triest Rotterdam
Nieuwsbrief 16
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

  24 mei 2011

mail@rosarotterdam.nl

ROTTERDAMS POLITIEKE MOERAS


aboutaleb16 mei 2011 - Hans Goosen

Maandag 2 mei was ik uitgenodigd om vanuit de Rotterdamse Sociale Alliantie mee te denken over de bezuinigingen die via het “Bestuursakkoord” genomen moesten worden. Het ging over WIW, ID en SW banen in het kader van het “Bestuursakkoord”, uitkleding van een aantal sociale regelingen, met tegelijkertijd de Gemeenten er verantwoordelijk voor maken. Cliëntenraden, AbvaKabo, Richard Moti, fractievoorzitter van de PvdA, Leks Verzijlbergh, voorzitter PvdA, de SP en Groen Links waren aanwezig, alsmede mensen van de WSW-raad, de OR van de Roteb, Spa22, de VGR en de CNV PZ. We zouden met elkaar optrekken om die waanzinnige plannen uit den Haag tegen te werken. Richard Moti, Cock Laffeber van de WSW raad en ik zouden deelnemen in een actie coördinatiegroep en de bonden zouden meewerken.

In de afdaling naar de begane grond vanuit de derde verdieping van het Stadhuis viel het me op dat de nieuwe voorzitter van de PvdA Verzijlbergh nogal erg inpraatte op de fractievoorzitter Richard Moti. Dat beloofde niet veel goeds omdat ik eerder die week al ambtenaren had horen praten, dat afscheid van Dominic Schrijer de eenvoudigste mogelijkheid was om problemen te voorkomen voor de Rotterdamse coalitie en de PvdA. Althans problemen voor de ambtenaren en de partij, want er wordt op Dominic Schrijer na al lang niet meer gesproken over problemen voor de mensen die weinig te besteden hebben. Bij gebrek aan een echte linkervleugel vliegt de PvdA voortdurend cirkels naar rechts.

Dat ik halverwege in het stadhuis naar beneden struikelde over een laatste trede vanwege mijn multifocale bril gaf me een geschaafde knie en hoewel ik toch wel wat lawaai maakte met mijn val was het onvoldoende om de twee heren, een halve verdieping beneden mij, te laten omkijken. Weer wat geleerd van de politiek! Voor mij werd het opkrabbelend voelbaar duidelijk dat deze avond, een opbloei van schijnbare solidariteit met mensen aan de onderkant, voor de PvdA niet opportuun was.

Terwijl de banken al lang weer winst maken en zelfs hun leningen aan de staat afbetalen en de productiviteit aantrekt, worden de mensen met de minste inkomens en de minste kansen tot op het bot uitgekleed, door de staat en door de gemeente.

Omdat mensen op de bank blijven zitten? Omdat ze een bijdrage moeten leveren aan de maatschappij vanuit hun uitkering? Omdat de hardwerkende belastingbetaler kritisch kijkt naar mensen die niet werken? Nee, omdat de 10 tot 15% armen zich financieel niet kunnen veroorloven zich te verenigen en de waarheid over armoede naar voren te brengen. Armoede die alle kleuren van de regenboog heeft en zich niet aantrekt van welk geloof dan ook en jou morgen ook kan overkomen.

Zolang deze Gemeenteraad de schone schijn overeind houdt stormt Rotterdam af op een immoreel, economisch en financieel faillissement. Moedige mensen zoals Dominic Schrijer, die de waarheid durven vertellen, zullen onmisbaar zijn om Rotterdam uit het politieke moeras te halen. Maar ja zolang de beste mensen opgeofferd worden dan wordt het in mijn havenstad niets meer.de ontslagbrief 

 

17 mei 2011

Geachte leden van de Raad,

Met deze brief dien ik per heden mijn ontslag in als wethouder Werk, Sociale Zaken en Stedelijke Economie van de gemeente Rotterdam.

In het voorjaar van 2010 hebben de PvdA, het CDA, de VVD en D66 een goed coalitieakkoord gesloten dat alle Rotterdammers perspectief biedt. Ik geloof nog steeds in dat akkoord en het collegewerkprogramma. Ik moet echter ook constateren dat ik de steun mis om de enorme opgaven op het terrein van werk en inkomen die de komende tijd spelen in mijn portefeuille op een voor mij als bestuurder en politicus geloofwaardige manier tot een goed einde te brengen.

De afgelopen twintig jaar ben ik actief geweest in de Rotterdamse politiek, waarvan acht jaar als bestuurder voor de deelgemeente Charlois en sinds 2006 als wethouder voor de stad. Ik kijk met bijzonder veei genoegen op die jaren terug en heb het als een eer ervaren om de stad Rotterdam en zijn inwoners als bestuurder te kunnen en mogen dienen.

Ik ben uw raad dankbaar voor de samenwerking en de mogelijkheden die u mij heeft geboden om het ambt van wethouder te mogen vervullen. Ik wens uw raad en het college van Burgemeester en Wethouders veel wijsheid toe met de moeilijke keuzes waar u zich de komende tijd voor gesteld ziet.

Dominic Schrijer

Tekort sociale zaken Rotterdam verdubbeld


ANP 23 mei 2011

ROTTERDAM - Het tekort op de begroting voor sociale zaken van de gemeente Rotterdam is inmiddels opgelopen van ruim 60 miljoen euro tot meer dan 120 miljoen euro.

Dat werd maandag duidelijk tijdens een ingelaste bijeenkomst van de PvdA-afdeling Rotterdam.Het tekort was vorige week aanleiding tot een crisis binnen de Rotterdamse PvdA.

Het kostte uiteindelijk de kop van wethouder Dominic Schrijer, PvdA-wethouder van onder andere sociale zaken.

Zijn voormalig collega wethouder Hamit Karakus vertelde maandagavond dat Schrijer regelmatig het college in verlegenheid bracht met tegenvallers. Over de aard daarvan liet hij zich niet uit.

Rotterdam sluit in tegenstelling tot andere jaren de begroting voor 2010 af met een fors tekort, zo maakte PvdA-wethouder Jantine Kriens (financiën) duidelijk. Daar bovenop komen flink wat bezuinigingen op de havenstad af.

De stad kampt niet alleen met een groot tekort op de begroting van sociale zaken, ook moet er nog veel geld worden gevonden voor de problemen, zoals woningbouw en werkgelegenheid, op Rotterdam-Zuid.FNV: ‘Gemeenten kunnen verantwoordelijkheid bestuursakkoord niet dragen’


09-05 2011 | 02:40

De FNV is tegen het concept bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden. In een brief die maandag gepubliceerd is op de website van de Volkskrant, roept FNV bestuurder Leo Hartveld de gemeenten op het akkoord te verwerpen.

Het bestuursakkoord zal voor de gemeenten een 'Paard van Troje worden', aldus FNV-bestuurder Leo Hartveld in de brief op de Volkskrant website. ‘Op het eerste gezicht lijkt er voor de gemeenten veel te winnen. Door decentralisatie van taken zullen gemeenten veel meer te zeggen krijgen over legio onderwerpen als sociale zaken, jeugdzorg, WMO. De VNG en het kabinet leiden de aandacht af door hier steeds naar te wijzen. Maar met de taken komen veel grotere risico’s en verantwoordelijkheden, die gemeenten redelijkerwijs niet kunnen dragen.’

Opgezadeld
De gemeenten stemmen op 8 juni over het bestuursakkoord, waarin afspraken staan over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op het gebied van arbeidsmarkt voor kwetsbare burgers, jeugdzorg en de AWBZ. Doel is veel van die taken en verantwoordelijkheden door te schuiven van de rijksoverheid naar lagere overheden. FNV-bestuurder Hartveld stelt dat de gemeenten opgezadeld worden met een substantieel deel van de bezuinigingen van de rijksoverheid. ‘De gemeenten mogen de rommel opruimen.’

Grof gesneden
‘Door het akkoord wordt een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd,’ aldus de FNV-bestuurder in de brief op de Volkskrant website. ‘Bovendien wordt er grof gesneden in de sociale zekerheid. De zwakste groepen in de samenleving worden hierdoor het meest geraakt.’ Hartveld is lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV. Hij zit namens de FNV in de Sociaal-Economische Raad (SER).

Gemeentesecretarissen
Ook de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) is niet optimistisch. Zij wijst het akkoord niet af, maar vindt ‘de risico’s door de enorme korting op budgetten wel erg groot’. Dat schrijft voorzitter Arjan van Gils van VGS aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van Gils en consorten zijn wel positief over de beleidsruimte voor gemeenten bij het uitvoeren van de Wet werken naar vermogen, maar zij wijzen op de krappe budgetten die gepaard gaan met het bestuursakkoord.


Bestuursakkoord: VNG krijgt het zwaar


12.05.11

Met name de sociale werkvoorziening vormt een breekpunt

Steeds meer gemeenten hebben aangekondigd op 8 juni tegen het bestuursakkoordakkoord te stemmen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het Rijk heeft gesloten. Tijdens drie informatieve bijeenkomsten van de VNG met de leden was de stemming dat de sociale paragraaf van tafel moet. Volgens bestuurskundige Mirko Noordegraaf zal de VNG het nog moeilijk krijgen om het akkoord zonder problemen langs de klippen te leiden. ‘Hoe houd je al die kikkers in de kruiwagen? Kan de VNG met een oplossing komen die de gelederen gesloten houdt’?

Tegen
Niet alleen grote gemeenten als Amsterdam, Eindhoven, Maastricht, Hengelo, Wageningen, Nijmegen en Arnhem hebben zich al openlijk tegen het akkoord uitgelaten, ook kleinere als Smallingerland, Druten, Beuningen, Oirschot en Oosterhout. De vereniging van gemeentesecretarissen is tegen, net als de vakcentrale FNV en de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland. De koepelorganisatie van sociale werkplaatsen Cedris maakt zich ernstig zorgen, net als de vereniging van Mantelzorgers en de Vereniging Gehandicaptenzorg.

Moeilijk
Bestuurskundige Mirko Noordegraaf van de Universiteit Utrecht denkt dat de VNG het op 8 juni ‘heel zwaar’ krijgt, maar hij waagt zich niet aan een voorspelling over de uitkomst. ‘Gevoelsmatig zeg ik dat de VNG het gaat redden en dat het niet dramatisch hoeft te eindigen. Aan de andere kant: het gaat om serieuze dingen en er speelt een hoop symbolisch politiek verzet mee. Het zal dus moeilijk worden.’

Losse schroeven
Noordegraaf ziet twee mogelijkheden voor 8 juni. De eerste is dat het hele akkoord op losse schroeven wordt gezet. De tweede is dat de pijnpunten – de sociale paragraaf - in toom worden gehouden. Dat laatste kan door het akkoord op dat punt aan te passen of door een andere verdeling van de lusten en de lasten: niet alle gemeenten hebben in gelijke mate te maken met de problematiek van sociale werkplaatsen.

Paradox
Noordegraaf noemt het ironisch dat het bestuursakkoord uitvoerig stilstaat bij de kwaliteit van de relaties tussen het Rijk en lagere overheden, waar veel vertrouwen voor nodig is. ‘De paradox is dat dit soort akkoorden dat vertrouwen juist op scherp zetten tussen VNG en IPO aan de ene kant en de achterban aan de andere kant.’

Boontjes doppen
Steeds vaker hebben koepel- of brancheorganisaties last van hun achterban, zegt Noordegraaf. ‘Als de koepels iets doen wat de leden niet zint, pikken ze het niet langer. Leden willen hun eigen boontjes doppen en daarbij niet worden gedwarsboomd door de koepel. Dat heeft niks te maken met het kennen van de achterban, maar met belangenverschillen. Provincies en gemeenten worden gedwongen steeds meer taken te vervullen, en willen zich dan niet moeten conformeren aan centrale afspraken.’ Gemeenten hebben hun eigen opvattingen over sociale werkplaatsen, Wajong’ers en jeugdzorg. ‘Daar komt bij dat deze sociale problematiek niet bij alle gemeenten in gelijke mate voorkomt. Dat maakt het heel moeilijk voor de VNG om de boel bij elkaar te houden.’

Correctie: In het artikel stond dat ook Divosa tegenstander is van het bestuursakkoord. Dit is onjuist. Divosa spreekt zich niet uit voor of tegen het bestuursakkoord, maar laat de oordeelsvorming aan de individuele gemeenten over.

Eerste Kamer stemt voor verruiming kwijtscheldingsnormen


12.05.2011

Het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen (Kamerstukken 32315) is op 10 mei 2011 aangenomen door de Eerste Kamer.

De wetswijziging is een aanvulling op bestaande mogelijkheden en biedt een grondslag om op gemeentelijk niveau (met inachtneming van op rijksniveau vast te stellen nadere regels) ook eigen regels vast te stellen voor de manier waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de verlening van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Decentrale overheden krijgen met de nadere regels de bevoegdheid om bij het uitvoeren van de vermogenstoets uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de Wet werk en bijstand. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Hoe en wanneer het wetsvoorstel zal zijn uitgewerkt in de nadere regels valt nog niet aan te geven.Gemeenten sommeren Rijk om Wsw


19.05.11

Een aantal gemeenten bereidt een proces voor tegen het Rijk over financiering van de sociale werkvoorziening. De gemeenten onder aanvoering van Den Bosch zullen de staat in eerste instantie ‘sommeren’ om oude afspraken na te komen. Anders dreigt een rechtszaak.

Onvrede
De juridische strijd tussen gemeenten en Rijk volgt op onvrede van gemeenten over bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Op speciale ledenbijeenkomsten van de VNG hebben veel gemeenten hun zorgen over de financiering van de werkvoorziening geuit. Naast een korting op het budget voor de sociale werkvoorziening, speelt ook het niet-compenseren van de stijgende arbeidskosten bij de sociale werkplaatsen. Inmiddels heeft Doetinchem zich bij het Bossche initiatief voor een juridische strijd aangesloten. Ook Groningen en de G4 zouden overwegen mee te doen.

Loonkostencompensatie
Het kabinet kondigde vorig jaar op Prinsjesdag een korting van 120 miljoen euro aan op het Wsw-budget. Daarbij komt een korting van naar schatting 31 miljoen euro op de loonkostencompensatie bij de sociale werkplaatsen. In het (nog niet geratificeerde) bestuursakkoord zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk een bezuiniging overeengekomen van 400 miljoen euro op de Wsw tot 2015.

Bestuursakkoord
Het proefproces dat in voorbereiding is, staat los van de afspraken in het bestuursakkoord, maar heeft er wel mee te maken: de bezuinigingen in de sociale paragraaf van het bestuursakkoord komen boven de eerder aangekondigde korting. Het gaat dus om een bezuiniging op een bezuiniging, zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem.


Frontliniepanel: ‘Armoede is veel meer dan geldgebrek’


09-05 2011 |  Door: Martin Zuithof

Sociale professionals voelen zich sterk betrokken bij het onderwerp armoede. Dat blijkt uit het Frontliniepanel, de jaarlijkse enquête onder professionals in het sociale werk. ‘Mensen worden ziek van armoede, depressief, neerslachtig en ze schamen zich.’

Aanleiding voor het Frontliniepanel over armoede sociale uitsluiting is het Europees Jaar rondom Armoede 2010. Onderzoeker Bard Briels, die de enquête met Marieke Ploegmakers ontwikkelde, vertelt dat er ruim 400 professionals meededen. De beroepskrachten werken onder meer bij welzijnsorganisaties, welzijn ouderen, maatschappelijk werk en maatschappelijke opvang.

Briels: ‘Het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar wel een peiling van meningen onder een willekeurige groep beroepskrachten. Onze conclusie is dat professionals sterk betrokken zijn bij het onderwerp en op de hoogte willen raken van succesvolle nieuwe methoden voor armoedebestrijding.’

Vermijdingsgedrag
Een op de twaalf Nederlandse huishoudens zit op of onder de armoedegrens, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek. Briels: ‘Professionals zien de gevolgen daarvan bij hun cliënten op allerlei levensterreinen. Het veroorzaakt sociaal isolement omdat mensen aan hele normale activiteiten als sportclubs en verenigingen niet meer kunnen deelnemen. Gevolg is vaak vermijdingsgedrag.’

Mentale weerslag
Mentaal heeft armoede grote gevolgen, schetst Briels. ‘Mensen worden er ziek van, depressief, neerslachtig en ze schamen zich. Armoede heeft dus een enorm mentale weerslag voor mensen, men schaamt zich ervoor en tegelijk wordt geldgebrek vaak een obsessie. De waarde van dit onderzoek schuilt in het inzicht dat armoede veel meer is dan geldgebrek.’

Gedragsverandering
Zestig procent van de frontlinieprofessionals denkt dat ze een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van de gevolgen van de armoede. ‘Ze kunnen de cliënten stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken en naar mogelijkheden te zoeken weer geld binnen te halen. En groepen die geen mogelijkheden hebben eigen inkomen te verwerven, zoals pensioengerechtigden of gehandicapten, kunnen ze begeleiden naar voorzieningen. Er zijn genoeg voorbeelden van lokale initiatieven die bijdragen aan de armoedebestrijding. Hulpverleners kunnen dus helpen bij gedragsverandering, zoals gebruik maken van buurtrestaurants of van de voedselbank.’

Schuldhulpverlening
57 Procent van de hulpverleners biedt praktische steun in de vorm van schuldhulpverleningstrajecten. ‘Hoe succesvol die precies zijn, blijkt niet uit deze enquête. De trajecten zijn heel zwaar omdat mensen gedwongen worden over een langere periode op het minimum te leven. Het vergt een enorme discipline.’

Eigen kracht
Een succesvolle manier om armoede te bestrijden is de Eigen Kracht-conferentie, zegt Briels. ‘Het is een manier om de omgeving van de cliënt te betrekken bij de oplossing van het probleem. Je wordt echt gestimuleerd om aan je situatie te werken. En ook al lukt het niet altijd om uit de armoede te komen, nemen mensen vaak toch een meer positieve houding aan tegenover werk of studie. Daardoor worden ze toch minder ziek.’


zonnetje in huis

Roosje


Het is goed om je aan je principes vast te houden.
Al sta je dan alleen.Redactioneel


In deze nieuwsbrief aandacht voor het aftreden van Dominic Schrijer, die de maatregelen vanuit den Haag en de afwachtende houding van het college en zijn eigen partij niet meer voor zijn rekening wilde nemen.

Hij had vanaf de collegesamenstelling vorig jaar de portefeuille armoede onder zijn beheer en was daarmee de gesprekspartner bij de Gemeente voor de Rotterdamse Sociale Alliantie. Langzamerhand stapelde zich bezuiniging op bezuiniging vanuit de landelijke politiek. Bezuinigingen die extra hard aankomen bij degenen die nu al weinig te besteden hebben.

Ook het aantal bijstandsgerechtigden nam in het laatste kwartaal 2010 toe en toen bleek dat de uitkeringen via allerlei ingewikkelde rekensommen niet meer op het rijk te verhalen waren. Rotterdam zat plots met een tekort van tweeenzestig miljoen.

Dominic Schrijer is in Charlois en op de Coolsingel een bekwaam bestuurder geweest, die een bijzondere aanpak niet uit de weg ging. In Charlois zocht hij zelfs de armoede op om met een team maatregelen te nemen om mensen weer toekomst te geven. Een bekwaam, bespraakt en sociaal politicus, die niet verloren mag gaan.

Uiteraard, vanuit de verschillende posities van de politiek en die van RoSA! hadden we zakelijke meningsverschillen, maar hij was wel de politicus die wilde luisteren en het vermogen had te begrijpen wat armoede kan betekenen voor mensen.

Hans Goosen,

ambssadeur en voorzitter RoSA!AGENDAWoensdag 25 mei 13:30 tot 17:00 uur
Breed Overleg RoSA!
(Hang 7, vierde verdieping )

Donderdag 26 mei
Themadag Verzet van de SPOC Zuid-Holland
info: spoczuidholland@gmail.com of
        www.spoczuidholland.nl

Wajongdag
dinsdag 31 mei van 11.30 tot 14.30 uur Lucent danstheater Spuiplein 150 2511 DG Den Haag zie: uitnodigingsbrief

Verdere info: mail@rosarotterdam.nlDOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie


ORGANISATIE RoSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.


ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 


VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.