STANDPUNTEN BIJ DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 2012


Partij van de arbeid

PVDA - AOW

De PvdA stelt 2 voorwaarden aan de verhoging van de AOW-leeftijd:
1. Mensen die lang hebben gewerkt tegen een laag inkomen mogen niet de dupe worden van de verhoging van de AOW-leeftijd
2. De verhoging van de AOW-leeftijd mag niet ten koste gaan van mensen die op latere leeftijd werkloos worden en die niet meer aan het werk komen.
Steeds ouder worden kost ook steeds meer geld. De rekening hiervan kunnen wij niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Wij vragen daarom aan alle Nederlanders een bijdrage in de vorm van langer doorwerken, maar alleen als dat ook echt kan. Het pensioenakkoord uit 2011, gesloten door de sociale partners, voldeed aan onze voorwaarden, maar is helaas door VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks van tafel getrokken. Deze 5 partijen verhogen volgend jaar de AOW-leeftijd al. Mensen kunnen zich niet meer op tijd voorbereiden en goede overgangsmaatregelen zijn afwezig.
De PvdA kiest ter reparatie voor een sterk en sociaal alternatief: er komt een goede regeling voor mensen die al van jongs af aan hebben gewerkt voor een laag inkomen en mensen die op latere leeftijd werkloos worden. Omdat wij de rekening niet willen doorschuiven naar volgende generaties, beginnen we in 2017 met de verhoging van de AOW-leeftijd.
Onze oplossingen:
• We koppelen de AOW aan de levensverwachting. De AOW leeftijd gaat in 2017 omhoog met een half jaar, in 2020 en 2022 opnieuw met een half jaar en in 2025 naar 67 jaar. Dat biedt toekomstige gepensioneerden ruimschoots de tijd zich voor te bereiden op verandering.
• Mensen moeten zich voldoende kunnen voorbereiden op langer doorwerken, zodat er geen gat valt tussen AOW-leeftijd en bestaande pensioenrechten.
• Alle sociale verzekeringen en –uitkeringen, inclusief de WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, lopen door tot de nieuwe AOW-leeftijd. Mensen komen zo niet tussen hun 65e en de nieuwe AOW-leeftijd in de bijstand.
• Er komt een vervroegde AOW voor mensen die na hun 61e onvrijwillig aan de kant komen te staan.
• Er komt een mogelijkheid om de AOW-uitkering één tot twee jaar eerder te ontvangen, maar dan wel met een korting van 6%. Mensen die lang gewerkt hebben tegen een laag inkomen kunnen toch op hun 65e stoppen. Door gebruik te maken van een werkbonus en een Vitaliteitsregeling kunnen zij de korting op hun AOW-pensioen terugbrengen van 6% naar 3%.
• Op korte termijn moet de arbeidsmarktsituatie van ouderen zodanig verbeteren dat mensen ook daadwerkelijk kunnen doorwerken tot de 67. We ondersteunen oudere werknemers bij het vinden van werk en pakken de leeftijdsdiscriminatie aan.
• Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt: bestaande atv-regelingen worden voor zover mogelijk afgebouwd, de mogelijkheden om bijvoorbeeld thuis te werken worden verbeterd en mensen die in deeltijd werken moeten gestimuleerd worden meer uren te werken. Dit kan onder andere door het makkelijker maken van het combineren van arbeid- en zorgtaken.
• Mensen met lagere inkomens krijgen de gelegenheid meer pensioen op te bouwen. Dat kan door het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd te verlagen.
• Er komt nieuwe wetgeving voor de wijze waarop onze pensioenfondsen worden bestuurd. Maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij belangrijk. Werkgevers moeten medeverantwoordelijk blijven voor gezonde pensioenfondsen.
• Er komt een nieuw toetsingskader voor pensioenen waarin de solidariteit tussen generaties (jong en oud), maar ook binnen generaties (hoog- en laagopgeleid) centraal staat.

PVDA – Bijstand
De Wet werk en bijstand biedt iedereen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. De bijstand is dus een vangnet voor iedereen die niet kan werken. Wie wel kan werken, moet aan de slag. Bijstandsfraude moet stevig worden aangepakt, want misbruik van sociale voorzieningen tast het draagvlak in de samenleving hiervoor aan. De PvdA wil fraude vooral aanpakken via bestandskoppeling. Zo houden we de bijstand sterk en sociaal. De PvdA is blij dat de invoering van de huishoudtoets van tafel is.
Onze oplossingen
• Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. De hoogte van de bijstand mag nooit zakken onder de norm van het Nibud: niet veel, maar toereikend;
• Het is onacceptabel dat kinderen in Nederland opgroeien in armoede. Kinderen verdienen daarom een speciale plek in de armoedeaanpak, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en de armoede kunnen ontgroeien. Wij zijn actief voorstander van ondersteuning van fondsen die het sporten van kinderen mogelijk maken of bijdragen aan de hoge schoolkosten;
• Voor werkloze jongeren geldt: terug naar school of aan het werk. De gemeenten zien daar op toe en bieden ondersteuning;
• Veel mensen zullen niet (meteen) een volledige betaalde baan kunnen vinden. Hen helpen we actief hun positie te verbeteren. Zo nodig krijgen ze een opleiding of een leer- werkbaan aangeboden.
• Mensen met een onvolledige AOW kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende bijstandsuitkering.

PVDA – Schulden
• Niet alleen schulden zelf, maar ook de oorzaken hiervan (verslaving, langdurige werkloosheid, geen diploma) moeten in samenhang worden aangepakt.
• Schuldproblemen moeten eerder aan het licht komen om grotere problemen voor later te voorkomen. Voorlichting en schuldhulpverlening aan jongeren kunnen door instellingen als het Nibud op scholen worden verzorgd. Jongeren moeten veel bewuster worden van de impact van een schuld. Branches die actief op jongeren adverteren moeten meewerken om schulden te voorkomen.
• Malafide geldverstrekkers worden aangepakt zodat uitbuiting wordt tegengegaan.
• Er komen convenanten met deurwaarders. Mensen in schulden moeten niet extra in de schulden worden gejaagd door exorbitante incassokosten.


Socialistische Partij

SP Armoede
Om de armoede te bestrijden stelt de SP een structurele verhoging van het wettelijk minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen voor van 5 procent voor de komende vier jaar. Door het invoeren van een werkbonus wordt werken lonender. Mensen met een baan tegen het minimumloon krijgen van de overheid een werkbonus. De werkbonus wordt afgebouwd naarmate iemand meer gaat verdienen. Het geld dat bestemd is voor gemeentelijke armoedebestrijding moet daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Door de kinderbijslag en de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken komt het geld daar terecht waar het het hardste nodig is. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.

SP – AOW
Wat de SP betreft blijft de AOW-leeftijd in ieder geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar

SP – Bijstand
De SP vindt de bijstandsnorm structureel te laag. Om de armoede te bestrijden wil de SP een structurele verhoging van het minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen van 5 procent voor de komende vier jaar. Gemeenten krijgen weer de mogelijkheid om categoriale bijstand te verstrekken. De sollicitatieplicht is geen automatisme meer voor mensen ouder dan 57,5 jaar en alleenstaande ouders met jonge kinderen onder de 12 jaar, maar afhankelijk van de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk. Er worden gemeentelijke leer-werkmaatschappijen opgericht, waar mensen die nog geen werk kunnen vinden scholing en praktijkervaring wordt geboden tegen een eerlijk loon. Uitkeringen en voorschotten worden tijdig verstrekt, de menselijke maat staat centraal bij uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Zolang geen vermoeden van fraude bestaat, mogen gemeenten geen verplichte huisbezoeken afleggen. Gemeenten leggen de voorwaarden waaraan huisbezoeken moeten voldoen vast , om wanpraktijken te voorkomen.

SP – Schulden
De huidige bijstandsuitkering is te laag en moet de komende jaren met in totaal 5 procent worden verhoogd. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om bijzondere bijstand te geven. De toegang tot tijdelijke bijstand voor kleine ondernemers moet worden vereenvoudigd, door bij de vaststelling van het vermogen de waarde van onroerende goederen niet mee te nemen. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om armoede te bestrijden, schulden te saneren en te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede. De vrijlatingsregeling voor mensen die vanuit de bijstand gaan werken wordt verruimd.


GroenLinks

Groen Links – Armoede
Ruim één op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede. GroenLinks wil dat iedereen een gelijke kans krijgt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk inkomen.
GroenLinks wil ervoor zorgen dat niemand in Nederland in armoede hoeft op te groeien. Daarom willen we de kinderbijslag verhogen voor ouders met weinig inkomen. Mensen die hard werken en weinig verdienen, gaan minder belasting betalen. Zo houden ze aan het eind van de maand meer over. Omdat de inkomstenbelasting lager wordt, wordt het ook makkelijker voor werkgevers om meer mensen in dienst te nemen. Zo kunnen meer mensen aan het werk die nu aan de kant staan. Als mensen pech hebben en volledig arbeidsongeschikt raken, is een goede uitkering vanzelfsprekend. Mensen die geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd, krijgen een gepaste baan aangeboden.
GroenLinks wil dat mensen met een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering er tenminste 100 euro per maand op vooruit gaan. Zo komt er een eerlijke balans tussen inzet en inkomen, waarbij meedoen wordt beloond.

Groen Links – AOW
Nederland vergrijst. GroenLinks wil daarom de AOW-leeftijd versneld verhogen. Dat is eerlijker voor jongeren en goed voor financiële duurzaamheid van Nederland. Een uitzondering maakt GroenLinks voor mensen die 45 jaar hebben gewerkt; die moeten op jongere leeftijd uit kunnen treden dan bijvoorbeeld kantoorwerkers.
De AOW is een basispensioen voor alle Nederlanders van 65 jaar en ouder. De regeling stamt uit 1957. Vergeleken met toen leven Nederlanders steeds langer en krijgen ze minder kinderen. De kosten stijgen, en bovendien worden de kosten verdeeld over steeds minder werkende mensen. GroenLinks maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de AOW.
GroenLinks wil de AOW-leeftijd verhogen, zodat de regeling ook houdbaar blijft voor toekomstige generaties. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met een maand te verhogen (zoals is afgesproken in het begrotingsakkoord voor 2013, het Lente-akkoord). In 2014 wordt de AOW-leeftijd verhoogd met twee maanden, daarna jaarlijks met drie maanden. In 2017 ligt de AOW-leeftijd dan op 66 jaar, in 2021 op 67 jaar. Daarna wil GroenLinks de AOW-leeftijd koppelen aan de levensverwachting. Sommige mensen hebben weinig mogelijkheden om het verlies te compenseren, bijvoorbeeld mensen die nu al met prepensioen of VUT zijn. GroenLinks treft voor hen een overgangsregeling om de inkomensgevolgen te beperken.
GroenLinks wil toe naar een flexibele AOW, zodat mensen die al vroeg zijn gaan werken, jonger uit kunnen treden. Ouderen met een hoog aanvullend pensioen moeten juist bij gaan dragen aan de AOW-premie. Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat blijkt ook uit onze koopkrachtcijfers. Door de maatregelen van GroenLinks zal de komende kabinetsperiode de gemiddelde koopkracht voor gepensioneerden gelijk blijven, maar gaan mensen met een hoog aanvullend pensioen er in koopkracht achteruit. Hierdoor kunnen we de mensen met een klein pensioen koopkrachtwinst bieden.

Groen Links – Bijstand
De bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen andere bron van inkomsten hebben. De bijstand is laag; zeker voor ouders met kinderen betekent bijstand armoede. GroenLinks wil zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen hebben. De beste weg daarheen is ervoor zorgen dat mensen kansen krijgen en weer aan de slag kunnen.
GroenLinks wil de nadruk leggen op wat mensen wél kunnen en daar in investeren. Recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang zijn essentieel.
GroenLinks pleit voor de Wet werk en zekerheid (WWZ). De WWZ bundelt verschillende wetten tot een nieuwe regeling: de Wet werk en bijstand, Wet investeren jongeren, Wajong en delen van de Wet sociale werkvoorziening. In de WWZ staat meedoen centraal ; iedereen die langer dan een jaar werkloos is en geen WW meer ontvangt, krijgt hulp om weer aan de slag te gaan, via de gemeente. Zo gaan mensen van werk naar werk, in plaats van werk naar bijstand.
Er zijn meer laagdrempelige leertrajecten nodig voor volwassenen. Die moeten aangeboden worden door met name de regionale opleidingscentra (roc’s), maar ook door het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld bijstandsmoeders makkelijker terugkomen op de arbeidsmarkt als er meer scholingsaanbod voor volwassenen is.

Groen Links – Schulden
?


Democraten 66

D66 – Armoede
Werken is de beste bestrijding van armoede. Investeren in economische groei en onderwijs is cruciaal. Het verhogen van de arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfstandigheid voor man en vrouw. D66 heeft specifieke aandacht, bijvoorbeeld door opleidingen, voor lager opgeleide vrouwen.
Uiteraard moet er een beschaafd vangnet zijn voor mensen die niet kunnen werken. Tien procent van de kinderen jonger dan elf jaar groeit op in armoede. Zij hebben een twee keer zo grote kans om ook als volwassene te eindigen in armoede. Deze kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat zij volwaardig meedoen en kansen krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om sport, cultuur en onderwijs.

D66 – AOW
D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten we deze automatisch meestijgen met de levensverwachting.
Daarnaast maken we de AOW-leeftijd flexibeler. Mensen krijgen keuzevrijheid over de leeftijd waarop ze de AOW laten ingaan. Zo helpen we mensen die op latere leeftijd met pensioen willen. Ook kunnen mensen de AOW eerder laten ingaan. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een latere uitkering.
D66 maakt doorwerken na de officiële pensioenleeftijd, zoals steeds meer mensen willen, eenvoudiger. Daartoe stellen wij een aantal maatregelen voor: Scholingsvouchers voor langdurig werkloze ervaren krachten, minder werkgeversrisico voor ziekte van 55+-werknemers en fiscale voordelen voor op de arbeidsmarkt actieve ouderen.

D66 – Bijstand
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Daar worden we allemaal beter van. Daarom willen wij dat de overheid mensen maximale ruimte en kansen biedt, zodat zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen.
De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Maar D66 heeft ook oog voor mensen die het echt niet kunnen. Wij willen hen die het echt nodig hebben een sociaal vangnet bieden, maar wel met het idee dat mensen op korte termijn weer op eigen benen kunnen staan.

D66 – Schulden
?


Volkspartij voor vrijheid en democratie

VVD – Armoede
Niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Wij hebben in Nederland een prima sociaal vangnet voor mensen die echt niet (meer) kunnen werken.Deze mensen krijgen bijstand, maar in ruil daarvoor vragen we waar mogelijk wat terug voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, passen sancties.Werken moet lonen. Door de vele inkomensafhankelijke regelingen gaan veel mensen er financieel op achteruit als zij van een uitkering naar een baan gaan. Werkloze alleenstaande ouders die vier dagen in de week tegen het minimumloon gaan werken gaan er in Nederland meer dan 1.000 euro per jaar op achteruit. Dit vindt de VVD onacceptabel.

Armoedeval
Werken moet lonen. Door de vele inkomensafhankelijke regelingen gaan veel mensen er financieel op achteruit als zij van een uitkering naar een baan gaan. Werkloze alleenstaande ouders die vier dagen in de week tegen het minimumloon gaan werken gaan er in Nederland meer dan 1.000 euro per jaar op achteruit. Dit vindt de VVD onacceptabel. Daarom geeft de VVD aan iedereen die werkt een belastingkorting. Alle werkende Nederlanders profiteren van die lastenverlichting, omdat ze netto meer over houden.

VVD – AOW
De VVD staat voor een goede oudedagsvoorziening voor mensen die hun hele leven hebben gewerkt. Door de vergrijzing en de ontgroening, en het daarmee samenhangend tekort op de arbeidsmarkt is langer doorwerken echt noodzakelijk.
Daarnaast hebben we te maken met een fors langere levensverwachting dan tijdens de invoering van de AOW. De VVD vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we door de AOW versneld te verhogen naar 67 in 2018.
Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen wordt deze na 2018 gekoppeld aan de levensverwachting. We willen de AOW betaalbaar houden en voorkomen dat de uitkering omlaag moet.

VVD – Bijstand
We vinden het asociaal om mensen voor hun hele leven in de bijstand te parkeren. In de bijstand zal een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen komen.
Men krijgt bijstand, maar in ruil daarvoor vraagt de VVD waar mogelijk iets terug te doen voor de samenleving, , zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als mensen zich daarvoor onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, passen sancties. Zo voorkom je sociaal isolement. Er blijft altijd een groep voor wie betaald werk een stap te ver is. Voor hen zal het vangnet blijven bestaan. Jongeren kunnen leren of werken. Er is genoeg te doen in de samenleving. Fraude
Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld. Onterecht betaalde uitkeringen dienen tot op de laatste cent te worden teruggevorderd. De VVD wil geen minimumbedrag waaronder niet wordt teruggevorderd. Wie schuldig is aan fraude verliest zijn uitkering. De VVD geeft fraudepreventie een hoge prioriteit door controles op rechtmatigheid uit te voeren. De VVD wil bovendien stoppen met de export van fraudegevoelige sociale voorzieningen, zoals de kinderbijslag buiten de EU

VVD – Schulden
?


Christendemocratisch Appel

CDA - Armoede
Betaald werk is volgens ons nog steeds de beste manier om volwaardig aan de maatschappij deel te kunnen nemen. Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er goede voorzieningen zijn.
Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Wijvinden dat die mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen. Ze moeten weerbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld door goede schuldhulpverlening of goede verslavingszorg, of door hulp te bieden bij het vinden van passend werk. Voedselbanken kunnen daarbij ook een rol spelen, eventueel met steun van Europese subsidies die daarvoor bestemd zijn.

CDA – AOW
Wij willen dat de AOW blijft als basispensioen. In het begrotingsakkoord voor 2013 is opgenomen dat de pensioenleeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Eerst naar 66 in 2019, daarna naar 67 in 2023. Wij willen dat versnellen: in 2015 naar 66 en in 2020 naar 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Wij staan achter die verhoging, omdat mensen steeds langer en gezonder leven.
Als mensen vroeger met pensioen gaan dan de AOW ingangsdatum kunnen er overbruggingsproblemen ontstaan. Daarvoor willen wij een overgangsregeling. Ook willen wij mensen in staat stellen om hun AOW uitkering flexibel op te nemen tussen 65 jaar en 70 jaar.

CDA - Bijstand
Het CDA wil met een hele reeks maatregelen het slechte economische tij keren. We willen de economie weer vlot trekken door te investeren in onderwijs, waar mogelijk innovatie stimuleren (in het bijzonder in het midden- en kleinbedrijf), hinderlijke regels schrappen, de lastendruk verlagen, de arbeidsmarkt meer flexibel maken door te kiezen voor de sociale vlaktaks en diverse andere ingrepen.
Wij kiezen voor werk en voor investeren in mensen. Iedereen aan de slag die kan! Om dat voor elkaar te krijgen moet onze arbeidsmarkt hervormd worden, want momenteel is vast té vast en flex té flex. Wij willen mensen met een flexibel arbeidscontract een betere positie op de arbeidsmarkt geven. ‘Oudere’ werknemers die na jarenlang dienstverband hun baan verliezen en vervolgens niet meer aan de slag komen omdat ze te oud worden bevonden mogen niet de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen. Werkgevers moeten het daarom makkelijker krijgen om oudere werknemers in dienst te nemen. De overheid moet dat stimuleren. Het CDA staat bovendien voor een eerlijk en rechtvaardig ontslagsysteem, waarbij een zorgvuldige afweging plaatsvindt, zodat willekeurig ontslag onmogelijk is.
Wij willen werk in plaats van uitkering stimuleren door de overstap naar een lager betaalde baan vanuit de WW aantrekkelijker te maken. Natuurlijk is er het vangnet van de sociale zekerheid voor wie in tijden van zwaar weer buiten de boot dreigen te vallen. We hebben in Nederland een stelsel dat ooit met zorg en met steun van het CDA is opgetuigd, maar dat nu toe is aan een grote onderhoudsbeurt.
In onze optiek horen werklozen die een uitkering krijgen, verplicht te worden passend werk te accepteren. Een positieve houding in re-integratietrajecten van baanlozen is op dit moment helaas niet altijd vanzelfsprekend. Uit recent SCP-onderzoek blijkt dat werklozen of bijstandontvangers vaak te vrijblijvend denken over de sollicitatieplicht. Het SCP concludeert dat problemen met gedrag, uiterlijk en taal met enige regelmaat voorkomen. Volgens een ruwe schatting van ondervraagde gemeentelijke begeleiders van mensen in de bijstand kampt 20 tot 40 procent met gebrekkige werknemersvaardigheden, zoals te laat komen, zich niet afmelden en snel in conflict komen. Verder heeft 10 tot 20 procent een onaangepast uiterlijk en 20 tot 30 procent problemen met de Nederlandse taal. Volgens de begeleiders kunnen sancties soms helpen, maar in de praktijk straffen gemeenten nauwelijks. Het CDA vindt dat dit anders kan en moet. Naast een betere begeleiding in de vorm van sollicitatietrainingen, kleding- en andere adviezen of een streng re-integratietraject, zullen de uitkeringsinstanties strenger moeten zijn en de sancties wél moeten toepassen. Niet willen werken? Dan ook geen uitkering.
Van uitkeringsfraude wil het CDA al helemaal niets weten. Dat wordt niet getolereerd. Fraude ondermijnt de solidariteit. Daarom staan wij voor een straffe aanpak. Boetes moeten verhoogd worden en het gefraudeerde bedrag moet worden terugbetaald. Zo hoopt het CDA dat iedereen die aan de slag kan, ook aan de slag is!

CDA – Schulden
?


Partij voor de vrijheid


PVV – Armoede
?

PVV – AOW
De PVV wil dat provincies 65-plussers met alleen een aow-uitkering een extraatje van 100 euro per jaar geven. De PVV in Flevoland maakt als eerste werk van de zogeheten ’Flevosnip’. De partij noemt de 972 euro netto in de maand waar alleenstaande aow’ers zonder aanvullend pensioen van rond moeten komen te mager.

PVV – Bijstand
Uit het Telegraaf artikel “Bijstandsallochtoon tegen lamp” blijkt dat steeds meer niet-westerse allochtone bijstandstrekkers, vanwege fraude tegen de lamp lopen.De PVV is fraude met de bijstand meer dan zat. PVV Kamerlid Léon de Jong: “Wij kunnen het niet accepteren dat deze profiteurs voor miljoenen de met moeite opgebouwde verzorgingsstaat met hun fraudepraktijken om zeep helpen. Henk & Ingrid betalen voor Mohammed & Fatima en hebben daar genoeg van. Ik heb dan ook een spoeddebat aangevraagd.

PVV – Schulden
?


ChristenUnie

ChristenUnie – Armoede
Verslag armoedebijeenkomst op vliegveld Hilversum, dinsdag 05 juni 2012 22:17
De start van een hulpverleningscafe, een stichting ter bestrijding en voorkoming van armoede en de inrichting van een website zijn de resultaten van de armoedebijeenkomst die werd georganiseerd op 15 mei op vliegveld Hilversum. Door enkele organisaties werd de noodklok geluid: de armoedeproblematiek neemt toe en raakt nu ook andere groepen in de samenleving. Lees verder voor het verslag. Opening door Aldrik Dijkstra, raadslid voor de ChristenUnie, aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel
Verantwoordelijkheid is niet af te meten in cijfertjes. God draagt het volk Israël op om gul en royaal te zijn. Het heeft net zo te maken met het hart van de gever als met de nood van de ontvanger. God geeft geen norm om te geven. In de Bijbel is geven een vorm van aanbidding. Dienst aan de armen heeft te maken met de dienst aan God. Armoede ontstaat niet zomaar. In de Bijbel zie je dat armoede vaak een verband heeft met macht, onderdrukking en onrecht.
Wij als Hilversummers hebben de opdracht dat onrecht te bestrijden.

ChristenUnie - AOW (Algemene Ouderdomswet)
Mensen leven langer in goede gezondheid. De levensverwachting zal de komende decennia stijgen met zo’n 3,5 jaar. Dat is een zegen. Tegelijkertijd stelt het ons ook voor financiële keuzes. Langer leven brengt hogere kosten van AOW en pensioenen met zich mee. Om dit betaalbaar te houden, moeten mensen langer doorwerken. Dit past in een gedachte van solidariteit tussen generaties. De rekening kan niet geheel bij jongeren worden neergelegd. In dat verband wordt ook een bijdrage van rijkere ouderen gevraagd voor het betaalbaar houden van de AOW.
De AOW-leeftijd moet worden verhoogd. Zo gaat de AOW-leeftijd conform de afspraak in het Lenteakkoord de komende jaren geleidelijk omhoog via 66 in 2019 naar 67 in 2023 en ontwikkelt deze zich vervolgens in lijn met de levensverwachting. De hervormingen zullen geleidelijk worden doorgevoerd, zodat een ieder zich erop kan voorbereiden. De hervormingen dragen deels ook al bij aan het terugdringen van het tekort de komende kabinetsperiode, maar vooral wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën erdoor verbeterd.
Sociale partners moeten met elkaar afspraken maken over werknemers met een zwaar beroep. Die moeten eerder kunnen stoppen met werken. Hiervoor wordt het talentenbudget ingezet. Vanaf 65 jaar kan een werknemer geld uit dit budget opnemen voor eerder stoppen of deeltijdpensioen. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door een storting in het talentenbudget. Fiscaal wordt sparen in het talentenbudget gefaciliteerd

ChristenUnie – Bijstand
De ChristenUnie is voor een samenleving waaraan solidariteit ten grondslag ligt. Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en waarin de overheid zich opstelt als schild voor de zwakken. Dat is wat de ChristenUnie betreft ook bepalend voor de zorg in ons land. Omzien naar elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, dat is ‘heb uw naaste lief’ in de praktijk.
In de samenleving die de ChristenUnie voor ogen staat, hebben burgers volop de gelegenheid om hun talenten te ontplooien. Zij leveren hun bijdrage aan de samenleving door te werken, te leren, te zorgen en na een werkzaam leven kunnen ze rusten. Het sociale zekerheidstelsel biedt bestaanszekerheid voor hen die buiten de boot vallen. De ChristenUnie kiest voor een integrale benadering, waarbij de talenten van mensen, ook van uitkeringsgerechtigden centraal staan, en niet hun uitkeringsregeling. De sociale zekerheid moet een trampoline worden in plaats van een vangnet.
Daarnaast is het meer dan ooit van belang zowel fiscale maatregelen, sociale zekerheidsregels, als regels voor de arbeidsmarkt mede ten dienste te stellen van bevordering van de werkgelegenheid. Zo kunnen ontslaggelden mede ingezet worden om te kwalificeren voor een nieuwe baan; WW-rechten kunnen gepaard gaan met opleidingsrechten. In een goede mix tussen werkzekerheid en baanzekerheid. Tegelijk is een goed sociaal en financieel vangnet nodig. Een tweedeling tussen degenen die wel mee kunnen doen en degenen die dat – om uiteenlopende redenen – niet kunnen, kan niet aan de orde zijn.
De ChristenUnie wil dat mensen zich in kunnen zetten voor de samenleving. En kijken naar wat mensen (nog) wél kunnen in plaats van wat ze níet kunnen. We willen een goede toegang tot de arbeidsmarkt voor ouderen en een redelijke mate van zekerheid voor jongeren.Daarbij streven we naar balans in de belasting van werknemers gedurende hun levensloop, mede met het oog op een goed evenwicht tussen werk en zorg. Bij dit alles moet gezinnen de ruimte geboden worden om eigen keuzes te maken in de combinatie van arbeid en zorg. Deze uitdagingen gaan we op de volgende manier aan.
De ChristenUnie wil dat de WW anders wordt ingericht door de opbouw van WW-rechten iets te verlengen. De opbouw van WW-rechten wordt bepaald op driekwart maand per gewerkt jaar. Daar staat tegenover dat wanneer een WW-gerechtigde tijdens de uitkeringsperiode start met een andere, kleinere baan, de verrekening met de WW-uitkering plaatsvindt op basis van het daadwerkelijk verdiende loon in plaats van de gewerkte uren. Zo gaat ook in dat geval werken lonen. Bij het aanvaarden van minder betaald werk blijven ‘oude’ WW-rechten van kracht tot het einde van de duur van de oorspronkelijke uitkering.
De ChristenUnie wil geen sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders met jonge kinderen. De ChristenUnie wil voorkomen dat deze ouders er niet meer voor hun kinderen kunnen zijn. Voor alleenstaande bijstandsouders met kinderen in de leeftijd tot 5 jaar geldt geen sollicitatieplicht, maar een scholingsplicht. De gemeente kan hen wel helpen met het vinden van een deeltijdbaan of werk dat vanuit huis gedaan kan worden

ChristenUnie – Schulden
De ChristenUnie zet sterk in op preventie. Er komt een vroegsignaleringssysteem, zodat wordt voorkomen dat mensen te veel lenen. Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO. Ook schulden die ontstaan bij providers van mobiele telefonie en internet worden hierbij betrokken.
Het verbod op particuliere schuldbemiddeling wordt opgeheven. Bij schuldhulpverlening kan gebruikgemaakt worden van gekwalificeerde vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas. Deze moeten wel onder toezicht staan en aan strengere kwaliteitsnormen voldoen. Transparantie en kwaliteit moeten voorop staan. Malafide praktijken dienen te worden voorkomen.. Schuldhulpverlening moet zich richten op het bereiken van een duurzaam stabiele financiële situatie voor hulpvragers. De intake en screening van nieuwe hulpvragers kan een goed beeld geven van de reële mogelijkheden. Als aflossing van de gehele schuld niet mogelijk is en een schuldsaneringstraject van drie jaar te zwaar is, kan stabilisatie plaatsvinden door mensen te leren om te leven met schulden, totdat bijvoorbeeld een verslaving of depressie onder controle is. Omdat elke situatie uniek is, is de hulpverlening effectiever als de hulp op maat wordt aangeboden.


Partij voor de Dieren

PVDD – Armoede
?

PVDD – AOW
Voor iedereen die nu 60 jaar of ouder is blijft de aowleeftijd gehandhaafd op 65 jaar.
Vanaf 2018 gaat de aow-leeftijd stapsgewijs omhoog zodat in 2030 de pensioenleeftijd 67 is.
een uitzondering wordt gemaakt voor mensen met een lang arbeidsverleden. na 45 jaar werken heb je recht op aow, ongeacht je leeftijd. werknemers krijgen meer vrijheid en flexibiliteit om keuzes te maken in hun eigen pensioenopbouw

PVVD – Bijstand
Bij- en herscholing worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen.
mensen die langdurig werkloos zijn moeten financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

PVVD – Schulden
er wordt meer geïnvesteerd in laagdrempelige toegang tot crisisopvang en begeleiding bij huiselijk geweld.
er wordt voldoende en tijdige schuldhulpverlening geboden om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen.
Voedselbanken worden door de overheid ondersteund.
Bij de opsporingsdiensten komt meer aandacht voor het herkennen van signalen van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld


PARTIJ 50+

Partij 50+Armoede
*50PLUS is tegen het verder verkleinen van het basispakket. Dit is al genoeg uitgekleed en duurder geworden. Mensen die het niet kunnen betalen, komen in de problemen. Dat geldt ook voor mensen die extra moeten betalen voor ligdagen. Daar is 50PLUS tegen.

Partij 50+-AOW
In heel Nederland geldt een wettelijke verplichting van 8% vakantiegeld. Maar de AOW’ers krijgen nog geen 6%. Omdat voor zeer veel mensen de AOW het belangrijkste inkomen is, zal het optrekken van het vakantiegeld naar 8% broodnodig zijn. 40% van de 65-plussers gaat nooit op vakantie vanwege geldgebrek of een slechte gezondheid.
50PLUS zal een komende regering alleen steunen als er voldoende voor de ouderen wordt gedaan. We stellen als absolute voorwaarde dat het vakantiegeld voor 65-jarigen ook naar 8% gaat. Hierover valt niet te onderhandelen.
• De AOW wordt welvaartsvast en gaat gelijk op met de loonontwikkeling
• Het afschaffen van de AOW-partnertoeslag in 2015 moet worden uitgesteld als blijkt dat er minder vrouwen werk hebben gekregen dan in 1996 werd verwacht
De rekenrente voor pensioenen wordt hersteld op 4%, hetzelfde percentage als de overheid bij de belastinginning rekent. Hierdoor verminderen de kortingen bij de pensioenfondsen, die bovendien beter gevulde kassen hebben dan ooit tevoren.
• De pensioenleeftijd wordt op basis van vrijwilligheid flexibel. Er komt geen automatische ontslagleeftijd
• 50PLUS vindt dat pas zinnig over verhoging van AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gesproken kan worden als er veel meer banen zijn. Nu worden vele 65-jarigen vanwege de rekensom in een uitkering gestort, zonder dat met hun persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden. Dat is onaanvaardbaar.

Partij 50+-Bijstand
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet getroffen mogen worden door te hoge eigen risico’s, bijdragen in ligdagen en een onontbeerlijk hoortoestel of rollator. Het leven van mensen met een ziekte of handicap en ouderen moet niet op deze manier verder ondraaglijk worden.

Partij 50+-Schulden
?


Jan Wigmans, 12 september 2012,10:35
tweede voorzitter Rotterdamse Sociale Alliantie.