triest Rotterdam
Nieuwsbrief 13
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

 27 maart 2011

mail@rosarotterdam.nl


Strijdbijl

strijdbijl27-03-2011 / Hans Goosen

Er worden wel heel veel ballonnetjes opgelaten door de regering. Veelal gebaseerd op politieke dogma’s tot behoud en uitbouw van grote verschillen tussen de veelverdieners en de minima. Die dogma’s zijn gebaseerd op

(1) het geloof in de markt,

(2) het geloof in de prikkel die de werknemer tot werk aanzet,

(3) optimisme over de arbeidsmarkt,

(4) optimisme over de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling

(5) dat de hardwerkende belastingbetaler in bescherming genomen moet worden.

1. Markt
Blijkbaar is het geloof in de markt nog ongebroken, is men nu al vergeten dat nog geen drie jaar geleden de uitwassen van de markt ons in de huidige crisis hebben gebracht.

2. Prikkel
Er is geen prikkel nodig om te gaan werken, iedereen met een beetje gezond verstand wil werken, al was het alleen maar om van een uitkering af te komen.

3. Arbeidsmarkt
Er is geen wettelijk recht op werk en elke ondernemer selecteert nieuw personeel op verleden, validiteit, geslacht, huidskleur en leeftijd. Ook al zijn een aantal vormen van discriminatie bij de wet verboden, het is heel eenvoudig en het is een standaard om dat te omzeilen met het argument van: “We hebben een betere kandidaat gevonden”.

Zelfstandige zonder personeel worden is voor velen ook geen uitweg. Op latere leeftijd voor jezelf beginnen lijkt leuk. Voor heel velen is het de weg naar “werkende arme”.

4. Persoonlijke ontwikkeling
Waar is de ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling als je dag in dag uit de touwtjes aan elkaar moet knopen. Als de schuldeisers je achtervolgen. En de hulpverlening keer op keer niet aansluit bij je persoonlijke omstandigheden. Armoe lijden is een dagtaak. Empowerment is er alleen bij voldoende geld om uit de zorgen te komen.

5. Belastingbetaler
Voor uitkeringen en pensioenen is over het algemeen in het verleden premie betaald. En dat zijn niet de centen van de hardwerkende belastingbetaler. Overigens kan die belastingbetaler door ongeluk, ziekte of ontslag ook van de ene op de andere dag uitkeringsgerechtigde worden.

De echte argumenten:
1. werkloosheid in het verleden ligt waarschijnlijk aan de werknemer;
2. een invalide werknemer neemt een afbreukrisico mee;
3. een vrouw maakt nog steeds weinig kans op een hoge positie en blijft achter in beloning;
4. pas als er geen witte werknemer meer over is krijgt de allochtoon de voorkeur;
5. boven de vijfenveertig ben je afgeschreven als te duur en niet kneedbaar meer.

Zou iemand eens willen uitrekenen wat deze verkeerde dogma's ons kosten, waarschijnlijk meer dan alle bezuinigingen die er aan ten grondslag liggen.

Het wordt tijd om de strijdbijl op te graven en aan te slijpen.


Week van de Psychiatrie

Waardevolle Zorg?!

maandag 28 maart t/m zondag 3 april 2011


wvdp2011Van maandag 28 maart t/m zondag 3 april 2011 wordt de Week van de Psychiatrie georganiseerd. De Week van de Psychiatrie is een landelijke manifestatie van cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. In de regio Rijnmond wordt de de Week van de Psychiatrie georganiseerd door Zorgbelang Zuid- Holland afdeling Basisberaad in samenwerking met diverse cliëntenraden Geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en organisaties in de regio.

Waardevolle zorg?!

Wat is écht belangrijk in de zorg? Waardevolle zorg gaat uit van de waarde(n) van cliënten, wat zij belangrijk vinden aan de zorg en in hun leven. Hoe beleven zij de zorg?! De mens hoort centraal te staan in de zorg. Maar kan, met de bezuinigingen, goede zorg (nog) worden geleverd? Kortom: wat is waardevolle zorg?

"Het is belangrijk dat er iemand is die naar me luistert.""Waardevolle zorg    betekent voor mij: aandacht.

"Waardevolle zorg is zorg waar ik zelf iets aan kan hebben, waardoor ik me gesteund voel. Het komt vanuit het hart, niet vanuit een boekje."

Programma

Na de landelijke Breingeindag op 28 maart in Nieuwegein wordt op dinsdag 29 maart een symposium en debat georganiseerd rond het thema 'Waardevolle Zorg?!' Met workshops en een debat vanuit cliëntenperspectief: wat verstaan cliënten onder waardevolle zorg? Ook zullen er kleine activiteiten zijn gedurende de dag op het Grotekerkplein in Rotterdam. (Lokatie: De Heuvel, Rotterdam)

Op donderdag 31 maart wordt het fotofestival gehouden. Cliënten sturen foto's in van wat zij waardevolle zorg vinden. Op 31 maart worden geselecteerde foto's geëxposeerd en de winnende foto('s) bekend gemaakt. (Lokatie: Corridor - De Uitdaging, Rotterdam)

Op vrijdag 1 april vindt voor derde keer op rij 'Voetbal als Medicijn' plaats. Deelnemende voetbalteams bestaan uit mensen in zorg bij de Geestelijke gezondheidszorg,verslavingszorg en maatschappelijke opvang. In elk van de teams zal een of twee gastspelers meespelen, zoals mensen van de buurt,studenten,mensen uit de gemeentelijke politiek en bekende(re) Rotterdammers. (locatie: Lloyd Multiplein, Delfshaven Rotterdam).

Gedurende de gehele week wordt met de Waardevolle Zorg On Tour op diverse locaties kleine bijeenkomsten gehouden, met onder andere film en discussie. Ook zijn er op diverse locaties kunstexposities. In ieder geval zijn er bijeenkomsten bij: MAC Brandersstad op dinsdag, Reakt Op Weg op woensdag, en Stoed (Maassluis) op donderdag.

De afdeling Basisberaad (van Zorgbelang Zuid Holland) is een laagdrempelige professionele belangenbehartiger in de regio Rijnmond die samen met mensen met cliëntervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg op basis van gelijkwaardigheid vanuit ervaringsdeskundigheid stem geeft aan kwetsbare mensen die anders niet gehoord worden. De afdeling Basisberaad draagt bij aan vernieuwing van de zorg en dienstverlening. De mensen waarvoor de afdeling Basisberaad zich wil inzetten behoren zonder uitzondering tot de sociaal kwetsbare mensen in deze samenleving. Mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, mensen die dakloos zijn of dreigen te worden en mensen met een verslavingsachtergrond moeten kunnen rekenen op ondersteuning vanuit een onafhankelijke cliëntenorganisatie.

nadere informatie:

 

http://www.basisberaad.nl

http://www.weekvandepsychiatrie.nl


logo waardevolle zorg


Langdurige aandoening halveert kans op werk

au24-03-2011

Van de mensen met een langdurige aandoening die in 2008 aan de kant stonden, had een jaar later slechts 7 procent werk gevonden. Dat is ruim de helft minder dan bij personen zonder aandoening. Leeftijd blijkt een nóg belangrijkere factor om werk te vinden. Boven de 55 jaar wordt het bijna onmogelijk. In 2008 waren er 1,2 miljoen personen van 15 tot 65 jaar met een langdurige aandoening die geen werk hadden. Een jaar later had 7 procent van deze groep - 86 duizend mensen - werk gevonden voor 12 uur of meer per week. Van de groep zonder langdurige aandoening was dat 18 procent. Leeftijd blijkt nóg belangrijker voor de kans op werk: in 2009 had slechts 3 procent van de gezonde mensen van 55 tot 65 jaar na een jaar werk gevonden. Voor jongvolwassenen van 15 tot 35 jaar mét een langdurige aandoening was dat percentage 18 procent.

Werkuitval
GGezondheidsbeperking betekent ook een grotere kans op werkuitval. In 2008 telde de werkzame beroepsbevolking bijna 1,3 miljoen personen met een langdurige aandoening. Een jaar later was bijna 10 procent van hen werkloos of hoorde niet meer tot de beroepsbevolking. Voor personen zonder een langdurige aandoening was dat 6 procent. Bij jongere en oudere leeftijdsgroepen is de groep die een jaar later geen werk meer heeft relatief groot.

Uitkeringbr/> AArbeidsongeschikten blijven steeds verder achter op de arbeidsmarkt. Mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, komen steeds minder vaak aan de slag. In 2003 vond nog bijna 4 procent van hen binnen een jaar werk. In 2008 was dat afgenomen naar bijna 3 procent.Dienstverlening via balie en telefoon blijft nodig voor de kwetsbare groepen

balienodig

08.03.2011

Uitvoerende instanties in de sociale zekerheid bieden hun dienstverlening aan via verschillende kanalen: telefoon, balie, e-mail, post en internet. Het gebruik van e-mail en internet neemt weliswaar toe, maar kwetsbare groepen komen eerder naar de balie of pakken de telefoon. Dat concludeert de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in een onderzoek naar de dienstverlening in de sociale zekerheid.

Gemeenten en UWV streven in beleid en uitvoering van de sociale zekerheid naar een toegankelijke en klantgerichte dienstverlening. De instanties gebruiken daarvoor verschillende kanalen (balie, internet, telefoon) die door de klanten nagenoeg gelijk worden gewaardeerd.

Niet gelijk gebruikt
Toch worden de verschillende kanalen niet gelijk gebruikt. De keuze voor een kanaal hangt onder andere samen met de complexiteit van de vraag en het opleidingsniveau van de klant. Hoger opgeleide klanten gebruiken vaker internet en lager opgeleide klanten komen eerder naar de balie.

Alle kanalen beschikbaar
De inspectie concludeert dat op dit moment de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen die niet digivaardig zijn, niet in het geding is, omdat alle kanalen beschikbaar zijn. De inspectie acht het van belang dat alle kanalen ook in de toekomst beschikbaar blijven.

Achterstand vergroot
E-dienstverlening biedt voordelen in snelheid en beschikbaarheid voor de meeste klanten en efficiency in de uitvoering. Daarnaast moeten de traditionele vormen van dienstverlening echter blijven bestaan. Anders bestaat het risico dat de achterstand van kwetsbare groepen nog verder vergroot wordt.

Bijvoorbeeld, als een cliënt geen gebruik kan maken van e-dienstverlening, is hij minder snel op de hoogte van de vacatures en is de kans groter dat de baan al vergeven is.

Toegankelijk en effectief
De Inspectie pleit voor blijvende aandacht voor de toegankelijkheid en de effectiviteit van de overheidsdienstverlening voor álle groepen. Dit pleidooi past bij de opvatting van de VNG dat naast e-dienstverlening de integrale dienstverlening op de Werkpleinen – ondanks de bezuinigingen - zo veel mogelijk in stand moet blijven. De werkpleinen zijn een fysiek loket voor iedereen die op zoek is naar werk.


Minder cliënten gehandicaptenzorg door bezuiniging

gehandicaptenzorg

14-03 2011

Het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg in Nederland daalde in 2009 met 1,3 procent naar 155.523. Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VGN hebben cliënten met een lichte zorgvraag geen toegang meer tot zorg.

Het aantal extramurale cliënten nam in 2009 af met bijna 6 procent. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wijt dit aan de pakketmaatregelen, waardoor begeleiding en dagbesteding voor mensen met een lichte beperking niet meer uit de AWBZ wordt betaald. Vooral cliënten met een lichte zorgvraag hebben geen toegang tot de zorg. Het aantal cliënten met verblijf steeg in 2009 met 5 procent. Deze groei komt overeen met de groei van de afgelopen jaren.

Afname
Dat blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2010 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Voor het eerst in jaren is sprake van een afname van het aantal cliënten. De daling komt geheel voor rekening van het aantal extramurale cliënten.

Personeel
De sector slaagt er, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, wel in om voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken, aldus de VGN. De instroom van nieuwe medewerkers wordt bevorderd door flinke investeringen in de beroepsbegeleidende (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol), aldus VGN.

Investeringen
Er wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van huisvesting en de uitbreiding van de capaciteit in de gehandicaptenzorg, aldus de koepel. De financiële groei in 2009 komt op 9 procent. De sector investeert in renovatie en vervanging van verouderde gebouwen. De komende twee jaar worden nog eens zo’n 4000 plaatsen opgeknapt. ‘Dit leidt ertoe dat de komende jaren al onze cliënten kunnen beschikken over woonruimte die voldoet aan de huidige privacy eisen,’ aldus de VGN.

Beeld
Het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2010 – in opdracht van de VGN - geeft een samenhangend, kwantitatief beeld van gehandicaptenzorg tot en met verslagjaar 2009. De cijfers zijn afkomstig uit de Jaardocumenten Maatschappelijke Verantwoording van de organisaties voor gehandicaptenzorg.


Feijenoord komt binnen vier weken met aanvalsplan armoede


Turan Yazir23 maart 2011

De Rotterdamse deelgemeente Feijenoord komt binnen drie tot vier weken met een aanvalsplan om de armoede te bestrijden. Dat zei CDA-bestuurder Turan Yazir woensdag na afloop van een armoedeconferentie.

De conferentie moest concrete oplossingen opleveren voor de armoedeproblematiek. Uit recent onderzoek bleek dat de armoede in Feijenoord de afgelopen tien jaar niet is afgenomen. Van de zeventigduizend inwoners leeft bijna een derde onder de armoedegrens, onder wie 6300 kinderen.

Aan de conferentie namen naast bestuurders ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven deel. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat maatschappelijke organisaties te weinig samenwerken in Feijenoord en dat de aanpak van taalachterstanden prioriteit moet krijgen. Ook vroegen veel bezoekers om meer laagdrempelige plaatsen, waar mensen terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld schuldproblematiek.

Bestuurder Yazir zei concrete ideeën te hebben gehoord, die hij gaat opnemen in zijn aanvalsplan. Voorbeelden die het mogelijk halen, kon de portefeuillehouder armoedebestrijding echter niet geven. Kritiek dat de term ‘armoedeconferentie’ de stad geen goed doet, wees Yazir van de hand: “De problemen hier zijn groot en we moeten niet om de hete brei heen draaien.”

De conferentie was volgens hem vooral bedoeld om het probleem hoger op de politieke agenda te krijgen.


Een wettelijk moratorium móet
om goede schuldhulpverlening te kunnen bieden

08.03.2011

schuldenDe VNG blijft voorstander van een wettelijk verankerd moratorium. Gemeenten kunnen met een moratorium bij schuldeisers afdwingen dat ze de incassoactiviteiten op achterstallige betalingen tijdelijk staken, terwijl schuldenaren de lopende verplichtingen blijven betalen. We vinden het dan ook jammer dat de staatssecretaris van Sociale Zaken in zijn brief aan de Tweede Kamer kiest voor convenanten en zelfregulering. Hij wil hiermee bewerkstelligen dat schuldeisers hun invordering tijdelijk opschorten.

Echter, alleen een wettelijk verankerd moratorium zal gemeenten voldoende tijd en ruimte bieden om een voorstel voor schuldhulpverlening uit te werken.

Breed pleidooi
Niet alleen gemeenten pleiten voor een moratorium. Ook Divosa, MO-groep en NVVK, alle drie partijen betrokken bij de uitvoering van de schuldhulpverlening, vragen om een wettelijk verankerd moratorium. Ze hebben vorig jaar maart samen met de VNG een pleidooi voor een moratorium aan de Tweede Kamer gestuurd.

Regierol en zorgplicht
Gemeenten kunnen hun regierol en zorgplicht in de schuldhulpverlening alleen waarmaken als daartegenover voldoende instrumenten staan. Een wettelijk verankerd moratorium is daarbij cruciaal.Taalachterstand beperkt toegang tot zorg

taalachterstand09-03 2011

Voor de toegang tot specialistische (ziekenhuis)zorg is goede taalvaardigheid cruciaal. Immigranten hebben wat dat aangaat een achterstand. Taalonderwijs is vereist om gelijkwaardige toegang tot de zorg mogelijk te maken. Dit moet meer aandacht krijgen, zo stelt Semiha Denktas.


Denktas promoveert vandaag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift "Gezondheid en zorggebruik van oudere immigranten in Nederland". Hierin vergelijkt ze de gezondheid en het zorggebruik van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en autochtone ouderen.

Gezondheidsverschillen
Zij beschrijft gezondheidsverschillen tussen deze groepen. De Antilliaanse en autochtone ouderen zijn het gezondst, de Marokkaanse ouderen het minst gezond. Spreken van een slechtere gezondheid van 'allochtonen' in het algemeen kan niet, aldus Denktas.

Achterstandswijk
De gezondheid is afhankelijk van sociaaleconomische factoren. Leven in een achterstandswijk bevordert de gezondheid niet. Maar belangrijker is in welke mate de groepen ouderen gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg. Uit het proefschrift blijkt dat immigrantengroepen meer dan gemiddeld gebruikmaken van huisartsenzorg, terwijl het gebruik van fysiotherapie en thuiszorg zeer laag is.

Specialist
Denktas ontdekte dat voor toegang tot de specialistische zorg het spreken van de Nederlandse taal doorslaggevend is: wie dit niet kan, komt minder gemakkelijk bij een ziekenhuis of specialist terecht. Taalonderwijs voor allochtonen is vereist om de achterstand weg te werken en gelijkwaardige toegang en adequaat zorggebruik mogelijk te maken.Werkloosheid niet verder gedaald

wij willen werk

DEN HAAG – De werkloosheid is in februari licht toegenomen. In deze maand kwamen er tweeduizend werklozen bij. In de voorafgaande maanden daalde de werkloosheid nog met gemiddeld vijfduizend per maand.

De voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in februari uit op 400.000, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht (x 1000)
De lichte stijging kwam geheel voor rekening van mannen tussen de 25 en 45 jaar.

CBS-econoom Michiel Vergeer vermoedt dat dit te maken heeft met de bouw waar de economische crisis nog sterk nawerkt. ”Daar werken vooral mannen”, aldus Vergeer. Uitkeringsinstantie UWV signaleerde juist een forse daling van het aantal bouwvakkers met een werkloosheidsuitkering. ”Het CBS gaat uit van cijfers die voor het seizoen zijn gecorrigeerd, UWV niet”, zegt de econoom.

Bij vrouwen daalde de werkloosheid in februari nog wel, maar het percentage werkloze vrouwen is nog altijd 0,5 procentpunt hoger dan dat van mannen.

Bij UWV nam het aantal geregistreerde mensen zonder baan in februari af met 0,1 procent tot 496.000. De cijfers verschillen met die van het CBS omdat de instanties verschillende definities hanteren.

Minder ontslagaanvragen
Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalde in februari tot 280.000. Dat komt vooral doordat het aantal nieuwe uitkeringen met bijna een derde afnam, aldus UWV. De instantie kreeg ook heel wat minder ontslagaanvragen. In de eerste twee maanden van dit jaar werden 5400 aanvragen ingediend, 22 procent minder dan in diezelfde periode in 2010.

Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalde tot 280.000. Dat komt vooral doordat het aantal nieuwe uitkeringen met bijna een derde afnam.FNV: kabinet overtreedt internationale regels met WIA

ILO07-03-2011

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft felle kritiek op de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De ILO vindt de uitvoering van de WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het door Nederland bekrachtigde ILO-verdrag 121.


De vakcentrale FNV vroeg in 2006 al om een beoordeling van de WIA door de ILO. De WIA wordt binnenkort door de Tweede Kamer besproken. De FNV verwacht dat het kabinet de WIA naar aanleiding van de kritiek aanpast.

Verruiming WIA

‘Wij wisten al dat de WIA te krap, te zuinig en nodeloos ingewikkeld is’, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld. ‘De uitspraak van de ILO is zeldzaam negatief en bevestigt ons standpunt. Wij vinden dat het kabinet zich moet houden aan de internationale verdragen die door Nederland ondertekend zijn. Het kan niet anders dan dat minister Kamp van Sociale Zaken de WIA nu snel gaat verruimen.’


Zware kritiek


Op 2 punten van de WIA heeft de ILO zware kritiek. De ILO oordeelt dat de drempel om in de WIA te komen in strijd is met ILO-verdrag 121. Werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgen nu geen WIA-uitkering. Die grens ligt volgens de ILO te hoog en moet naar beneden. Op dit moment krijgt bijna de helft van de mensen die gekeurd worden door deze veel te hoge drempel geen WIA-uitkering.


De WGA-vervolguitkering, onderdeel van de WIA, is zo laag dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die onvrijwillig werkloos zijn, beneden het bestaansminimum uitkomen. Dat het kabinet dat ‘repareert’ met een toeslag is volgens de ILO onvoldoende om aan het verdrag te voldoen. De hoogte van die uitkering moet worden afgeleid van het laatstverdiende loon en niet, zoals nu, van het minimumloon. De WGA-vervolguitkering mag ook niet afhankelijk worden gemaakt van het zoeken naar, en accepteren van werk.

Net als de FNV dringt de ILO er bij het kabinet op aan om de WIA zo snel mogelijk aan te passen en volledig in overeenstemming te brengen met het door Nederland ondertekende ILO-verdrag 121.Geen aantasting van ww zieke werknemer

Minister Kamp9 maart 2011

Minister Kamp van Sociale Zaken ziet af van het voorstel om het recht op een ww-uitkering in te korten met de periode dat werklozen in de Ziektewet zitten. Wel komt hij dit najaar met een wetsvoorstel om mensen sneller uit de Ziektewet te krijgen.

Kamp ontvouwt zijn eerder aangekondigde plannen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling om het ‘stapelverbod’ op 1 juli van dit jaar in te laten gaan, maar de PVV lag daarbij dwars. De partij wil niet tornen aan de Werkloosheidswet. Volgens het kabinet lokt de huidige situatie echter misbruik uit: het kan voor werklozen aantrekkelijk zijn om zich tijdens hun recht op een ww-uitkering ziek te melden, omdat ze dan langer uitkeringsgerechtigd zijn.Minister Schippers: 'Extra personeel zorg wordt heel moeilijk'

16-03 2011

zorgpersoneelMinister Edith Schippers (Volksgezondheid) denkt dat het 'heel moeilijk wordt' om de belofte van het kabinet waar te maken dat er deze kabinetsperiode 12.000 extra medewerkers bijkomen in de gezondheidszorg.

Ze zei dat woensdag op RTL Z, dat de komende tijd regelmatig in een tv-uitzending de uitvoering van plannen met de betrokken minister doorneemt. 'We hebben geen blik verzorgers of verpleegkundigen dat we kunnen opentrekken. Je moet ze ook opleiden', zei Schippers. De arbeidsmarkt wordt bovendien steeds krapper, betoogde ze. Schippers benadrukte dat het kabinet er alles aan zal doen om de belofte waar te maken.

Overschrijding
Schippers zei in de uitzending verder dat er op haar begroting 'een overschrijding zit aan te komen'. 'En die is fors', zei de minister. Ze wilde niet zeggen hoe groot de financiële tegenvaller is. De 12.000 extra handen aan het bed waren vooral een wens van gedoogpartner PVV waarmee regeringspartijen VVD en CDA afspraken hebben gemaakt. Eerder deze week presenteerde Schippers voorstellen die ervoor moeten zorgen dat ziekenhuizen meer beloond moeten worden naar de prestaties die ze leveren.

Onrust
De opmerkingen van Schippers over de extra handen in de zorg en de verwachte financiële tegenvaller leidden woensdag tot onrust onder oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Op initiatief van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman komt er daarom binnenkort een spoeddebat over de uitspraken.

Heel raar
Voortman noemde het 'heel raar' dat het kabinet het vorige week in een debat nog deed voorkomen dat het wel goed zou komen met het werven van de extra arbeidskrachten. Voortman kreeg bij haar verzoek om een debat steun van PvdA, SP, D66 en ChristenUnie.


Gehandicapte financieel in de problemen

 

gehandicapte22-03 2011 Door: Carolien Stam

Van de mensen met een beperking die 24-uurszorg nodig hebben, komt 40 procent nauwelijks rond. Ze moeten beroep doen op spaargeld of bijzondere bijstand. Dat blijkt uit de peiling van de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad): ‘Alle Handen Thuis’. Ondervraagden zijn tevreden over de zorg, ze hebben het gevoel zelf de regie te hebben.

Om de eindjes aan elkaar te knopen doet ruim de helft van de gehandicapten die 24-uurs zorg nodig hebben, regelmatig een beroep op spaargeld, lening of de bijzondere bijstand. Dat blijkt uit een peiling van de CG-Raad naar de effecten van veranderingen in de AWBZ. 40 Procent kreeg na de invoering van de Wmo minder uren hulp bij het huishouden. De pakketmaatregelen - begeleiding voor lichtere beperkingen is uit de AWBZ gehaald – hadden als effect dat zij minder uren ondersteuning kregen.

Monitor
De peiling ‘Alle Handen Thuis’ is in oktober en november 2010 uitgevoerd en maakt onderdeel uit van de AWBZ-monitor. Bij de peiling is gekeken naar een specifieke doelgroep: mensen tussen de 18 en de 70 jaar met een chronische ziekte of een beperking, die thuis langer dan een jaar 24 uur per dag op hulp van anderen kunnen terugvallen.

Vangnet
De deelnemers maken niet alleen gebruik van AWBZ-zorg, maar ook van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers. Op die manier zijn mensen in staat een continu vangnet te creëren. Bijna de helft is tevreden tot heel tevreden over de manier waarop zij die zorg en ondersteuning thuis hebben geregeld. 60 Procent heeft het gevoel daarover de eigen regie te hebben.

Mantelzorger
Ook maken de ondervraagden zich zorgen om de overbelasting van de mantelzorgers. De druk op hen neemt toe, omdat er steeds minder professionele hulp beschikbaar is door de bezuinigingen. Als mantelzorgers de hulp niet meer kunnen bieden, ontstaat acuut een probleem. Dit kan het zelfstandig wonen in gevaar brengen. Een groot aantal van de mensen noemt het verhuizen naar een zorginstelling ‘een schrikbeeld’.

Eigen regie
De CG-Raad doet op basis van de peiling een aantal aanbevelingen. Allereerst is het belangrijk de eigen regie van mensen te versterken. Het persoonsgebonden budget (PGB) en de cliëntvolgende bekostiging geven de cliënt meer invloed en keuzevrijheid. Door gebruik te maken van de eigen regie van mensen kan de zorg efficiënter en minder bureaucratisch worden georganiseerd, aldus de CG-Raad.

Indicatiestelling
De raad pleit ook voor meer samenhang en afstemming in de zorg, die de bureaucratie en de belasting van de zorggebruikers zelf zal verminderen. Verder is de integrale indicatiestelling belangrijk om de effecten van een beperking beter in kaart te brengen en meer gericht te compenseren. Dat leidt tot maatwerk en levert zowel voor mensen met een beperking als voor de overheid enorme voordelen op.zonnetje in huis
Roosje

  • Gezien op marktplaats:

    Nederlands kabinet aangeboden, z.g.a.n.,
    zeer geschikt voor België.Redactioneel    

AGENDAmaandag 28 maart t/m zondag 3 april 2011
week van de psychiatrie
info: http://www.basisberaad.nl

Woensdag 30 maart 13:00 tot 15:30 uur
Initiatiefgroep RoSA!

Donderdag 31 maart 10:00 tot 18:00 uur
Landelijke cliëntenraad
Blokhoeve Nieuwegein

Zaterdag 9 april 10:00 tot 15:30 uur
WWaar word ik blij van?
Johannes Camphuysstraat 101 Utrechtbr /> info: http://www.armekant-eva.nl

Maandag 16 mei 13:00 tot 15:00 uur
Aktiegroep Kiezen voor delen
info: http://www.rosarotterdam.nl

Woensdag 25 mei 13:30 tot 17:00 uur
Breed Overleg RoSA!
Citykerk
NOG STEEDS vrijwilligers gezochtOndersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen verhaal.

nadere informatie via: mail@rosarotterdam.nl
of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.FOTO'S 26 januari 2011

 
 
 
 
 
 
NOG niet gezien ?
 


De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !
LEZING OVER WERKENDE ARMEN DOOR WILL TINNEMANS VOOR ROSA! OP DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST
26 JANUARI 2011 

REPORTAGE CINEAC TV VAN DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST VAN ROSA!  
         DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor 

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)
 
Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2011
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie

ORGANISATIE ROSA!

Primair is de Rotterdamse Sociale Alliantie een netwerk van ervaringsdskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten die zich bezig houden met de armoedebestrijding in Rotterdam.

Zij doet dat door de Rotterdammers en de Rotterdamse politiek te informeren en te beïnvloeden. Met publicaties, bijeenkomsten, de jaarlijkse viering van de Internationale Dag tegen de Armoede, een Nieuwjaarsbijeenkomst en gesprekken met de politiek en de Wethouder met Armoede in de portefeuille.

Leden van RoSA! bezoeken plaatselijke, provinciale en landelijke bijeenkomsten van organisaties tegen de armoede (Actiegroep Kiezen voor Delen, SPOC, de Arme Kant van Nederland-EVA en de landelijk Sociale Alliantie)en maken zo veel mogelijk deel uit van die organisaties.

Breed overleg
Het breed overleg komt twee tot drie keer per jaar bij elkaar (of vaker indien nodig) om te evalueren en de plannen voor de toekomst van RoSA! te bespreken. Alle leden van het netwerk worden daartoe uitgenodigd.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar om de continuïteit van RoSA! te bewaken en de taken te verdelen tijdens bijeenkomsten van RoSA! In drukke tijden komt men elke twee weken bij elkaar. De initiatiefgroep bestaat uit vrijwilligers en heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeën, vrijwilligers en andere deelnemers. 

Kerngroep
De kerngroep is een soort van dagelijks bestuur en heeft een gezamenlijk email adres waarin men elkaar op de hoogte houdt en zorgt dat alle signalen naar buiten en alle binnenkomende signalen gedeeld en gecommuniceerd worden.

Actiegroep
Hoewel RoSA! noodgedwongen uit moet gaan van doelen op lange termijn is op haar oprichtingsvergadering op 16 oktober 2007 besloten ook acties niet uit de weg te gaan, als die echt noodzakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de actiegroep Kiezen voor Delen, die zich bezig hield met de aangekondigde bezuinigingen vanuit de Gemeentebegroting 2011, voorafgaande aan de begrotingsbehandeling.

Het middel van actie mag niet tot institutionalisereng leiden, om de strijd tegen de armoede niet te verzwakken. De spontaniteit via actualiteit zal voorop moeten staan. Dat zorgt voor nieuwe kracht en nieuwe inzichten. Actualiteit en spontaniteit van een relevante actiegroep tegen de armoede en sociale uitsluiting zal door RoSA! ondersteund worden. 

Ondersteunende stichting
Bij het aanvragen van subsidies voor haar activiteiten werd RoSA! geconfronteerd met het feit van dat subsidies alleen door een rechtspersoon aangevraagd konden worden. Daarbij blijft het van bijzonder belang dat RoSA! een netwerkorganisatie is en haar bestaansrecht ontleent uit de impulsen vanuit het netwerk.

Conclusie
In alle groepen of eenheden van RoSA! staat het belang van de arme Rotterdammer voorop.

ABONNEMENT

Mocht u vrienden, kennissen of organisaties kennen voor wie onze nieuwsbrief van belang kan zijn, stuur dan deze mail door. Zij kunnen zich dan aanmelden door een mail te sturen naar

mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp
“gratis abonnement nieuwsbrief”.

 

Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze nieuwsbrief stuur dan een antwoordmail naar

mail@rosarotterdam.nl met als onderwerp “opzeggen nieuwsbrief”.

 

Eerdere nieuwsbrieven van RoSA! op onze website:

http://www.rosarotterdam.nl .
 

VERKLARING

Deze nieuwsbrief heeft als doel bekendheid te geven aan de armoedeproblematiek. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Rotterdam (act local), maar ook vergelijkingen gemaakt met de rest van Nederland, Europa of andere landen (think global). Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van eigen materiaal alsmede materiaal dat vergaard wordt uit andere nieuwsbronnen, zoals kranten, radio, TV, internet en persoonlijke inzendingen. Extern materiaal wordt zoveel  mogelijk integraal weergegeven.