triest Rotterdam
Nieuwsbrief 8
Rotterdamse Sociale Alliantie,
netwerk tegen armoede,
sociale uitsluiting en verrijking

4 december 2010

mail@rosarotterdam.nlEERSTE CIJFERS OVER BEZUINIGINGen OP BIJSTAND


huilen

Terwijl er nog druk gerekend wordt over de gevolgen die de gemeentelijke en rijksbezuinigingen gaan betekenen voor mensen met een uitkering, zijn de eerste die cijfers die begin deze week naar buiten zijn gekomen ronduit verontrustend.

Afgelopen maandag werd een rekenvoorbeeld aangeleverd, dat afkomstig was van de Cliëntenraad SoZaWe Rotterdam, gericht aan de Actiegroep Kiezen voor Delen.

In dit voorbeeld werd uitgegaan van een twee ouder gezin met kinderen van tien en veertien jaar, die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. In de berekening was meegnomen: de daling van de kindertoelage voor beide kinderen, de verhoging van de premie voor de collectieve zorgverzekering en de verwachte daling van de zorgtoeslag. Totaal een achteruitgang per maand van € 52,43.

In de toelichting op de cijfers werd vervolgens gesproken over de dalende huurtoeslag, de stijgende kosten van water en mogelijk andere kostenposten, zodat we er van uit kunnen gaan dat een huishouden met deze samenstelling zeker zestig euro per maand moet inleveren.

Hierin is nog niet meegenomen dat de afvalstoffenheffing van € 21,58 niet meer automatisch kwijtgescholden wordt en ook niet de regeringsmaatregelen, die men vanuit den Haag zo snel mogelijk in 2011 wil gaan invoeren.

Dit is slechts een eerste berekening en uiteraard gelden voor andere categoriën uitkeringsgerechtigden andere bedragen.  Voor veel huishoudens in de bijstand is het vrij besteedbaar inkomen nu al vijftig euro of zelfs minder. Duidelijk is dat als daar nog vijftien tot twintig euro per week vanaf gaat de problemen niet meer te overzien zijn.

Mensen met weinig inkomen hebben part noch deel gehad aan het ontstaan van de crisis. Maar worden wel gepakt op het moment dat volgens de economen de crisis door zijn dieptepunt heen is.
Feijenoord maakt aanvalsplan voor hulp aan vijf armste wijken


 

Op 13 oktober vond in de Tarwewijk de Stedenestafette plaats, een manifestatie in het kader van het Europees jaar tegen de armoede. RoSA! organiseerde als onderdeel daarvan een workshop over de "stip op de horizon", ofwel "Rotterdam Armoedevrij in 2020". Aanwezig in de workshop was de beleidsmedewerkster van de deelgemeente Feijenoord, die aankondigde dat er op korte termijn een aanvalsplan tegen de armoede in Feijenoord opgesteld zou gaan worden. Verheugend is het om te zien dat in de Echo van 18 november hierover al een artikel is verschenen:

FEIJENOORD - Feijenoord gaat een 'taskforce armoedebestrijding' in het leven roepen om armoede te bestrijden. Dat heeft het dagelijks bestuur vorige week bekend gemaakt tijdens de begrotingsbehandeling. Bestuurder Turan Yazir wil met zijn aanvalsplan armoede uit de wijken verbannen. Het is voor het eerst in Rotterdam dat een deelgemeente op deze schaal een plan voor armoedebestrijding ontwerpt.

De allerarmste inwoners van Feijenoord worden binnenkort geholpen door de deelgemeente. In de wijken Hillesluis, Feijenoord, Bloemhof, Afrikaanderwijk en Vreewijk gaat de deelgemeente een armoedeproject opzetten. Volgens cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek behoren deze gebieden tot de armste wijken van Rotterdam. Sommige inwoners hebben letterlijk geen idee hoe ze de volgende dag aan eten moeten komen. Dagelijks bestuurder Turan Yazir wil daar met zijn aanvalsplan fors op inzetten: 'We proberen hiermee armoede uit de wijken te bannen.'

Daar moet ondermeer een taskforce armoedebestrijding voor gaan zorgen: deze delegatie van raadsleden en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld gaan het dagelijks bestuur adviseren over maatregelen op het gebied van armoede. Ook wil Yazir hulpdiensten die zich bezighouden met armoedebestrijding beter met elkaar laten samenwerken. De eerste concrete acties zullen begin 2011 aangekondigd worden. Het bestuur heeft een bedrag van 200.000 euro vrijgemaakt voor armoedeaanpak.

foto: Veel inwoners uit de armste wijken van Feijenoord zijn afhankelijk van de voedselbank. (Fotoarchief Roel Dijkstra)

ZIE HET VERSLAG VAN DE STEDENESTAFETTE IN .PDF
Bliksemactie kiezen voor delen


bliksem

Op 1 november 2010 is spontaan de Rotterdamse actiegroep ‘Kiezen voor Delen’  ontstaan. Uit ongenoegen en toenemende zorg over de steeds slechter wordende positie van de ruim 60.000 Rotterdamse stadgenoten. Zorg om Rotterdammers die chronisch ziek, gehandicapt, dak- of thuisloos, werkend arm, bijstandsafhankelijk of op een andere manier gedwongen moeten zien rond te komen van een steeds lager besteedbaar inkomen.

Tijdens de begrotingsbesprekingen op 11 november, net voor aanvang van de Gemeenteraadsvergadering werd een manifest namens de actiegroep aangeboden aan wethouder Schrijer, verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Ron van der Rhee van Radio TV Rijnmond organiseerde ter plekke een radiointerview tussen vertegenwoordigers van de actiegroep en de wethouder. Diezelfde middag werd het interview rechtstreeks uitgezonden.

Mocht u interesse hebben in het manifest, de artikelen in de Echo en het Algemeen Dagblad of de radiouitzending, dan kunt u dit lezen en beluisteren op: http://www.kiezenvoordelen.nu
Nog meer bezuinigingsleed


bezunigen dollar knippen

NAS (NICO ADRIAANS STICHTING)

Na de sloop van de Pauluskerk heeft de NAS de zorg overgenomen voor de dak- en thuislozen en verslaafden in Rotterdam. Er wordt zowel dagopvang als nachtopvang geboden.

Door wethouder Kriens wordt het succes geclaimd dat het aantal dak- en thuislozen sterk is teruggedrongen. Of dit met de aankomende bezuinigingen een blijvend succes is valt te betwijfelen. Maar het is al wel aanleiding geweest om de subsidie van de NAS in de komende jaren in zijn geheel terug te gaan schroeven.

De dagopvang aan de Couwenburg dreigt daarvan als eerste het slachtoffer te worden. Het gebouw zou gesloopt moeten worden en het zou Rotterdam niet zijn als daar niet direct een projectontwikkelaar aan een hoge flat mag beginnen. Dat daarmee een unieke stadstuin met inheemse en exotische planten en groenten vernietigd wordt, opgebouwd samen met mensen van de dagopvang kan de Gemeente in zijn bezuinigingswoede weinig schelen.WOONBOND PERSBERICHT:
PROTEST TEGEN BEZUINIGING OP HUURTOESLAG


Het kabinet wil fors bezuinigen op de huurtoeslag. Voor huurtoeslagontvangers dreigt een korting van 15 euro per maand. De Woonbond roept huurders op om hiertegen te protesteren en de woordvoerders in de Tweede Kamer per e-mail te laten weten dat er niet mag worden bezuinigd op de huurtoeslag. De Tweede Kamer beslist begin december of de korting op de huurtoeslag doorgaat.

De nieuwe korting op de huurtoeslag, die in 2015 uitkomt op 15 euro per maand, komt bovenop de korting van 17,05 euro per maand die enkele jaren terug door minister Dekker is ingevoerd. De totale korting op de huurtoeslag komt daardoor in 2015 uit op 32 euro per maand!

Voor de Nederlandse Woonbond zijn de bezuinigingen op de huurtoeslag onaanvaardbaar. Directeur Ronald Paping: ‘Deze bezuinigingen mogen niet doorgaan. Ze raken de laagste inkomens. En hebben dramatische gevolgen voor de koopkracht.’ Paping wijst erop dat 72 procent van de huurtoeslagontvangers moet rondkomen van een uitkering of AOW met eventueel een klein pensioentje. Dat ruim 40 procent van de huishoudens 65-plusser is en dat een kwart van de huishoudens met huurtoeslag bestaat uit gezinnen met jonge kinderen.

Uit berekening op basis van gegevens van het Nibud blijkt dat een gezin met twee kinderen, een minimuminkomen van 1239 euro netto per maand en een huur 500 euro, de extra korting niet kan opbrengen. Een alleenstaande oudere met alleen AOW (en een klein pensioen) met een huur van 450 euro per maand heeft het weliswaar iets breder, maar kan toch niet meer dan 196 euro uitgeven aan extra uitgaven voor recreatie, huisdieren, servicekosten, vervoer, abonnementen, enzovoort. Daarbij krijgen ouderen ook nog vaak te maken met extra zorgkosten, extra vervoerskosten en extra servicekosten (door een lift of gemeenschappelijke ruimten). Een alleenstaande met een bijstandsuitkering en een huur van 400 euro per maand heeft slechts 67,50 euro over voor kosten die niet noodzakelijk zijn voor het directe levensonderhoud.ROTTERDAMSE ZEEMANSHUIZEN VECHTEN VOOR GASTVRIJHEID
!

In het veleden werd het welzijnswerk voor zeelieden in het Rotterdamse havengebied ruim gesteund door de staat en werkgevers en werknemersorganisaties en tevens door de International Transport Workers Federation met geld en goederen. De laatste jaren is die steun verzorgd door het Havenbedrijf Rotterdam. Deze steun dreigt nu definitief weg te vallen en daarmee staan de zeemanshuizen onder zware druk om überhaupt nog te kunnen blijven bestaan. Terwijl er momenteel steeds meer van gebruik gemaakt wordt door zeelieden uit Oost-Europa.

In een zeemanshuis kunnen zeelieden goedkoop naar huis bellen, internetten en met collega's een drankje nemen. Momenteel is van de vier zeemanshuizen het huis op de Heyplaat voorlopig al gesloten, een huis met daaraan verbonden een uitstekende sportaccomodatie.

Om het hoofd boven water te houden is op 4 november gezamenlijk met een tiental welzijnsorganisaties gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Een van de mogelijkheden is om zeemanshuizen ook toegankelijk te maken voor binnenschippers en vrachtwagenchauffeurs. De 34 aanwezigen hebben besloten een platform op te richten om gezamenlijk de Gemeente en het Havenbedrijf te benaderen om mede hun verantwoordelijkheid te nemen voor het voortbestaan van gastvrije zeemanshuizen in de grootste havenstad van Europa.Ook bezuinigingsleed te melden, stuur een e-mail.RoSA! zoekt mensen die de schaamte voorbij zijn


film

Ook wel eens uw hart willen luchten ? En geen schaamte meer om te laten zien hoe het is om met weinig geld rond te komen ? RoSA! biedt het podium om dit onder de aandacht te brengen van de de stad en de politiek.

Wij roepen u op om mee te werken aan een nieuwe documentaire van RoSA! Met verhalen van vijf mensen met een smalle beurs. Over hoe het nu is, maar ook hoe het gaat worden als de bezuinigingen op de uitkeringen doorgezet gaan worden.

Al eerder maakten we een documentaire over jongeren met weinig geld, de "DUKU docu". Om een indruk te krijgen kunt u deze bekijken op onze website.

Aanmelden bij: Hans Goosen (06 1033 1211) of Therese Steur (010 411 15 16).
EO: Voorkom afsluiting gas en licht bij gezin met kinderen


ijskoud

2 december 2010 - RTV Rijnmond

Kinderen mogen er niet de dupe van worden als hun ouders de energierekening niet betalen. Dat vindt de Rotterdamse gemeenteraad. De raad wil dat wethouder Schrijer (Sociale Zaken) extra inzet op het in de gaten houden van wanbetalers.

Zo moet worden voorkomen dat in de wintermaanden huishoudens met kinderen in de kou komen te zitten.

Drie maanden in de kou
Aanleiding is een uitzending van het televisieprogramma Uitgesproken EO over een Rotterdamse vrouw met drie kinderen die al een maand in de kou zit.

Niet meewerken
Netbeheerder Stedin sluit gas en elektriciteit in de wintermaanden normaal gesproken niet af, tenzij het gaat om fraude, hennepteelt of als klanten weigeren mee te werken aan een oplossing voor hun betalingsachterstand. Het laatste is het geval bij de Rotterdamse vrouw.

'Voor het weekend weer gas en licht'
Toch wil de raad dat er deze wintermaanden extra wordt gecontroleerd. Wethouder Dominic Schrijer heeft toegezegd dat het Rotterdamse gezin voor het weekend weer gas en licht heeft. Binnenkort komt hij met cijfers over het aantal afsluitingen in Rotterdam en de precieze aanpak van wanbetalers in de winter. 

zonnetje in huis
Roosje

  • Rotterdam zou toch voor iedereen een veilige thuishaven moeten zijn?Redactioneel


AGENDA

woensdag 15 december 19:30 uur
Debat over de armoedeval en de 'working poor', georganiseerd door de SP en Leefbaar Rotterdam in Arminius, Museumpark 3. Gratis toegang.

Bezoek onze nieuwjaarsbijeenkomst in januari. Datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.

 NOG STEEDS vrijwilligers gezocht


Ondersteun RoSA! met uw inzet of stuur uw eigen verhaal.

nadere informatie via:
mail@rosarotterdam.nl of 06 513 66 000 of 06-10 33 12 11.fOTO'S 17 OKTOBER 2010

                  
    

 
    
                                                         


kies op onderwerp

NOG niet gezien ?

De eerste vijf stippen             

 

Stippen op de horizon zijn voornemens van organisaties of personen om Rotterdam armoedevrij te maken in 2020. Deze film werd vertoond tijdens de Stedenestafette in Charlois.


Ook een stip zetten ?
Stuur een e-mail !

         DOEL EN MIDDELEN VAN ROSA!

Waar staat de Rotterdamse Sociale Alliantie voor ?

Zij zet zich in voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en is tegen verrijking in Rotterdam.

Zij behartigt de belangen van mensen die onder de armoedegrens leven en brengt het onder de aandacht van Rotterdammers en de politiek.

Zij onderhoudt  een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en breidt deze samenwerking uit.

RoSA ! is een vrijwilligersorganisatie zonder vaste bron van inkomsten. Vandaar dat elke bijdrage die binnen komt van harte welkom is.

U kunt uw donatie of schenking (fiscaal aftrekbaar) storten op onze bankrekening bij de Rabobank onder nummer 1559.97.181  ten name van Rotterdamse Sociale Alliantie.

Secretariaat RoSA!
p/a KSA, Hang 7
3011GG Rotterdam

mail@rosarotterdam.nl
www.rosarotterdam.nl

tel. 010 466 67 22 (Alexander Borst)
tel. 010 411 15 16 (Therese Steur)
tel. 06 1033 12 11 (Hans Goosen)br />
Kamer van Koophandel: 24473747

Rabobank: 1559.97.181

© 2007 - 2010
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie