triest Rotterdam
Nieuwsbrief 14
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

 13 april 2011

mail@rosarotterdam.nl


Wethouder Schrijer vindt 36.000 bijstandsgerechtigden onacceptabel


Voorafgaand aan de discussie over 41 miljoen tekort op de bijstand volgende week hield vandaag, woensdag 13 april, de Commissie Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Participatie een overleg over de vierde kwartaal rapportage Werk en Re-integratie. Hieronder een aantal opmerkingen van wethouder Dominic Schrijer.

Extra instroom
Opmerkelijk is de groei met 1.000 personen instroom in de bijstand over het laatste kwartaal van 2010. Als je zou verwachten dat die groei komt door de instroom uit de WW, dan is dat slechts voor 15% het geval. De overige 85% komt door ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) die op zwart zaad zijn komen te zitten, door jongeren, door echtscheiding en door mensen die tijdelijk van een lening van bijvoorbeeld familieleden hebben geleefd. Voor het merendeel mensen zonder aantoonbare arbeidservaring, met losse contracten, een lage opleidingsgraad of een versnipperd arbeidsverleden. Over de groei van de instroom komt in mei een nadere rapportage.

Uitstroom in 2010
Hoewel de arbeidsmarkt in Rotterdam in 2010 minder ruim was als voorheen zijn 2.300 personen uitgestroomd naar werk: in de zorg, in de logistiek, technische beroepen en de horeca. Er is door Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) meer gestuurd op individuen om een mismatch op de arbeidsmarkt te voorkomen. Het aanbod gaat uit van twee of drie aanbiedingen die aansluiten bij de belangstelling van de klant van SoZaWe.

Target alleen op uitstroom
Op dit moment staat de populatie aan bijstandgerechtigden op 33.000. In het verleden is dat ooit 60.000 geweest. Target (doelstelling) in deze collegeperiode is 10.000 mensen uitstroom uit de bijstand. Enkele commissieleden dringen aan op een target gebaseerd op het totale volume aan bijstandsgerechtigden, omdat als er 10.000 uitstromen en er 10.000 instromen er per saldo niets is bereikt. De wethouder accepteert een dergelijke doelstelling niet, omdat de dienst alleen maar invloed op de uitstroom kan hebben. Omdat nieuwe klanten recht hebben op bijstand kan SoZaWe ze niet weigeren, de instroom is dus niet te beïnvloeden. Niet acceptabel zou de wethouder vinden als er in 2014 36.000 klanten van de bijstand zouden zijn, evenveel als bij zijn aantreden in 2006. Terwijl er in die acht jaar veel ervaring is opgedaan en de SoZaWe van betaalkantoor tot werkkantoor is geworden.

Crisis op de Rotterdamse arbeidsmarkt
Zoals al eerder onderzocht is heeft de crisis in Rotterdam en den Haag van de vier grote steden het minst de arbeidsmarkt beïnvloedt. Daartegenover staat dat bij deze steden het opnieuw aantrekken van de arbeidsmarkt nu in deze steden het meest achter blijft. In den Haag is dat nog iets moeizamer dan in Rotterdam.

Sociale activering links thema
Dominic Schrijer vindt het in beweging komen van werkzoekenden, anders dan de Socialistische Partij wel een links thema. Hij ziet baanopeningen in de haven, het transport, de energie, de zorg en de horeca voor de beroepsbevolking en jongeren. Als er dan nog geen werk is dan kan ritme en werkervaring opgedaan worden in sociale activering of re-integratie. SoZaWe hanteert daarbij de participatieladder van trede 1, totaal sociaal isolement, tot trede 6, betaald werk.

Participatieplicht
Vierduizend personen hebben geen participatieplicht, te denken valt hierbij aan dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en alleenstaande moeders met kinderen onder de vijf jaar. Bij de laatste categorie blijkt echter dat in Rotterdam deze moeders liever dan bijstand geschikte kinderopvang en werk willen hebben.

Compliment
Een compliment gaf de wethouder aan de vluchtelingen, die een generaal pardon hebben gehad. Ook al mochten zij vijf of soms wel tien jaar niet werken, toch hebben zij direct alles aangepakt om aan werk te komen.

Contract compliance
Hoewel de landelijke overheid er niet aan wil, wil Schrijer wel aan contract compliance voorrang geven (vaste verplichtingen bij aanbestedingen door de Gemeente dat een percentage werklozen in dienst genomen worden). Hij ziet daarin een taak voor het bedrijfsleven om iets terug te vragen voor Rotterdam.

Experimenten
Het experiment in de Tarwewijk is nog geen vier maanden bezig, vandaar dat er nog geen resultaten te melden zijn. Het vervolg experiment gesubsidieerde banen van Hans Stenfert Kroese waarin de loonwaarde van 500 mensen via een subsidie wordt aangevuld tot het wettelijk minimum loon blijkt voor de Gemeente te duur te zijn. De loonwaardemeting en loondispensatie wordt nu echter landelijk overgenomen en ingevoerd.

Blijft het tekort van 41 miljoen. Daarover volgende keer meer.‘Kabinet dreigt grote groep bijstandscliënten af te schrijven'


Derde dinsdag koffer11-04 2011 | Carolien Stam

Het kabinet heeft een voorstel klaar om de Wet werk en bijstand aan te scherpen. Doel is dat bijstandsgerechtigden sneller op eigen kracht werk vinden. Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers participatie, werk en inkomen, vindt dat 'het kabinet een grote groep mensen dreigt af te schrijven.'

'Twee derde van de mensen die nu in de bijstand zitten, komt niet aan het werk omdat ze een serieuze beperking hebben. Verstandelijk, lichamelijk of anderszins. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn zonder begeleiding gering. Als het kabinet dan ervoor kiest twee derde van het re-integratiebudget weg te snijden, accepteer je dat een grote groep mensen nooit meer aan werk komt.' Aldus Divosa -woordvoerder Jos Stuart.

Minimumloon
Het kabinet wil met het voorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand (Wwb) de verplichtingen voor bijstandsgerechtigden om werk te zoeken, aanscherpen. Het wil ook voorkomen dat de bijstand hoger wordt dan het minimumloon. Daarom wordt bijvoorbeeld de dubbele heffingskorting voor bijstandsgerechtigden afgeschaft. Dit moet voorkomen dat de netto bijstand voor een stel dat niet werkt straks hoger is dan de netto inkomsten van een werkende kostwinner die het minimumloon verdient.

Alternatief
Het doel van de nieuwe Wet werk en bijstand is om mensen zo snel mogelijk naar betaalde arbeid uit te laten stromen. Maar daar zit het probleem, volgens Divosa, als de gemeente twee derde van hun participatiebudget voor begeleiding moeten inleveren. 'Wij hebben vorig jaar een alternatieve bezuiniging voorgesteld,' aldus Stuart. 'Gebruik de uitkering om het inkomen aan te vullen dat een cliënt zelf kan verdienen. Die aanvulling kan dan tot een door de politiek vast te stellen hoogte, bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon of iets anders. Maar het kabinet heeft toch besloten te snijden in de re-integratiebudgetten.'

Beperking
'Een domme bezuiniging,' reageerde Divosa-voorzitter René Paas toen al. Gemeenten moeten twee derde van hun geld voor begeleiding van werklozen inleveren: bezuiniging op het participatiebudget. Veel mensen zijn volgens Divosa niet in staat op korte termijn zelf een salaris te verdienen gelijk of meer dan een uitkering. 'Omdat twee derde van de werkzoekenden een serieuze beperking heeft. En omdat er 300.000 werklozen zijn, maar een beperkt aantal vacatures: op dit moment 130.000. Opleiding en re-integratie zijn noodzakelijk voor deze groep om op de arbeidsmarkt te komen.'

Schuldsanering
De gevolgen zijn ingrijpend, aldus Divosa: 'Wij vrezen dat veel meer mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand of schuldsanering. Daarvan zijn de maatschappelijke kosten vele malen hoger.'

Ouders
Het kabinetsvoorstel behelst verder dat jongeren tot 27 jaar eerst vier weken zelf actief op zoek gaan naar werk of opleiding, voordat zij een uitkering kunnen aanvragen. Ouders en inwonende kinderen moeten straks gezamenlijk één uitkering aanvragen. Er wordt dus niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders onderling. Verder wordt de ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandouders met kinderen onder de 5 jaar afgeschaft.

?
Rotterdam kan bijstandsuitkeringen niet betalen06.04.11

In Rotterdam moeten alle zeilen worden bijgezet om de bijstandsuitkeringen te kunnen blijven uitbetalen. De gemeente kampt dit jaar met een gat van 41 miljoen euro op een budget van ruim 400 miljoen euro.

Brief aan De Krom

Volgens het stadsbestuur wordt Rotterdam 'onevenredig hard getroffen' door de nieuwe manier waarop het geld voor bijstandsuitkeringen wordt verdeeld. Het Rotterdamse college wil daarom met staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken om tafel om te praten over een oplossing en aanpassing van het systeem. Rotterdam past zelf al jaren de tekorten aan, maar dit jaar is het tekort zo groot 'dat het niet op lokaal niveau kan worden opgelost', staat in de brief aan De Krom.

Noodzaak
'Dit is geen zielig verhaal. Als we niets doen, lopen we vast. Wij hebben meer mensen in de bijstand dan het kabinet heeft berekend', verdedigt Schrijer de noodzaak om bij het kabinet aan te kloppen. Hij zegt dat 75 procent van het tekort wordt veroorzaakt door factoren die niet door de gemeente zijn te beïnvloeden.

Veel laagopgeleiden
Zo heeft Rotterdam te maken een zeer hoog percentage laagopgeleiden, gezondheidsaspecten, relatief veel niet-westerse allochtonen, veel lage inkomensgroepen en goedkope huurwoningen. Een onderzoek van het bureau dat het rekenmodel voor het ministerie van Sociale Zaken maakte, erkent volgens Schrijer ook dat deze aspecten onvoldoende zijn meegenomen.

Harder bezuinigen
'Er zit een afwijking in de Haagse modellen en de lokale praktijk', aldus de wethouder. Meer gemeenten in Nederland hebben hier mee te maken, maar volgens hem niet zo hevig als Rotterdam. 'Dat komt ook omdat wij harder bezuinigen de komende vier jaar dan welke gemeente in Nederland dan ook. Dus wij nemen in dat opzicht ook onze verantwoordelijkheid.' Rotterdam bezuinigt 600 miljoen euro in deze collegeperiode.

Tegenwind
Op 1 januari 2010 telde Rotterdam 30.045 bijstandsontvangers. Inmiddels zijn dat er op 25 maart 33.788. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er bijna duizend bij. De verwachting is dat die groei door de economische tegenwind het komende jaar doorzet.Opnieuw pleidooi afbouw hypotheekrenteaftrek


01-04-2011

Het kabinet haalt hard uit naar Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank. Die heeft wederom voor aanpassing van de hypotheekrenteaftrek gepleit en gezegd dat de politiek duidelijkheid moet geven over de afbouw ervan.

„Brisant. Was het niet dezelfde Wellink die zei dat je in tijden van crisis de aftrek niet ter discussie moest stellen?”, sneert staatssecretaris Weekers (Financiën) richting de vertrekkende bankier.

„Wellink moet zeggen wat hij verstandig vindt. Wij zeggen wat wij verstandig vinden. En dat is nu niet discussieren over de hypotheekrenteaftrek. Daarmee wordt potentiële huizenkopers alleen maar de stuipen op het lijf gejaagd”, aldus de VVD-bewindsman.

Hij verwijst naar de onlangs aangekondigde maatregel om de volledig aflossingsvrije hypotheek te verbieden. „Dat is een belangrijker maatregel om overkreditering van consumenten te voorkomen dan de hypotheekrenteaftrek weer ter discussie te stellen.”
Steden willen schuldeisers in de wacht zetten


11-04 2011

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen dat er een wettelijke maatregel komt om schuldeisers van mensen met geldproblemen tijdelijk in de wacht zetten. Zo kunnen de steden personen met grote schulden beter helpen, zei een Haagse gemeentewoordvoerder maandag naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Trouw.

Gemeentes hebben tijd nodig om de persoonlijke schulden aan diverse partijen zoals verzekeringen en postorderbedrijven in beeld te brengen. Via een regeling worden alle schuldeisers terugbetaald. 'Als één van de schuldeisers voordringt door zelf al een procedure op te starten om geld terug te krijgen, ondermijnt dat het hele traject', aldus de zegsvrouw. 'Dan wordt er beslag gelegd op het geld van de schuldenaar, waardoor de andere schuldeisers in de knel komen. Het is in ieders belang even te wachten.'

Wachtperiode
De Amsterdamse wethouder Freek Ossel (armoedebeleid) stuurde vorige maand namens de vier grote steden een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij voorstelde de wachtperiode (moratorium) op te nemen in een nieuwe wet over gemeentelijke schuldhulpverlening. Die wet wordt deze week in de Kamer behandeld, aldus een Amsterdamse gemeentewoordvoerder.

Doelstelling
'Zonder het moratorium zullen de doelstellingen van het wetsvoorstel, een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening, niet worden gehaald', meent Ossel. Volgens hem bestaat er een breed draagvlak voor het moratorium; onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) staan erachter. Ook benadrukt de wethouder: 'Het aantal mensen met problematische schulden stijgt, het is zaak om hen snel en adequaat te helpen.'
Tweede Kamer stemt voor verruiming kwijtscheldingsnormen


31.03.2011 VNG

Het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen (kamerstukken 32315) is op 29 maart goedgekeurd door de Tweede Kamer. De wetswijziging biedt voor gemeenten een grondslag om eigen regels vast te stellen voor de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij het verlenen van kwijtschelding. Daarnaast is het per 1 april mogelijk om kwijtschelding aan ondernemers te verlenen.

De door de Tweede Kamerleden Ulebelt en Spekman voorgestelde amendementen zijn verworpen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Verruiming vermogensnorm
Het wetsvoorstel voorziet in een verruiming van de vermogensnorm tot maximaal de normen zoals deze gelden op grond van artikel 34 Wet werk en bijstand (WWB). De normen van de WWB zijn ruimer dan de landelijke kwijtscheldingsnormen zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Kwijtschelding voor ondernemers op bijstandsniveau
Los van het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zodanig aangepast dat gemeenteraden kunnen besluiten kwijtschelding mogelijk te maken voor privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De ingangsdatum van de regeling is 1 april 2011.

Meer informatie

Wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
(Staatscourant Nr. 5774 31 maart 2011)


Kamerstukken 32315 (via overheid.nl)
Topbestuurders verdienen weer hetzelfde als voor crisis


door Pim van den Dool

Economie

De beloning van topbestuurders is vorig jaar met zestien procent gestegen en is daarmee terug op het niveau van voor de crisis. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

De salarisstijging van vorig jaar is vooral te verklaren dankzij hogere bonussen en flinke beloningen in aandelen. Gemiddeld verdienden de topbestuurders van 21 van de 25 aan de AEX genoteerde bedrijven in 2010 3,1 miljoen euro. Shell-topman Peter Voser verdiende met 10,5 miljoen met afstand het meest.

Hoewel het vaste salaris van de topbestuurders met gemiddeld 890.000 euro ongeveer gelijk bleef, waren het vooral de bonussen die fors stegen, schrijft de Volkskrant:
“In het bedrijfsleven zijn de bonussen na twee magere jaren in 2010 weer aanzienlijk gestegen. De topbestuurders zagen hun gemiddelde jaarbonus met 40 procent toenemen, naar 935 duizend euro. [...] In 2008 en 2009 ging de totale beloning bij de topbestuurders in totaal met zo’n 20 procent omlaag.”

Bij de twee aan de AEX genoteerde financiële instellingen, ING en Aegon, werden door de publieke ophef geen bonussen over het afgelopen jaar uitgekeerd. De stijgende salarissen gaan hand in hand met de hogere winsten van vrijwel alle AEX-bedrijven. Alleen AirFranceKLM boekte het afgelopen jaar nog verlies, terwijl Shell met 15 miljard euro de meeste winst maakte.
Akkoord over miljardenkorting op de zorg


08-04 2011

De miljardenbezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de jeugdzorg en zorg zijn dichterbij gekomen. Het kabinet bereikte met gemeenten en provincies een akkoord over de overdracht van taken. Gemeenten nemen taken over, maar daar horen 2,5 miljard aan bezuinigingen bij. Dat blijkt uit het concept bestuursakkoord waaruit de Volkskrant vandaag publiceert.

De grootste klapper maakt het kabinet met de afspraken over de sociale werkplaatsen, de bijstand en de regeling voor jonggehandicapten (Wajong). Daarvoor is ruim 2 miljard aan bezuinigingen ingeboekt. De drie regelingen gaan op in de Wet werken naar vermogen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren vanaf 1 januari 2013, een jaar later dan in het regeerakkoord stond. Daardoor wordt de bezuiniging later gehaald, aldus de Volkskrant.

Ministers
Bij de overdracht door rijksoverheid en provincies naar gemeenten horen circa 2,5 miljard euro aan bezuinigingen. De ministerraad kijkt vandaag naar het akkoord. Als de ministers instemmen, zijn de afspraken definitief.

Wmo
De gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Nu wordt 'begeleiding' nog betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ. Deze taak wordt verschoven naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Het gaat om ouderen, geestelijk gehandicapten en andere hulpbehoevenden.

Voorziening
Voor de uitvoering van de taken uit de AWBZ krijgen de gemeenten 5 procent minder. Het kabinet heeft hier 140 miljoen voor ingeboekt. Begeleiding via de AWBZ kost volgens het conceptakkoord nu tussen 2,1 en 3,3 miljard euro per jaar. De AWBZ geeft een recht op zorg, de Wmo is een voorziening. Dat betekent dat de zorg ophoudt als de gemeente er geen geld meer voor heeft.

Een derde
In het aantal sociale werkplaatsen wordt fors gesneden. Op termijn blijven zo'n nog maar 30 duizend mensen in de werkplaatsen werken, ongeveer een derde van nu. De inkrimping begint in 2014. Dan mag de 'instroom' in de sociale werkplaatsen nog maar een derde zijn van het aantal mensen dat vertrekt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten dat de sociale werkplaatsen een 'groot geschilpunt vormt' in de onderhandelingen tussen het kabinet en gemeenten over het bestuursakkoord.

Rechten
De VNG vreest voor gevolgen van bezuinigingen voor de sociale werkplaatsen, omdat het minderheidskabinet van VVD en CDA gedoogpartner PVV heeft toegezegd dat niet wordt getornd aan rechten van de huidige groep gehandicapten in deze voorziening. Nu vallen circa 100.000 mensen onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze groep zal volgens gemeenten jarenlang het overgrote deel van het budget opslokken, waardoor anderen niet goed geholpen kunnen worden. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei eerder dat efficiënter gewerkt kan worden en veel gehandicapten niet in een beschutte werkplek, maar elders begeleid aan het werk kunnen.

Re-integratie
De gemeenten zijn akkoord gegaan met een bezuiniging van 400 miljoen op het 're-integratiebudget' om werklozen te begeleiden naar nieuw werk. Deze korting gaat volgend jaar al in.

Jeugdzorg
De gemeenten gaan ook de totale jeugdzorg uitvoeren. Die is nu versnipperd over ministeries, provincies en gemeenten. In 2012 begint de overdracht van taken aan gemeenten. Uiterlijk in 2016 moet de operatie zijn afgerond. Dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor het laatste deel van de jeugdtaken, de jeugdreclassering.

Inkopen
Gemeenten worden volledig financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kleine gemeenten moeten samenwerken, bijvoorbeeld om plekken 'in te kopen' bij instellingen voor gespecialiseerde zorg. Op termijn moet de jeugdzorg zo 300 miljoen euro goedkoper worden.Den Haag sluit 22 welzijnslocaties: 'Streep erdoor is zo gedaan'06-04 2011

Gemeente Den Haag sluit 22 welzijnslocaties om te bezuinigen. De betreffende club- en buurthuizen gaan dicht, maar de activiteiten worden ondergebracht bij andere accommodaties in de wijk, zo laat de gemeente weten. 'Locaties kunnen worden gesloten, terwijl per saldo het aanbod van activiteiten gelijk blijft.’

De sluiting is noodzakelijk vanwege de bezuinigingen op de welzijnssector en hebben nadrukkelijk betrekking op de gebouwen. ‘De welzijnssector moet de komende jaren 10,4 miljoen euro inleveren. Nu gaat veertig procent van het welzijnsbudget op aan de huidige zestig accommodaties in de Hofstad. Met de sluiting van negentien locaties bezuinigen we 3,5 miljoen euro op de exploitatiekosten’, aldus de gemeente.

Benut
Volgens wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport kunnen de welzijnsactiviteiten uitwijken naar brede buurtscholen, sportclubs, scouting, verpleeghuizen en bibliotheken. ‘Veel van die locaties worden niet optimaal benut; zo zijn ze niet de hele dag in gebruik of wordt maar een gedeelte van het pand gebruikt. Door het totale aanbod in een wijk slimmer een efficiënter te benutten, kunnen locaties gesloten worden terwijl per saldo het aanbod van activiteiten gelijk blijft’.

Herhuisvesting
De stadsdeelorganisaties en de vier Haagse welzijnsorganisaties ZEBRA, MOOI, VOOR en Scheveningen hebben samen de accommodaties tegen het licht gehouden. ‘Afgelopen zomer hebben we als Haagse welzijnsorganisaties (hwo’s), op verzoek van de wethouder, voorstellen ingediend om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Wij opperden toen om zo’n 25 procent van de welzijnspanden te sluiten’, zegt Dik Hooimeijer van Stichting Mooi in zijn blog.

Ambities
‘De belangrijke gedachte hierachter was dat we op die manier personeel konden behouden om te kunnen voldoen aan onze ambities. Dat de bezuinigingsvoorstellen in Den Haag uiteindelijk verder gaan dan wij hadden voorgesteld en dus ook stevig ingrijpen op ons personeelsbestand, hadden we niet echt voorzien’, vervolgt Hooimeijer.

Contact verliezen
Een van de locaties die moet sluiten is het wijkcentrum in de wijk Morgenstond. Wekelijks bezoeken zo’n 1800 mensen dit centrum. Dat is 10 procent van de bevolking van Morgenstond, stelt Hooimeijer in zijn blog. 'Het verplaatsen van activiteiten betekent ook dat groepen uit elkaar worden gehaald en daarmee het contact met elkaar dreigen te verliezen', zo illustreert Hooimeijer de spagaat waarin de welzijnsorganisaties zich bevinden.

Streep erdoor.
‘Ook ik heb ingestemd met het voorstel om dit wijkcentrum te sluiten, maar ik realiseer me ook dat dit de zoveelste maatregel is die deze groep treft. We hebben dit op grote afstand van de doelgroep besloten op rationele gronden. Achter het bureau is het allemaal makkelijk: een streep erdoor is zo gedaan.’

Herhuisvesting
Nu de keuze is gemaakt welke voorzieningen dichtgaan, zijn het de stadsdeeldirecteuren en de welzijnorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor herhuisvesting.
Whisful thinking: naheffing Shell


Je zal toch maar de kans krijgen om in één jaar tien en een half miljoen bij elkaar te verdienen zoals Peter Voser van de Shell. Ook al maakt Shell vijftien miljard Euro winst dan staat dit in geen enkele verhouding tot welke prestatie dan ook een enkel mens voor een bedrijf zou kunnen betekenen.

In mei 2009 kondigde president Barack Obama maatregelen aan tegen belastingparadijzen en het Witte Huis noemde daarbij aanvankelijk ook Nederland. De Amerikaanse regering kwam daarop terug na een reactie van het Nederlandse ministerie van Financiën.

In oktober 2009 weidde Zembla daar een TV programma aan met een onderzoek van hoogleraar belastingrecht Geerten Michielse van de Universiteit van Utrecht. Conclusie: De schatkist loopt 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting, ofwel 2200 euro per Nederlander, mis omdat Nederlandse multinationals nauwelijks belasting betalen.

Grote ondernemingen moeten 25,5 procent van hun winst afdragen, maar betalen gemiddeld 6 tot 7 procent. Ook veel grote Amerikaanse ondernemingen zouden gebruik maken van het gunstige fiscale klimaat in Nederland.

Terug naar Shell, stel dat over die vijftien miljoen winst 18% te weinig belasting wordt ingehouden, dan hebben we bij één enkel bedrijf al 2,7 miljard aan bezuinigingen te pakken van de 18 miljard die onze overheid ten koste van ons wil besparen.

De banden tussen Shell en de landelijke overheid zijn nogal nauw. Shell kan een opstapje zijn naar de politiek, zoals dat het geval was met Wouter Bos.Na hun ministerschap werden Wim Kok en Hans Weijers commissaris bij Shell.

Verder komt het voor dat topambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden gedetacheerd bij Shell. De schijn van belangenverstrengeling wordt daardoor al snel gewekt maar volgens de minister is hier geen sprake van. De detachering van een medewerker van Buitenlandse Zaken bij Shell moet worden gezien als het opbouwen van kennis en een beter begrip van de sector. Waar hebben we dit meer gehoord?zonnetje in huis

Roosje


Voorjaar: natuur in volle bloei, maar kaalslag voor de armen. 


Redactioneel


De eerste drempel voor Rotterdam, waar we mee te maken krijgen is bekend: 41 miljoen tekort op Sociale Zaken. En al krepeerde de Rotterdamse economie tijdens de crisis niet zo hard als die in Amsterdam en Utrecht, nu je het herstel verwacht, blijft Rotterdam achter. Juist door de samenstelling, de ervaring en capaciteiten van haar bevolking.

En door het gebrek aan maatregelen die al meer dan tien jaar geleden de Rotterdamse beroepsbevolking op een hoger peil had moeten brengen. Wat nu het wondermiddel is, participatie, daar was toen geen geld voor. De diepteinvestering in "Allemaal anders, allemaal Rotterdammers" die ik me herinner van de FNV in Rotterdam kwam, kwam niet tot stand vanwege adviezen aan de toenmalige wethouder van der Tak: "Er was geen geld voor". Zogenaamd.

En toen werden in 2002 ook nog eens de bakens verzet in de Rotterdamse politiek. Rechten werden plichten vanuit de angst voor de ander. Samen werken aan Rotterdam verdween, daarvoor in de plaats kwam de angst voor elkaar, iets wat de plaatselijke economie niet heeft bevorderd. Maar wel de tweedeling dichterbij heeft gebracht.

De kracht van onze handelsstad ging onderuit, omdat de traditionele spontaniteit verdween. Zuurheid en sjagerein ging overheersen. En ondanks alle prijzen voor de beste, al dan niet vrouwelijke, ondernemer bleef de echte economische kracht die verborgen zit in het grote arbeidspotentieel onaangesproken. Erger nog grote groepen kwamen in armoede en schulden terecht vanuit onterechte discriminatie op de arbeidsmarkt.

Nu blijkt zelf dat gesubsidieerde arbeid, ook een vorm van toeleiding tot werk, te duur is, althans teveel beslag legt op integratiegelden. Terwijl daar uiteraard een aparte pot geld vanuit het rijk voor zou moeten zijn. Want waar doe je nu meer ervaring in werk op, dan door gewoon werk te verrichten. Gelukkig gaat het rijk daar nu mee experimenteren.

Terwijl de winsten aantrekken worden nu nog even de mensen die het minst verdienen en die niet de oorzaak zijn van de bankencrisis en globale kaartenhuis crisis gepakt. Ze zijn gemakkelijk slachtoffer van een overheid, die bezuinigen in plaats van stimuleren tot een dogma heeft gemaakt.

Hoe lang nog moeten we dit over ons heen laten gaan, het water staat ons aan de lippen.

AGENDAWoensdag 20 april 13:00 tot 15:30
Initiatiefgroep, Hang 7

Maandag 16 mei 13:00 tot 15:00 uur
Aktiegroep Kiezen voor delen
(waarschijnlijk bij MEE, Schiedamse Vest)

Zondag 22 mei 13:00 tot 20:30 uur
Festival de Andere Kant van Delfshaven
Park 1943 (Grote Visserijstraat)
zie de poster in .pdf formaat

Woensdag 25 mei 13:30 tot 17:00 uur
Breed Overleg RoSA!
(waarschijnlijk Citykerk)

Donderdag 26 mei
Themadag Verzet van de SPOC Zuid-Holland
info: spoczuidholland@gmail.com of
        www.spoczuidholland.nl

Info: mail@rosarotterdam.nl
VOORTDUREND vrijwilligers gezochtOndersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen verhaal naar:
mail@rosarotterdam.nl
nadere informatie via:
of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.FOTO'S 26 januari 2011

    
                           
  
NOG niet gezien ?
 


De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
LEZING OVER WERKENDE ARMEN DOOR WILL TINNEMANS VOOR ROSA! OP DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST
26 JANUARI 2011 

REPORTAGE CINEAC TV VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST VAN ROSA!  
DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl
tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)

Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale AlliantieORGANISATIE ROSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers.

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.ABONNEMENTMocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “gratis abonnement nieuwsbrief”.

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website: http://www.rosarotterdam.nl
 VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.