij vergooit zijn kansen om überhaupt iets uit te kunnen halen tegen de megasteun. Straks is Nederland dat gekke keffertje dat je beter kunt negeren. Misschien denkt Jan Kees kleiner, misschien denkt hij aan een nationale populariteitsstijging. Geen gekke gedachte, want als iemand het CDA terug kan brengen, is het Jan Kees de Jager. Hij is de golden boy van de christendemocraten. Misschien wil hij zichzelf bij eurokritische VVD'ers en anti-Europese PVV'ers in de kijker spelen als die ene bewindsman die moedig weerstand bood tegen het Europese utopisme.

Aardige strategie, maar dan is de volgende vraag of De Jager ook daadwerkelijk iets mee naar huis kan brengen uit Europa. En die kans is zeer gering, vooral gezien zijn huidige manier van aanpakken, dat weet-ie ook. Ook deze nationale strategie lijkt weinig veelbelovend. Dus wat wil De Jager nu eigenlijk?

Beurzen in Europa hard onderuit


8 augustus 2011 19:41

AMSTERDAM - De effectenbeurzen in Europa zijn maandag op de eerste handelsdag na de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid fors onderuit gegaan. De AEX in Amsterdam sloot op 283,36 punten, een verlies van 4,38 procent ten opzichte van vrijdag.

Beurzen in Europa hard onderuit
Ondanks een ingreep van de Europese Centrale Bank (ECB), die zondag aankondigde Italiaanse en Spaanse staatsobligaties op te kopen, stonden de meeste beurzen de hele dag flink in het rood. Alleen handelaren in Milaan en Madrid onttrokken zich enigszins aan de malaise: de ECB-maatregel leidde tot rentedalingen op staatsleningen in die landen.

Ook de zeven grote geïndustrialiseerde landen, de G7, lieten weten de wereldwijde geldmarkten de komende tijd gezamenlijk te zullen ondersteunen wanneer dat nodig is.

Kredietwaardigheid
De stemming was negatief, nadat kredietbeoordelaar Standard and Poor's vrijdag bekendmaakte de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten te verlagen van AAA naar AA+. Beleggers hebben bovendien weinig vertrouwen in het vermogen van Europese landen om de problemen rond Griekenland, Spanje en Italië aan te pakken.

Wall Street
De AEX schommelde het grootste deel van de dag rond een verlies van zo'n 2,5 procent. Toen om 15.30 uur (Nederlandse tijd) de beurs in New York de deuren opende, hielden beleggers even de adem in. De Dow Jones noteerde in de eerste minuten echter het uit de voorhandel verwachte verlies van zo'n 2 procent. De Europese beurzen reageerden nauwelijks op dat nieuws.

De Amerikaanse beurzen maakten maandag gedurende de dag een verdere duikeling. Beleggers gooiden aandelen in de verkoop en bankaandelen stonden extra onder druk. Met enkele uren handel te gaan noteerde de Dow-Jonesindex 2,8 procent lager op 11121,06 punten. De S&P 500 daalde 3,8 procent tot 1153,55 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 4 procent tot 2430,79 punten.

Hypotheekverstrekkers
Toen een klein uur later echter bekend werd dat Standard and Poor's ook de rating van de Amerikaanse hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac, die in handen zijn van de overheid, verlaagde van AAA naar AA+, liepen de verliezen snel verder op. De Dow stond rond 17 uur Nederlandse tijd op een verlies van bijna 3 procent.

Vrije val
De Europese beurzen raakten daarop in het laatste uur van de handelsdag alsnog in een kleine vrije val. De beurs van Londen daalde 3,4 procent, die van Parijs 4,7 procent en die van Frankfurt 5 procent. De beurs van Moskou sloot zelfs bijna 8 procent lager.

Elfde dag op rij
De AEX sloot uiteindelijk op 283,36 punten. Het was de elfde handelsdag op rij die de graadmeter met een verlies afsloot. Afgelopen vrijdag zakte de index al door de 300-puntengrens. De MidKap-index daalde eveneens fors: een verlies van 5,7 procent tot 446,39 punten.

Vijf augustus 30 jaar geleden: de dag dat de middenklasse stierf


maandag 08 augustus 2011

door Michael Moore - USA

Af en toe is er iemand jonger dan 30 die me vraagt: “Wanneer is het eigenlijk allemaal begonnen, de neergang van Amerika?”

Ze zeggen me dat ze horen spreken hebben over een tijd waarin werkende mensen met slechts één inkomen een gezin konden onderhouden en de kinderen hoger onderwijs laten lopen (waarbij het hoger onderwijs in staten als Californië en New York zo goed als gratis was). Dat iedereen die een fatsoenlijk betaalde job wou, deze ook kon vinden. Dat men slechts vijf dagen per week acht uur hoefde te werken, vrij was in het weekend en elke zomer van een betaalde vakantie kon genieten.

Dat het grootste deel van de jobs door de vakbond werd beschermd: van diegenen die in de supermarkt boodschappentassen vulden tot huisschilders. Dat dit betekende dat hoe 'laag' op de job-ladder je baan zich ook situeerde, je kon zeker zijn van een pensioen, de occasionele loonopslag, een gezondheidsverzekering en iemand die het voor je opnam als je onrechtvaardig werd behandeld.

Jongeren hebben gehoord over deze mythische tijd – alleen was het geen mythe, het was de werkelijkheid. En als ze me vragen: “Wanneer is dit allemaal opgehouden te bestaan?”, dan zeg ik, “Op deze dag: op vijf augustus 1981”.

Deze dag, 30 jaar geleden, vormde het startsein voor 'de zakenwereld' en 'de rechterzijde' om “ervoor te gaan”, om te zien of ze er werkelijk in zouden slagen de middenklasse te vernietigen en zo zelf nog meer rijkdom te vergaren.

En het is hen gelukt.
Op 5 augustus 1981 ontsloeg president Ronald Reagan alle leden van de vakbond van de luchtverkeersverleiders (PATCO). Zij hadden het gewaagd zijn bevel om terug aan het werk te gaan, te negeren. Reagan verklaarde PATCO illegaal. De luchtverkeersleiders waren op dat moment welgeteld twee dagen aan het staken. Het was een onbeschaamde en stoutmoedige zet. Niemand voor hem had het ooit geprobeerd. Wat het nog straffer maakte, was dat PATCO één van de weinige (drie) vakbonden was die de verkiezingscampagne van Reagan had ondersteund! Het bericht ging als een schokgolf door de Amerikaanse werkende bevolking. Als Reagan dit aandurfde bij de mensen die aan zijn kant stonden, wat zou hij dan wel niet doen met 'ons'?

In zijn strijd voor het presidentschap werd Reagan geruggesteund door Wall Street. Deze coalitie, gesteund door rechtse christenen, streefde ernaar Amerika te herstructureren door de erfenis van Franklin D. Roosevelt, die met zijn New Deal-politiek het leven van de gemiddelde werkende Amerikaan wilde verbeteren, voorgoed van het politieke toneel te laten verdwijnen.

De rijken haatten het om hogere lonen te betalen en voorzieningen te verschaffen. Het betalen van belastingen was hen nog een grotere doorn in het oog. En ze verachtten de vakbonden. De rechtse christenen haatten alles wat naar socialisme ruikt of minderheden en vrouwen ondersteunt.

Reagan beloofde aan dit alles een eind te maken. Toen de luchtverkeersleiders een staking uitriepen, zag hij zijn kans schoon. Door hen allemaal de laan uit te sturen en hun vakbond buiten de wet te stellen, zond hij een ondubbelzinnig en sterk signaal: De dagen, waarin iedereen een comfortabel middenklasseleven kon leiden, waren geteld. De Amerikaanse samenleving zou voortaan volgens nieuwe principes gestructureerd worden:

De superrijken zullen nog veel meer verdienen en de rest van jullie zal moeten vechten voor de kruimels die van tafel vallen.

Iedereen moet werken! Vader, moeder, de eventueel aanwezige tieners! Vader, jij neemt een tweede job! Kinderen, hier is jullie huissleutel. Je ouders zullen misschien op tijd thuis zijn om jullie in bed te stoppen.

50 miljoen Amerikanen moeten het stellen zonder gezondheidsverzekering. En gezondheidsverzekeringsbedrijven: jullie beslissen zelf wie jullie al dan niet willen helpen.

Vakbonden zijn des duivels. Jullie zullen geen lid worden van een vakbond! Je hebt geen verdediger nodig! Zwijg en ga terug aan het werk!

Nee, je mag nu nog niet vertrekken, het werk is nog niet gedaan! Je kinderen kunnen hun eigen eten maken.

Je wilt hoger onderwijs volgen? Geen probleem, gewoon hier tekenen en voor de volgende 20 jaar afhankelijk zijn van een bank.

Wat is “een opslag”? Werk en zwijg!

En zo geschiede. Maar Reagan kon dit niet allemaal op zijn eentje klaren in 1981. Hij kreeg hulp: De grootste vereniging van vakbonden in Amerika verzocht haar leden om de stakersposten van de luchtverkeersleiders te doorbreken en aan het werk te gaan. En de vakbondsleden gehoorzaamden. Piloten, stewards, bagagebehandelaars, chauffeurs,... allemaal hielpen ze de staking te breken.

Reagan en Wall Street konden hun ogen niet geloven! Honderdduizenden arbeiders en vakbondsleden die het ontslag van andere vakbondsleden goedkeurden. Het was kerstmis in augustus voor de Amerikaanse zakenwereld.

Dit was het begin van het einde. Reagan en de Republikeinen wisten nu dat ze zich zowat alles konden veroorloven en dat deden ze ook. De belastingen voor de rijken werden gekortwiekt. Ze maakten het moeilijker voor jou om in je bedrijf of werkplaats een vakbond op te starten. Veiligheidsregels op het werk waren plots niet meer van tel. Monopoliewetten bleven dode letter met als gevolg dat duizenden bedrijven zich samenvoegden, uitgekocht of gesloten werden. Grote bedrijven bevroren de lonen en dreigden ermee te delocaliseren als de werknemers hun lagere loon en beperktere voorzieningen niet zouden aanvaarden. En toen de werknemers dit uiteindelijk deden, vertrokken ze toch.

De meerderheid van de Amerikanen liet elke stap in dit proces gebeuren. Er was weinig of geen oppositie of verzet. De “massa” kwam niet in opstand om hun jobs, hun huizen of scholen (die ooit de beste ter wereld waren) te verdedigen. Ze berustten in hun lot.

Ik heb me vaak afgevraagd wat er zou gebeurd zijn als we in 1981 allemaal beslist hadden om gewoon niet meer te vliegen. Wat als alle vakbonden tegen Reagan hadden gezegd: “Geef die verkeersleiders hun job terug of we leggen het land plat!”. Weet je wat er zou gebeurd zijn? De zakenelite en Reagan zouden in het zand gebeten hebben. Maar we hebben niks gedaan. En zo, stap voor stap, beetje bij beetje, hebben de machthebbers de daaropvolgende 30 jaar de middenklasse van ons land vernield en de toekomst van onze jongeren op losse schroeven gezet. De reële lonen zijn de laatste 30 jaar gestagneerd. Kijk naar de statistieken en je zult zien dat elk probleem waarmee we nu geconfronteerd worden, in 1981 zijn oorsprong kende (hier is een kleine scène uit mijn laatste film ter illustratie).

Het begon allemaal op deze dag, 30 jaar geleden. Eén van de zwartste dagen uit de Amerikaanse geschiedenis. En we hebben het laten gebeuren. Ja, zij hadden het geld, de media en de politiemacht. Maar wij waren 200 miljoen mannen en vrouwen sterk. Heb je je ooit afgevraagd hoe dat eruitziet, 200 miljoen verontwaardigden die hun land, hun leven, hun job, hun weekend, hun tijd met hun kinderen terug willen? Hebben we allemaal opgegeven? Waarop wachten we nog? Vergeet de 20 procent die de Tea Party steunt, wij zijn de andere 80 procent! We kunnen de neergang enkel stoppen als we iets doen. En niet via een online petitie of een tweet. We zullen onze tv, computer en videospelletjes moeten afzetten en de straat optrekken (zoals ze in Wisconsin hebben gedaan).

Een aantal van jullie neemt volgend jaar deel aan de lokale verkiezingen. We moeten eisen dat de Democraten ofwel een ruggengraat kweken en ermee stoppen voor het geld lakei te spelen voor de zakenelite ofwel een stap opzij zetten. Wanneer is genoeg echt genoeg? De droom van de middenklasse zal zich niet zomaar terug manifesteren. Het plan van Wall Street is duidelijk: Amerika moet een natie worden van een minderheid die alles heeft en een meerderheid die niets heeft. Kun jij hiermee akkoord gaan?

Waarom vandaag niet gebruiken om na te denken over de kleine stappen die je zelf kunt zetten in je buurt, op het werk, op je school? Is er een betere dag om te beginnen dan vandaag?

(vertaald door en overgenomen uit http://www.dewereldmorgen.be)

zonnetje in huis

Roosje


Als het recht wordt kromgebogen, hou dan
je rug recht en vecht
tegen het onrecht.Redactioneel


Vakantietijd maar zeker geen komkommertijd. Acties worden voorbereid om rondom Prinsjesdag strijd te voeren tegen de plannen van  het kabinet. Ook acties in Rotterdam, die ingaan tegen de alsmaar absurder wordende bezuinigingen en regels van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij de oprichting van de Rotterdamse Sociale Alliantie in oktober 2007 hebben we ons niet kunnen bedenken dat de plicht van de overheid om mensen in nood bijstand te verlenen nu vele bijstandsgerechtigden nog verder in de problemen brengt, omdat diezelfde overheid zich financiëel niet meer staande kan houden ten opzichte van speculanten in de geldmarkt.

Dat die overheid jarenlang strucureel haar macht heeft ingeleverd aan de wereldmarkt, vanwege gebrek aan geloof in eigen kunne. En nu er ingegrepen moet worden is er alleen nog maar onmacht en een enorm gebrek aan middelen om de economie weer op de rails te krijgen.

Wie geen strijd meer kan leveren tegen de sterksten, gaat de kleintjes pakken. Leg de armsten onmogelijke maatregelen op, dan kan je ze door kortingen op de uitkeringen en sollicitaties die nergens toe leiden nog kleiner maken. Dat bezuinigt lekker. Terwijl de ene helft van het kabinet bezuiniging na bezuiniging doordrukt, wat duizenden banen kost, dwingt staatssecretaris de Krom mensen een baan te vinden in een steeds kleiner wordende vijver van arbeid.

Ter informatie: een informatieblad over kortingen op de uitkeringen van juli, maar nu in augustus is het al zover dat je de eerste vier weken geen uitkering meer krijgt in Rotterdam, eerst solliciteren. Een CV schrijven en op een website plaatsen, ook al beheers je de taal niet of heb je geen computer. Bij drie uitzendbureau's langs om je in te laten schrijven, ook al bezit je de vaardigheden niet. En vergeet geen afspraak met je klantmanager: je wordt gekort, ook al kan je de uitnodiging niet lezen of ben je in het ziekenhuis opgenomen.

Gelukkig zou je denken dat er buiten Rotterdam nog sociale gemeenten zijn, als je de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest. Ook de kritiek op de landelijke maatregel dat je je uitkering kwijt raakt, als je kind een Wajong uitkering krijgt.

Dat het met de schuldhulpverlening niet goed gaat is geen geheim. Dan is er ook nog eens een teruglopend budget voor die hulpverlening. Er is een onderzoek gedaan naar klantprofielen, die mogelijk een betere mogelijkheid geven aan crediteuren om eerder af te wegen of schulden bevroren of kwijtgescholden moeten worden. In het tweede artikel erover staat een directe verwijzing naar het rapport over het onderzoek. Blijft wel dat er door deurwaarders  en incassobureau's heel veel geld wordt verdiend aan schulden van mensen in de armoede.

Rotterdam en 22 andere Gemeenten zijn in een gerechtelijke procedure over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen niet ontvankelijk verklaard. Die bezuinigingen gaan dus gewoon door.

Na de verjaardags-AOW, de verminderde kinderopvangtoeslag volgt een positief bericht over de Werkschool en een oproep voor aandacht voor de psychische nood van asylzoekers..

De nieuwsbief wordt afgesloten met drie artikelen over de economische situatie: Minister de Jager probeert zijn populariteit op te schroeven ten koste van de Griekse staatsschuld; over de ineenstorting van de beurs op de dag dat de USA minder kredietwaardig werd en over het verlies dertig jaar geleden van de maatschapplijke solidariteit in Amerika onder Reagan, geschreven door Michael Moore. Die solidariteit die nu onder aanvoering van het kabinet in Nederland naar de knoppen wordt geholpen.

De Rotterdamse Sociale Alliantie gaat er na de vakanties weer tegenaan. Meedoen aan demonstarties, organiseren van de manifestatie "Werelddag tegen de Armoede" op 17 oktober en met een breed overleg in september en het weer opstarten van de initiatiefgroep komende week. Er wordt ook nog gewerkt aan lange termijn plan over een tentoonstelling over armoede in een Rotterdams Museum en aan TV-uitzendingen over armoede in het  komend voorjaar. Doe mee, we kunnen alle hulp gebruiken!

Is de Rotterdamse Sociale Alliantie nog nieuw voor je, sluit je dan aan via een mailtje naar

mail@rosarotterdam.nl.

Hans Goosen, ambassadeur en voorzitter Rotterdamse Sociale Alliantie.DOEL EN MIDDELEN RoTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoTTERDAMSE SOCIALE ALLIANTIE

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt vier keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisering leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENT NIEUWSBRIEFMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.